ஸ்ரீ மந்த்ர ராஜபத ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மந்த்ர ராஜபத ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஈச்வர உவாச:

 

வ்ருத்தோத் புல்ல விசா’லாக்ஷம் விபக்ஷ க்ஷய தீக்ஷிதம்

நிநாத த்ரஸ்த விச்’வாண்டம் விஷ்ணும் உக்ரம் நமாம்யஹம் 1

 

ஸர்வை ரவத்யதாம் ப்ராப்தம் ஸபலௌகம் திதே: ஸுதம்

நகாக்ரை: சகலீசக்ரே யஸ்தம் வீரம் நமாம்யஹம்                                   2

 

பதா வஷ்டப்த பாதாளம் மூர்த்தா விஷ்ட த்ரிவிஷ்டபம்

புஜ ப்ரவிஷ்டாஷ்ட திச’ம் மஹா விஷ்ணும் நமாம்யஹம்                      3

 

ஜ்யோதீம் ஷ்யர்கேந்து நக்ஷத்ர ஜ்வலநாதீந் யநுக்ரமாத்

ஜ்வலந்தி தேஜஸா யஸ்ய தம் ஜ்வலந்தம் நமாம்யஹம்             4

 

ஸர்வேந்த்ரியை ரபி விநா ஸர்வம் ஸர்வத்ர ஸர்வதா

யோ ஜா’நாதி நமாம்யாத்யம் தம்ஹம் ஸர்வதோமுகம்             5

 

நரவத் ஸிம்ஹவச்சைவ யஸ்ய ரூபம் மஹாத்மந:

மஹா ஸடம் மஹா தம்ஷ்ட்ரம் தம் ந்ருஸிம்ஹம் நமாம்யஹம்          6

 

யந்நாம ஸ்மரணாத் பீதா: பூத வேதாள ராக்ஷஸா:

ரோகாத்யாஸ்ச ப்ரணச்’யந்தி பீஷணம் தம் நமாம்யஹம்                    7

 

ஸர்வோபியம் ஸமார்ச்’ரித்ய ஸகலம் பத்ர மச்னுதே

ச்’ரியா ச பத்ரயா ஜுஷ்ட: யஸ் தம் பத்ரம் நமாம்யஹம்                       8

 

ஸாக்ஷாத் ஸ்வகாலே ஸம்ப்ராப்தம் ம்ருத்யும் ச’த்ரு கணாந்விதம்

பக்தாநாம் நாச’யேத் யஸ்து ம்ருத்யும் ம்ருத்யும் நமாம்யஹம்            9

 

நமஸ்காராத்மகம் யஸ்மை விதாய ஆத்ம நிவேதனம்

த்யக்தது: கோகிலாந் காமாந் அச்’நந்தம் தம் நமாம்யஹம்                  10

 

தாஸபூதா: ஸ்வத: ஸர்வே ஹ்யாத்மாந: பரமாத்மந:

அதோஹமபி தே தாஸ: இதி மத்வா நமாம்யஹம்                                    11

 

ச’ங்கரேண ஆதராத் ப்ரோக்தம் பதாநாம் தத்வ நிர்ணயம்

த்ரிஸந்த்யம் ய:படேத் தஸ்ய ஸ்ரீர்வித் யாயுஸ்ச வர்த்ததே                    12

 

உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் ஸர்வதோமுகம்

ந்ருஸிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் ம்ருத்யும் ம்ருத்யும் நமாம்யஹம்  13

 

Recite each of the above 13 stanzas 11 times daily

 

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

ஓம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீயை நம:

ஓம் பூம் பூம்யை நம:

ஓம் நீம் நீளாயை நம:

 

ஒவ்வொன்றும் 12தடவை சொல்லி குங்கும அர்ச்சனை

 

 

வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினைமுற்றவும்

தாங்கள் தங்கட்கு நல்லனவே செய்வார்

வேங்கடத் துறைவார்க்கு நமவென்ன

லாங்கடமை அது சுமந்தார்க்கே

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.