ஸ்ரீ ராம மங்களம்

ஸ்ரீ ராம மங்களம்

மங்களம் கோஸலேந்த்ராய மஹநீய குணாப்தயே

சக்ரவர்த்தி தநூஜாய ஸார்வபௌமாய மங்களம்                       1

 

வேதவேதாந்தவேத்யாய மேகஶ்யாமல மூர்த்தயே

பும்ஸாம் மோஹநரூபாய புண்யஶ்லோகாய மங்களம்                        2

 

விஶ்வாமித்ராந்தரங்காய மிதிலா நகரீபதே:

பாக்யாநாம் பரிபாகாய பவ்யரூபாய மங்களம்                          3

 

பித்ருபக்தாய ஸததம் ப்ராத்ருபி: ஸஹ ஸீதயா

நந்திதாகில லோகாய ராமபத்ராய மங்களம்                               4

 

த்யக்த ஸாகேதவாஸாய சித்ரகூட விஹாரிணே

ஸேவ்யாய ஸர்வயமிநாம் தீரோதாராய மங்களம்                      5

 

ஸௌமித்ரிணா ச ஜாநக்யா சாபபாணாஸி தாரிணே

ஸம்ஸேவ்யாய ஸதா பக்த்யா ஸ்வாமிநே மம மங்களம்          6

 

தண்டகாரண்ய வாஸாய கண்டிதாமர ஶத்ரவே

க்ருத்ரராஜாய பக்தாய முக்திதாயாஸ்(அ)ஸ்து மங்களம்          7

 

ஸாதரம் ஸபரீதத்த பலமூலாபிலாஷிணே

ஸௌலப்ய பரிபூர்ணாய ஸத்வோத்ரிக்தாய மங்களம்             8

 

ஹநூமத் ஸமவேதாய ஹரீஶாபீஷ்டதாயிநே

வாலிப்ரமதநாயா (அ)ஸ்து மஹாதீராய மங்களம்                      9

 

ஸ்ரீமதே ரகுவீராய ஸேதூலங்கித ஸிந்தவே

ஜிதராக்ஷஸ ராஜாய ரணதீராய மங்களம்                                      10

 

ஆஸாத்ய நகரீம் திவ்யா மபிஷிக்தாய ஸீதயா

ராஜாதிராஜ ராஜாய ராமபத்ராய மங்களம்                                              11

 

மங்களாஶாஸந பரைர் மதாசார்ய புரோகமை:

ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்யை: ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்களம் 12

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.