ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:  ஓம் மஹாஸிம்ஹாய நம:  ஓம் திவ்யஸிம்ஹாய நம:  ஓம் மஹாபலாய நம:  ஓம் உக்ரஸிம்ஹாய நம: ஓம் மஹாதேவாய நம: ஓம் உபேந்த்ராய நம: ஓம் அக்நிலோசநாய நம:  ஓம் ரௌத்ராய நம:  ஓம் சௌ’ரயே நம:                                                                                                            10

 

ஓம் மஹாவீராய நம:  ஓம் ஸுவிக்ரமபராக்ரமாய நம:  ஓம் ஹரிகோலா ஹலாய நம:  ஓம் சக்ரிணே நம: ஓம் விஜயாய நம:  ஓம் ஜயாய நம:  ஓம் அவ்யயாய நம:  ஓம் தைத்யாந்தகாய நம:  ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம:  ஓம் அகோராய நம:                                                                                                                        20

 

ஓம் கோரவிக்ரமாய நம: ஓம் ஜ்வாலாமுகாய நம:  ஓம் ஜ்வாலாமாலினே நம: ஓம் மஹாஜ்வாலாய நம: ஓம் மஹாப்ரபவே நம: ஓம் நிடிலாக்ஷாய நம: ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம: ஓம் துர்நிரீக்ஷாய நம: ஓம் ப்ரதாபனாய நம: ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராயுதாய நம:                                                                                           30

 

ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: ஓம் ஹிரண்யக நிஷூதனாய நம: ஓம் சண்டகோபிநே நம:  ஓம் ஸுராரிக்நாய நம: ஓம் ஸதார்த்திக்நாய நம:  ஓம் ஸதாசிவாய நம:  ஓம் குணபத்ராய நம:  ஓம் மஹாபத்ராய நம:  ஓம் பலபத்ராய நம:  ஓம் ஸுபத்ரகாய நம:                                                                                                          40

 

ஓம் கராலாய நம:  ஓம் விகராலாய நம:  ஓம் விகர்த்ரே நம:  ஓம் ஸர்வ கர்த்ருகாய நம:  ஓம் பைரவாடம்பராய நம:  ஓம் திவ்யாய நம: ஓம் அகம்யாய நம: ஓம் ஸர்வச’த்ருஜிதே நம: ஓம் அமோகாஸ்த்ராய நம: ஓம் ச’ஸ்த்ரதராய நம:                                                                                                                   50

 

ஓம் ஹவ்யகூடாய நம:  ஓம் ஸுரேச்’வராய நம:  ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே நம:  ஓம் வஜ்ரநகாய நம:  ஓம் ஸர்வஸித்தயே நம: ஓம் ஜநார்தநாய நம:  ஓம் அநந்தாய நம:  ஓம் பகவதே நம:  ஓம் ஸ்த்தூலாய நம:  ஓம் அகம்யாய நம:                                                                                                             60

 

ஓம் பராவராய நம: ஓம் ஸர்வமந்த்ரைகரூபாய நம: ஓம் ஸர்வயந்த்ர விதாரணாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் பரமாநந்தாய நம: ஓம் காலஜிதே நம:  ஓம் ககவாஹநாய நம:  ஓம் பக்தாதிவத்ஸலாய நம:  ஓம் அவ்யக்தாய நம:  ஓம் ஸுவ்யக்தாய நம:                                                                   70

 

ஓம் ஸுலபாய நம:  ஓம் சு’சயே நம: ஓம் லோகைக நாயகாய நம:  ஓம் ஸர்வாய நம:  ஓம் ச’ரணாகதவத்ஸலாய நம:  ஓம் தீராய நம:  ஓம் தராய நம:  ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம: ஓம் பீமாய நம: ஓம் பீமபராக்ரமாய நம:  80

 

ஓம் தேவப்ரியாய நம:  ஓம் நுதாய நம:  ஓம் பூஜ்யாய நம:  ஓம் பவஹ்ருதே நம:  ஓம் பரமேச்’வராய நம:  ஓம் ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே நம:  ஓம் ஸ்ரீவாஸாய நம:  ஓம் விபவே நம:  ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம:  ஓம் ப்ரபவே நம:                                                                                                                                             90

 

ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:  ஓம் த்ரிலோகாத்மனே நம:  ஓம் காலாய நம:  ஓம் சர்வேச்’வரேச்’வராய நம:  ஓம் விச்’வம்பராய நம: ஓம் ஸ்த்திராபார்யாய நம: ஓம் அச்’யுதாய நம:  ஓம் புருஷோத்தமாய நம: ஓம் அதோக்ஷஜாய நம: ஓம் அக்ஷயாய நம:                                                                                                          100

 

ஓம் ஸேவ்யாய நம:  ஓம் வநமாலிநே நம:  ஓம் ப்ரகம்பநாய நம:  ஓம் குரவே நம:  ஓம் லோககுருவே நம:  ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நம: ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:   ஓம் பராயணாய நம:                                                                108

 

ஓம் ஜ்வாலா ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் மாலோல ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் க்ரோட ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் காராஞ்ஜ ந்ருஸிமாய நம:

ஓம் பார்கவ ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் யோக ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் ஆனந்த ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் ச்சத்ரவட ந்ருஸிம்ஹாய நம:

ஓம் பவன  ந்ருஸிம்ஹாய நம:

 

ஸ்ரீ பூமி நீளா ஸமேத ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

பக்தாபீஷ்ட்டஃபலப்ரதஸ்வாமி நே நம:

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாஷ்டோத்தரச’த நாமாவளீ ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.