ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹிஷாஸுரமர்தினீ ஸ்தோத்ரம்

 

அயிகிரி நந்தினி நந்திதமேதினி விச்வவினோதினி நந் நுதே

கிரிவரவந்த்சிரோதி நிவாஸினி விஷ்ணுவிலாஸினி ஜிஷ்ணு நுதே

பகவதி ஹே சிதிகண்டகுடும்பினி பூரிகுடும்பினி பூரிக்ருதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                1

 

ஸுரவர வர்ஷிணி துர்ர்ஷிணி துர்முக மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே

த்ரிபுவன போஷிணி சங்கர தோஷிணி கில்பிஷ மோஷிணி கோஷரதே

னுஜ நிரோஷிணி திதிஸுத ரோஷிணி துர்ம சோஷிணி ஸிந்துஸுதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                2

 

அயி ஜகதம்ப மம்ப கம்வன ப்ரியவாஸினி ஹாஸரதே

சிகரி சிரோமணி துங் ஹிமாலய ச்ருங் நிஜாலய மத்தே

துதுரே மதுகைட ஞ்ஜினி கைட ஞ்ஜினி ராஸரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                3

 

அயி தகண்ட விகண்டித ருண் விதுண்டித சுண்ட ஜாதிபதே

ரிபுண் விதாரண சண் பராக்ரம சுண் ம்ருகாதிபதே

நிஜபுண்ட நிபாதித கண் விபாதித முண் டாதிபதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                4

 

அயிரண துர்ம சத்ரு வதோதிதுர்ர நிர்ஜர க்தி ப்ருதே

சதுர விசார துரீண மஹாசிதூதக்ருத ப்ரமதாதிபதே

துரித துரீஹ துராசய துர்மதி தானவ தூத க்ருதாந்தமதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                5

 

அயி ரணாத வைரி வதூவர வீர வராதாயகரே

த்ரிபுவன மஸ்தக சூலவிரோதி சிரோதி க்ருதாமல சூலகரே

துமிதுமிதாமர துந்துபி நா மஹோ முகரீக்ருத திங்மகரே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                6

 

அயி நிஜஹுங்க்ருதி மாத்ர நிராக்ருத தூம்ர விலோசன தூம்ரதே

ஸமரவிசோஷித சோணிதபீஜ ஸமுத்பவ சோணித பீஜலதே

சிசிசும் நிசும் மஹாஹவ தர்ப்பித பூத பிசாசரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                7

 

னுரனுஸங் ரணக்ஷண ஸங் பரிஸ்ஃபுரங் நடத்கடகே

கனக பிங் ப்ருஷத்க நிஷங் ரஸத்பச்ருங் ஹதாடுகே

க்ருத சதுரங் லக்ஷிதிரங் கடத்பஹுரங் ரடத்படுகே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                8

 

ஜயஜய ஜப்யஜயே ஜயசப்த பரஸ்துதி தத்பர விச்வநுதே

ஜணஜண ஜிஞ்ஜிமி ஜிங்க்ருத நூபுர ஸிஞ்ஜித மோஹித பூதபதே

நடித நடார்த்த நடீநட நாயக நாடித நாட்ய ஸுகான ரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                9

 

அயி ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன: ஸுமன: ஸுமனோஹர காந்தியுதே

ச்ரிதரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீ ரஜனீகர வக்த்ரவ்ருதே

ஸுநயன விப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர ப்ரமர ப்ரமராதிபதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                10

 

ஸஹிதமஹாஹவ மல்லமதல்லிக மல்லிதரல்லிக மல்லரதே

விரசிதவல்லிக பல்லிகமல்லிக ஜில்லிகபில்லிக வர்வ்ருதே

சிதக்ருத ஃபுல்லஸமுல்லஸிதாருண தல்லஜ பல்லவ ஸலல்லிதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                11

 

அவிரலண் லன்மமேதுர மத்தமதங்ஜ ராஜபதே

த்ரிபுவன பூஷண பூதகலாநிதி ரூபபயோநிதி ராஜஸுதே

அயி ஸுதீஜன லாலஸ மானஸ மோஹன மன்மத ராஜஸுதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                12

 

கமலலாமல கோமலகாந்தி கலா கலிதாமல பாலலதே

ஸகலவிலாஸ கலாநிலய க்ரம கேலிசலத்கல ஹம்ஸகுலே

அலிகுல ஸங்குல குவலய மண்ல மௌலிமிலத் பகுலாலிகுலே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                13

 

கரமுரலீரவ வீஜிதகூஜித லஜ்ஜித கோகில மஞ்ஜுமதே

மிலிதபுலிந் மனோஹர குஞ்ஜித ரஞ்ஜித சைல நிகுஞ்ஜதே

நிஜகுபூத மஹா பரீண ஸத்குண ஸம்ப்ருத கேலிதலே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                14

 

கடிதடபீத துகூலவிசித்ர மயூக திரஸ்க்ருத சந்த்ரருசே

ப்ரணத ஸுராஸுர மௌலி மணிஸ்ஃபுர ம்சுலஸன்னக சந்த்ரருசே

ஜிதகனகாசல மௌளிபதோர்ஜித நிர்ர குஞ்சர கும்குசே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                15

 

விஜித ஸஹஸ்ரகரைக ஸஹஸ்ரகரைக ஸஹஸ்ரகரைகநுதே

க்ருதஸுரதாரக ஸங்ரதாரக ஸங்ரதாரக ஸூனுஸுதே

ஸுரத ஸமாதி ஸமான ஸமாதி ஸமாதி ஸமாதி ஸுஜாதரதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                16

 

கமலம் கருண நிலயே வரிவஸ்யதி யோ(அ)னுதினம் ஸுசிவே

அயி கமலே கமலாநிலயே கமலாநிலய: ஸ கதம் ந வேத்

தவபமேவ பரம்பமித் யனுசீலயதோ மம கிம் ந சிவே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                17

 

கனகலசத்கல ஸிந்துஜலைரனு ஸிஞ்சிநுதே குணரங்கபுவம்

ஜதி ஸ கிம் ந சீகுசகும்ப தடீபரிரம் ஸுகானுவம்

தவ சரணம் ரணம் கரவாணி நதாமரவாணி நிவாஸிசிவம்

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                18

 

தவ விமலேந்துகுலம் வனேந்துமலம் ஸகலம் நனு கூலயதே

கிமு புருஹூத புரீந்துமுகீ ஸுமுகீபிரஸௌ விமுகீ க்ரியதே

மம து மதம் சிவநாமனே வதீ க்ருபயா கிமுத க்ரியதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                19

 

அயி மயி தீயாலுதயா க்ருபயைவ த்வயா விதவ்யமுமே

அயி ஜதோ ஜனனீ க்ருபயாஸி யதாஸி ததா(அ)னுமிதாஸிரதே

துசிதமத்ர வத்யுரரீ குருதாதுருதாபம பாகுருதே

ஜயஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்தினி ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே                20

 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.