ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஓம், ஹ்ரீம், ஸ்ரீம், ஐம், க்ஷ்ரௌம்

 1. ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:
 2. ஓம் வஜ்ரதம்ஷ்ட்ராய நம:
 3. ஓம் வஜ்ரிணே நம:
 4. ஓம் வஜ்ரதேஹாய நம:
 5. ஓம் வஜ்ராய நம:
 6. ஓம் வஜ்ரநகாய நம:
 7. ஓம் வாஸுதேவாய நம:
 8. ஓம் வந்த்யாய நம:
 9. ஓம் வரதாய நம:
 10. ஓம் வராத்மநே நம:
 11. ஓம் வரதாபயஹஸ்தாய நம:
 12. ஓம் வராய நம:
 13. ஓம் வரரூபிணே நம:
 14. ஓம் வரேண்யாய நம:
 15. ஓம் வரிஷ்டாய நம:
 16. ஓம் ஸ்ரீவராய நம:
 17. ஓம் ப்ரஹ்லாதவரதாய நம:
 18. ஓம் ப்ரத்யக்ஷ வரதாய நம:
 19. ஓம் பராத்பரபரேஶாய நம:
 20. ஓம் பவித்ராய நம:
 21. ஓம் பிநாகிநே நம:
 22. ஓம் பாவநாய நம:
 23. ஓம் ப்ரஸந்நாய நம:
 24. ஓம் பாஶிநே நம:
 25. ஓம் பாபஹாரிணே நம: 25

 

 1. ஓம் புருஷ்டுதாய நம:
 2. ஓம் புண்யாய நம:
 3. ஓம் புருஹூதாய நம:
 4. ஓம் தத்புருஷாய நம:
 5. ஓம் தத்யாய நம:
 6. ஓம் புராணபுருஷாய நம:
 7. ஓம் புரோதஸே நம:
 8. ஓம் பூர்வஜாய நம:
 9. ஓம் புஷ்கராக்ஷாய நம:
 10. ஓம் புஷ்பஹாஸாய நம:
 11. ஓம் ஹாஸாய நம:
 12. ஓம் மஹாஹாஸாய நம:
 13. ஓம் ஶார்ங்கிணே நம:
 14. ஓம் ஸிம்ஹாய நம:
 15. ஓம் ஸிம்ஹராஜாய நம:
 16. ஓம் ஜகத்வஶ்யாய நம:
 17. ஓம் அட்டஹாஸாய நம:
 18. ஓம் ரோஷாய நம:
 19. ஓம் ஜலவாஸாய நம:
 20. ஓம் பூதாவாஸாய நம:
 21. ஓம் பாஸாய நம:
 22. ஓம் ஸ்ரீநிவாஸாய நம:
 23. ஓம் கட்கிநே நம:
 24. ஓம் கட்கஜிஹ்வாய நம:
 25. ஓம் ஸிம்ஹாய நம: 50

 

 1. ஓம் கட்கவாஸாய நம:
 2. ஓம் மூலாதிவாஸாய நம:
 3. ஓம் தர்மவாஸாய நம:
 4. ஓம் தந்விநே நம:
 5. ஓம் தநஞ்ஜயாய நம:
 6. ஓம் தந்யாய நம:
 7. ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
 8. ஓம் ஶுபஞ்ஜயாய நம:
 9. ஓம் ஸூத்ராய நம:
 10. ஓம் ஶத்ருஞ்ஜயாய நம:
 11. ஓம் நிரஞ்சநாய நம:
 12. ஓம் நீராய நம:
 13. ஓம் நிர்குணாய நம:
 14. ஓம் குணாய நம:
 15. ஓம் நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம:
 16. ஓம் நிர்வாணபதாய நம:
 17. ஓம் நிபிடாய நம:
 18. ஓம் நிராலம்பாய நம:
 19. ஓம் நீலாய நம:
 20. ஓம் நிஷ்கலாய நம:
 21. ஓம் கலாய நம:
 22. ஓம் நிமேஷாய நம:
 23. ஓம் நிபந்தாய நம:
 24. ஓம் நிமேஷகமநாய நம:
 25. ஓம் நிர்த்வந்த்வாய நம: 75

 

 1. ஓம் நிராஶாய நம:
 2. ஓம் நிஶ்சயாய நம:
 3. ஓம் நிஜாய நம:
 4. ஓம் நிர்மலாய நம:
 5. ஓம் நிபந்தாய நம:
 6. ஓம் நிர்மோஹாய நம:
 7. ஓம் நிராக்ருதே நம:
 8. ஓம் நித்யாய நம:
 9. ஓம் ஸத்யாய நம:
 10. ஓம் ஸத்கர்மநிரதாய நம:
 11. ஓம் ஸத்யத்வஜாய நம:
 12. ஓம் முஞ்ஜாய நம:
 13. ஓம் முஞ்ஜகேஶாய நம:
 14. ஓம் கேஶிநே நம:
 15. ஓம் ஹரீஶாய நம:
 16. ஓம் ஶேஷாய நம:
 17. ஓம் குடாகேஶாய நம:
 18. ஓம் ஸுகேஶாய நம:
 19. ஓம் ஊர்த்வகேஶாய நம:
 20. ஓம் கேஶிஸம்ஹாரகாய நம:
 21. ஓம் ஜலேஶாய நம:
 22. ஓம் ஸ்தலேஶாய நம:
 23. ஓம் பத்மேஶாய நம:
 24. ஓம் உக்ரரூபிணே நம:
 25. ஓம் குஶேஶயாய நம: 100

 

 1. ஓம் கூலாய நம:
 2. ஓம் கேஶவாய நம:
 3. ஓம் ஸூக்திகர்ணாய நம:
 4. ஓம் ஸூக்தாய நம:
 5. ஓம் ரக்தஜிஹ்வாய நம:
 6. ஓம் ராகிணே நம:
 7. ஓம் தீப்தரூபாய நம:
 8. ஓம் தீப்தாய நம:
 9. ஓம் ப்ரதீப்தாய நம:
 10. ஓம் ப்ரலோபிநே நம:
 11. ஓம் ப்ரச்சந்தாய நம:
 12. ஓம் ப்ரபோதாய நம:
 13. ஓம் ப்ரபவே நம:
 14. ஓம் விபவே நம:
 15. ஓம் ப்ரபஞ்ஜநாய நம:
 16. ஓம் பாந்தாய நம:
 17. ஓம் ப்ரமாய நம:
 18. ஓம் அப்ரமிதாய நம:
 19. ஓம் ப்ரகாஶாய நம:
 20. ஓம் ப்ரதாபாய நம:
 21. ஓம் ப்ரஜ்வலாய நம:
 22. ஓம் உஜ்ஜ்வலாய நம:
 23. ஓம் ஜ்வாலாமால ஸ்வரூபாய நம:
 24. ஓம் ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வாய நம:
 25. ஓம் ஜ்வாலிநே நம: 125

 

 1. ஓம் மஹோஜ்ஜவலாய நம:
 2. ஓம் காலாய நம:
 3. ஓம் காலமூர்த்திதராய நம:
 4. ஓம் காலாந்தகாய நம:
 5. ஓம் கல்பாய நம:
 6. ஓம் கலநாய நம:
 7. ஓம் க்ருதே நம:
 8. ஓம் காலசக்ராய நம:
 9. ஓம் சக்ராய நம:
 10. ஓம் வஷட்சக்ராய நம:
 11. ஓம் சக்ரிணே நம:
 12. ஓம் அக்ரூராய நம:
 13. ஓம் க்ருதாந்தாய நம:
 14. ஓம் விக்ரமாய நம:
 15. ஓம் க்ரமாய நம:
 16. ஓம் க்ருத்திநே நம:
 17. ஓம் க்ருத்திவாஸாய நம:
 18. ஓம் க்ருதஜ்ஞாய நம:
 19. ஓம் க்ருதாத்மநே நம:
 20. ஓம் ஸங்க்ரமாய நம:
 21. ஓம் க்ருத்தாய நம:
 22. ஓம் க்ராந்தலோகத்ரயாய நம:
 23. ஓம் அரூபாய நம:
 24. ஓம் ஸரூபாய நம:
 25. ஓம் ஹரயே நம: 150

 

 1. ஓம் பரமாத்மநே நம:
 2. ஓம் அஜேயாய நம:
 3. ஓம் ஆதிதேவாய நம:
 4. ஓம் அக்ஷயாய நம:
 5. ஓம் க்ஷயாய நம:
 6. ஓம் அகோராய நம:
 7. ஓம் ஸுகோராய நம:
 8. ஓம் கோரகோரதராய நம:
 9. ஓம் அகோரவீர்யாய நம:
 10. ஓம் லஸத்கோராய நம:
 11. ஓம் கோராத்யக்ஷாய நம:
 12. ஓம் தக்ஷாய நம:
 13. ஓம் தக்ஷிணாய நம:
 14. ஓம் ஆர்யாய நம:
 15. ஓம் ஶம்பவே நம:
 16. ஓம் அமோகாய நம:
 17. ஓம் குணௌகாய நம:
 18. ஓம் அநகாய நம:
 19. ஓம் அகஹாரிணே நம:
 20. ஓம் மேகநாதாய நம:
 21. ஓம் நாதாய நம:
 22. ஓம் மேகாத்மநே நம:
 23. ஓம் மேகவாஹநரூபாய நம:
 24. ஓம் மேகஶ்யாமாய நம:
 25. ஓம் மாலிநே நம: 175

 

 1. ஓம் வ்யாள யஜ்ஞோபவீதாய நம:
 2. ஓம் வ்யாக்ரதேஹாய நம:
 3. ஓம் வ்யாக்ரபாதாய நம:
 4. ஓம் வ்யாக்ரகர்மணே நம:
 5. ஓம் வ்யாபகாய நம:
 6. ஓம் விகடாஸ்யாய நம:
 7. ஓம் வீராய நம:
 8. ஓம் விஷ்டரஶ்ரவஸே நம:
 9. ஓம் விகீர்ணநகதம்ஷ்ட்ராய நம:
 10. ஓம் நகதம்ஷ்ட்ராயுதாய நம:
 11. ஓம் விஷ்வக்ஸேநாய நம:
 12. ஓம் ஸேநாய நம:
 13. ஓம் விஹ்வலாய நம:
 14. ஓம் பலாய நம:
 15. ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:
 16. ஓம் வீராய நம:
 17. ஓம் விஶேஷாக்ஷாய நம:
 18. ஓம் ஸாக்ஷிணே நம:
 19. ஓம் வீதஶோகாய நம:
 20. ஓம் விஸ்தீர்ணவதநாய நம:
 21. ஓம் விதாநாய நம:
 22. ஓம் விதேயாய நம:
 23. ஓம் விஜயாய நம:
 24. ஓம் ஜயாய நம:
 25. ஓம் விபுதாய நம: 200

 

 1. ஓம் விபாவாய நம:
 2. ஓம் விஶ்வம்பராய நம:
 3. ஓம் வீதராகாய நம:
 4. ஓம் விப்ராய நம:
 5. ஓம் விடங்கநயநாய நம:
 6. ஓம் விபுலாய நம:
 7. ஓம் விநீதாய நம:
 8. ஓம் விஶ்வயோநயே நம:
 9. ஓம் சிதம்பராய நம:
 10. ஓம் வித்தாய நம:
 11. ஓம் விஶ்ருதாய நம:
 12. ஓம் வியோநயே நம:
 13. ஓம் விஹ்வலாய நம:
 14. ஓம் விகல்பாய நம:
 15. ஓம் கல்பாதீதாய நம:
 16. ஓம் ஶில்பிநே நம:
 17. ஓம் கல்பநாய நம:
 18. ஓம் ஸ்வரூபாய நம:
 19. ஓம் பணிதல்பாய நம:
 20. ஓம் தடித்ப்ரபாய நம:
 21. ஓம் தார்யாய நம:
 22. ஓம் தருணாய நம:
 23. ஓம் தரஸ்விநே நம:
 24. ஓம் தபநாய நம:
 25. ஓம் தரக்ஷாய நம: 225

 

 1. ஓம் தாபத்ரயஹராய நம:
 2. ஓம் தாரகாய நம:
 3. ஓம் தமோக்நாய நம:
 4. ஓம் தத்வாய நம:
 5. ஓம் தபஸ்விநே நம:
 6. ஓம் தக்ஷகாய நம:
 7. ஓம் தநுத்ராய நம:
 8. ஓம் தடிதே நம:
 9. ஓம் தரளாய நம:
 10. ஓம் ஶதரூபாய நம:
 11. ஓம் ஶாந்தாய நம:
 12. ஓம் ஶத்தாராய நம:
 13. ஓம் ஶதபத்ராய நம:
 14. ஓம் தார்க்ஷ்யாய நம:
 15. ஓம் ஸ்திதயே நம:
 16. ஓம் ஶதமூர்த்தயே நம:
 17. ஓம் ஶதக்ரதுஸ்வரூபாய நம:
 18. ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
 19. ஓம் ஶதாத்மநே நம:
 20. ஓம் ஸஹஸ்ரஶிரஸே நம:
 21. ஓம் ஸஹஸ்ரவதநாய நம:
 22. ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
 23. ஓம் தேவாய நம:
 24. ஓம் திஶஶ்ரோத்ராய நம:
 25. ஓம் ஸஹஸ்ரஜிஹ்வாய நம: 250

 

 1. ஓம் மஹாஜிஹ்வாய நம:
 2. ஓம் ஸஹஸ்ரநாமதேயாய நம:
 3. ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷிதராய நம:
 4. ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே நம:
 5. ஓம் ஸஹஸ்ரசரணாய நம:
 6. ஓம் ஸஹஸ்ரார்க்கப்ரகாஶாய நம:
 7. ஓம் ஸஹஸ்ராயுத தாரிணே நம:
 8. ஓம் ஸ்தூலாய நம:
 9. ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
 10. ஓம் ஸுஸூக்ஷ்மாய நம:
 11. ஓம் ஸுக்ஷுண்யாய நம:
 12. ஓம் ஸுபிக்ஷாய நம:
 13. ஓம் ஸுராத்யக்ஷாய நம:
 14. ஓம் ஸௌரிணே நம:
 15. ஓம் தர்மாத்யக்ஷாய நம:
 16. ஓம் தர்மாய நம:
 17. ஓம் லோகாத்யக்ஷாய நம:
 18. ஓம் ப்ரஜாத்யக்ஷாய நம:
 19. ஓம் ஶிக்ஷாய நம:
 20. ஓம் விபக்ஷக்ஷயமூர்த்தயே நம:
 21. ஓம் காலாத்யக்ஷாய நம:
 22. ஓம் தீக்ஷ்ணாய நம:
 23. ஓம் மூலாத்யக்ஷாய நம:
 24. ஓம் அதோக்ஷஜாய நம:
 25. ஓம் மித்ராய நம: 275

 

 1. ஓம் ஸுமித்ரவருணாய நம:
 2. ஓம் ஶத்ருக்நாய நம:
 3. ஓம் அவிக்நாய நம:
 4. ஓம் விக்நகோடி ஹராய நம:
 5. ஓம் ரக்ஷோக்நாய நம:
 6. ஓம் தமோக்நாய நம:
 7. ஓம் பூதக்நாய நம:
 8. ஓம் பூதபாலாய நம:
 9. ஓம் பூதாய நம:
 10. ஓம் பூதாவாஸாய நம:
 11. ஓம் பூதிநே நம:
 12. ஓம் பூதவேதாளகாதாய நம:
 13. ஓம் பூதாதிபதயே நம:
 14. ஓம் பூதக்ரஹவிநாஶாய நம:
 15. ஓம் பூதஸம்யமிநே நம:
 16. ஓம் மஹாபூதவே நம:
 17. ஓம் ப்ருகவே நம:
 18. ஓம் ஸர்வபூதாத்மநே நம:
 19. ஓம் ஸர்வாரிஷ்ட விநாஶாய நம:
 20. ஓம் ஸர்வஸம்பத்கராய நம:
 21. ஓம் ஸர்வாதாராய நம:
 22. ஓம் ஶர்வாய நம:
 23. ஓம் ஸர்வார்த்திஹரயே நம:
 24. ஓம் ஸர்வது:க்கப்ரஶாந்தாய நம:
 25. ஓம் ஸர்வஸௌபாக்யதாயிநே நம: 300

 

 1. ஓம் ஸர்வாக்ஞாய நம:
 2. ஓம் அநந்தாய நம:
 3. ஓம் ஸர்வஶக்திதராய நம:
 4. ஓம் ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதாத்ரே நம:
 5. ஓம் ஸர்வகார்யவிதாயிநே நம:
 6. ஓம் ஸர்வஜ்வரநாஶாய நம:
 7. ஓம் ஸர்வரோகாபஹாரிணே நம:
 8. ஓம் ஸர்வாபிசாரஹந்த்ரே நம:
 9. ஓம் ஸர்வைஶ்வர்யவிதாயிநே நம:
 10. ஓம் பிங்காக்ஷாய நம:
 11. ஓம் ஏகஶ்ருங்காய நம:
 12. ஓம் த்விஶ்ருங்காய நம:
 13. ஓம் மரீசயே நம:
 14. ஓம் பஹுஶ்ருங்காய நம:
 15. ஓம் லிங்காய நம:
 16. ஓம் மஹாஶ்ருங்காய நம:
 17. ஓம் மாங்கள்யாய நம:
 18. ஓம் மனோஜ்ஞாய நம:
 19. ஓம் மந்தவ்யாய நம:
 20. ஓம் மஹாத்மநே நம:
 21. ஓம் மஹாதேவாய நம:
 22. ஓம் தேவாய நம:
 23. ஓம் மாதுலுங்கதராய நம:
 24. ஓம் மஹாமாயாப்ரஸூதாய நம:
 25. ஓம் ப்ரஸ்துதாய நம: 325

 

 1. ஓம் மாயிநே நம:
 2. ஓம் அநந்தாய நம:
 3. ஓம் அநந்தரூபாய நம:
 4. ஓம் மாயிநே நம:
 5. ஓம் ஜலஶாயிநே நம:
 6. ஓம் மஹோதராய நம:
 7. ஓம் மந்தாய நம:
 8. ஓம் மததாய நம:
 9. ஓம் மதாய நம:
 10. ஓம் மதுகைடபஹந்த்ரே நம:
 11. ஓம் மாதவாய நம:
 12. ஓம் முராரயே நம:
 13. ஓம் மஹாவீர்யாய நம:
 14. ஓம் தைர்யாய நம:
 15. ஓம் சித்ரவீர்யாய நம:
 16. ஓம் சித்ரகூர்மாய நம:
 17. ஓம் சித்ராய நம:
 18. ஓம் சித்ரபாநவே நம:
 19. ஓம் மாயாதீதாய நம:
 20. ஓம் மாயாயை நம:
 21. ஓம் மஹாவீராய நம:
 22. ஓம் மஹாதேஜஸே நம:
 23. ஓம் பீஜாய நம:
 24. ஓம் தேஜோதாம்நே நம:
 25. ஓம் பீஜிநே நம: 350

 

 1. ஓம் தேஜோமய ந்ருஸிம்ஹாய நம:
 2. ஓம் சித்ரபாநவே நம:
 3. ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராய நம:
 4. ஓம் துஷ்டாய நம:
 5. ஓம் புஷ்டிகராய நம:
 6. ஓம் ஶிபிவிஷ்டாய நம:
 7. ஓம் ஹ்ருஷ்டாய நம:
 8. ஓம் புஷ்டாய நம:
 9. ஓம் பரமேஷ்டிநே நம:
 10. ஓம் விஶிஷ்டாய நம:
 11. ஓம் ஶிஷ்டாய நம:
 12. ஓம் கரிஷ்டாய நம:
 13. ஓம் இஷ்டதாயிநே நம:
 14. ஓம் ஜ்யேஷ்டாய நம:
 15. ஓம் ஶ்ரேஷ்டாய நம:
 16. ஓம் துஷ்டாய நம:
 17. ஓம் அமிததேஜஸே நம:
 18. ஓம் அஷ்டாங்கவ்யஸ்தரூபாய நம:
 19. ஓம் ஸர்வதுஷ்டாந்தகாய நம:
 20. ஓம் வைகுண்டாய நம:
 21. ஓம் விகுண்டாய நம:
 22. ஓம் கேஶிகண்டாய நம:
 23. ஓம் கண்டீரவாய நம:
 24. ஓம் லுண்டாய நம:
 25. ஓம் நிஶ்ஶடாய நம: 375

 

 1. ஓம் ஹடாய நம:
 2. ஓம் ஸர்வோத்ரிக்தாய நம:
 3. ஓம் ருத்ராய நம:
 4. ஓம் ருக்யாஜுஸ்ஸாமகாய நம:
 5. ஓம் ருதுத்வஜாய நம:
 6. ஓம் வஜ்ராய நம:
 7. ஓம் மந்த்ரராஜாய நம:
 8. ஓம் மந்த்ரிணே நம:
 9. ஓம் த்ரிநேத்ராய நம:
 10. ஓம் த்ரிவர்காய நம:
 11. ஓம் த்ரிதாம்நே நம:
 12. ஓம் த்ரிஶூலிநே நம:
 13. ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாநரூபாய நம:
 14. ஓம் த்ரிதேஹாய நம:
 15. ஓம் த்ரிதாத்மநே நம:
 16. ஓம் த்ரிமூர்த்திவித்யாய நம:
 17. ஓம் த்ரிதத்வஜ்ஞாநிநே நம:
 18. ஓம் அக்ஷோப்யாய நம:
 19. ஓம் அநிருத்தாய நம:
 20. ஓம் அப்ரமேயாய நம:
 21. ஓம் பாநவே நம:
 22. ஓம் அம்ருதாய நம:
 23. ஓம் அநந்தாய நம:
 24. ஓம் அமிதாய நம:
 25. ஓம் அமிதௌஜஸே நம: 400

 

 1. ஓம் அபம்ருத்யு விநாஶாய நம:
 2. ஓம் அபஸ்மார விகாதிநே நம:
 3. ஓம் அந்நதாய நம:
 4. ஓம் அந்நரூபாய நம:
 5. ஓம் அந்நாய நம:
 6. ஓம் அந்நபுஜே நம:
 7. ஓம் நாத்யாய நம:
 8. ஓம் நிரவத்யாய நம:
 9. ஓம் வேத்யாய நம:
 10. ஓம் அத்புதகர்மணே நம:
 11. ஓம் ஸத்யோஜாதாய நம:
 12. ஓம் ஸங்காய நம:
 13. ஓம் வைத்யுதாய நம:
 14. ஓம் அத்வாதீதாய நம:
 15. ஓம் ஸத்வாய நம:
 16. ஓம் வாகதீதாய நம:
 17. ஓம் வாக்மிநே நம:
 18. ஓம் வாகீஶ்வராய நம:
 19. ஓம் கோபாய நம:
 20. ஓம் கோஹிதாய நம:
 21. ஓம் கவாம்பதயே நம:
 22. ஓம் கந்தர்வாய நம:
 23. ஓம் கபீராய நம:
 24. ஓம் கர்ஜிதாய நம:
 25. ஓம் ஊர்ஜிதாய நம: 425

 

 1. ஓம் பர்ஜந்யாய நம:
 2. ஓம் ப்ரபுத்தாய நம:
 3. ஓம் ப்ரதாநபுருஷாய நம:
 4. ஓம் பத்மாபாய நம:
 5. ஓம் ஸுநாபாய நம:
 6. ஓம் பத்மநாபாய நம:
 7. ஓம் மாநிநே நம:
 8. ஓம் பத்மநேத்ராய நம:
 9. ஓம் பத்மாய நம:
 10. ஓம் பத்மாயா: பதயே நம:
 11. ஓம் பத்மோதராய நம:
 12. ஓம் பூதாய நம:
 13. ஓம் பத்மகல்போத்பவாய நம:
 14. ஓம் ஹ்ருத்பத்மவாஸாய நம:
 15. ஓம் பூபத்மோத்தரணாய நம:
 16. ஓம் ஶப்தப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாய நம:
 17. ஓம் ப்ரஹ்மரூபதராய நம:
 18. ஓம் ப்ரஹ்மணே நம:
 19. ஓம் ப்ரஹ்மரூபாய நம:
 20. ஓம் பத்மநேத்ராய நம:
 21. ஓம் ப்ரஹ்மதாய நம:
 22. ஓம் ப்ராஹ்மணாய நம:
 23. ஓம் ப்ரஹ்மணே நம:
 24. ஓம் ப்ரஹ்மாத்மநே நம:
 25. ஓம் ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம: 450

 

 1. ஓம் தேவாய நம:
 2. ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம:
 3. ஓம் த்ரிவேதிநே நம:
 4. ஓம் பரப்ரஹ்மாத்மநே நம:
 5. ஓம் ப்ரஹ்மஶிரஸே நம:
 6. ஓம் அஶ்வஶிரஸே நம:
 7. ஓம் அதர்வஶிரஸே நம:
 8. ஓம் நித்யமஶநி ப்ரமிதாய நம:
 9. ஓம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராய நம:
 10. ஓம் லோலாய நம:
 11. ஓம் லலிதாய நம:
 12. ஓம் லாவண்யாய நம:
 13. ஓம் லவித்ராய நம:
 14. ஓம் பாஸகாய நம:
 15. ஓம் லக்ஷணஜ்ஞாய நம:
 16. ஓம் லக்ஷாய நம:
 17. ஓம் லக்ஷணாய நம:
 18. ஓம் லஸத்தீப்தாய நம:
 19. ஓம் லிப்தாய நம:
 20. ஓம் விஷ்ணவே நம:
 21. ஓம் ப்ரபவிஷ்ணவே நம:
 22. ஓம் வ்ருஷ்ணிமூலாய நம:
 23. ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
 24. ஓம் ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணவே நம:
 25. ஓம் மஹாஸிம்ஹாய நம: 475

 

 1. ஓம் ஹாரிணே நம:
 2. ஓம் வநமாலிநே நம:
 3. ஓம் கிரீடிநே நம:
 4. ஓம் குண்டலிநே நம:
 5. ஓம் ஸர்வாங்காய நம:
 6. ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம:
 7. ஓம் ஸர்வத:பாணிபாதோரஸே நம:
 8. ஓம் ஸர்வதோக்ஷி ஶிரோமுகாய நம:
 9. ஓம் ஸர்வேஶ்வராய நம:
 10. ஓம் ஸதாதுஷ்டாய நம:
 11. ஓம் ஸமர்த்தாய நம:
 12. ஓம் ஸமரப்ரியாய நம:
 13. ஓம் பஹுயோஜந விஸ்தீர்ணாய நம:
 14. ஓம் பஹுயோஜந மாயதாய நம:
 15. ஓம் பஹுயோஜந ஹஸ்தாங்கரயே நம:
 16. ஓம் பஹுயோஜந நாஸிகாய நம:
 17. ஓம் மஹாரூபாய நம:
 18. ஓம் மஹாவக்த்ராய நம:
 19. ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராய நம:
 20. ஓம் மஹாபுஜாய நம:
 21. ஓம் மஹாநாதாய நம:
 22. ஓம் மஹாரௌத்ராய நம:
 23. ஓம் மஹாகாயாய நம:
 24. ஓம் மஹாபலாய நம:
 25. ஓம் ஆநாபேர் ப்ரஹ்மணோரூபாய நம: 500

 

 1. ஓம் ஆகளாத்வைஷ்ணவாய நம:
 2. ஓம் ஆஶீர்ஷாத் ருத்ராய ஈஶாநாய நம:
 3. ஓம் ததக்ரே ஸர்வதஶ்ஶிவாய நம:
 4. ஓம் நாராயண நாரஸிம்ஹாய நம:
 5. ஓம் நாராயண வீரஸிம்ஹாய நம:
 6. ஓம் நாராயண க்ரூரஸிம்ஹாய நம:
 7. ஓம் நாராயண திவ்யஸிம்ஹாய நம:
 8. ஓம் நாராயண வ்யாக்ரஸிம்ஹாய நம:
 9. ஓம் நாராயண புச்சஸிம்ஹாய நம:
 10. ஓம் நாராயண பூர்ணஸிம்ஹாய நம:
 11. ஓம் நாராயண ரௌத்ரஸிம்ஹாய நம:
 12. ஓம் பீஷண பத்ரஸிம்ஹாய நம:
 13. ஓம் விஹ்வல நேத்ரஸிம்ஹாய நம:
 14. ஓம் ப்ரும்ஹித யூதஸிம்ஹாய நம:
 15. ஓம் நிர்மல சித்ரஸிம்ஹாய நம:
 16. ஓம் நிர்ஜித காலஸிம்ஹாய நம:
 17. ஓம் கல்பிதகல்ப ஸிம்ஹாய நம:
 18. ஓம் காமதகாம ஸிம்ஹாய நம:
 19. ஓம் புவநைகஸிம்ஹாய நம:
 20. ஓம் பவிஷ்ணவே நம:
 21. ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நம:
 22. ஓம் ப்ராஜிஷ்ணவே நம:
 23. ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
 24. ஓம் ப்ருதிவ்யை நம:
 25. ஓம் அந்தரிக்ஷாய நம: 525

 

 1. ஓம் பர்வதாய நம:
 2. ஓம் அரண்யாய நம:
 3. ஓம் கலாகாஷ்டா விலிப்தாய நம:
 4. ஓம் முஹூர்த்த ப்ரஹராதிகாய நம:
 5. ஓம் அஹோராத்ராய நம:
 6. ஓம் த்ரிஸந்த்யாய நம:
 7. ஓம் பக்ஷாய நம:
 8. ஓம் மாஸாய நம:
 9. ஓம் ருதவே நம:
 10. ஓம் வத்ஸராய நம:
 11. ஓம் யுகாதயே நம:
 12. ஓம் யுகபேதாய நம:
 13. ஓம் ஸம்யுகாய நம:
 14. ஓம் யுகஸந்தயே நம:
 15. ஓம் நித்யாய நம:
 16. ஓம் நைமித்திகாய நம:
 17. ஓம் தைநாய நம:
 18. ஓம் மஹாப்ரளயாய நம:
 19. ஓம் கரணாய நம:
 20. ஓம் காரணாய நம:
 21. ஓம் கர்த்ரே நம:
 22. ஓம் பர்த்ரே நம:
 23. ஓம் ஹர்த்ரே நம:
 24. ஓம் ஈஶ்வராய நம:
 25. ஓம் ஸத்கர்த்ரே நம: 550

 

 1. ஓம் ஸத்க்ருதயே நம:
 2. ஓம் கோப்த்ரே நம:
 3. ஓம் ஸச்சிதாநந்தவிக்ரஹாய நம:
 4. ஓம் ப்ராணாய நம:
 5. ஓம் ப்ராணிநாம் ப்ரத்யகாத்மநே நம:
 6. ஓம் ஸுஜ்யோதிஷே நம:
 7. ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே நம:
 8. ஓம் ஆத்மஜ்யோதிஷே நம:
 9. ஓம் ஸநாதநாய நம:
 10. ஓம் ஜ்யோதிஷே நம:
 11. ஓம் லோகஸ்வரூபாய நம:
 12. ஓம் ஜ்யோதிஷே நம:
 13. ஓம் ஜ்ஞாய நம:
 14. ஓம் ஜ்யோதிஷாம்பதயே நம:
 15. ஓம் ஸ்வாஹாகாராய நம:
 16. ஓம் ஸ்வதாகாராய நம:
 17. ஓம் வஷட்காராய நம:
 18. ஓம் க்ருபாகராய நம:
 19. ஓம் ஹந்தகாராய நம:
 20. ஓம் நிராகாராய நம:
 21. ஓம் வேகாகாராய நம:
 22. ஓம் ஶங்கராய நம:
 23. ஓம் அகாராதி ஹகாராந்தாய நம:
 24. ஓம் ஓம்காராய நம:
 25. ஓம் லோககாரகாய நம: 575

 

 1. ஓம் ஏகாத்மநே நம:
 2. ஓம் அநேகாத்மநே நம:
 3. ஓம் சதுராத்மநே நம:
 4. ஓம் சதுர்ப்புஜாய நம:
 5. ஓம் சதுர்மூர்த்தயே நம:
 6. ஓம் சதுர்தம்ஷ்ட்ராய நம:
 7. ஓம் சதுர்வேதமயாய நம:
 8. ஓம் உத்தமாய நம:
 9. ஓம் லோகப்ரியாய நம:
 10. ஓம் லோககுரவே நம:
 11. ஓம் லோகேஶாய நம:
 12. ஓம் லோகநாயகாய நம:
 13. ஓம் லோகஸாக்ஷிணே நம:
 14. ஓம் லோக பதயே நம:
 15. ஓம் லோகாத்மநே நம:
 16. ஓம் லோகலோசநாய நம:
 17. ஓம் லோகாதாராய நம:
 18. ஓம் ப்ரல்லோகாய நம:
 19. ஓம் லோகாலோகமயாய நம:
 20. ஓம் விபவே நம:
 21. ஓம் லோககர்த்ரே நம:
 22. ஓம் விஶ்வகர்த்ரே நம:
 23. ஓம் க்ருதாவர்த்தாய நம:
 24. ஓம் க்ருதாகமாய நம:
 25. ஓம் அநாதயே நம: 600

 

 1. ஓம் அநந்தாய நம:
 2. ஓம் அபூதாய நம:
 3. ஓம் பூதவிக்ரஹாய நம:
 4. ஓம் ஸ்துதயே நம:
 5. ஓம் ஸ்துதாய நம :
 6. ஓம் ஸ்தவப்ரீதாய நம:
 7. ஓம் ஸ்தோத்ரே நம:
 8. ஓம் நேத்ரே நம:
 9. ஓம் நியாமகாய நம:
 10. ஓம் கதயே நம:
 11. ஓம் மதயே நம:
 12. ஓம் பித்ரே நம:
 13. ஓம் மாத்ரே நம:
 14. ஓம் குரவே நம:
 15. ஓம் ஸக்யே நம:
 16. ஓம் ஸுஹ்ருதஶ்சாத்மரூபாய நம:
 17. ஓம் மந்த்ர ரூபாய நம:
 18. ஓம் அஸ்த்ர ரூபாய நம:
 19. ஓம் பஹுரூபாய நம:
 20. ஓம் ரூபாய நம:
 21. ஓம் பஞ்சரூபதராய நம:
 22. ஓம் பஞ்சரூபாய நம:
 23. ஓம் ரூடாய நம:
 24. ஓம் யோகரூடாய நம:
 25. ஓம் யோகிநே நம: 625

 

 1. ஓம் ஸமரூபாய நம:
 2. ஓம் யோகாய நம:
 3. ஓம் யோகபீடஸ்திதாய நம:
 4. ஓம் யோககம்யாய நம:
 5. ஓம் ஸௌம்யாய நம:
 6. ஓம் த்யாநகம்யாய நம:
 7. ஓம் த்யாயிநே நம:
 8. ஓம் த்யேயகம்யாய நம:
 9. ஓம் தாம்நே நம:
 10. ஓம் தாமாதிபதயே நம:
 11. ஓம் தராதராய நம:
 12. ஓம் தர்மாய நம:
 13. ஓம் தாரணாபிரதாய நம:
 14. ஓம் தாத்ரே நம:
 15. ஓம் ஸந்தாத்ரே நம:
 16. ஓம் விதாத்ரே நம:
 17. ஓம் தராய நம:
 18. ஓம் தாமோதராய நம:
 19. ஓம் தாந்தாய நம:
 20. ஓம் தாநவாந்தகராய நம:
 21. ஓம் ஸம்ஸாரவைத்யாய நம:
 22. ஓம் பேஷஜாய நம:
 23. ஓம் ஸீரத்வஜாய நம:
 24. ஓம் ஸீதாய நம:
 25. ஓம் வரதாய நம: 650

 

 1. ஓம் அப்ரமிதாய நம:
 2. ஓம் ஸாரஸ்வதாய நம:
 3. ஓம் ஸம்ஸார நாஶநாய நம:
 4. ஓம் அக்ஷமாலிநே நம:
 5. ஓம் அஸிதர்மதராய நம:
 6. ஓம் ஷட்கர்ம நிரதாய நம:
 7. ஓம் விகர்மாய நம:
 8. ஓம் ஸுகர்மாய நம:
 9. ஓம் பரகர்மவிதாயிநே நம:
 10. ஓம் ஸுகர்மணே நம:
 11. ஓம் மந்மதாய நம:
 12. ஓம் வர்மாய நம:
 13. ஓம் வர்மிணே நம:
 14. ஓம் கரிசர்மவஸநாய நம:
 15. ஓம் கராளவதநாய நம:
 16. ஓம் கவயே நம:
 17. ஓம் பத்மகர்பாய நம:
 18. ஓம் பூதகர்பாய நம:
 19. ஓம் க்ருணாநிதயே நம:
 20. ஓம் ப்ரஹத்கர்பாய நம:
 21. ஓம் கர்பாய நம:
 22. ஓம் ப்ரஹத்கர்பாய நம:
 23. ஓம் தூர்ஜடயே நம:
 24. ஓம் விஶ்வகர்பாய நம:
 25. ஓம் ஸ்ரீகர்பாய நம: 675

 

 1. ஓம் ஜிதாரயே நம:
 2. ஓம் ஹிரண்ய கர்பாய நம:
 3. ஓம் ஹிரண்ய கவசாய நம:
 4. ஓம் ஹிரண்யவர்ணதேஹாய நம:
 5. ஓம் ஹிரண்யாக்ஷ விநாஶிநே நம:
 6. ஓம் ஹிரண்யகஶிபோர் ஹந்த்ரே நம:
 7. ஓம் ஹிரண்யநயநாய நம:
 8. ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம:
 9. ஓம் ஹிரண்யவதநாய நம:
 10. ஓம் ஹிரண்ய ஶ்ருங்காய நம:
 11. ஓம் நிஶ்ஶ்ருங்காய நம:
 12. ஓம் ஶ்ருங்கிணே நம:
 13. ஓம் பைரவாய நம:
 14. ஓம் ஸுகேஶாய நம:
 15. ஓம் பீஷணாய நம:
 16. ஓம் ஆந்த்ரமாலிநே நம:
 17. ஓம் சண்டாய நம:
 18. ஓம் ருண்டமாலாய நம:
 19. ஓம் தண்டதராய நம:
 20. ஓம் அகண்ட தத்த்வரூபாய நம:
 21. ஓம் கமண்டலுதராய நம:
 22. ஓம் கண்டஸிம்ஹாய நம:
 23. ஓம் ஸத்யஸிம்ஹாய நம:
 24. ஓம் ஶ்வேதஸிம்ஹாய நம:
 25. ஓம் பீதஸிம்ஹாய நம: 700

 

 1. ஓம் நீலஸிம்ஹாய நம:
 2. ஓம் நீலாய நம:
 3. ஓம் ரக்தஸிம்ஹாய நம:
 4. ஓம் ஹாரித்ரஸிம்ஹாய நம:
 5. ஓம் தூம்ரஸிம்ஹாய நம:
 6. ஓம் மூலஸிம்ஹாய நம:
 7. ஓம் மூலாய நம:
 8. ஓம் ப்ரஹத்ஸிம்ஹாய நம:
 9. ஓம் பாதாளஸ்தித ஸிம்ஹாய நம:
 10. ஓம் பர்வதவாஶிநே நம:
 11. ஓம் ஜலஸ்தஸிம்ஹாய நம:
 12. ஓம் அந்தரிக்ஷஸ்திதாய நம:
 13. ஓம் காலாக்நி ருத்ரஸிம்ஹாய நம:
 14. ஓம் சண்டஸிம்ஹாய நம:
 15. ஓம் அநந்தஸிம்ஹஸிம்ஹாய நம:
 16. ஓம் அநந்தகதயே நம:
 17. ஓம் விசித்ரஸிம்ஹாய நம:
 18. ஓம் பஹுஸிம்ஹஸ்வரூபிணே நம:
 19. ஓம் அபயங்கரஸிம்ஹாய நம:
 20. ஓம் நரஸிம்ஹாய நம:
 21. ஓம் ஸிம்ஹராஜாய நம:
 22. ஓம் நரஸிம்ஹாய நம:
 23. ஓம் ஸப்தாப்திமேகலாய நம:
 24. ஓம் ஸத்யாய நம:
 25. ஓம் ஸத்யஸ்வரூபிணே நம: 725

 

 1. ஓம் ஸத்யலோகாந்தரஸ்தாய நம:
 2. ஓம் ஸப்தஸ்வர மயாய நம:
 3. ஓம் ஸப்தார்ச்சீரூபதம்ஷ்ட்ராய நம:
 4. ஓம் ஸப்தாஶ்வரதரூபிணே நம:
 5. ஓம் ஸப்தவாயுஸ்வரூபாய நம:
 6. ஓம் ஸப்தச் சந்தோமயாய நம:
 7. ஓம் ஸ்வச்சாய நம:
 8. ஓம் ஸ்வச்சரூபாய நம:
 9. ஓம் ஸ்வச்சந்தாய நம:
 10. ஓம் ஸ்ரீவத்ஸாய நம:
 11. ஓம் ஸுவேஷாய நம:
 12. ஓம் ஶ்ருதயே நம:
 13. ஓம் ஶ்ருதமூர்த்தயே நம:
 14. ஓம் ஶுசிஸ்ரவாய நம:
 15. ஓம் ஶூராய நம:
 16. ஓம் ஸுப்ரபாய நம:
 17. ஓம் ஸுதந்விநே நம:
 18. ஓம் ஶுப்ராய நம:
 19. ஓம் ஸுரநாதாய நம:
 20. ஓம் ஸுப்ரபாய நம:
 21. ஓம் ஶுபாய நம:
 22. ஓம் ஸுதர்ஶநாய நம:
 23. ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
 24. ஓம் நிருக்தாய நம:
 25. ஓம் ஸுப்ரபாய நம: 750

 

 1. ஓம் ஸ்வபாவாய நம:
 2. ஓம் பவாய நம:
 3. ஓம் விபவாய நம:
 4. ஓம் ஸுஶாகாய நம:
 5. ஓம் விஶாகாய நம:
 6. ஓம் ஸுமுகாய நம:
 7. ஓம் முகாய நம:
 8. ஓம் ஸுநகாய நம:
 9. ஓம் ஸுதம்ஷ்ட்ராய நம:
 10. ஓம் ஸுரதாய நம:
 11. ஓம் ஸுதாய நம:
 12. ஓம் ஸாங்க்யாய நம:
 13. ஓம் ஸுரமுக்யாய நம:
 14. ஓம் ப்ரக்யாதாய நம:
 15. ஓம் ப்ரபாய நம:
 16. ஓம் கட்வாங்கஹஸ்தாய நம:
 17. ஓம் கேடமுத்கரபாணயே நம:
 18. ஓம் ககேந்த்ராய நம:
 19. ஓம் ம்ருகேந்த்ராய நம:
 20. ஓம் நாகேந்த்ராய நம:
 21. ஓம் த்ருடாய நம:
 22. ஓம் நாக கேயூரஹாராய நம:
 23. ஓம் நாகேந்த்ராய நம:
 24. ஓம் அகமர்திநே நம:
 25. ஓம் நதீவாஸாய நம: 775

 

 1. ஓம் நக்நாய நம:
 2. ஓம் நாநாரூபதராய நம:
 3. ஓம் நாகேஶ்வராய நம:
 4. ஓம் நாகாய நம:
 5. ஓம் நமிதாய நம:
 6. ஓம் நராய நம:
 7. ஓம் நாகாந்தகரதாய நம:
 8. ஓம் நரநாராயணாய நம:
 9. ஓம் மத்யஸ்வரூபாய நம:
 10. ஓம் கச்சபாய நம:
 11. ஓம் யஜ்ஞவராஹாய நம:
 12. ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:
 13. ஓம் விக்ரமாக்ராந்தலோகாய நம:
 14. ஓம் வாமநாய நம:
 15. ஓம் மஹௌஜஸே நம:
 16. ஓம் பார்கவராமாய நம:
 17. ஓம் ராவணாந்தகராய நம:
 18. ஓம் பலராமாய நம:
 19. ஓம் கம்ஸப்ரத்வம்ஸ காரிணே நம:
 20. ஓம் புத்தாய நம:
 21. ஓம் புத்தரூபாய நம:
 22. ஓம் தீக்ஷ்ணரூபாய நம:
 23. ஓம் கல்கிநே நம:
 24. ஓம் ஆத்ரேயாய நம:
 25. ஓம் அக்நி நேத்ராய நம: 800

 

 1. ஓம் கபிலாய நம:
 2. ஓம் த்விஜாய நம:
 3. ஓம் க்ஷேத்ராய நம:
 4. ஓம் பஶுபாலாய நம:
 5. ஓம் பஶுவக்த்ராய நம:
 6. ஓம் க்ருஹஸ்தாய நம:
 7. ஓம் வநஸ்தாய நம:
 8. ஓம் யதயே நம:
 9. ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
 10. ஓம் ஸ்வர்காபவர்க்க தாத்ரே நம:
 11. ஓம் தத்போக்த்ரே நம:
 12. ஓம் முமுக்ஷவே நம:
 13. ஓம் ஸாளக்ராம நிவாஸாய நம:
 14. ஓம் க்ஷீராப்தி ஶயநாய நம:
 15. ஓம் ஸ்ரீஶைலாத்ரிநிவாஸாய நம:
 16. ஓம் ஶிலாவாஸாய நம:
 17. ஓம் யோகிஹ்ருத்பத்மவாஸாய நம:
 18. ஓம் மஹாவாஸாய நம:
 19. ஓம் குஹாவாஸாய நம:
 20. ஓம் குஹ்யாய நம:
 21. ஓம் குப்தாய நம:
 22. ஓம் குரவே நம:
 23. ஓம் மூலாதிவாஸாய நம:
 24. ஓம் நீலவஸ்த்ரதராய நம:
 25. ஓம் பீதவஸ்த்ரதராய நம: 825

 

 1. ஓம் ஶஸ்த்ராய நம:
 2. ஓம் ரக்தவஸ்த்ரதராய நம:
 3. ஓம் ரக்தமாலாவிபூஷாய நம:
 4. ஓம் ரக்தகந்தாநுலேபிநே நம:
 5. ஓம் துரந்தராய நம:
 6. ஓம் தூர்த்தாய நம:
 7. ஓம் துர்தராய நம:
 8. ஓம் தராய நம:
 9. ஓம் துர்மதாய நம:
 10. ஓம் துரந்தாய நம:
 11. ஓம் துர்தராய நம:
 12. ஓம் துர்நிரீக்ஷாய நம:
 13. ஓம் நிஷ்டாய நம:
 14. ஓம் துர்தர்ஶாய நம:
 15. ஓம் த்ருமாய நம:
 16. ஓம் துர்பேதாய நம:
 17. ஓம் துராஶாய நம:
 18. ஓம் துர்லபாய நம:
 19. ஓம் த்ருப்தாய நம:
 20. ஓம் த்ருப்தவக்த்ராய நம:
 21. ஓம் அத்ருப்த நயநாய நம:
 22. ஓம் உந்மத்தாய நம:
 23. ஓம் ப்ரமத்தாய நம:
 24. ஓம் தைத்யாரயே நம:
 25. ஓம் ரஸஜ்ஞாய நம: 850

 

 1. ஓம் ரஸேஶாய நம:
 2. ஓம் அரக்தரஸநாய நம:
 3. ஓம் பத்யாய நம:
 4. ஓம் பரிதோஷாய நம:
 5. ஓம் ரத்யாய நம:
 6. ஓம் ரஸிகாய நம:
 7. ஓம் ஊர்த்வகேஶாய நம:
 8. ஓம் ஊர்த்வரூபாய நம:
 9. ஓம் ஊர்த்வரேதஸே நம:
 10. ஓம் ஊர்த்வஸிம்ஹாய நம:
 11. ஓம் ஸிம்ஹாய நம:
 12. ஓம் ஊர்த்வபாஹவே நம:
 13. ஓம் பரப்ரத்வம்ஸகாய நம:
 14. ஓம் ஶங்கசக்ராய நம:
 15. ஓம் கதாபத்மதராய நம:
 16. ஓம் பஞ்சபாணதராய நம:
 17. ஓம் காமேஶ்வராய நம:
 18. ஓம் காமாய நம:
 19. ஓம் காமபாலாய நம:
 20. ஓம் காமிநே நம:
 21. ஓம் காமவிஹாராய நம:
 22. ஓம் காமரூபதராய நம:
 23. ஓம் ஸோமஸூர்யாக்நிநேத்ராய நம:
 24. ஓம் ஸோமபாய நம:
 25. ஓம் ஸோமாய நம: 875

 

 1. ஓம் வாமாய நம:
 2. ஓம் வாமதேவாய நம:
 3. ஓம் ஸாமஸ்வநாய நம:
 4. ஓம் ஸௌம்யாய நம:
 5. ஓம் பக்திகம்யாய நம:
 6. ஓம் கூஶ்மாண்டகணநாதாய நம:
 7. ஓம் ஸர்வஶ்ரேயஸ்கராய நம:
 8. ஓம் பீஷ்மாய நம:
 9. ஓம் பீஷதாய நம:
 10. ஓம் பீமவிக்ரமணாய நம:
 11. ஓம் ம்ருகக்ரீவாய நம:
 12. ஓம் ஜீவாய நம:
 13. ஓம் ஜிதாய நம:
 14. ஓம் ஜிதகாரிணே நம:
 15. ஓம் ஜடிநே நம:
 16. ஓம் ஜாமதக்ந்யாய நம:
 17. ஓம் ஜாதவேதஸே நம:
 18. ஓம் ஜபாகுஸுமவர்ணாய நம:
 19. ஓம் ஜப்யாய நம:
 20. ஓம் ஜபிதாய நம:
 21. ஓம் ஜராயுஜாய நம:
 22. ஓம் அண்டஜாய நம:
 23. ஓம் ஸ்வேதஜாய நம:
 24. ஓம் உத்பிஜாய நம:
 25. ஓம் ஜநார்தநாய நம: 900

 

 1. ஓம் ராமாய நம:
 2. ஓம் ஜாஹ்நவீஜநகாய நம:
 3. ஓம் ஜராஜந்மாதிதூராய நம:
 4. ஓம் ப்ரத்யும்நாய நம:
 5. ஓம் ப்ரமோதிநே நம:
 6. ஓம் ஜிஹ்வாரௌத்ராய நம:
 7. ஓம் ருத்ராய நம:
 8. ஓம் வீரபத்ராய நம:
 9. ஓம் சித்ரூபாய நம:
 10. ஓம் ஸமுத்ராய நம:
 11. ஓம் கத்ருத்ராய நம:
 12. ஓம் ப்ரசேதஸே நம:
 13. ஓம் இந்த்ரியாய நம:
 14. ஓம் இந்த்ரியஜ்ஞாய நம:
 15. ஓம் இந்த்ராநுஜாய நம:
 16. ஓம் அதீந்த்ரியாய நம:
 17. ஓம் ஸாராய நம:
 18. ஓம் இந்திராபதயே நம:
 19. ஓம் ஈஶாநாய நம:
 20. ஓம் ஈட்யாய நம:
 21. ஓம் ஈஶித்ரே நம:
 22. ஓம் இநாய நம:
 23. ஓம் வ்யோமாத்மநே நம:
 24. ஓம் வ்யோம்நே நம:
 25. ஓம் வ்யோமகேஶிநே நம: 925

 

 1. ஓம் வ்யோமாதாராய நம:
 2. ஓம் வ்யோமவக்த்ராய நம:
 3. ஓம் அஸுரகாதிநே நம:
 4. ஓம் வ்யோமதம்ஷ்ட்ராய நம:
 5. ஓம் வ்யோமவாஸாய நம:
 6. ஓம் ஸுகுமாராய நம:
 7. ஓம் ராமாய நம:
 8. ஓம் ஶுபாசாராய நம:
 9. ஓம் விஶ்வாய நம:
 10. ஓம் விஶ்வரூபாய நம:
 11. ஓம் விஶ்வாத்மகாய நம:
 12. ஓம் ஜ்ஞாநாத்மகாய நம:
 13. ஓம் ஜ்ஞாநாய நம:
 14. ஓம் விஶ்வேஶாய நம:
 15. ஓம் பராத்மநே நம:
 16. ஓம் ஏகாத்மநே நம:
 17. ஓம் த்வாதஶாத்மநே நம:
 18. ஓம் சதுர்விம்ஸதிரூபாய நம:
 19. ஓம் பஞ்சவிம்ஸதிரூபாய நம:
 20. ஓம் ஷட்விம்ஸகாத்மநே நம:
 21. ஓம் நித்யாய நம:
 22. ஓம் ஸப்தவிம்ஸதிகாத்மநே நம:
 23. ஓம் தர்மார்த்த காமமோக்ஷாய நம:
 24. ஓம் விரக்தாய நம:
 25. ஓம் பாவஶுத்தாய நம: 950

 

 1. ஓம் ஸித்தாய நம:
 2. ஓம் ஸாத்யாய நம:
 3. ஓம் ஶரபாய நம:
 4. ஓம் ப்ரபோதாய நம:
 5. ஓம் ஸுபோதாய நம:
 6. ஓம் புத்திப்ரியாய நம:
 7. ஓம் ஸ்நிக்தாய நம:
 8. ஓம் விதக்தாய நம:
 9. ஓம் முக்தாய நம:
 10. ஓம் முநயே நம:
 11. ஓம் ப்ரியம்வதாய நம:
 12. ஓம் ஶ்ரவ்யாய நம:
 13. ஓம் ஸ்ருக்ஸ்ருவாய நம:
 14. ஓம் ஶ்ரிதாய நம:
 15. ஓம் க்ருஹேஶாய நம:
 16. ஓம் மஹேஶாய நம:
 17. ஓம் ப்ரஹ்மேஶாய நம:
 18. ஓம் ஸ்ரீதராய நம:
 19. ஓம் ஸுதீர்த்தாய நம:
 20. ஓம் ஹயக்ரீவாய நம:
 21. ஓம் உக்ராய நம:
 22. ஓம் உக்ரவேகாய நம:
 23. ஓம் உக்ரநேத்ராய நம:
 24. ஓம் உக்ரகர்மரதாய நம:
 25. ஓம் வ்யக்ராய நம: 975

 

 1. ஓம் ஸமக்ரகுணஶாலிநே நம:
 2. ஓம் பாலக்ரஹவிநாஶாய நம:
 3. ஓம் பிஶாசக்ரஹகாதிநே நம:
 4. ஓம் துஷ்டக்ரஹ நிஹந்த்ரே நம:
 5. ஓம் நிக்ரஹாநுக்ரஹாய நம:
 6. ஓம் வ்ருஷத்வஜாய நம:
 7. ஓம் வ்ருஷண்யாய நம:
 8. ஓம் வ்ருஷாய நம:
 9. ஓம் வ்ருஷபாய நம:
 10. ஓம் உக்ரஶ்ரவாய நம:
 11. ஓம் ஶாந்தாய நம:
 12. ஓம் ஶ்ருதிதராய நம:
 13. ஓம் தேவதேவேஶாய நம:
 14. ஓம் மதுஸூதநாய நம:
 15. ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம:
 16. ஓம் துரிதக்ஷயாய நம:
 17. ஓம் கருணாஸிந்தவே நம:
 18. ஓம் ஸமிதிஞ்ஜயாய நம:
 19. ஓம் நரஸிம்ஹாய நம:
 20. ஓம் கருடத்வஜாய நம:
 21. ஓம் யஜ்ஞநேத்ராய நம:
 22. ஓம் காலத்வஜாய நம:
 23. ஓம் ஜயத்வஜாய நம:
 24. ஓம் அக்நிநேத்ராய நம:
 25. ஓம் அமரப்ரியாய நம: 1000

 

 1. ஓம் மஹாநேத்ராய நம:
 2. ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
 3. ஓம் தர்மநேத்ராய நம:
 4. ஓம் கருணாகராய நம:
 5. ஓம் புண்யநேத்ராய நம:
 6. ஓம் அபீஷ்டதாயகாய நம:
 7. ஓம் ஜயஸிம்ஹரூபாய நம:
 8. ஓம் நரஸிம்ஹரூபாய நம:
 9. ஓம் ரணஸிம்ஹ ரூபாய நம:
 10. ஓம் நரஸிம்ஹரூபாய நம:
 11. ஓம் ஸ்ரீபூமி நீளாஸமேத ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ

பரப்ரஹ்மணே நம:  1011

 

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஸம்பூர்ணா:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.