ஸ்ரீ ராமாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ ராமாஷ்டோத்தரம்

 

ஸ்ரீராகவம் தஶராத்மஜ மப்ரமேயம் ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம்

ஆஜானுபாஹு மரவிந்த தலாயதாக்ஷம் ராமம் நிஶாசர விநாஶகரம் நமாமி

 

வைதேஹி ஸஹிதம் ஸுரத்ருமதலே ஹைமே மஹாமண்டபே

மத்யே புஷ்பகமாஸநே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்திதம்

 

அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்ஜன ஸுதே தத்வம் முநிப்ய: பரம்

வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமலம்

 

ஸ்ரீராமோ ராமபத்ரஶ்ச ராமசந்த்ரஶ்ச ஸாஶ்வத:

ராஜீவலோசந: ஸ்ரீமாந் ராஜேந்த்ரோ ரகுபுங்கவ:                                                  1

 

ஜாநகீவல்லபோ ஜைத்ரோ ஜிதாமித்ரோ ஜநார்தந:

விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தாந்த: ஶரணத்ராண தத்பர:                                                        2

 

வாலிப்ரமதநோ வாக்மீ ஸத்யவாக் ஸத்யவிக்ரம:

ஸத்யவ்ரதோ வ்ரததர: ஸதா ஹநுமதாஶ்ரித:                                                      3

 

கௌஸலேய: கரத்வம்ஸீ விராதவதபண்டித:

விபீஷணபரித்ராதா ஹரகோதண்ட கண்டந:                                                       4

 

ஸப்தஸால ப்ரபேத்தா ச தஶக்ரீவஶிரோஹர:

ஜாமதக்ந்ய மஹாதர்ப தளனஸ் தாடகாந்தக:                                                       5

 

வேதாந்தஸாரோ வேதாத்மா பவரோகஸ்ய பேஷஜம்

தூஷண த்ரிஶிரோஹந்தா த்ரிமூர்த்திஸ் த்ரிகுணாத்மக:                                6

 

த்ரிவிக்ரமஸ் த்ரிலோகாத்மா புண்யசாரித்ர கீர்த்தந:

த்ரிலோக ரக்ஷகோ தந்வீ தண்டகாரண்ய கர்தந:                                                 7

 

அஹல்யாஶாபஸமந: பித்ருபக்தோ வரப்ரத:

ஜிதேந்த்ரியோ ஜிதக்ரோதோ ஜிதாமித்ரோ ஜகத்குரு:                                      8

 

ரிக்ஷவாநர ஸங்காதீ சித்ரகூட ஸமாஶ்ரய:

ஜயந்தத்ராணவரத: ஸுமித்ராபுத்ரஸேவித:                                                                      9

 

ஸர்வதேவாதி தேவஶ்ச ம்ருதவாநர ஜீவந:

மாயாமாரீசஹந்தா ச மஹாதேவோ மஹாபுஜ:                                                   10

 

ஸர்வதேவஸ்துத: ஸௌம்யோ ப்ரஹ்மண்யோ முநிஸம்ஸ்துத:

மஹாயோகீ மஹோதார: ஸுக்ரீவேப்ஸித ராஜ்யத:                                           11

 

ஸர்வபுண்யாதிகபல: ஸ்ம்ருதஸர்வாக நாஶந:

ஆதிபுருஷ: பரமபுருஷோ மஹாபுருஷ ஏவ ச                                                        12

 

புண்யோதயோ தயாஸார: புராண புருஷோத்தம:

ஸ்மிதவக்த்ரோ மிதாபாஷீ பூர்வபாஷீ ச ராகவ:                                                   13

 

அநந்தகுணகம்பீரோ தீரோதாத்த குணோத்தம:

மாயா மாநுஷ சாரித்ரோ மஹாதேவாதி பூஜித:                                                  14

 

ஸேதுக்ருத் ஜிதவாராஶி: ஸர்வதீர்த்தமயோ ஹரி:

ஶ்யாமாங்க: ஸுந்தர: ஶூர: பீதவாஸா தநுர்த்தர:                                             15

 

ஸர்வயக்ஞாதிபோ யஜ்வா ஜராமரண வர்ஜித:

விபீஷண ப்ரதிஷ்டாதா ஸர்வாப குணவர்ஜித:                                                     16

 

பரமாத்மா பரம் ப்ரஹ்ம ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹ:

பரம் ஜ்யோதி: பரம்தாம பராகாஶ: பராத்பர:                                                        17

 

பரேஷ: பாரக: பார: ஸர்வதேவாத்மக: பர:                                                              18

 

ஸ்ரீ ராமோஷ்டோத்தரம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.