ஸ்ரீ ராமசந்த்ராஷ்டகம்

ஸ்ரீ ராமசந்த்ராஷ்டகம்

 

ஸுக்ரீவ மித்ரம் பரமம் பவித்ரம் ஸீதா களத்ரம் நவமேக காத்ரம்

காருண்ய பாத்ரம் ச’தபத்ர நேத்ரம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி             1

 

ஸம்ஸார ஸாரம் நிகம ப்ரசாரம் தர்மாவதாரம் ஹ்ருத பூமி பாரம்

ஸதா நிர்விகாரம் ஸுதாஸிந்து ஸாரம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம்  நமாமி2

 

லக்ஷ்மீ விலாஸம் ஜகதோ நிவாஸம் பூதேவ வாஸம் சரதிந்து ஹாஸம்

லங்கா விநாச’ம் புவனப்ரகாச’ம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி                  3

 

மந்தாரமாலம் வசனே ரஸாலம் குணைர் விசா’லம் ஹத ச’ப்த ஜாலம்

க்ரவ்யாத காலம் ஸுரலோகபாலம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி            4

 

வேதாந்த ஜ்ஞானம் ஸகலே ஸமானம் ஹ்ருதாரி மானம் த்ருத ஸப்ரதானம்

கஜேந்த்ர யானம் விகலா வஸானம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி            5

 

ச்’யாமாபிராமம் நயநாபிராமம் குணாபிராமம் வசஸாபிராமம்

விச்’வ ப்ரணாமம் க்ருத பக்த காமம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி           6

 

லீலா ச’ரீரம் ரணரங்க தீரம் விச்’வைக வீரம் ரகுவம்ச’ ஹாரம்

கம்பீர நாதம் ஜிதஸர்வ வாதம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி                      7

 

கலேதி பீதம் ஸுஜனே விநீதம் ஸாமோபகீதம் ஸ்வகுலே ப்ரதீப்தம்

தாராப்ர கீதம் வசநாத் வ்யதீதம் ஸ்ரீ ராமசந்த்ரம் ஸததம் நமாமி                  8

 

ப்ரஹ்மாதி வேத ஸேவ்யாய ப்ரஹ்மண்யாய மஹாத்மனே

ஜானகீ ப்ராண நாதாய ரகு நாதாய மங்களம்                                                       9

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.