ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கரர் அருளியது

 

ஸ்ரீமத் பயோநிதி நிகேதந சக்ரபாணே

போகீந்த்போகமணிரஞ்சித புண்யமூர்த்தே

யோகீச’ சா’ச்’வத ச’ரண்ய வாப்தி போத

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      1

 

ப்ரஹ்மேந்த்ர ருத்ர மருர்க்க கிரீடகோடி

ஸங்ட்டிதாங்க்ரி கமலாமல காந்திகாந்த

லக்ஷ்மீ லஸத்குச ஸரோருஹ ராஜஹம்ஸ

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      2

 

ஸம்ஸாரகோஹநே சரதோ முராரே

மாரோக்பீகர ம்ரு ப்ரவரார்திதஸ்ய

ஆர்த்தஸ்ய மத்ஸர நிதாக நிபீடிதஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      3

 

ஸம்ஸாரகூப மதிகோர மகாத மூலம்

ஸம்ப்ராப்ய து:க ச’தஸர்ப்ப ஸமாகுலஸ்ய

தீநஸ்ய தேவ க்ருபணாப மாதஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      4

 

ஸம்ஸார வ்ருக்ஷ மகபீஜ மநந்தகர்ம

சா’காச’தம் கரணபத்ர மநங் புஷ்பம்

ஆருஹ்ய து:க்க பலிதம் பததோ யாளோ

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      5

 

ஸம்ஸார பீகர கரீந்த்ர கலாபிகா

நிஷ்பிஷ்ட மர்மவபுஷஸ் ஸகலார்த்தி  நாச’

ப்ராண ப்ரயாண பீதி ஸமாகுலஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      6

 

ஸம்ஸார ஸர்ப்ப நவக்த்ர யோக்ர தீவ்ர

ம்ஷ்ட்ரா கராள விஷதக்த விநஷ்ட மூர்த்தே:

நாகாரி வாஹநஸுதாப்தி நிவாஸ சௌ’ரே

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      7

 

ஸம்ஸாரதாஹ நாதுர பீகரோரு

ஜ்வாலாவலீபி ரதிதக்த தநூருஹஸ்ய

த்வத்பாத்மஸரஸீ ச’ரணாதஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      8

 

ஸம்ஸார ஜாலபதிதஸ்ய ஜகந்நிவாஸ

ஸர்வேந்த்ரியார்த்த படிசா’ச’ ஜஷோபமஸ்ய

ப்ரோத்கண்டித ப்ரசுர தாலுக மஸ்தகஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      9

 

ஸம்ஸார ஸார நிமஜ்ஜந முஹ்யமாநம்

தீநம் விலோகய விபோ கருணா நிதே மாம்

ப்ரஹ்லாத கேத பரிஹார பராவதார

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                       10

 

ஸம்ஸார ஸார விசா’ல கரால கால

நக்ர க்ரஹ க்ரஸந நிக்ரஹ விக்ரஹஸ்ய

வ்யக்ரஸ்ய ரா ரஸநோர்மி நிபீடிதஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      11

 

பக்த்வா களே யமபடா பஹு தர்ஜயந்த:

கர்ஷந்தி யத்ர பவபாச’ச’தைர் யுதம்மாம்

ஏகாகிநம் பரவச’ம் சகிதம் தயாளோ

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                       12

 

லக்ஷ்மீபதே கமல நா ஸுரேச’ விஷ்ணோ

வைகுண்ட க்ருஷ்ண மதுஸூந புஷ்கராக்ஷ

ப்ரஹ்மண்ய கேச’வ ஜநார்த்தந வாஸுதேவ

தேவேஶ தேஹி க்ருபணஸ்ய கராவலம்பம்                      13

 

ஏகேந சக்ர மபரேண கரேண ச’ங்கம்

அந்யேந ஸிந்து தநயா மவலம்ப்ய திஷ்டந்

வாமேதரேண வரதாபய பத்ம சிஹ்ந

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                       14

 

அந்ஸ்ய மே ஹ்ருத விவேக மஹாநஸ்ய

சோரை: ப்ரபோ லிபி ரிந்த்ரிய நாமதேயை:

மோஹாந்த கூபகுஹரே விநிபாதிதஸ்ய

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                      15

 

ப்ரஹ்லாத நாரத பராச’ர புண்டரீக

வ்யாஸாதி பாகவத புங்கவ ஹ்ருந்நிவாஸ

பக்தாநுரக்த பரிபாலந பாரிஜாத

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                       16

 

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ சரணாப்ஜ மதுவ்ரதேந

ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் சு’பகரம் புவி ச’ங்கரேண

யே தத் படந்தி மநுஜா ஹரிபக்தி யுக்தா:

லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ மமதேஹி கராவலம்பம்                       17

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.