ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவ பஞ்சரத்னம்

ஜ்ஞாநாநந்தாமலாத்மா கலுகலுஷமஹர்

தூல வாதூல நாமா

ஸீமாடீதுதாத்ம பூமா மம தஹயவதநா

தேவதா தாவிதாரி :

யாதா ச்’வேதாப்ஜ மத்யம் ப்ரவிமல கமல

ஸ்ரக்தா துக்தராசி:

ஸ்மரே ஸாசாஜஸ்ரீராஜ ப்ரப்ருதிநுதிபதம்

ஸம்பதம் ஸம்விதத்தாம்                                                           1

 

தாரா தாராதிநாத ஸ்படிக மணிஸுதா

ஹீர ஹாராபி ராமா

ராமா ரத்நாப்தி கந்யா குசலிகுச

பரீரம்ப ஸம்ரம்ப தந்யா

மாந்யா (அ)நந்யார்ஹ தாஸ்ய ப்ரணத ததி

பரித்ரர்ண ஸத்ராத்ததீக்ஷா

தக்ஷா ஸாக்ஷாத் க்ருதைஷா ஸபதி ஹயமிகீ

தேவதா ஸா(அ)வதாந்ந:                                                                        2

 

அந்தர்த்வாந்தஸ்ய கல்யம் நிகம் ஹ்ருத ஸுர

த்வம்ஸ நைகாந்த கல்யம்

கல்யாணாநாம் குணாநாம் ஜலதி மபிநமத்

பாந்தவம் னஸந்தவாஸ்யம்

சு’ப்ராம்சு ப்ராஜமாநம் ததத மரிதரௌ

புஸ்தகம் ஹஸ்தகஞ்ஜை:

பத்ராம் வ்யாக்யாந முத்ராமபி ஹ்ருதி ச’ரணம்

யாம்யுதாரம் ஸதாரம்                                                                3

 

வந்தே தம் தேவமாத்யம் நம தமரமஹா

ரத்ந கோடீர கோடீ

வாடீ நிர்யத்ந நிர்யத் க்ருணிகண

மஸ்ருணீபூத பாதாம்சு’ஜாதம்

ஸ்ரீமத் ராமாநுஜார்ய ச்’ருதி சி’சரகுரு

ப்ரஹ்ம தந்த்ர ஸ்வதந்த்ரை:

பூஜ்யம் ப்ராஜ்யம் ஸபாஜ்யம் கலிரிபு குருபி:

ச’ர்வ தச’வோத்தமாங்கம்                                                         4

 

வித்யா ஹ்ருத்யா(அ)நவத்யா யதநக

கருணாஸார ஸார ப்ரஸாராத்

தீராதாரா தராயா மஜநி ஜநிமதாம்

தாப நிவாபயித்ரீ

ஸ்ரீக்ருஷ்ண ப்ரஹ்ம தந்த்ராதிம ப்த தகலிஜித்

ஸம்யமீந்த்ரார்சிதம் தத்

ஸ்ரீமத் தாமாதிபூமா ப்ரதயதுது குச’லம்

ஸ்ரீ ஹயக்ரீவ நாம                                                                        5

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.