ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

(ந்ருஸிம்ஹ புராணத்தில் உள்ளது)

 

மார்க்கண்டேய உவாச-

1        ஏவம் யுத்தமபூத் கோரம் ரௌத்ரம் தைத்யபலைஸ் ஸஹ |

ந்ருஸிமஸ்யாங்க ஸம்பூதைர் நாரஸிம்ஹை ரநேகஶ ||

 

2        தைத்யகோட்யோ ஹதாஸ் தத்ர கேசித் பீதா: பலாயிதா: |

தம் த்ருஷ்ட்வாதீவ ஸங்க்ருத்தோ ஹிரண்யகஶிபுஸ்ஸ்வயம் ||

 

3        பூதபூர்வை ரம்யுத்யுர் மே இதி ப்ரஹ்ம வரோத்தத: |

வவர்ஷ ஶரவர்ஷேண நாரஸிம்ஹம் ப்ருஶம் பலீ ||

 

4        த்வந்த்வ யுத்த மபூதுக்ரம் திவ்ய வர்ஷ ஸஹஸ்ரகம் |

தைத்யேந்த்ர ஸாஹஸம் த்ருஷ்ட்வா தேவாஶ் கேந்த்ர புரோகமா: ||

 

5        ஶ்ரேய: கஸ்ய பவேதத்ர இதி சிந்தாபரா பவந் |

ததா க்ருத்தோ ந்ருஸிம்ஹஸ்து தைத்யேந்த்ர ப்ரஹிதான்யபி||

 

6        விஷ்ணுசக்ரம் மஹாசக்ரம் காலசக்ரம் ச வைஷ்ணவம் |

ரௌத்ரம் பாஶுபதம் ப்ராஹ்மம் கௌபேரம் குலிஶாஸநம் ||

 

7        ஆக்நேயம் வாருணம் ஸௌம்யம் மோஹநம் ஸௌர பார்வதம் |

பார்கவாதி பஹூந்யஸ்த்ரா ண்யக்ஷபயத கோபந: ||

 

8       ஸந்த்யாகாலே ஸபாத்வாரே ஸ்வாங்கே நிக்ஷிப்ய பைரவ: |

தத: கட்கதரம் தைத்யம் ஜக்ராஹ நரகேஸரீ ||

 

9        ஹிரண்ய கஶிபோர் வக்ஷோ விதார்யாதீவ ரோஷித: |

உத்த்ருத்ய சாந்த்ரமாலாஶச நகைர் வஜ்ரஸமப்ரபை: ||

 

10       மேநே க்ருதார்த்தமாத்மாநம் ஸர்வத: பர்யவைக்ஷத |

ஹர்ஷிதா தேவதாஸ் ஸர்வா: புஷ்பவ்ருஷ்டி மவாகிரந் ||

 

11       தேவதுந்துபயோ நேது: விமலாஶ்ச திஶோபவந் |

நரஸிம்ஹ மதீவோக்ரம் விகீர்ணவதநம் ப்ருஶம் ||

 

12       லேலிஹாநம் ச கர்ஜந்தம் காலாநல ஸமப்ரபம் |

அதிரௌத்ரம் மஹாகாயம் மஹாதம்ஷ்ட்ரம் மஹாருதம் ||

 

13       மஹாஸிம்ஹம் மஹாரூபம் த்ருஷ்ட்வா ஸம்க்ஷுபிதம் ஜகத் |

ஸர்வ தேவகணைஸ் ஸார்த்தம் தத்ராகத்ய பிதாமஹ: ||

 

14       ஆகந்துகைர் பூதபூர்வை: வர்த்தமாநை ரநுத்தமை: |

குணைர் நாம ஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ ஶ்ருதிஸம்மதை: ||

 

ஓம் நம: ஸ்ரீமத் திவ்யலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா ருஷி: அநுஷ்டுப் சந்த: ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹோ தேவதா, பரமாத்மா பீஜம், லக்ஷ்மீர் மாயா ஶக்தி: ஜீவோ பீஜம், புத்திஶ் ஶக்தி: உதாநவாயுர் பீஜம், ஸரஸ்வதீ ஶக்தி: வ்யஞ்ஜநாநி பீஜாநி, ஸ்வரா: ஶக்தய: |

 

ஓம், க்ஷ்ரௌம், ஹ்ரீம் இதி பீஜாநி, ஓம் ஸ்ரீம் அம் ஆம் இதி ஶக்தய: விகீர்ண நக தம்ஷ்ட்ராயுதாயேதி கீலகம், அகாராதீதி போதகம்.

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம மந்த்ர ஜபே விநியோக: ||

 

ப்ரஹ்மோவாச—

 

ஓம் ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாய நம: – அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

ஓம் வஜ்ரநகாய நம: தர்ஜனீப்யாம் நம:

ஓம் மஹாருத்ராய நம: — மத்யமாப்யாம் நம:

ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம: — அநாமிகாப்யாம் நம:

ஓம் விகடாஸ்யாய நம: – கநிஷ்டிகாப்யாம் நம:

ஓம் வீராய நம: – கரதல கரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

ஓம் ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாய நம: – ஹ்ருதயாய நம:

ஓம் வஜ்ரநகாய நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா

ஓம் மஹாருத்ராய நம: — ஶிகாயை வஷட்

ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம: — கவசாய ஹும்

ஓம் விகடாஸ்யாய நம: – நேத்ராப்யாம் வௌஷட்

ஓம் வீராய நம: – அஸ்த்ராய பட் – ஓம் பூர்ப்புவஸ்ஸுவ: – இதி திக்பந்த:

 

ஓம் ஐந்த்ரீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் ஆக்நேயீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் யாம்யாம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் நைர்ருதீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் வாருணீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் வாயவீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் கௌபேரீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் ஐஶாநீம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் ஊர்த்வாம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் அதஸ்தாம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

ஓம் ஆந்தரிக்ஷ்யாம் திஶம் ஸுதர்ஶநேந பத்நாமி, நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா

 

த்யாநம்

ஸத்யஜ்ஞாந ஸுகஸ்வரூப மமலம் க்ஷீராப்திமத்யே ஸ்த்திதம் |

ஸ்வாங்காரூட ரமா ப்ரஸந்ந வதநம் பூஷா ஸஹஸ்ரோஜ்ஜ்வலம் ||

 

த்ர்யக்ஷம் சக்ரபிநாக ஸாபயகராந் பிப்ராண மர்க்கச்சவிம் |

சத்ரீபூத பணீந்த்ர மிந்துதவளம் லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹம் பஜே ||

 

உபாஸ்மஹே ந்ருஸிம்ஹாக்யம் ப்ரஹ்ம வேதாந்த கோசரம் |

பூயோ லாலித ஸம்ஸார ச்சேதஹேதும் ஜகத்குரும் ||

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்ஷ்ரௌம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ நாமஸஹஸ்ர ப்ராரம்ப:

 

1        ஓம் நமோ நாரஸிம்ஹாய வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய வஜ்ரிணே |

வஜ்ரதேஹாய வஜ்ராய நமோ வஜ்ர நகாய ச ||

 

2        வாஸுதேவாய வந்த்யாய வரதாய வராத்மநே |

வரதாபய ஹஸ்தாய வராய வரரூபிணே ||

 

3        வரேண்யம் வரிஷ்டாய ஸ்ரீவராய நமோ நம: |

ப்ரஹ்லாத வரதாயைவ ப்ரத்யக்ஷ வரதாய ச ||

 

4        பராத்பர பரேஶாய பவித்ராய பிநாகிநே |

பாவநாய ப்ரஸந்நாய பாஶிநே பாபஹாரிணே ||

 

5        புருஷ்டுதாய புண்யாய புருஹூதாய தே நம: |

தத்புருஷாய தத்த்யாய புராண புருஷாய ச ||

 

6        புரோதஸே பூர்வஜாய புஷ்கராக்ஷாய தே நம: |

புஷ்பஹாஸாய ஹாஸாய மஹாஹாஸாய ஶார்ங்கிணே ||

 

7        ஸிம்ஹாய ஸிம்ஹராஜாய ஜகத்வஶ்யாய தே நம: |

அட்ட ஹாஸாய ரோஷாய ஜலவாஸாய தே நம: ||

 

8        பூதாவாஸாய பாஸாய ஸ்ரீநிவாஸாய கட்கிநே |

கட்கஜிஹ்வாய ஸிம்ஹாய கட்கவாஸாய தே நம: ||

 

9        நமோ மூலாதிவாஸாய தர்மவாஸாய தந்விநே |

தநஞ்ஜயாய  தந்யாய நமோ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ச ||

 

10       ஶுபஞ்ஜயாய ஸூத்ராய நமஶ் ஶத்ருஞ்ஜயாய ச |

நிரஞ்ஜநாய நீராய நிர்குணாய குணாய ச ||

 

11       நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிர்வணாய பதாய நிபிடாய ச |

நிராலம்பாய நீலாய நிஷ்கலாய கலாய ச ||

 

12       நிமேஷாய நிபந்தாய நிமேஷ கமநாய ச |

நிர்த்வந்த்யாய நிராஶாய நிஶ்சயாய நிஜாய ச ||

 

13       நிர்மலாய நிபந்தாய நிர்மோஹாய நிராக்ருதே |

நமோ நித்யாய ஸத்யாய ஸத்காம நிரதாய ச ||

 

14       ஸத்யத்வஜாய முஞ்ஜாய முஞ்ஜகேஶாய கேஶிநே |

ஹரீஶாய ச ஶேஷாய குடாகேஶாய வை நம: ||

 

15       ஸுகேஶாயோர்த்வ கேஶாய கேஶி ஸம்ஹாரகாய ச |

ஜலேஶாய ச ஶேஷாய குடாகேஶாய வை நம: ||

 

16       குஶேஶயாய கூலாய கேஶவாய நமோ நம: |

ஸூக்திகர்ணாய ஸூக்தாய ரக்தஜிஹ்வாய ராகிணே ||

 

17       தீப்தரூபாய தீப்தாய ப்ரதீப்தாய ப்ரலோபிநே |

ப்ரச்சந்நாய ப்ரபோதாய ப்ரபவே விபவே நம: ||

 

18       ப்ரபஞ்ஜநாய பாந்தாய ப்ரமாயாப்ரமிதாய ச |

ப்ரகாஶாய ப்ரதாபாய ப்ரஜ்வலாயோஜ்ஜ்வலாய ச ||

 

19       ஜ்வாலாமாலா ஸ்வரூபாய ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வாய ஜ்வாலிநே |

மஹோஜ்வலாய காலாய காலமூர்த்தி தராய ச ||

 

20       காலாந்தகாய கல்பாய கலநாய க்ருதே நம: |

காலசக்ராய சக்ராய வஷட்சக்ராய சக்ரிணே ||
21       அக்ரூராய க்ருதாந்தாய விக்ரமாய க்ரமாய ச ||

க்ருத்திநே க்ருத்திவாஸாய க்ருதக்நாய க்ருதாத்மநே ||

 

22       ஸங்க்ரமாய ச க்ருத்தாய க்ராந்த லோகத்ரயாய ச |

அரூபாய ஸரூபாய ஹரயே பரமாத்மநே ||

 

23       அஜேயா யாதிதேவாய அக்ஷயாய க்ஷயாய ச |

அகோராய ஸுகோராய கோர கோரதராய ச ||

 

24       நமோ(அ)ஸ்த்வகோர வீர்யாய லஸத்கோராய தே நம: |

கோராத்யக்ஷாய தக்ஷாய தக்ஷிணார்யாய ஶம்பவே ||

 

25       அமோகாய குணௌகாய அநகாயாக ஹாரிணே |

மேகநாதாய நாதாய துப்யம் மேகாத்மநே நம: ||

 

26       மேகவாஹநரூபாய மேகஶ்யாமாய மாலிநே |

வ்யாள யஜ்ஞோபவீதாய வ்யாக்ரதேஹாய வை நம: ||

 

27       வ்யாக்ரபாதாய ச வ்யாக்ர கர்மிணே வ்யாபகாய ச |

விகடாஸ்யாய வீராய விஷ்டர ஶ்ரவஸே நம: ||

 

28       விகீர்ண நகதம்ஷ்ட்ராய நகதம்ஷ்ட்ராயுதாய ச |

விஷ்வக்ஸேநாய ஸேநாய விஹ்வலாய பலாய ச ||

 

29       விரூபாக்ஷாய வீராய விஶேஷாக்ஷாய ஸாக்ஷிணே |

வீதஶோகாய வீஸ்தீர்ண வதநாய நமோ நம: ||

30       விதாநாய விதேயாய விஜயாய ஜயாய ச |

விபுதாய விபாவாய நமோ விஶ்வம்பராய ச ||

 

31       வீதராகாய விப்ராய விடங்க நயநாய ச: |

விபுலாய விநீதாய விஶ்வயோநே நமோ நம: ||

 

32       சிதம்பராய வித்தாய விஶ்ருதாய வியோநயே |

விஹ்வலாய விகல்பாய கல்பாதீதாய ஶில்பிநே ||

 

33       கல்பநாய ஸ்வரூபாய மணிதல்பாய வை நம: |

தடித்ப்ரபாய தார்யாய தருணாய தரஸ்விநே ||

 

34       தபநாய தரக்ஷாய தாபத்ரய ஹராய ச |

தாரகாய தமோக்நாய தத்வாய ச தபஸ்விநே ||

 

35       தக்ஷகாய தநுத்ராய தடிதே தரலாய ச |

ஶதரூபாய ஶாந்தாய ஶததாராய தே நம: ||

 

36       ஶதபத்ராய தார்க்ஷ்யாய ஸ்திதயே ஶதமூர்த்தயே |

ஶதக்ரது ஸ்வரூபாய ஶாஶ்வதாய ஶதாத்மநே ||

 

37       நமஸ் ஸஹஸ்ரஶிரஸே ஸஹஸ்ரவதநாய ச |

ஸஹஸ்ராக்ஷாய தேவாய திஶஶ்ரோத்ராய தே நம: ||

 

38       நமஸ் ஸஹஸ்ரஜிஹ்வாய மஹாஜிஹ்வாய தே நம: |

ஸஹஸ்ர நாமதேயாய ஸஹஸ்ராக்ஷிதராய ச ||

 

39       ஸஹஸ்ரபாஹவே துப்யம் ஸஹஸ்ரசரணாய ச |

ஸஹஸ்ரார்க்க ப்ரகாஶாய ஸஹஸ்ராயுத தாரிணே ||

 

40       நம: ஸ்தூலாய ஸூக்ஷ்மாய ஸுஸூக்ஷ்மாய நமோ நம: |

ஸுக்ஷுண்யாய ஸுபிக்ஷாய ஸுராத்யக்ஷாய ஶௌரிணே ||

 

41       தர்மாத்யக்ஷாய தர்மாய லோகாத்யக்ஷாய வை நம: |

ப்ரஜாத்யக்ஷாய ஶிக்ஷாய விபக்ஷக்ஷய மூர்த்தயே ||

 

42       காலாத்யக்ஷாய தீக்ஷ்ணாய மூலாத்யக்ஷாய தே நம:

அதோக்ஷஜாய மித்ராய ஸுமித்ர வருணாய ச ||

43       ஶத்ருக்நாய ஹ்யவிக்நாய விக்நகோடி ஹராய ச |

ரக்ஷோக்நாய தமோக்நாய பூதக்நாய நமோ நம: ||

 

44       பூதபாலாய பூதாய பூதாவாஸாய பூதிநே |

பூதவேதாள காதாய பூதாதிபதயே நம: ||

 

45       பூதக்ரஹ விநாஶாய பூதஸம்யமிநே நம: |

மஹாபூதாய ப்ருகவே ஸர்வபூதாத்மநே நம: ||

 

46       ஸர்வாரிஷ்ட விநாஶாய ஸர்வஸம்பத் கராய ச: |

ஸர்வாதாராய ஶர்வாய ஸர்வார்த்தி ஹரயே நம: ||

 

47       ஸர்வது:க ப்ரஶாந்தாய ஸர்வ ஸௌபாக்யதாயிநே |

ஸர்வஜ்ஞாயா ப்யநந்தாய ஸர்வஶக்தி தராய ச: ||

 

48       ஸர்வைஶ்வைர்ய ப்ரதாத்ரே ச ஸர்வகார்ய விதாயிநே |

ஸர்வஜ்வர விநாஶாய ஸர்வ ரோகாபஹாரிணே ||

 

49       ஸர்வாபிசார ஹந்த்ரே ச ஸர்வைஶ்வைர்ய விதாயிநே |

பிங்காக்ஷாயைக ஶ்ருங்காய த்விஶ்ருங்காய மரீசயே ||

 

50       பஹுஶ்ருங்காய லிங்காய மஹாஶ்ருங்காய தே நம: |

மாங்கள்யாய மநோஜ்ஞாய மந்தவ்யாய மஹாத்மநே ||

 

51       மஹாதேவாய தேவாய மாதுலுங்க தராய ச |

மஹாமாயா ப்ரஸுதாய ப்ரஸ்துதாய ச மாயிநே ||

 

52       அநந்தாநந்தரூபாய மாயிநே ஜலஶாயிநே |

மஹோதராய மந்தாய மததாய மதாய ச  ||

 

53       மதுகைடப ஹந்த்ரே ச மாதவாய முராரயே |

மஹாவீர்யாய தைர்யாய சித்ரவீர்யாய தே நம: ||

 

54       சித்ரகூர்மாய சித்ராய நமஸ்தே சித்ரபாநவே |

மாயாதீதாய மாயாய மஹாவீராய தே நம: ||

 

55       மஹாதேஜாய பீஜாய தேஜோதாம்நே ச பீஜிநே |

தேஜோமய ந்ருஸிம்ஹாய நமஸ்தே சித்ரபாநவே ||

 

56       மஹாதம்ஷ்ட்ராய துஷ்டாய நம: புஷ்டிகராய ச |

ஶிபிவிஷ்டாய ஹ்ருஷ்டாய புஷ்டாய பரமேஷ்டிநே ||

 

57       விஶிஷ்டாய ச ஶிஷ்டாய கரிஷ்டா யேஷ்ட தாயிநே |

நமோ ஜ்யேஷ்டாய ஶ்ரேஷ்டாய துஷ்டாமித தேஜஸே ||

 

58       அஷ்டாங்க ந்யஸ்த ரூபாய ஸர்வதுஷ்டாந்தகாய ச |

வைகுண்டாய விகுண்டாய கேஶிகண்டாய தே நம: ||

 

59       கண்டீரவாய லுண்டாய நிஶ்ஶடாய ஹடாய ச |

ஸர்வோத்ரிக்தாய ருத்ராய ருக்யஜுஸ் ஸாமகாய ச ||

 

60       ருதுத்வஜாய வஜ்ராய மந்த்ர ராஜாய மந்த்ரிணே |

த்ரிநேத்ராய த்ரிவர்காய த்ரிதாம்நே ச த்ரிஶூலிநே ||

 

61       த்ரிகாலஜ்ஞாந ரூபாய த்ரிதேஹாய த்ரிதாத்மநே |

நமஸ் த்ரிமூர்த்தி வித்யாய த்ரிதத்வஜ்ஞாநிநே நம: ||

 

62       அக்ஷோப்யாயா நிருத்தாய ஹ்யப்ரமேயாய பாநவே |

அம்ருதாய ஹ்யநந்தாய ஹ்யமிதாயா மிதௌஜஸே ||

 

63       அபம்ருத்யு விநாஶாய ஹ்யபஸ்மார விகாதிநே |

அந்நதாயாந்ந ரூபாய ஹ்யந்நாயாந்ந புஜே நம: ||

 

64       நாத்யாய நிரவத்யாய வேத்யாயாத்புத கர்மணே |

ஸத்யோஜாதாய ஸங்காய வைத்யுதாய நமோ நம: ||

 

65       அத்வாதீதாய ஸத்வாய வாகதீதாய வாக்மிநே |

வாகீஸ்வராய கோபாய கோஹிதாய ஹவாம்பதே ||

 

66       கந்தர்வாய கபீராய கர்ஜிதாயோர்ஜிதாய ச |

பர்ஜந்யாய ப்ரபுத்தாய ப்ரதாநபுருஷாய ச ||

 

67       பத்மாபாய ஸுநாபாய பத்மநாபாய மாநிநே |

பத்ம நேத்ராய பத்மாய பத்மாயா: பதயே நம: ||

68       பத்மோதராய பூதாய பத்ம கல்போத்பவாய ச |

னமோ ஹ்ருத்பத்மவாஸாய பூபத்மோத்தரணாய ச ||

 

69       ஶப்தப்ரஹ்ம ஶ்வரூபாய ப்ரஹ்மரூப தராய ச |
ப்ரஹ்மணே ப்ரஹ்மரூபாய பத்மநேத்ராய வை நம: ||

 

70       ப்ரஹ்மதாய ப்ராஹ்மணாய ப்ரஹ்மப்ரஹ்மாத்மநே நம: |

ஸுப்ரஹ்மண்யாய தேவாய ப்ரஹ்மண்யாய த்ரிவேதிநே ||

 

71       பரப்ரஹ்மஸ்வரூபாய பஞ்ச ப்ரஹ்மாத்மநே நம:

நமஸ்தே ப்ரஹ்மஶிரஸே ததாஶ்வஶிரஸே நம: ||

 

72       அதர்வஶிரஸே நித்யம் அஶநிப்ரமிதய ச |

நமஸ்தே தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராய லோலாய ல்லிதாய ச: ||

 

73       லாவண்யாய லவித்ராய நமஸ்தே பாஸ்கராய ச |

லக்ஷணஜ்ஞாய லக்ஷாய லக்ஷணாய நமோ நம: ||

 

74       லஸத்தீப்தாய லிப்தாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |

வ்ருஷ்ணிமூலாய க்ருஷ்ணாய ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணவே நம: ||

 

75       பஶ்யாமி த்வாம் மஹாஸிம்ஹம் ஹாரிணம் வநமாலிநம் |

கிரீடிநம் குண்டலிநம் ஸர்வாங்கம் ஸர்வதோமுகம் ||

 

76       ஸர்வத: பாணிபாதோரம் ஸர்வதோ(அ)க்ஷி ஶிரோமுகம் |

ஸர்வேஶ்வரம் ஸதா துஷ்டம் ஸமர்த்தம் ஸமரப்ரியம் ||

 

77       பஹுயோஜந விஸ்தீர்ணம் பஹுயோஜந மாயதம் |

பஹுயோஜந ஹஸ்தாங்க்ரிம்  பஹுயோஜந நாஸிகம் ||

 

78       மஹாரூபம் மஹாவக்த்ரம் மஹாதம்ஷ்ட்ரம் மஹாபுஜம் |

மஹாநாதம் மஹாரௌத்ரம் மஹாகாயம் மஹாபலம் ||

 

79       ஆநாபேர் ப்ரஹ்மணோ ரூபம் ஆகளாத் வைஷ்ணவம் ததா |

ஆஶீர்ஷாத் ருத்ரமீஶாநம் ததக்ரே ஸர்வதஶ் ஶிவம் ||

80       நமோஸ்து நாராயண நாரஸிம்ஹ

நமோஸ்து நாராயண வீரஸிம்ஹ |

நமோஸ்து நாராயண க்ரூரஸிம்ஹ

நமோஸ்து நாராயண திவ்யஸிம்ஹ ||

 

81       நமோஸ்து நாராயண வ்யாக்ரஸிம்ஹ

நமோஸ்து நாராயண புச்சஸிம்ஹ |

நமோஸ்து நாராயண பூர்ணஸிம்ஹ

நமோஸ்து நாராயண ரௌத்ரஸிம்ஹ ||

 

82       நமோ நமோ பீஷண பத்ரஸிம்ஹ

நமோ நமோ விஹ்வல நேத்ரஸிம்ஹ |

நமோ நமோ ப்ரும்ஹித பூதஸிம்ஹ

நமோ நமோ நிர்மல சித்ரஸிம்ஹ ||

 

83       நமோ நமோ நிர்ஜித காலஸிம்ஹ

நமோ நம: கல்பித கல்பஸிம்ஹ |

நமோ நம: காமத காமஸிம்ஹ

நமோ நம்ஸ்தே புவநைக ஸிம்ஹ ||

 

84       த்யாவா ப்ருதிவ்யோ ரிதமந்த்ரம் ஹி

வ்யாப்தம் த்வயைகேந திஶஶ்ச ஸர்வா: |

த்ருஷ்ட்வாத்புதம் ரூபமுக்ரம் தவேதம்

லோகத்ரயம் ப்ரவ்யதிதம் மஹாத்மந் ||

 

85       அமீ ஹி த்வா ஸுரஸங்கா விஶந்தி

கேசித் பீதா: ப்ராஞ்ஜலயோ க்ருணந்தி |

ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா முநயஸ் ஸித்தஸங்கா :

ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸ்துதிபி: புஷ்கலாபி: ||

 

 

86       ருத்ராதித்யோ வசவோ யே ச ஸாத்யா:

விஶ்வே தேவா மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச |

கந்தர்வ யக்ஷாஸுர ஸித்தஸங்கா:

வீக்ஷந்தி த்வாம் விஸ்மிதாஶ் சைவ ஸர்வே ||

87       லேலிஹ்யஸே க்ரஸமாநஸ் ஸமந்தாத்

லோகாந் ஸமக்ராந் வதநைர் ஜ்வலத்பி: |

தேஜோபிராபூர்ய ஜகத்ஸமக்ரம்

பாஸஸ் தவோக்ரா: ப்ரதிபந்தி விஷ்ணோ ||

 

88       பவிஷ்ணுஸ் த்வம் ஸஹிஷ்ணுஸ் த்வம் ப்ராஜிஷ்ணுர் ஜிஷ்ணுரேவ ச

ப்ருத்வீ த்மந்தரிக்ஷஸ்த்வம் பர்வதாரண்ய மேவ ச ||

 

89       கலா காஷ்டா விலிப்தஸ் த்வம் முஹூர்த்த ப்ரஹராதிகம் |

அஹோராத்ரம் த்ரிஸந்த்யா ச பக்ஷமாஸர்த்து வத்ஸரா: ||

 

90       யுகாதிர் யுகபேதஸ் த்வம் ஸம்யுகோ யுகஸந்தய: |

நித்யம் நைமித்திகம் தைநம் மஹாப்ரளயமேவ ச : ||

 

91       கரணம் காரணம் கர்த்தா பர்த்தா ஹர்த்தா த்வமீஶ்வர : |

ஸத்கர்த்தா ஸத்க்ருதிர் கோப்தா ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹ: ||

 

92       ப்ராணஸ்த்வம் ப்ராணிநாம் ப்ரத்யகாத்மா த்வம் ஸர்வ தேஹிநாம் |

ஸுஜ்யோதிஸ் த்வம் பரம்ஜ்யோதி ராத்மஜ்யோதிஸ் ஸநாதந: ||

 

93       ஜ்யோதிர்லோக ஸ்வரூபஸ்த்வம் ஜ்யோதிர் ஜ்ஞோ ஜ்யோதிஷாம்பதி:

ஸ்வாஹாகார: ஸ்வதாகாரோ வஷட்கார : க்ருபாகர: ||

 

94       ஹந்தகாரோ நிராகாரோ வேகாகாரஶ்ச ஶங்கர: |

அகராதி ஹகாரந்த: ஓங்காரோ லோககாரக: ||

 

95       ஏகாத்மா த்வமநேகாத்மா சதுராத்மா சதுர்புஜ: |

சதுர்மூர்த்திஶ் சதுர்தம்ஷ்ட்ர: சதுர்வேத மயோத்தம: ||

 

96       லோகப்ரியோ லோககுரு: லோகேஶோ லோகநாயக: |

லோகஸாக்ஷீ லோகபதி: லோகாத்மா லோகவிலோசந: ||

 

97       லோகாதாரோ ப்ருஹல்லோகா லோகாலோகமயோ விபு: |

லோக கர்த்தா விஶ்வகர்த்தா க்ருதாவர்த்த: க்ருதாகம: ||

 

98       அநாதிஸ் த்வமநந்தஸ்த்வம் அபூதோ பூதவிக்ரஹ: |

ஸ்துதி: ஸ்துத்ய: ஸ்தவப்ரீத: ஸ்தோதோ நேதா நியாமக: ||

 

99       த்வம் கதிஸ் த்வம் மதிர் மஹ்யம் பிதா மாதா குருஸ் ஸகா: |

ஸுஹ்ருதஶ்சாத்ம ரூபஸ்த்வம் த்வாம் விநா நாஸ்தி மே கதி: ||

 

100      நமஸ்தே மந்த்ரரூபாய ஹ்யஸ்த்ர ரூபாய தே நம: |

பஹுரூபாய ரூபாய பஞ்சரூப தராய ச ||

 

101      பத்ரரூபாய ரூடாய யோகரூபாய யோகிநே |

ஸமரூபாய யோகாய யோகபீட ஸ்திதாய ச ||

 

102      யோக கம்யாய ஸௌம்யாய த்யாநகம்யாய த்யாயிநே |

த்யேய கம்யாய தாம்நே ச தாமாதிபதயே நம: ||

 

103      தராதராய தர்மாய தாரணாபிரதா ச |

நமோ தாத்ரே ச ஸந்தாத்ரே விதாத்ரே ச தராய ச ||

 

104      தாமோதராய தாந்தாய தாநவாந்தகராய ச |

நமஸ் ஸம்ஸார வைத்யாய பேஷஜாய நமோ நம: ||

 

105      ஸீரத்வஜாய ஶீதாய வாதாயாப்ரமிதாய ச |

ஸாரஸ்வதாய ஸம்ஸார நாஶநாயாக்ஷ மாலிநே ||

 

106      அஸிதர்ம தராயைவ ஷட்கர்ம நிரதாய ச |

விகர்மாய ஸுகர்மாய பரகர்ம விதாயிநே ||

 

107      ஸுகர்மணே மந்மதாய நமோ வர்மாய வர்மிணே |

கரிசர்ம வஸாநாய கராள வதநாய ச ||

 

108      கவயே பத்ம கர்ப்பாய பூதகர்ப்ப க்ருணாநிதே |

ப்ரஹ்மகர்ப்பாய கர்ப்பாய ப்ருஹத்கர்ப்பாய தூர்ஜடே ||

 

109      நமஸ்தே விஶ்வகர்ப்பாய ஸ்ரீகர்ப்பாய ஜிதாரயே |

நமோ ஹிரண்யகர்ப்பாய ஹிரண்ய கவசாய ச ||

110      ஹிரண்யவர்ண தேஹாய ஹிரண்யாக்ஷ விநாஶிநே |

ஹிரண்ய கஶிபோர் ஹந்த்ரே ஹிரண்ய நயநாய ச ||

 

111      ஹிரண்ய ரேதஸே துப்யம் ஹிரண்ய வதநாய ச |

நமோ ஹிரண்யஶ்ருங்காய நி:ஶ்ருங்காய ச ஶ்ருங்கிணே ||

 

112      பைரவாய ஸுகேஶாய பீஷணாயாந்த்ர மாலிநே |

சண்டாய ருண்டமாலாய நமோ தண்டதராய ச ||

 

113      அகண்ட தத்வரூபாய கமண்டலு தராய ச|

நமஸ்தே கண்டஸிம்ஹாய  ஸத்யஸிம்ஹாய தே நம: ||

 

114      நமஸ்தே ஶ்வேதஸிம்ஹாய பீதஸிம்ஹாய தே நம: |

நீலஸிம்ஹாய நீலாய ரக்தஸிம்ஹாய தே நம:

 

115      நமோ ஹாரித்ர ஸிம்ஹாய தூம்ரஸிம்ஹாய தே நம: |

மூலஸிம்ஹாய மூலாய ப்ருஹத் ஸிம்ஹாய தே நம: ||

 

116      பாதாளஸ்தித ஸிம்ஹாய நம: பர்வதவாஸிநே |

நமோ ஜலஸ்தஸிம்ஹாய ஹ்யந்தரிக்ஷஸ்திதாய ச ||

 

117      காலாக்நி ருத்ரஸிம்ஹாய சண்டஸிம்ஹாய தே நம: |

அநந்தஸிம்ஹ ஸிம்ஹாய ஹ்யநந்தகதயே நம: ||

 

118      நமோ விசித்ரஸிம்ஹாய பஹுஸிம்ஹ ஸ்வரூபிணே |

அபயங்கர ஸிம்ஹாய நரஸிம்ஹாய தே நம: ||

 

119      நமோஸ்து ஸிம்ஹராஜாய நரஸிம்ஹாய தே நம: |

ஸப்தாப்தி மேகலாயைவ  ஸத்யஸத்ய ஸ்வரூபிணே ||

 

120      ஸப்தலோகாந்தரஸ்தாய ஸப்தஸ்வர மயாய ச |

ஸப்தார்ச்சீ ரூபதம்ஷ்ட்ராய ஸப்தாஶ்வ ரதரூபிணே ||

 

121      ஸப்தவாயு ஸ்வரூபாய ஸப்தச்சந்தோமயாய ச|

ஸ்வச்சாய ஸ்வச்சரூபாய ஸ்வச்சந்தாய ச தே நம: ||

122      ஸ்ரீவத்ஸாய ஸுவேதாய ஶ்ருதயே ஶ்ருதிமூர்த்தயே |

ஶுசிஶ்ரவாய ஶூராய ஸுப்ரபாய ஸுதந்விநே ||

 

123      ஶுப்ராய ஸுரநாதாய ஸுப்ரபாய ஶுபாய ச |

ஸுதர்ஶநாய ஸூக்ஷ்மாய நிருக்தாய நமோ நம: ||

 

124      ஸுப்ரபாய ஸ்வபாவாய பவாய விபவாய ச |

ஸுஶாகாய வீஶாகாய ஸுமுகாய முகாய ச ||

 

125      ஸுநகாய ஸுதம்ஷ்ட்ராய ஸுரதாய ஸுதாய ச |

ஸாங்க்யாய ஸுரமுக்யாய ப்ரக்யாதாய ப்ரபாய ச ||

 

126      நம: கட்வாங்க ஹஸ்தாய கேடமுத்கர பாணயே |

ககேந்த்ராய ம்ருகேந்த்ராய நகேந்த்ராய த்ருடாய ச ||

 

127      நாக கேயூரஹாராய நாகேந்த்ராயாக மர்திநே |

நதீவாஸாய நக்நாய நாநாரூபதராய ச ||

 

128      நகேஶ்வராய நாகாய நமிதாய நராய ச |

நாகாந்தக ரதாயைவ நர நாராயணாய ச||

 

129      நமோ மத்யஸ்வரூபாய கச்சபாய நமோ நம: |

நமோ யஜ்ஞவராஹாய நரஸிம்ஹாய தே நம: ||

 

130      விக்ரமாக்ராந்த லோகாய வாமநாய மஹௌஜஸே |

நமோ பார்கவ ராமாய ராவணாந்த கராய ச ||

 

131      நமஸ்தே பலராமாய கம்ஸ ப்ரத்வம்ஸ காரிணே |

புத்தாய புத்தரூபாய தீக்ஷ்ணரூபாய கல்கிநே ||

 

132      ஆத்ரேயாயாக்நி நேத்ராய கபிலாய த்விஜாய ச |

க்ஷேத்ராய பஶுபாலாய பஶுவக்த்ராய தே நம: ||

 

133      க்ருஹஸ்தாய வநஸ்தாய யதயே ப்ரஹ்மசாரிணே |

ஸ்வர்காபவர்க தாத்ரே ச தத்போக்த்ரே ச முமுக்ஷவே ||

134      ஸாலக்ராம நிவாஸாய க்ஷீராப்தி ஶயநாய ச |

ஸ்ரீஶைலாத்ரி நிவாஸாய ஶிலாவாஸாய தே நம: ||

 

135      யோகி ஹ்ருத்பத்மவாஸாய மஹாஹாஸாய தே நம: |
குஹாவாஸாய குஹ்யாய குப்தாய குரவே நம: ||

 

136      நமோ மூலாதிவாஸாய நீலவஸ்த்ர தராய ச |

பீதவஸ்த்ராய ஶஸ்த்ராய ரக்தவஸ்த்ர தராய ச ||

 

137      ரக்தமாலா விபூஷாய ரக்த கந்தா நுலேபிநே |

துரந்தராய தூர்த்தாய துர்தராய தராய ச ||

 

138      துர்மதாய துரந்தாய துர்தராய நமோ நம: |

துர்நிரீக்ஷாய நிஷ்டாய துர்தர்ஶாய த்ருமாய ச ||

 

139      துர்பேதாய துராஶாய துர்லபாய நமோ நம: |

த்ருப்தாய த்ருப்தவக்த்ராய ஹ்யத்ருப்த நயநாய ச ||

 

140      உந்மத்தாய ப்ரமத்தாய நமோ தைத்யாரயே நம: |

ரஸஜ்ஞாய ரஸேஶாய ஹ்யரக்த ரஸநாய ச  ||

 

141      பத்யாய பரிதோஷாய ரத்யாய ரஸிகாய ச |

ஊர்த்வ கேஶோர்த்வ ருபாய நமஸ்தே சோர்த்வ ரேதஸே ||

 

142      ஊர்த்வஸிம்ஹாய ஸிம்ஹாய நமஸ்தே சோர்த்வ பாஹவே |

பரப்ரத்வம் ஸகாயைவ ஶங்கசக்ரதராய ச ||

 

143      கதாபத்ம தராயைவ பஞ்சபாண தராய ச |

காமேஶ்வராய காமாய காமபாலாய காமிநே ||

 

144      நம: காம விஹாராய காமரூபதராய ச |

ஸோமஸூர்யாக்நி நேத்ராய ஸோமபாய நமோ நம: ||

 

145      நமஸ் ஸோமாய வாமாய வாமதேவாய தே நம: |

ஸாமஸ்வநாய ஸௌம்யாய பக்திகம்யாய தே நம: ||

146      கூஷ்மாண்ட கணநாதாய ஸர்வ ஶ்ரேயஸ்கராய ச |

பீஷ்மாய பீஷதாயைவ பீமவிக்ரமணாய ச ||

 

147      ம்ருக க்ரீவாய ஜீவாய ஜிதாயாஜித காரிணே |

ஜடிநே ஜாமதக்ந்யாய நமஸ்தே ஜாதவேதஸே ||

 

148      ஜபாகுஸும வர்ணாய ஜப்யாய ஜபிதாய ச |

ஜராயுஜா யாண்டஜாய ஸ்வேதஜா யோத்பிஜாய ச ||

 

149      ஜநார்தநாய ராமாய ஜாஹ்நவீ ஜநகாய ச |

ஜராஜந்மாதி தூராய ப்ரத்யும்நாய ப்ரமோதிநே ||

 

150      ஜிஹ்வா ரௌத்ராய ருத்ராய வீரபத்ராய தே நம: |

சித்ருபாய ஸமுத்ராய கத்ருத்ராய ப்ரசேதஸே ||

 

151      இந்த்ரியா யேந்த்ரியஜ்ஞாய நமோஸ்த்விந்த்ராநுஜாய ச |

அதீந்த்ரியாய ஸாராய இந்திராபதயே நம: ||

 

152      ஈஶாநாய ச ஈட்யாய ஈஶிதாய இநாய ச |

வ்யோமாத்மநே ச வ்யோம்நே ச நமஸ்தே வ்யோமகேஶிநே ||

 

153      வ்யோமதராய ச வ்யோம வக்த்ராயாஸுர காதிநே : |

நமஸ்தே வ்யோமதம்ஷ்ட்ராய வ்யோமவாஸாய தே நம: ||

 

154      ஸுகுமாராய ராமாய ஸுபாசாராய வை நம: |

விஶ்வாய விஶ்வரூபாய நமோ விஶ்வாத்மகாய ச ||

 

155      ஜ்ஞாநாத்மகாய ஜ்ஞாநாய விஶ்வேஶாய பரமாத்மநே |

ஏகாத்மநே நமஸ்துப்யம் நமஸ்தே த்வாதஶாத்மநே ||

 

156      சதுர்விம்ஶதிரூபாய பஞ்சவிம்ஶதி மூர்த்தயே |

ஷட்விம்ஶகாத்மநே நித்யம் ஸப்தவிம்ஸதி காத்மநே ||

 

157      தர்மார்த்த காமமோக்ஷாய விரக்தாய நமோ நம: |

பாவஶுத்தாய ஸித்தாய ஸாத்யாய ஶரபாய ச ||

158      ப்ரபோதாய ஸுபோதாய நமோ புத்திப்ரியாய ச |

ஸ்நிக்தாய ச விதக்தாய முக்தாய முநயே நம: ||

 

159      ப்ரியம்வதாய ஶ்ரவ்யாய ஸ்ருக்ஸ்ருவாய ஶ்ரிதாய ச |

க்ருஹேஶாய மஹேஶாய ப்ரஹ்மேஶாய நமோ நம: ||

 

160      ஸ்ரீதராய ஸுதீர்த்தாய ஹயக்ரீவாய தே நம: |

உக்ராய சோக்ரவேகாய சோக்ரகர்மரதாய ச ||

 

161      உக்ரநேத்ராய வ்யக்ராய ஸமக்ர குணஶாலி நே |

பாலக்ரஹ விநாஶாய பிஶாசக்ரஹ காதிநே ||

 

162      துஷ்டக்ரஹ நிஹந்த்ரே ச நிக்ரஹா நுக்ரஹாய ச |

வ்ருஷத்வஜாய வ்ருஷ்ண்யாய வ்ருஷாய வ்ருஷபாய ச ||

 

163      உக்ரஶ்ரவாய ஶாந்தாய நம: ஶ்ருதிதராய ச |

நமஸ்தே தேவதேவேஶ நமஸ்தே மதுஸூதந ||

 

164      நமஸ்தே புண்டரீகாக்ஷ நமஸ்தே துரிதக்ஷய |

நமஸ்தே கருணாஸிந்தோ நமஸ்தே ஸமிதிஞ்ஜய ||

 

165      நமஸ்தே நரஸிம்ஹாய நமஸ்தே கருடத்வஜ |

யஜ்ஞநேத்ர நமஸ்தேஸ்து காலத்வஜ ஜயத்வஜ ||

 

166      அக்நிநேத்ர நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தே ஹ்யமயப்ரிய |

மஹாநேத்ர நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தே பக்தவத்ஸல ||

 

167      தர்மநேத்ர நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தே கருணாகர |

புண்யநேத்ர நமஸ்தேஸ்து நமஸ்தே(அ)பீஷ்ட தாயக ||

 

168      நமோ நமஸ்தே ஜயஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே நரஸிம்ஹரூப |

நமோ நமஸ்தே ரணஸிம்ஹரூப நமோ நமஸ்தே நரஸிம்ஹரூப ||

 

169      உத்த்ருத்ய கர்விதம் தைத்யம் நிஹத்யாஜௌ ஸுரத்விஷம் |

தேவகார்யம் மஹத் க்ருத்வா கர்ஜஸே ஸ்வாத்மதேஜஸா ||

170      அதிருத்ர மிதம் ரூபம் துஸ்ஸஹம் துரதிக்ரமம் |

த்ருஷ்ட்வா து ஸங்கிதஸ்ஸர்வா: தேவதாஸ்த்வாமுபாகதா ||

 

171      ஏதாந் பஶ்ய மஹேஶாநம் ப்ரஹ்மாணம் மாம் ஶசீபதிம் |

திக்பாலாந் த்வாதஶாதித்யாந் ருத்ரா நுரக ராக்ஷஸாந் ||

 

172      ஸர்வாந் ருஷிகணாந் ஸப்த மாத்ரூர் கௌரீம் ஸரஸ்வதீம் |

லக்ஷ்மீம் நதீஶ்ச தீர்த்தாநி ரதிம் பூதகணாநபி ||

 

173      ப்ரஸித த்வம் மஹாஸிம்ஹ உக்ரபாவமிமம் த்யஜ |

ப்ரக்ருதிஸ்தோ பவ த்வம் ஹி ஶாந்திபாவம் ச தாரய ||

 

174      இத்யுக்த்வா தண்டவத்பூமௌ பபாத ஸ பிதாமஹ: |

ப்ரஸித த்வம் ப்ரஸீத த்வம் ப்ரஸீத த்வம் புந: புந: ||

 

மார்க்கண்டேய உவாச –

175      த்ருஷ்ட்வா து தேவதாஸ் ஸர்வா : ஶ்ருத்வா தாம் ப்ரஹ்மணோ கிரம்

ஸ்தோத்ரேணாபி ச ஸம்ருஷ்ட: ஸௌம்யபாவ மதாரயத் ||

 

176      அப்ரவீந் நாரஸிம்ஹஸ்து வீக்ஷ்ய ஸர்வாந் ஸுரோத்தமாந் |

ஸந்த்ரஸ்தாந் பயஸம்விக்நாந் ஶரணம் ஸமுபாகதாந் ||

 

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ உவாச –

177      போ போ தேவவராஸ் ஸர்வே பிதாமஹ புரோகமா: |

ஶ்ருணுத்வம் மம வாக்யம் ச பவந்து விகதஜ்வரா: ||

 

178      யத்ஹிதம் பவதாம் நூநம் தத் கரிஷ்யாமி ஸாம்ப்ரதம் |

ஏவம் நாமஸஹஸ்ரம் மே த்ரிஸந்த்யம் ய: படேத் ஸுதீ: ||

 

179      ஶ்ருணோதி வா ஶ்ராவயதி பூஜாந்தே பக்திஸம்யுத : |

ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ஜீவச்ச ஶரதாம் ஶதம் ||

 

180      யோ நாமபிர் ந்ருஸிம்ஹாத்யை: அர்ச்சயேத் க்ரமஶோ மம |

ஸர்வதீர்த்தேஷு யத் புண்யம் ஸர்வதீர்த்தேஷு யத்பலம் ||

 

181      ஸர்வபூஜாஸு யத்ப்ரோக்தம் தத் ஸர்வம் லபதே பலம் |

ஜாதிஸ்மரத்வம் லபதே ப்ரஹ்மஜ்ஞாநம் ஸநாதநம் ||

 

182      ஸர்வபாப விநிர்முக்த: தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் |

மந்நாம கவசம் பத்வா விசரேத் விகதஜ்வர: ||

 

183      பூத வேதாள கூஶ்மாண்ட பிஶாச ப்ரஹ்மராக்ஷஸா : |

ஶாகிநீ டாகிநீ ஜ்யேஷ்டா நீலீ பாலக்ரஹாதிகா : ||

 

184      துஷ்டக்ரஹாஶ்ச நஶ்யந்தி யக்ஷராக்ஷஸ பந்நகா: |

யே ச ஸந்த்யாக்ரஹாஸ் ஸர்வே சாண்டாளக்ரஹ ஸம்ஜ்ஞகா: ||

 

185      நிஶாசர க்ரஹாஸ் ஸர்வே ப்ரணஶ்யந்தி ச தூரத : |

குக்ஷிரோகம் ச ஹ்ருத்ரோகம் ஶூலாபஸ்மார மேவ ச ||

 

186      ஐகாஹிகம் த்வயாஹிகம் ச சாதுர்த்திக மத ஜ்வரம் |

ஆதயோ வ்யாதயஸ் ஸர்வே ரோகா ரோகாதிதேவதா : ||

 

187      ஶீக்ரம் நஶ்யந்தி தே ஸர்வே ந்ருஸிம்ஹ ஸ்மரணாத் ஸுரா : |

ராஜாநோ தாஸதாம் யாந்தி ஶத்ரவோ யாந்தி மித்ரதாம் ||

 

188      ஜலாநி ஸ்தலதாம் யாந்தி வஹ்நயோ யாந்தி ஶீததாம் |

விஷாண்யம்ருததாம் யாந்தி ந்ருஸிம்ஹஸ்மரணாத் ஸுரா : ||

 

189      ராஜ்யகாமோ லபேத் ராஜ்யம் தநகாமோ லபேத் தநம் |

வித்யாகாமோ லபேத் வித்யாம் பத்தோ முச்யேத பந்தநாத் ||

 

190      வ்யாள வ்யாக்ர பயம் நாஸ்தி சோர ஸர்ப்பாதிகம் ததா |

அநுகூலா பவேத் பார்யா லோகைஶ்ச ப்ரதிபூஜ்யதே ||

 

191      ஸுபுத்ரம் தநதாந்யம் ச பவந்தி விகதஜ்வரா: |

ஏதத் ஸர்வம் ஸமாப்நோதி ந்ருஸிம்ஹஸ்ய ப்ரஸாதத: ||

 

192      ஜலஸந்தரணே சைவ பர்வதாரண்யமேவ ச |

வநே(அ)பி விசரந் மர்த்யோ துர்க்கமே விஷமே பதி ||

193      கலிப்ரவேஶநே சாபி நாரஸிம்ஹம் ந விஸ்மரேத் |

ப்ரஹ்மக்நஶ்ச பஶுக்நஶ்ச ப்ரூணஹா குருதல்பக: ||

 

194      முச்யதே ஸர்வபாபேப்ய: க்ருதக்ந: ஸ்த்ரீவிகாதக: |

வேதாநாம் தூஷகஶ்சாபி மாதாபித்ரு விநிந்தக: ||
195      அஸத்யஸ்து ததா யஜ்ஞ நிந்தகோ லோக நிந்தக: |

ஸ்ம்ருத்வா ஸக்ருந் ந்ருஸிம்ஹம்து முச்யதே ஸர்வகில்பிஷை: ||

 

196      பஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஸ்ம்ருத்வா மாம் ஶுத்தமாநஸ: |

யத்ர யத்ர சரேந் மர்த்யோ ந்ருஸிம்ஹஸ் தத்ர ரக்ஷதி ||

 

197      கச்சந் திஷ்டந் ஸ்வபுந் புஞ்ஜந் ஜாக்ரந்நபி ஹஸந்நபி |

ந்ருஸிம்ஹேதி ந்ருஸிம்ஹேதி ந்ருஸிம்ஹேதி ஸதா ஸ்மரந் ||

 

198      புமாந் ந லிப்யதே பாபை: புக்திம் முக்திம் ச விந்ததி |

நாரீ ஸுபகதாமேதி ஸௌபாக்யம் ச ஸுரூபதாம் ||

 

199      பர்த்து: ப்ரியத்வம் லபதே ச வைதவ்யம் ச விந்ததி |

ந ஸபத்நீம் ச ஜன்மாந்தே ஸம்யஜ்ஜ்ஞாநீ பவேத் த்விஜ: ||

 

200      பூமிப்ரதக்ஷிணாத் மர்த்யோ யத் பலம் லபதே(அ)சிராத் |

தத் பலம் லபதே நாரஸிம்ஹ மூர்த்தி ப்ரதக்ஷிணாத் ||

 

மார்க்கண்டேய உவாச –

201      இத்யுக்த்வா தேவதேவஶோ லக்ஷ்மீமாலிங்க்ய லீலயா |

ப்ரஹ்லாதஸ்யாபிஷேகம் து ப்ரஹ்மணே சோபதிஷ்டவாந் ||

 

202      ஸ்ரீஶைலஸ்ய ப்ரதேஶே து லோகாநாம் ச ஹிதாய வை |

ஸ்வரூபம் ஸ்தாபயாமாஸ ப்ரக்ருதிஸ்தோ(அ)பவத் ததா ||

 

203      ப்ரஹ்மாபி தைத்யாராஜாநம் ப்ரஹ்லாத மப்யசேஷயத் |

தைவதைஸ் ஸஹ ஸுப்ரீதோ ஹ்யாத்மலோகம் யயௌ ஸ்வயம் ||

 

204      ஹிரண்யகஶிபோர் பீத்யா ப்ரபலாய ஶசீபதி: |

ஸ்வர்கராஜ்ய பரிப்ரஷ்டோ யுகாநா மேகவிம்ஶதி: ||

 

205      ந்ருஸிம்ஹேந ஹதே தைத்யே ஸ்வர்கலோக மவாப ஸ: |
திக்பாலாஶ்ச ஸுஸம்ப்ராப்தா: ஸ்வஸ்வஸ்தாந மநுத்தமம் ||

 

206      தர்மே மதிஸ் ஸமஸ்தாநாம் ப்ரஜாநா மபவத் ததா |

ஏவம் நாமஸஹஸ்ரம் மே ப்ரஹ்மணா நிர்மிதம் புரா ||

 

207      புத்ராநத்யாபயாமாஸ ஸநகாதீந் மஹாமதி: |

ஊசுஸ்தே ச ததஸ் ஸர்வலோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ||

 

208      தேவதா ருஷயஸ் ஸித்தா யக்ஷவித்யாதரோரகா: |

கந்தர்வாஶ்ச மநுஷ்யாஶ்ச இஹாமுத்ர பலைஷிண: ||

 

209      யஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய பாடாத்தி விஶுத்த மநஸோ(அ)பவந் |

ஸநத்குமாரஸ் ஸம்ப்ராப்தோ பரத்வாஜோ மஹாமதி: ||

 

210      தஸ்மாதாங்கிரஸ: ப்ராப்த: தஸ்மாத் ப்ராப்தோ மஹாக்ரது: |

ஜைகீஷவ்யாய ஸப்ராஹ ஸோ(அ)ப்ரவீத் ச்யவநாய ச: ||

 

211      தஸ்மா உவாச ஶாண்டில்யோ கர்காய ப்ராஹ வை முநி: | க்ரதுஞ்ஜயாய ஸ ப்ராஹ ஜதுகர்ண்யாய ஸம்யமீ ||

 

212      விஷ்ணுவ்ருத்தாய ஸ ப்ராஹ ஸோ(அ)பி போதாயநாய ச |

க்ரமாத் ஸ விஷ்ணவே ப்ராஹ ஸ ப்ராஹோத்தாம குக்ஷயே ||

 

213      ஸிம்ஹதேஜாஶ்ச தஸ்மாச்ச ஸ்ரீப்ரியாய ததௌ ச ஸ: |

உபதிஷ்டோஸ்மி தேநாஹ மிதம் நாமஸஹஸ்ரகம் ||

 

214      தத்ப்ரஸாதா தம்ருத்யுர் மே யஸ்மாத் கஸ்மாத் பயம் நஹி : |

மயா ச கதிதம் நாரஸிம்ஹ ஸ்தோத்ர மிதம் தவ ||

 

215      த்வம் ஹி நித்யம் ஶுசிர் பூத்வா தமாராதய ஶாஶ்வதம் |

ஸர்வபூதாஶ்ரயம் தேவம் ந்ருஸிம்ஹம் பக்தவத்ஸலம் ||

 

216      பூஜயித்வா ஸ்தவம் ஜப்த்வா ஹுத்வா நிஶ்சலமாநஸ: |

ப்ராப்ஸ்யஸே மஹதீம் ஸித்திம் ஸர்வாந் காமாந் வரோத்தமாந் ||

 

217      அயமேவ பரோ தர்மஸ் த்விதமேவ பரம் தப: |

இதமேவ பரம் ஜ்ஞாநம் இதமேவ மஹத் வ்ரதம் ||

 

218      அயமேவ ஸதாசாரஸ் த்வயமேவ ஸதா மக: |

இதமேவ த்ரயோ வேதா: ஸச்சாஸ்த்ராண்யாகமாநி ச ||

 

219      ந்ருஸிம்ஹ மந்த்ராதந்யச்ச வைதிகம் ந து வித்யதே |

யதிஹாஸ்தி ததந்யத்ர யந்நேஹாஸ்தி ந தத் க்வசித் ||

 

220      கதிதம் தே ந்ருஸிம்ஹஸ்ய சரிதம் பாப நாஶநம் |

ஸர்வமந்த்ரமயம் தாப த்ரயோபஶமநம் பரம் ||

 

221      ஸர்வார்த்த ஸாதநம் திவ்யம் கிம் பூயஶ் ஶ்ரோது மிச்சஸி |

 

இதி ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹபுராணே ந்ருஸிம்ஹர்ப்ராதுர்பாவே

ஸர்வார்த்தஸாதநம் திவ்யம் ஸ்ரீமத் திவ்யலக்ஷ்மீ

ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.