ஸ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்

 

 

ஸகுங்கும விலேபனா மளிகசும்பி கஸ்தூரிகாம்

ஸமந் ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாப பாஶாங்குஶாம் |

அஶேஷஜனமோஹினீ மருண மால்ய பூஷாம்ராம்

ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே ம்பிகாம் ||

 

அகஸ்த்ய உவாச:

 

ஹயக்ரீவ தயாஸிந்தோ பகவந் பக்தவத்ஸல:

த்வத்த: ஶ்ருதமஶேஷேண ஸ்ரோதவ்யம் யத்யதஸ்தி தத்                                1

 

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரமபி தத் ஸ்ம்ஶ்ருதம் மயா

இத: பரஞ்ச மே நாஸ்தி ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய:                                     2

 

ததாபி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்நைவ ஜாயதே

கார்த்ஸ்ந்யார்த்த: ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம் ப்ரபோ          3

கிமிதம் காரணம் ப்ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ஶோ(அ)பி வா புந:

அஸ்தி சேந் மம தம் ப்ரூஹி ப்ரூஹீத்யுக்த்வா ப்ரணம்ய தம்               4

 

ஸூத உவாச:

 

ஸமாலலம்பே தத்பாதயுகளம் கலஶோத்பவ:

ஹயாநநோ பீதபீத: கிமிதம் கிமிதம் த்விதி                                                            5

 

முஞ்ச முஞ்சேதி தம் சோக்த்வா சிந்தாக்ராந்தோ பபூவ ஸ:

சிரம் விசார்ய நிஶ்சிந்வந் வக்தவ்யம் ந மயேத்யஸௌ                                   6

 

தூஷ்ணீம் ஸ்த்தித: ஸ்மரந்நாஜ்ஞாம் லலிதாம்பாக்ருதாம் புரா

தம் ப்ரணம்யைவ ஸ முநிஸ்தத் பாதாவத்யஜந் ஸ்தித:                         7

 

வர்ஷத்ராவயதி ததா குருஶிஷ்யௌ ததா ஸ்த்திதௌ

தச்ச்ருண்வந்தஶ்ச பஶ்யந்த: ஸர்வேலோகா: ஸுவிஸ்மிதா                           8

 

தத: ஸ்ரீலலிதாதேவீ காமேஶ்வரஸமந்விதா

ப்ராதுர்பூதா ரஹஸ்யைவம் ஹயக்ரீவமவோசத                                                 9

 

ஸ்ரீதேவ்யுவாச:

 

அஶ்வாநநாவயோ: ப்ரீதி: ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸிநே த்வயா

ராஜ்யம் தேயம் ஶிரோ தேயம் ந தேயா ஷோடஶாக்ஷரீ                                    10

 

ஸ்வமாத்ருதாரவத் கோப்யா வித்யைஷேத்யாகமா ஜகு:

ததோ(அ)திகோபநீயா மே ஸர்வபூர்த்திகரீ ஸ்துதி:                                              11

 

மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருத்வாஸா கோபிநா ப்ருஶம்

மதாஜ்ஞயா வசோ தேவ்ய: சக்ருர் நாமஸஹஸ்ரகம்                                          12

 

ஆவாப்யாம் கதிதம் முக்யம் ஸர்வபூர்த்திகரம் ஸ்தவம்

ஸர்வக்ரியாணாம் வைகல்யபூர்த்திர் யஜ்ஜபதோ பவேத்                                13

 

ஸர்வபூர்த்திகரம் தஸ்மாதிதம் நாம க்ருதம் மயா

தத் ப்ரூஹி த்வமகஸ்த்யாய பாத்ரபூதோ ந ஸம்ஶய:                                        14

 

 

 

பத்ந்யஸ்ய லோபாமுத்ராக்யா மாமுபாஸ்தே(அ)திபக்தித:

அயம் ச நிதராம் பக்த: தஸ்மாதஸ்ய வதஸ்வ தத்                                                15

 

அமுஞ்சமாநஸ் த்வத்பாதௌ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்த்தித:

ஏதத் ஜ்ஞாதுமதோ பக்த்யா ஹீதமேவ நிதர்ஶநம்                                               16

 

சித்தபர்யாப்திரேதஸ்ய நாந்யதா ஸம்பவிஷ்யதி

ஸர்வம் பூர்திகரம் தஸ்மாநுஜ்ஞாதோ மயா வத                                                  17

 

ஸூத உவாச:

 

இத்யுக்த்வாந்தர் ததாவம்பா காமேஶ்வரஸ்மந்விதா

அதோத்தாப்ய ஹயக்ரீவ: பாணிப்யாம் கும்பஸம்பவம்                                    18

 

ஸம்ஸ்தாப்ய நிகடே வாசமுவாச ப்ருஶவிஸ்மித:

 

ஹயக்ரீவ உவாச:

 

க்ருதார்த்தோ(அ)ஸி க்ருதார்த்தோ(அ)ஸி க்ருதார்த்தோ(அ)ஸி கடோத்பவ19

 

த்வத்ஸமே லலிதாபக்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜகத்த்ரயே

யேநாகஸ்த்ய ஸ்வயம் தேவீ தவ வக்தவ்யமந்வஶாத்                                        20

 

ஸச்சிஷ்யேண த்வயாஹஞ்ச த்ருஷ்டவாநஸ்மி தாம் ஶிவாம்

யதந்தே யத் தர்ஶநாய ப்ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶ பூர்வகா                                         21

 

அத: பரம் தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்த்திகரம் ஸ்தவம்

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண பர்யாப்திஸ் தே பவேத்த்ருதி                                  22

 

ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ராததி குஹ்யதமம் முநே

ஆவஶ்யகம் ததோ ஹ்யேதல் லலிதாம் ஸமுபாஸதாம்                         23

 

ததஹம் தே ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பாநு ஶாஸநாத்

ஸ்ரீமத் பஞ்சதஶாக்ஷர்யா: காதிவர்ணாந் க்ரமாந் முநே                                     24

 

ப்ருதக் விம்ஶதிநாமாநி கதிதாநி கடோத்பவ

ஆஹத்ய நாம்நாம் த்ரிஸதீ ஸர்வஸம்பத்திபூர்த்தி காரிணீ                            25

 

 

ரஹஸ்யாதி ரஹஸ்யைஷ கோபநீயா ப்ரயத்நத:

தாம் ஶ்ருணுஷ்வ மஹாபாக ஸாவதாநேந சேதஸா                                          26

 

கேவலம் நாம புத்திஸ் தே ந கார்யா தேஷு கும்பஜ

மந்த்ராத்மகத்வமேதேஷாம் நாம்நாம் நாமாத்மதாபி ச                                               27

 

தஸ்மாதேகாக்ரமநஸா ஸ்ரோதவ்யம் பவதா முநே

 

ஸூத உவாச:

 

இத்யுக்த்வா து ஹயக்ரீவ: ப்ரோசே நாம ஶதத்ரயம்                                           28

 

அஸ்ய ஸ்ரீலலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய,

பகவான் ஹயக்ரீவ ருஷி:

அனுஷ்டுப்ச்சந்த:

ஸ்ரீ லலிதா மஹேஶ்வரீ தேவதா

ஐம் பீஜம் ஸௌம் ஶக்தி க்லீம் கீலகம்

 

மம சதுர்விதஃபல புருஷார்த்தஸித்தயர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

கரந்யாஸம்:

ஓம் ஐம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்யாம் நம:

ஓம் ஸ்ரீம் மத்யமாப்யாம் நம:

ஓம் ஐம் அநாமிகாப்யாம் நம:

ஓம் க்லீம் கநிஷ்டிகாப்யாம் நம:

ஓம் ஸௌ: கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்கந்யாஸம்:

ஓம் ஐம் ஹ்ருதயாய நம: ஓம் ஹ்ரீம் சி’ரசே ஸ்வாஹா

ஓம் ஸ்ரீம் சி’காயை வஷட் ஓம் ஐம் கவசாய ஹும்

ஓம் க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ஓம் ஸௌம் அஸ்த்ராயஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்பந்த:

 

த்யானம்:

 

அதிமதுரசாபஹஸ்தாம் அபரிமிதாமோத பாணஸௌபாக்யாம்

அருணாம் அதிஶய கருணாம் அபிநவ குணஸுந்தரீம் வந்தே

 

ஹயக்ரீவ உவாச:

 

ககாரரூபா கல்யாணீ கல்யாண குணஶாலிநீ

கல்யாண ஶைல நிலயா கமநீயா கலாவதீ                                                           1

 

கமலாக்ஷீ கல்மஷக்நீ கருணம்ருதஸாகரா

கதம்பகாநநாவாஸாகதம்பகுஸுமப்ரியா                                                            2

 

கந்தர்ப்பவித்யா கந்தர்ப்பஜநகா பாங்க வீக்ஷணா

கர்ப்பூரவீடி ஸௌரப்ய கல்லோலித ககுப்தடா                                                   3

 

கலிதோஷஹரா கஞ்ஜலோசநா கம்ரவிக்ரஹா

கர்மாதிசாக்ஷிணீ காரயித்ரி கர்மபலப்ரதா                                                                     4

 

ஏகாரரூபா சைகாக்ஷ ஏகாநேகாக்ஷராக்ருதி:

ஏதத்ததித்ய நிர்தேஶ்யா சைகாநந்த சிதாக்ருதி:                                                5

 

ஏவமித்யாகமா போத்யா சைகபக்திமதர்சிதா

ஏகாக்ரசித்த நிர்த்யாதா சைஷணாரஹிதாத்ருதா                                                        6

 

ஏலாஸுகந்திசிகுரா சைந: கூட விநாஶிநீ

ஏகபோகா சைகரஸா சைகைஶ்வர்ய ப்ரதாயினீ                                                           7

 

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்ய ப்ரதா சைகாந்தபூஜிதா

ஏதமாநப்ரபா சைஜதநேஜஜ் ஜகதீஶ்வரீ                                                                 8

 

ஏகவீராதி ஸம்ஸேவ்யா சைகப்ரபாவ ஶாலிநீ

ஏகார ரூபிணீஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த்த ப்ரதாயிநீ                                                     9

 

ஈத்ருகித்ய விநிர்தேஶ்யா சேஶ்வரத்வ விதாயிநீ

ஈஶாநாதி ப்ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்யஷ்டஸித்திதா                                            10

 

ஈக்ஷித்ரீ க்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட கோடிரீஶ்வரவல்லபா

ஈடிதா சேஶ்வரார்த்தாங்க ஶரீரேஶாதி தேவதா                                                 11

 

ஈஶ்வரப் ப்ரேரணகரீ சேஶதாண்டவ ஸாக்ஷிணீ

ஈஶ்வரோத்ஸங்கநிலயா சேதிபாதா விநாஶிநீ                                                    12

 

ஈஹாவிரஹிதா சேஶஶக்தி ரீஷத்ஸ்மிதாநநா

லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீ நிஷேவிதா                                                       13

 

லாகிநீ லலநாரூபா லஸத்தாடிமபாடலா

லலந்திகால ஸத்பாலா லலாட நயநார்சிதா                                                          14

 

லக்ஷணோஜ்வல திவ்யாங்கீ லக்ஷகோட்யண்ட நாயிகா

லக்ஷ்யார்த்தா லக்ஷணாகம்ய லப்தகாமா லப்ததநூ:                                          15

 

லலாம ராஜ தளிகா லம்பமுக்தா லதாஞ்சிதா

லம்போதர ப்ரஸூர்லப்யா லஜ்ஜாட்யா லயவர்ஜிதா                                         16

 

ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீங்கார நிலயா ஹ்ரீம்பத ப்ரியா

ஹ்ரீங்காரபீஜா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரா ஹ்ரீங்காரலக்ஷணா                                              17

 

ஹ்ரீங்கார ஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்மதிர் ஹ்ரீம்விபூஷணா

ஹ்ரீம்ஶீலா ஹ்ரீம்பதாராத்யா ஹ்ரீம்கர்ப்பா ஹ்ரீம்பதாபிதா                      18

 

ஹ்ரீங்காரவாச்யா ஹ்ரீங்காரபூஜ்யா ஹ்ரீங்காரபீடிகா

ஹ்ரீங்காரவேத்யா ஹ்ரீம்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம்ரீம்ஶரீரிணி                             19

 

ஹகாரரூபா ஹலத்ருத்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா

ஹரப்ரியா ஹராராத்யா ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர ஸேவிதா                                     20

 

ஹயாரூடா ஸேவிதாங்க்ரி: ஹயமேத ஸமர்ச்சிதா

ஹர்யக்ஷவாஹநா ஹம்ஸவாஹநா ஹததாநவா                                               21

 

ஹத்யாதிபாபஶமநீ ஹரிதஶ்வாதி ஸேவிதா

ஹஸ்திகும்போத்துங்க குசா ஹஸ்திக்ருத்தி ப்ரியாங்கநா                              22

 

ஹரித்ரா குங்குமாதிக்தா ஹர்யஶ்வாத்யமரார்ச்சிதா

ஹரிகேஶஸகீ ஹாதிவித்யா ஹாலா மதாலஸா                                     23

 

ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்களா

ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வதாத்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸநாதநீ                                       24

 

ஸர்வாநவத்யா ஸர்வாங்கஸுந்தரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ

ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்யதாத்ரீ ஸர்வ விமோஹிநீ                                    25

 

ஸர்வாதார ஸர்வகதா ஸர்வாவ குணவர்ஜிதா

ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வாபரணபூஷிதா                                                  26

 

ககாரார்த்தா காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த்ததா

காமஸஞ்ஜீவிநீ கல்யா கடிநஸ்தந மண்டலா                                                         27

 

கலபோரு: கலாநாதமுகீ கசஜிதாம்புதா

கடாக்ஷஸ்யந்திகருணா கபாலிப்ராண நாயிகா                                                  28

 

காருண்ய விக்ரஹா காந்தா காந்திதூத ஜபாவலி

கலாலாபா கம்புகண்டீ கரநிர்ஜித பல்லவா                                                                      29

 

கல்பவல்லீ ஸமபுஜா கஸ்தூரி திலகோஜ்ஜ்வலா

ஹகாரார்த்தா ஹம்ஸகதி: ஹாடகா பரணோஜ்ஜ்வலா                                                30

 

ஹாரஹாரி குசாபோகா ஹாகிநீ ஹல்யவர்ஜிதா

ஹரித்பதி ஸமாராத்யா ஹடாத்கார ஹதாஸுரா                                              31

 

ஹர்ஷப்ரதா ஹவிர்போக்த்ரீ ஹார்தஸந்தமஸாபஹா

ஹல்லீ ஹாலாஸ்ய ஸந்துஷ்டா ஹம்ஸ மந்த்ரார்த்த ரூபிணீ              32

 

ஹாநோபாதாந நிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோதரீ

ஹாஹா முகஸ்துத்யா ஹாநிவ்ருத்தி விவர்ஜிதா                                               33

 

ஹய்யங்கவீந ஹ்ருதயா ஹரிகோபா ருணம்ஶுகா

லகாரார்த்தா லதாபூஜ்யா லயஸ்த்தித்யுத் பவேஶ்வரீ                                       34

 

லாஸ்யதர்ஶந ஸந்துஷ்டா லாபலாப விவர்ஜிதா

லங்க்யேதராக்ஞா லாவண்யஶாலிநீ லகுஸித்திதா                                            35

 

லாக்ஷாரஸ ஸவர்ணாபா லக்ஷ்மணாக்ரஜ பூஜிதா

லப்யேதரா லப்தஶக்திஸுலபா லாங்கலாயுதா                                                  36

 

லக்நசாமர ஹஸ்த ஸ்ரீஶாரதா பரிவீஜிதா

லஜ்ஜாபத ஸமாராத்யா லம்படா லகுளேஶ்வரீ                                 37

லப்தமாநா லப்தரஸா லப்தஸம்பத் ஸமுந்நதி:

ஹ்ரீங்காரிணீ ஹ்ரீங்காராதி ஹ்ரீம்மத்யா ஹ்ரீம்ஶிகாமணி:                       38

 

ஹ்ரீங்கார குண்டாக்நிஶிகா ஹ்ரீங்கார ஶஶிசந்த்ரிகா

ஹ்ரீங்கார பாஸ்கரருசி: ஹ்ரீங்காராம்போத சஞ்சலா                                      39

 

ஹ்ரீங்கார கந்தாங்குரிகா ஹ்ரீங்காரைக பராயணா

ஹ்ரீங்கார தீர்க்கிகா ஹம்ஸீ ஹ்ரீங்காரோத்யாந கேகிநீ                                40

 

ஹ்ரீங்கா ராரண்ய ஹரிணீ ஹ்ரீங்காராவால வல்லரீ

ஹ்ரீங்கார பஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீங்காரகண தீபிகா                                                   41

 

ஹ்ரீங்கார கந்தராஸிம்ஹீ ஹ்ரீங்காராம்புஜ ப்ருங்கிகா

ஹ்ரீங்கார ஸுமநோமாத்வீ ஹ்ரீங்கார தருமஞ்ஜரீ                                            42

 

ஸகாராக்யா ஸமரஸா ஸகலாகம ஸம்ஸ்துத்யா

ஸர்வ வேதாந்த தாத்பர்ய பூமிஸ் ஸதஸதாஶ்ரயா                                             43

 

ஸகலா ஸச்சிதாநந்தா ஸாத்வீ ஸத்கதிதாயிநீ

ஸநகாதி முநித்யேயா ஸதாஶிவ குடும்பிநீ                                                           44

 

ஸகலாதிஷ்டாநரூபா ஸத்வரூபா ஸமாக்ருதி:

ஸர்வப்ரபஞ்ச நிர்மாத்ரீ ஸமாநாதிக வர்ஜிதா                                                     45

 

ஸர்வோத்துங்கா ஸங்கஹீநா ஸத்குணா ஸகலேஷ்ட்தா

ககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வர மநோஹரா                                              46

 

காமேஶ்வர ப்ராணநாடீ காமேஶோத் ஸங்கவாஸிநீ

காமேஶ்வரா லிங்கிதாங்கி காமேஶ்வர ஸுகப்ரதா                                         47

 

காமேஶ்வர ப்ரணயிநீ காமேஶ்வர விலாஸிநீ

காமேஶ்வர தபஸ்ஸித்தி: காமேஶ்வரமந:ப்ரியா                                                 48

 

காமேஶ்வர ப்ராணநாதா காமேஶ்வர விமோஹிநீ

காமேஶ்வர ப்ரஹ்மவித்யா காமேஶ்வர க்ருஹேஶ்வரீ                                    49

 

காமேஶ்வரா ஹ்லாதகரீ காமேஶ்வர மஹேஶ்வரீ

காமேஶ்வர காமகோடி நிலயா காங்க்ஷிதார்த்ததா                                           50

 

லகாரிணீ லப்தரூபா லப்ததீர் லப்தவாஞ்ச்சிதா

லப்தபாபமநோதூரா லப்தாஹங்கார துர்கமா                                                     51

 

லப்தஶக்திர் லப்ததேஹா லப்தைஶ்வர்ய ஸமுந்நதி:

லப்தபுத்திர் லப்தலீலா லப்தயௌவநா ஶாலிநீ                                                    52

 

லப்தாதிஶய ஸர்வாங்க ஸௌந்தர்யா லப்தவிப்ரமா

லப்தராகா லப்தகதிர் லப்த நாநாகமஸ்திதி:                                                         53

 

லப்தபோகா லப்தஸுகா லப்தஹர்ஷாபி பூஜிதா

ஹ்ரீங்காரமூர்த்திர் ஹ்ரீங்கார ஸௌதஶ்ருங்க கபோதிகா                            54

 

ஹ்ரீங்கார துக்தாப்திஸுதா ஹ்ரீங்கார கமலேந்திரா

ஹ்ரீங்கார மணிதீபார்சி: ஹ்ரீங்கார தருஶாரிகா                                                          55

 

ஹ்ரீங்கார பேடகமணிர் ஹ்ரீங்கார தர்ஶபிம்பிகா

ஹ்ரீங்கார கோஶாஸிலதா ஹ்ரீங்காரா ஸ்தாநநர்த்தகி                                  56

 

ஹ்ரீங்கார ஸுக்திகா முக்தாமணிர் ஹ்ரீங்காரபோதிதா

ஹ்ரீங்கார மயஸௌவர்ண ஸ்தம்ப வித்ரும புத்ரிகா                                        57

 

ஹ்ரீங்கார வேதோபநிஷத் ஹ்ரீங்காரா த்வரதக்ஷிணா

ஹ்ரீங்கார நந்தநாராம நவகல்பக வல்லரீ                                                             58

 

ஹ்ரீங்கார ஹிமவத் கங்கா ஹ்ரீங்காரார்ணவ கௌஸ்துபா

ஹ்ரீங்கார மந்த்ர ஸர்வஸ்வா ஹ்ரீங்கார பரஸௌக்யதா                             59

 

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ உவாச:

 

இதீதம் தே மயாக்யாதம் திவ்யநாம்நாம் ஶதத்ரயம்

ரஹஸ்யாதி ரஹஸ்யத்வாத் கோபநீயம் மஹாமுநே                                          60

 

ஶிவவர்ணாநி நாமாநி ஸ்ரீதேவ்யா கதிதாநி வை

ஶக்த்யக்ஷராணி நாமாநி காமேஶகதிதாநி ச                                                      61

 

 

 

உபயாக்ஷரநாமாநி ஹ்யுபாப்யாம் கதிதாநி வை

ததந்யைர் க்ரதிதம் ஸ்தோத்ரமேதஸ்ய ஸத்ருஶம் கிமு                                    62

 

நாநேந ஸத்ருஶம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீதேவீப்ரீதிதாயகம்

லோகத்ரயே(அ)பி கல்யாணம் ஸம்பவேந் நாத்ரஸம்ஶய:                                63

 

ஸூத உவாச:

இதி ஹயமுக்கீதம் ஸ்தோத்ரராஜம் நிஶம்ய

ப்ரகலிதகலுஷோ(அ)பூச் சித்தபர்யாப்திமேத்ய

நிஜகுருமத நத்வா கும்பஜந்மா ததுக்தே:

புநரதிக ரஹஸ்யம் ஜ்ஞாதுமேவம் ஜகாத                                                                64

 

அகஸ்த்ய உவாச:

அஶ்வாநந மஹாபாக ரஹஸ்யமபி மே வத

ஶிவவர்ணாநி காந்யத்ர ஶக்திவர்ணாநி காநி ஹி                                            65

 

உபயோரபி வர்ணாநி காநி மே வத தேஶிக

 

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ உவாச:

இதி ப்ருஷ்ட: கும்பஜேந ஹயக்ரீவோ(அ)வதத் புன:                                             66

 

தவ கோப்யம் கிமஸ்தீஹ ஸாக்ஷாதம்பா கடாக்ஷத:

இதம் த்விரஹஸ்யம் தே வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணி கும்பஜ:                                          67

 

ஏதத்விஜ்ஞாந மாத்ரேண ஸ்ரீவித்யா ஸித்திதா பவேத்

கத்ரயம் ஹத்வயம் சைவ ஶைவபாக: ப்ரகீர்த்தித:                                             68

 

ஶக்த்யக்ஷராணி ஶேஷாணி ஹ்ரீங்கார உபயாத்மக:

ஏவம் விபாகமஜ்ஞாத்வா ஸ்ரீவித்யா ஜபஶீலிந:                                                      69

 

ந தேஷாம் ஸித்திதா வித்யா கல்பகோடிஶதைரபி

சதுர்பி: ஶிவசக்ரைஶ்ச ஶக்திசக்ரைஶ்ச பஞ்சபி:                                                           70

 

நவசக்ரைஶ்ச ஸம்ஸித்தம் ஸ்ரீசக்ரம் ஶிவயோர் வபு:

த்ரிகோணமஷ்டகோணஞ்ச தஶகோணத்வயம் ததா                                         71

 

 

சதுர்தஶாரம் சைதாநி ஶக்திசக்ராணி பஞ்ச வை

பிந்துஶ்சாஷ்டதளம் பத்மம் பத்மம் ஷோடஶபத்ரகம்                                        72

 

சதுரஶ்ரஞ்ச சத்வாரி ஶிவசக்ராண்ய நுக்ரமாத்

த்ரிகோணே பைந்தவம் ஶ்லிஷ்டமஷ்டாரே ரஷ்டதளம்புஜம்                          73

 

தஶாரயோ: ஷோடஶாரம் பூபுரம் புவநாஶ்ரகே

ஶைவநாமபி ஶாக்தாநாம் சக்ராணாஞ்ச பரஸ்பரம்                                         74

 

அவிநாபாவ ஸம்பந்தம் யோ ஜாநாதி ஸ சக்ரவித்

த்ரிகோணரூபிணீ ஶக்திர் பிந்த்ரூப: ஶிவ: ஸ்ம்ருத:                                           75

 

அவிநாபாவ  ஸம்பந்த: தஸ்மாத் பிந்துத்ரிகோணயோ:

ஏவம் விபாகஜ்ஞாத்வா ஸ்ரீசக்ரம் யஸ் ஸமர்சயேத்                                              76

 

ந தத் பலவமாப்நோதி லலிதாம்பா ந துஷ்யதி

யே(அ)வஜாநந்தி லோகே(அ)ஸ்மிந் ஸ்ரீவித்யாம் சக்ரவேதிந:                           77

 

ஸாமாந்யவேதிநஸ் தே வை விஶேஷஜ்ஞோ(அ)திதுர்பல:

ஸ்வயம் வித்யவிஶேஷஜ்ஞோ விஶேஷஜ்ஞம் ஸமர்சயேத்                              78

 

தஸ்மை தேயம் ததோ க்ராஹ்யம் ஸ்ரீவித்யா சக்ரவேதிநா

அந்தம் தம: ப்ரவிஶந்தி யே ஹ்யவித்யாமுபாஸதே                                            79

 

இதி ஶ்ருதிரபாஹைதாந வித்யோபாஸகாந் புந:

வித்யாநு பாஸகாநேவ நிந்தத்யாருணிகீ ஶ்ருதி:                                                            80

 

அஶ்ருதாஸ: ஶ்ருதாஸ்ஶ்ச யஜ்வாநோ யோ(அ)ப்யயஜ்வந:

ஸ்வர்யந்தோ நாபேக்ஷந்த இந்த்ரமக்நிஞ்ச யே விது:                                         81

 

ஸிகதா இவ ஸம்யந்தி ரஶ்மிபி: ஸமுதீரிதா:

அஸ்மால் லோகாதமுஷ்மாச்சேத் யபாஹாருணீகி ஶ்ருதி:                              82

 

ய: ப்ராப்த: ப்ருஶ்நிபாவம் வா யதிவா ஶங்கர : ஸ்வயம்

தேநைவ லப்யதே வித்யா ஸ்ரீமத் பஞ்சதஶாக்ஷரீ                                     83

 

இதி தந்த்ரேஷு பஹுதா வித்யாயா மஹிமோச்யதே

மோக்ஷைக ஹேதுவித்யா து ஸ்ரீவித்யைவ ந ஸம்ஶய:                           84

 

ந ஶில்பாதிஜ்ஞாநயுக்தே வித்வச்சப்த: ப்ரயுஜ்யதே

மோக்ஷைக ஹேதுவித்யா து ஸ்ரீவித்யைவ ந ஸம்ஶய:                           85

 

தஸ்மாத் வித்யாவிதே தத்யாத் க்யாபயேத் தத்குணாந் ஸுதீ:

ஸ்வயம் வித்யா விஶேஷஜ்ஞோ வித்யாமாஹாம்யவேத்யபி              86

 

வித்யாவிதம் நார்ச்சயேச் சேத் கோ வா தம் பூஜ்யேஜ்ஜந:

ப்ரஸங்காதேததுக்தம் தே ப்ரக்ருதம் ஶ்ருணு கும்பஜ                                         87

 

ய: கீர்த்தயேத் ஸக்ருத் பக்த்யா திவ்யம் நாம்நாம் ஸதத்ரயம்

தஸ்ய புண்யபலம் வக்ஷ்யே விஸ்தரேண கடோத்பவ                                         88

 

ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ரபாடே யத்பலமீரிதம்

தத்கோடிகோடி குணிதமேகநாம ஜபாத் பவேத்                                                   89

 

கமேஶ்வராப்யாம் ததிதம் க்ருதம் நாமஶதத்ரயம்

நாந்யேந துலயேதத் ஸ்தோத்ரேணாந்யக்ருதேந து                                            90

 

ஶ்ரிய: பரம்பரா யஸ்ய பாவிநீ தூத்தரோத்தரம்

தேநைவ லப்யதே நாம்நாம் த்ரிஶதீ ஸர்வகாமதா                                             91

 

அஸ்ய நாம்நாம் த்ரிஶத்யாஸ்து மஹிமா கேந வர்ண்யதே

யா ஸ்வயம் ஶிவயோர் வக்த்ரபத்மாப்யாம் பரிநிஸ்ருதா                              92

 

நித்யாஷோடஶிகாரூபாந் விப்ரநாதௌ து போஜயேத்

அப்யக்தாந் கந்ததைலேந ஸ்நாதாநுஷ்ணேந வாரிணா                                              93

 

அப்யர்ச்ய வஸ்த்ரகந்தாத்யை: காமேஶ்வர்யாதி நாமபி:

அபூபை: ஶர்கராஜ்யைஶ்ச பலை: புஷ்பை: ஸுகந்திபி:                                     94

 

வித்யாவிதோ விஶேஷேண போஜயேத் ஷோடஶ த்விஜாந்

ஏவம் நித்யபலிம் குர்யாதௌ ப்ராஹ்மண போஜநே                                         95

 

பஶ்சாத் த்ரிஶத்யா நாம்நாம் ப்ராஹ்மணாந் க்ரமஶோ(அ)ர்ச்சயேத்

தைலாப்யங்காதிகம் தத்யாத் விபவே ஸதி பக்தித:                                            96

ஶுக்லப்ரதிபதாரப்ய: பௌர்ணமாஸ்யவதி க்ரமாத்

திவஸே திவஸே விப்ரா போஜ்யா விம்ஶதிஸங்க்யயா                         97

 

தஶபி: பஞ்சபிர் வாபி த்ரிபிரேகேந வா திநை:

த்ரிம்ஶத் ஷஷ்டிம் ஶதம் விப்ராந் போஜயேந் த்ரிஶதம் க்ரமாத்                   98

 

ஏவம் ய: குருதே பக்த்யா ஜந்மமத்யே ஸக்ருந் நர:

தஸ்யைவ ஸபலம் ஜந்ம முக்திஸ் தஸ்ய கரே ஸ்திதா                           99

 

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரை: அர்சநேப்யேவமேவ ஹி

ஆதௌ நித்யபலிம் குர்யாத் பஶ்சாத் ப்ராஹ்மண போஜநம்                         100

 

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ர மஹிமா யோ மயோதித:

ஸ ஶீகராணுத்ரைக நாம்நோ மஹிமவாரிதே:                                                      101

 

வாக்தேவீரசிதே நாமஸாஹஸ்ரே யத்யதீரிதம்

தத்தத் பலமவாப்நோதி நாம்நோ (அ)ப்யேகஸ்ய கீர்த்தநாத்                           102

 

ஏததந்யைர் ஜபைஸ் ஸ்தோத்ர அர்சநைர் யத் பலம் பவேத்

தத்பலம் கோடிகுணிதம் பவேந்நாம ஶதத்ரயாத்                                                            103

 

ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்ர கோட்யாவ்ருத்யாஸ்து யத்பலம்

தத் பவேத் கோடிகுணிதம் நாமத்ரிஶத கீர்தநாத்                                                            104

 

வாக்தேவீரசிதே ஸ்தோத்ரே தாத்ருஶோ மஹிமா யதி

ஸாக்ஷாத் காமேஶகாமேஶி க்ருதே(அ)ஸ்மிந் க்ருஹ்யதாமிதி                       105

 

ஸக்ருத் ஸங்கீர்த்தநாதேவ நாம்நாமஸ்மிந் ஶதத்ரயே

பவேச்சித்தஸ்ய பர்யாப்திர் நூநமத்யாநபேக்ஷிணீ                                            106

 

ந ஜ்ஞாதவ்யமிதஸ் த்வந்யஜ் ஜகத் ஸர்வஞ்ச கும்பஜ

யத்யத் ஸாத்யதமம் கார்யம் தத்ததர்த்தமிதம் ஜபேத்                                        107

 

தத்தத் ஸித்திமவாப்நோதி பஶ்சாத் கார்யம் பரீக்ஷயேத்

யே யே ப்ரயோகாஸ் தந்த்ரேஷு தைஸ்தைர் யத்ஸாத்யதே த்ருவம்            108

தத் சர்வம் ஸித்யதி க்ஷிப்ரம் நாமத்ரிஶத கீர்த்தநாத்

ஆயுஷ்கரம் புஷ்டிகரம் புத்ரதம் வஶ்யகாரகம்                                                     109

 

வித்யாப்ரதம் கீர்த்திகரம் ஸுகவித்வப்ரதாயகம்

ஸர்வஸம்பத்ப்ரதம் ஸர்வபோகதம் ஸர்வஸௌக்யதம்                                    110

 

ஸர்வாபீஷ்டப்ரதஞ்சைவ தேவீநாமஶதத்ரயம்

ஏஜஜ்ஜபபரோ பூயாந் நாந்யதிச்சேத் கதாசந                                                        111

 

ஏதத்கீர்த்தந (அ)ஸந்துஷ்டா ஸ்ரீதேவீ லலிதாம்பிகா

பக்தஸ்ய யத்யதிஷ்டம் ஸ்யாத் தத்தம் பூரயதே த்ருவம்                                   112

 

தஸ்மாத் கும்போத்பவமுநே கீர்தய த்வமிதம் ஸதா

நாபரம் கிஞ்சிதபி தே போத்தவ்ய மவஶிஷ்யதி                                                   113

 

இதி தே கதிதம் ஸ்தோத்ரம் லலிதா ப்ரீதிதாயகம்

நாவித்யாவேதிநே ப்ரூயாத் நாபக்தாய கதாசந                                                  114

 

ந ஶடாய ந துஷ்டாய நாவிஶ்வாஸாய கர்ஹிசித்

யோ ப்ரூயாத் த்ரிஶதீம் நாம்நாம் தஸ்யாநர்த்தோ மஹாந் பவேத்              115

 

இத்யாஜ்ஞா ஶாங்கரீ ப்ரோக்தா தஸ்மாத் கோப்யமிதம் த்வயா

லலிதாப்ரேரி தேநைவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம்                         116

 

ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ராததி கோப்யமிதம் முநே

ஏவமுக்த்வா ஹயக்ரீவ: கும்பஜம் தாபஸோத்தமம்                                             117

 

ஸ்தோத்ரேணாநேந லலிதாம் ஸ்துத்வா த்ரிபுரஸுந்தரீம்

ஆநந்தலஹரீ மக்நமாஸ: ஸமவர்த்தத                                                                     118

 

இதி ஸ்ரீப்ரஹ்மாண் புராணே உத்தரகாண்டே

ஸ்ரீஹயக்ரீவாஸ்த்ய ஸம்வாதே

லலிதோபாக்யநே ஸ்தோத்ரகண்டே

ஸ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸம்பூர்ணம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.