ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

 

ஓம்

 

மஹாலக்ஷ்ம்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமதம்

ஸர்வபாப ப்ரசமனம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம்                                       1

 

துஷ்டம்ருத்யுப்ரசமனம் துஷ்ட்தாரித்ர்ய நாசனம்

க்ரஹபீடா ப்ரசமனம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்சனம்                                          2

 

புத்ரபௌத்ராதி ஜனகம் விவாஹப்ரத மிஷ்டதம்

சோராரிஹாரி ஜகதாம் அகிலேப்ஸித கல்பகம்                                      3

 

ஸாவதாநமநா பூத்வா ஸ்ருணு த்வம் சுகஸத்தம

அநேகஜந்மஸித்தி லப்யம் முக்திபலப்ரதம்                                                4

 

தநதாந்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வ ஸௌபாக்ய தாயகம்

ஸக்ருத்படந மாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ: ப்ரஸீததி                                       5

 

க்ஷீராப்திமத்யே பத்மாநாம் காநநே மணிமண்டபே

ரத்னஸிம்ஹாஸநே திவ்யே தந்மத்யே மணிபங்கஜே                             6

 

தந்மத்யே ஸுஸ்திதாம் தேவீம் மரீசிஜனஸேவிதாம்

ஸுஸ்நாதாம் புஷ்பஸுரபிம் குடிலாலக பந்தநாம்                                 7

 

பூர்ணேந்துபிம்பவதநாம் அர்த்தசந்த்ர லலாடிகாம்

இந்தீவரேக்ஷணாம் காமாம் ஸர்வாண்ட புவநேச்வரீம்                         8

 

திலப்ரஸவ ஸுஸ்நிக்த நாஸிகாலங்க்ருதாம் ஶ்ரியம்

குந்தாவதாதரஸநாம் பந்தூகாதர பல்லவாம்                                            9

 

தர்ப்பணாகார விமலாம் கபோலத்விதயோஜ்வலாம்

மாங்கல்யாபரணோபேதாம் கர்ணத்விதய ஸுந்தராம்                                    10

 

கமலே ச ஸுபத்ராட்யே அபயம் தததீம் வரம்

ரோமராஜி லதாசாரு மக்நநாபி தலோதரீம்                                               11

 

 

 

பட்டவஸ்த்ர ஸமுத்பாஸாம் ஸுநிதம்பாதி லக்ஷணாம்

காஞ்சநஸ்தம்பவிப்ராஜத் வரஜாநூரு சோபிதாம்                                               12

 

ஸ்மரகாஹளிகாகர்வ ஹாரி ஜங்காம் ஹரிப்ரியாம்

கமடீப்ருஷ்டஸத்ருச பாதாப்ஜாம் சந்த்ரவந்நகாம்                                 13

 

பங்கஜோதர லாவண்யாம் ஸதலாங்க்ரி தலாச்ரயாம்

ஸர்வாபரண ஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம்                               14

 

பிதாமஹ மஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம்

நித்ய காருண்யலளிதாம் கஸ்தூரி லேபிதாங்கிகாம்                             15

 

ஸர்வமந்த்ரமயீம் லக்ஷ்மீம் ச்ருதிசாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீம்

பரப்ரஹ்மமயீம் தேவீம் பத்மநாப குடும்பினீம்                                         16

 

ஏவம் த்யாத்வா மஹால்க்ஷ்மீம் ய; படேத் கவசம் பரம்

மஹாலக்ஷ்மீ: சிர: பாது லலாடம் மம பங்கஜா                                           17

 

கர்ணத்வந்த்வம் ரமா பாது நயநே நளிநாலயா

நாஸிகாமவதாதம்பா வாசம் வாக்ரூபிணீ மம                                         18

 

தந்தாநவது ஜிஹ்வாம் ஸ்ரீ: அதரோஷ்டம் ஹரிப்ரியா

சிபுகம் பாது வரதா கண்டம் கந்தர்வஸேவிதா                                         19

 

வக்ஷ: குக்ஷிகரௌ பாயும் ப்ருஷ்டமவ்யாத் ரமா ஸ்வயம்

கட்யூருத்வயகம் ஜாநு ஜங்கே பாதத்வயம் சிவா                                      20

 

ஸர்வாங்கமிந்த்ரியம் ப்ராணாந் பாயாதாயாஸஹாரிணீ

ஸப்ததாதூந் ஸ்வயஞ்ஜாதா ரக்தம் சுக்லம் மநோஸ்தி ச                      21

 

ஜ்ஞாநம் புத்தி மனோத்ஸாஹாந் ஸர்வம் மே பாது பத்மஜா

மயா க்ருதந்து யத் தத்வை தத்ஸர்வம் பாது மங்களா                            22

 

மமாயுரங்ககாந் லக்ஷ்மீ: பார்யாபுத்ராம்ஶ்ச புத்ரிகா:

மித்ராணி பாது ஸததம் அகிலம் மே வரப்ரதா                                          23

 

மமாரிநாசநார்த்தாய மாயாம்ருத்யுஞ்ஜயா பலம்

ஸர்வாபீஷ்டந்து மே தத்யாத் பாது மாம் கமலாலயா                             24

 

ஸஹஜாம் ஸோதரஞ்சைவ சத்ருஸம்ஹாரிணீ வதூ:

பந்துவர்க்கம் பராசக்தி: பாது மாம் ஸர்வமங்களா                                 25

 

பலச்ருதி:

 

ய இதம் கவசம் திவ்யம் ரமாயா: ப்ரயத: படேத்

ஸர்வஸித்தி மவாப்நோதி ஸர்வரக்ஷாம் ச சாச்வதீம்                             26

 

தீர்க்காயுஷ்மாந் பவேந் நித்யம் ஸர்வஸௌபாக்யசோபித:

ஸர்வஞ்ஞ: ஸர்வதர்ஶீச ஸுகிதஶ்ச ஸுகோஜ்வல:                                27

 

ஸுபுத்ரோ கோபதி: ஸ்ரீமாந் பவிஷ்யதி ந ஸம்சய:

தத்க்ருஹே ந பவேத் ப்ரஹ்மந் தாரித்ர்ய துரிதாதிகம்                          28

 

நாக்நிநா தஹ்யதே கேஹம் ந சோராத்யைஶ்ச பீட்யதே

பூதப்ரேதபிஶாசாத்யா: த்ரஸ்தா தாவந்தி தூரத:                                      29

 

லிகித்வா ஸ்தாபிதம்யந்த்ரம் தத்ர வ்ருத்திர் பவேத் த்ருவம்

நாபம்ருத்யு மவாப்நோதி தேஹாந்தே முக்திமாந் பவேத்                    30

 

ஸாயம் ப்ராத: படேத் யஸ்து மஹாதநபதிர் பவேத்

ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்யம் பாபம் துஸ்வப்நநாசனம்                31

 

ப்ரஜ்ஞாகரம் பவித்ரஞ்ச துர்பிக்ஷாக்நி விநாசநம்

சிதப்ரஸாத ஜநகம் மஹாம்ருத்யு ப்ரஸாந்திதம்                                      32

 

மஹாரோக ஜ்வரஹரம் ப்ரஹ்மஹத்யாதி சோதகம்

மஹாஸுக ப்ரதஞ்சைவ படிதவ்யம் ஸுகார்த்திபி:                                33

 

தநார்த்தீ தநமாப்நோதி விவாஹார்த்தீ லபேத் வதூ:

வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் புத்ரார்த்தீ குணவத்ஸுதாந்                   34

 

ராஜ்யார்த்தீ லபதே ராஜ்யம் ஸத்யமுக்தம் மயா சுக

மஹாலக்ஷ்ம்யா: மந்த்ரஸித்தி: ஜபாத் ஸத்ய: ப்ரஜாயதே                      35

 

ஏவம் தேவ்யா: ப்ரஸாதேந சுக: கவசமாப்தவாந்

கவசாநுக்ரஹேணைவ ஸர்வாந் காமாநவாப்நுயாத்                            36

 

ஸர்வலக்ஷண ஸம்பந்நாம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீம்

ப்ரபத்யே ஶரணம் தேவீம் பத்ம பத்ராக்ஷ வல்லபாம்.                            37

 

ஓம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஸௌம் ஶ்ரியை நம:

 

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.