ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ச’த நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர ச’த நாம ஸ்தோத்ரம்

நாரஸிம்ஹோ மஹாஸிம்ஹோ திவ்யஸிம்ஹோ மஹாபல:

உக்ரஸிம்ஹோ மஹாதேவ: உபேந்த்ரச்’சாக் நிலோசந:                        1

 

ரௌத்ர: சௌ’ரிர் மஹாவீர: ஸுவிக்ரம பராக்ரம:

ஹரிகோலாஹலச்’சக்ரீ விஜயச்’ச ஜயோ(அ)வ்ய்ய:                                 2

 

தைத்யாந்தக: பரப்ரஹ்மாப்ய கோரோ கோரவிக்ரம:

ஜவாலாமுகோ ஜ்வாலமாலீ மஹாஜ்வாலோ மஹாப்ரபு:                      3

 

நிடிலாக்ஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷோ துர்நிரீக்ஷ்ய: ப்ரதாபன:

மஹாதம்ஷ்ட்ராயுத: ப்ராஜ்ஞோ ஹிரண்யக நிஷூதன:                       4

 

சண்டகோபீ ஸுராரிக்ன: ஸதார்த்திக்ந: ஸதாசி’வ:

குணபத்ரோ மஹாபத்ரோ பலபத்ரஸ் ஸுபத்ரக:                                                5

 

கராலோ விகராலாச்’ச விகர்த்தா ஸர்வ கர்த்ருக:

பைரவாடம்பரோ திவ்யச்’ சாகம்பஸ் ஸர்வ ச’த்ருஜித்                           6

 

அமோகாஸ்த்ர: ச’ஸ்த்ர தர: ஹவ்யகூடஸ் ஸுரேச்’வர:

ஸஹஸ்ர பாஹுர் வஜ்ரநக: ஸர்வஸித்திர் ஜநார்தந:                             7

 

அனந்தோ பகவான் ஸ்த்தூலச்’ சாகம்யச்’ச பராவர:

ஸர்வ மந்த்ரைக ரூபச்’ச ஸர்வ யந்த்ர விதாரண:                         8

 

அவ்யய: பரமானந்த: காலஜித் ககவாஹன:

பக்தாதி வத்ஸலோ(அ)வ்யக்த: ஸுவ்யக்த: ஸுலப: சு’சி:                      9

 

லோகைக நாயகஸ் ஸர்வ: ச’ரணாகத வத்ஸல:

தீரோ தரச்’ச ஸர்வஜ்ஞோ பீமோ பீமபராக்ரம:                                          10

 

தேவரியோ நுத:பூஜ்யோ பவஹ்ருத் பரமேச்’வர:

ஸ்ரீ வத்ஸவக்ஷா: ஸ்ரீவாஸோ விபுஸ் ஸங்கர்ஷண: ப்ரபு:                        11

 

த்ரிவிக்ரமஸ் த்ரிலோகாத்மா காலஸ் ஸர்வேச்’வரேச்’வர:

விச்’வம்பர: ஸ்த்ராபார்யச்’ சாச்யுத: புருஷோத்தம:                                12

 

அதோக்ஷஜோ (அ)க்ஷயஸ் ஸேவ்யோ வநமாலீ ப்ரகம்பன:

குருர் லோககுரு: ஸ்ரஷ்ட்ரா பரஞ்ஜ்யோதி: பராயண:                            13

 

ஜ்வாலாஹோபில மாலோல க்ரோடாகாரஞ்சஜ பார்கவ:

யோகாநந்த: ச்சத்ரவடோ: பவநோ நவ மூர்த்தய:

 

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தர ச’த நாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.