ஸ்ரீ ராம பஞ்சரத்நம்

ஸ்ரீ ராம பஞ்சரத்நம்

ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் இயற்றியது

மூன்றுவேளையும் படிக்க அனைத்து இஹபர

ஸுகங்களும் ஸித்தியாகும்

 

கஞ்ஜாத பத்ராயத லோசநாய கர்ணாவதம்ஸோஜ்வல குண்டலாய

காருண்யபாத்ராய ஸுவம்சஜாய நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய      1

 

வித்யுந் நிபாம்போத ஸுவிக்ரஹாய வித்யாதரைஸ் ஸம்ஸ்துத ஸத்குணாய

வீராவதாராய விரோதி ஹந்த்ரே நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய        2

 

ஸம்ஸக்த திவ்யாயுத கார்முகாய ஸமுத்ர கர்வா பஹராயுதாய

ஸுக்ரீவ மித்ராய ஸுராரி ஹந்த்ரே நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய3

 

பீதாம்பராலங்க்ருத மத்யகாய பிதாமஹேந்த்ராமர வந்திதாய

பித்ரே ஸ்வபக்தஸ்ய ஜநஸ்யமாத்ரே நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய4

 

நமோ நமஸ்தே அகில பூஜிதாய நமோ நமஶ்சந்த்ர நிபாநநாய

நமோ நமஸ்தே ரகுவம்ஶஜாய நமோஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய 5

 

இமாநி பஞ்சரத்நாநி த்ரிஸந்த்யம் ய: படேந் நர:

ஸர்வபாப விநிர்முக்தஸ் ஸ யாதி பரமாம் கதிம்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.