ஸ்ரீ மூகாம்பிகா அஷ்டகம்

மூலாம்போருஹ மத்யகோணே விலஸத் பந்தூக ராகோ ஜ்வலாம்

ஜ்வாலா ஜ்வால ஜிதேந்து காந்திலஹரீம் ஸானந்த ஸந்தாயினீம்

ஹேலாலாலித நீல குந்தளதராம் நீலோத்பலாம்பாம்சு’காம்

கொல்லுராதி நிவாஸினீம் பகவதீம் த்யாயாமி மூகாம்பிகாம்

 

 

ஸ்ரீ மூகாம்பிகா அஷ்டகம்

 

நமஸ்தே ஜகத்தாத்ரி ஸத் ப்ரஹ்மரூபே

நமஸ்தே ஹரோபேந்த்ர தாத்ராதி வந்த்யே

நமஸ்தே ப்ரபந்நேஷ்ட தானைகதக்ஷே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      1

 

விதி க்ருத்திவாஸா ஹரிர் விச்’வமேதத்

ஸ்ருஜத் யத்தி பாதீதி யத்தத் ப்ரஸித்தம்

க்ருபாலோகநாதே (அ)வதே ச’க்திரூபே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      2

 

த்வயா மாயயா வ்யாப்த மேதத் ஸமஸ்தம்

த்ருதம் லீலயா தேவி குக்ஷௌஹி விச்’வம்

ஸ்த்திதம் புத்திரூபேண ஸர்வத்ரஜந்தௌ

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      3

 

யயாபக்தவர்கா ஹி லக்ஷ்யந்த ஏதே

த்வயா (அ)த்ரப்ரகாமம் க்ருபாபூர்ண த்ருஷ்ட்யா

அதோகீயஸே தேவி லக்ஷ்மீரிதித்வம்

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      4

 

புனர்வாக் படுத்வாதி ஹீனாஹிமூகா

நனரஸ்தைர் நிகாமம் கலுப்ரார்த்யஸே யத்

நிஜஸ்யாப்த யேதச் ச மூகாம்பிகா த்வம்

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      5

 

யதத்வைவ ரூபாத் பரப்ரஹ்மணஸ்த்வம்

ஸமுத்தாபுனைர் விச்’வலீலோத்யமஸ்தா

ததாஹுர் ஜனாஸ்த்வாம் ச கௌரீ குமாரீ

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      6

 

ஹரீசாதி தேஹோத்த தேஜோ மயப்ர

ஸ்புரச் சக்ர ராஜாக்ய லிங்கஸ்வரூபே

மஹாயோகி கோலாக்ஷிஹ்ருத் பத்மகேஹே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      7

 

நம: ச’ங்க சக்ராபயா பீஷ்ட ஹஸ்தே

நமஸ்தே(அ)ம்பிகே கௌரி பத்மாஸனஸ்த்தே

நம: ஸ்வர்ண வர்ணே ப்ரஸன்னே ச’ரண்யே

நமஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி கோலாபுரேசி’                      8

 

இதம் ஸ்தோத்ரரத்னம் க்ருதம் ஸர்வதேவைர்

ஹ்ருதி த்வாம் ஸமாதாய லக்ஷ்ம்யாஷ்டகம்

ய: படேந்நித்யமேவ வ்ரஜ யாக லக்ஷ்மீம்

ஸ வித்யாம் ச ஸத்யம் பவத்யா ப்ரஸாதாத்          9

 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.