ஸ்ரீ லலிதா பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ சங்கரர் அருளிய ப்ராதஸ்மரண

ஸ்ரீ லலிதா பஞ்சரத்னம்

 

ப்ராத: ஸ்மராமி லலிதா வநாரவிந்ம்

பிம்பாரம் ப்ரதுல மௌக்திக சோ’பி நாஸம்

ஆகர்ண தீர்க்க நயனம் மணிகுண்லாட்யம்

மந்ஸ்மிம் ம்ருதோஜ்வல பாலதேச’ம்                                  1

 

ப்ராதர் ஜாமி லலிதா புஜகல்பவல்லீம்

ரக்தாங்குலீய லஸங்குளி பல்லவாட்யாம்

மாணிக்ய ஹேமவலயாங்கத சோ’பமானாம்

புண்ட்ரேக்ஷுசாப குஸுமேஷு ஸ்ருணீர்ததானாம்                              2

 

ப்ராதர் நமாமி லலிதா சரணாரவிந்தம்

க்தேஷ்டதான நிரதம் பவஸிந்து போதம்

த்மாஸனாதி ஸுரநாயக பூஜனீயம்

த்மாங்குச’த்வஜ ஸுர்’ந லாஞ்சநாட்யம்                                3

 

ப்ராதஸ் ஸ்துவே பரசி’வாம் லலிதாம் வானீம்

த்ரய்யந்தவேத்யவிவாம் கருணாநவத்யாம்

விச்’வஸ்ய ஸ்ருஷ்டி விலயஸ்திதி ஹேதுபூதாம்

வித்யேச்’வரீம் நிம வாங் மனஸாதி தூரம்                                  4

 

ப்ராதர் வதாமி லலிதே தவ புண்ய நாம

காமேச்’வரீதி கமலேதி மஹேச்’வரீதி

ஸ்ரீ சா’ம்பவீதி ஜதாம் ஜனனீ பரேதி

வாக்தேவதேதி வசஸா த்ரிபுரேச்’வரீதி                                          5

 

ய: ச்’லோக பஞ்சகமிம் லலிதாம்பிகாயா:

ஸௌபாக்யம் ஸுலலிதம் படதி ப்ரபாதே

தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி ப்ரஸன்னா

வித்யாம் ச்’ரியம் விபுல ஸௌக்ய மனந்த கீர்த்திம்                    6

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.