ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி

 

ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ

சோ தேஹி னம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே                      1

 

ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ர பௌத்ர ப்ரதாயினி

புத்ரான் தேஹி னம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே                  2

 

வித்யாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்ரஹ்ம வித்யாஸ்வரூபிணி

வித்யாம் தேஹி கலாம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே   3

 

னலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதாரித்ர்ய நாசினி

னம்தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே                      4

 

தான்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வாரண பூஷிதே

தான்யம் தேஹி னம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே     5

 

மேதாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து கலிகல்மஷ நாசினி

ப்ரஜ்ஞாம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே            6

 

ஜலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதேவ ஸ்வரூபிணி

ச்வாம்ச்கோகுலம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே                 7

 

வீரலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வகார்ய ஜயப்ரதே

வீர்யம் தேஹி பலம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே                      8

 

ஜயலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பராக்தி ஸ்வரூபிணி

ஜயம் தேஹி சுபம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே              9

 

பாக்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸௌமாங்ள்ய விவர்த்தினி

பாக்யம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே    10

 

கீர்த்தி லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து விஷ்ணுவக்ஷஸ்தல ஸ்த்திதே

கீர்த்திம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே    11

 

ஆரோக்யலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வரோநிவாரிணி

ஆயுர் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே             12

 

ஸித்த லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயினி

ஸித்திம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே   13

 

ஸௌந்ர்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து சர்வாலங்கார சோபிதே

ரூபம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே      14

 

ஸாம்ராஜ்ய லக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புக்திமுக்தி ப்ரதாயினி

மோக்ஷம் தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்தேஹி மே  15

 

மங்ளே மங்ளாதாரே மாங்ல்யே மங்ளப்ரதே

மங்ளார்த்தம் மங்ளேசி மாங்ல்யம் தேஹி மே ஸதா            16

 

ஸர்வமங்ள மாங்ல்யே சிவே ஸர்வார்த்த ஸாதிகே

ரண்யே த்ர்யம்கே தேவி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே           17

 

சும் வது கல்யாணி ஆயுராரோக்ய ஸம்தாம்

மம சத்ரு விநாசாதீபஜ்யோதி நமோ(அ)ஸ்து தே                        18

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.