ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர சத நாமாவளீ

ஸ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர சத நாமாவளீ

ஸ்ரீராகவம் தஶராத்மஜ மப்ரமேயம் ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம்

ஆஜானுபாஹு மரவிந்த தலாயதாக்ஷம் ராமம் நிஶாசர விநாஶகரம் நமாமி

வைதேஹி ஸஹிதம் ஸுரத்ருமதலே ஹைமே மஹாமண்டபே

மத்யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்திதம்

அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்ஜன ஸுதே தத்வம் முநிப்ய: பரம்

வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமலம்

 

ஓம் ஸ்ரீராமாய நம: ஓம் ராமபத்ராய நம:  ஓம் ராமசந்த்ராய நம: ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:  ஓம் ராஜீவலோசனாய நம:  ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் ராஜேந்த்ராய நம: ஓம் ரகுபுங்கவாய நம: ஓம் ஜாநகீவல்லபாய நம:  ஓம் ஜைத்ராய நம:                                                                                                   10

 

ஓம் ஜிதாமித்ராய நம: ஓம் ஜனார்தனாய நம:  ஓம் விஶ்வாமித்ர ப்ரியாய நம:  ஓம் தாந்தாய நம:  ஓம் ஶரணத்ராணதத்பராய நம:  ஓம் வாலிப்ரமதனாய நம: ஓம் வாக்மினே நம:  ஓம் ஸத்யவாசே நம: ஓம் ஸத்யவிக்ரமாய நம:  ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நம:                                       20

 

ஓம் வ்ரததராய நம: ஓம் ஸதாஹநுமதாஶ்ரயாய நம: ஓம் கௌஸலேயாய நம: ஓம் கரத்வம்ஸினே நம: ஓம் விராதவதபண்டிதாய நம: ஓம் விபீஷணபரித்ராதே நம: ஓம் ஹரகோதண்ட கண்டனாய நம: ஓம் ஸப்தஸாலப்ரபேத்த்ரே நம:  ஓம் ஓம் தஶக்ரீவ ஶிரோஹராய நம:  ஓம் ஜாமதக்ந்ய மஹாதர்ப்ப தளநாய நம:                                                          30

 

ஓம் தாடகாந்தகாய நம:  ஓம் வேதாந்தஸாராய நம:  ஓம் வேதாத்மநே நம:  ஓம் பவரோகஸ்ய பேஷஜாய நம:  ஓம் தூஷண த்ரிஶிரோஹந்த்ரே நம:  ஓம் த்ரிமூர்த்தயே நம: ஓம் த்ரிகுணாத்மகாய நம: ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம: ஓம் த்ரிலோகாத்மனே நம: ஓம் புண்யசாரித்ர கீர்த்தநாய நம:      40

 

ஓம் த்ரிலோக ரக்ஷகாய நம:  ஓம் தந்விநே நம:  ஓம் தண்டகாரண்ய கர்த்தநாய நம:  ஓம் அஹல்யாபாவநாய நம:  ஓம் பித்ருபக்தாய நம:  ஓம் வரப்ரதாய நம: ஓம் ஜிதேந்த்ரியாய நம:  ஓம் ஜிதக்ரோதாய நம: ஓம் ஜிதமித்ராய நம: ஓம் ஜகத்குரவே நம:                                                     50

 

ஓம் ருக்ஷவாநரஸங்காதிநே நம:  ஓம் சித்ரகூடஸமாஶ்ரயாய நம:

ஓம் ஜயந்ததராணவரதாய நம: ஓம் ஸுமித்ராபுத்ர ஸேவிதாய நம:  ஓம் ஸர்வதேவாதிதேவாய நம:  ஓம் ம்ருதவாநரஜீவநாய நம: ஓம் மாயாமாரீசஹந்த்ரே நம: ஓம் மஹாதேவாய நம: ஓம் மஹாபுஜாய நம:  ஓம் ஸர்வதேவஸ்துதாய நம:                                                                            60

 

ஓம் ஸௌம்யாய நம:  ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நம:  ஓம் முநிஸம்ஸ்த்துதாய நம: ஓம் மஹாயோகிநே நம:  ஓம் மஹோதாராய நம:  ஓம் ஸுக்ரீவேப்ஸிதராஜ்யதாய நம: ஓம் ஸர்வபுண்யாதிகபலாய நம:  ஓம் ஸ்ம்ருதஸர்வாக நாஶநாய நம:  ஓம் ஆதிபுருஷாய நம: ஓம் பரமபுருஷாய நம:                                                                                                                                    70

 

ஓம் மஹாபுருஷாய நம: ஓம் புண்யோதயாய நம: ஓம் தயாஸாராய நம: ஓம் புராண புருஷோத்தமாய நம: ஓம் ஸ்மிதவக்த்ராய நம: ஓம் மிதாபாஷிணே நம: ஓம் பூர்வபாஷிணே நம:  ஓம் ராகவாய நம:  ஓம் அநந்த குணகம்பீராய நம: ஓம் தீரோதாத்த குணோத்தமாய நம:                        80

 

ஓம் மாயாமாநுஷ சாரித்ராய நம:  ஓம் மஹாதேவாதிபூஜிதாய நம:  ஓம் ஸேதுக்ருதே நம:  ஓம் ஜிதவாராஶயே நம:  ஓம் ஸர்வதீர்த்தமயாய நம: ஓம் ஹரயே நம:  ஓம் ஶ்யாமாங்காய நம: ஓம் ஸுந்தராய நம்:  ஓம் ஸூராய நம: ஓம் பீதவாஸஸே நம:                                                          90

 

ஓம் தநுர்தராய நம:  ஓம் ஸர்வயஜ்ஞாதிபாய நம:  ஓம் யஜ்வநே நம:  ஓம் ஜராமரணவர்ஜிதாய நம: ஓம் விபீஷணப்ரதிஷ்டாத்ரே நம: ஓம் ஸர்வாபகுணவர்ஜிதாய நம:  ஓம் பரமாத்மநே நம:  ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம: ஓம் ஸச்சிதாநந்தவிக்ரஹாய நம:  ஓம் பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம: 100

 

ஓம் பரந்தாம்நே நம: ஓம் பராகாஶாய நம:  ஓம் பராத்பராய நம: ஓம் பரேஶாய நம: ஓம் பாரகாய நம:  ஓம் பாராய நம: ஓம் ஸர்வதேவாத்மகாய நம: ஓம் பரஸ்மை நம:                                                                                      108

 

ஸ்ரீ ஸீதாலக்ஷ்மண பரதஶத்ருக்ந ஹநுமத்ஸமேத

ஸ்ரீ ராமசந்த்ர ஸ்வாமிநே நம: நாநாவித

பரிமளபத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.