ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாதஸ்வாமி அருளிய ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம்

ஸ்ரீ ப்ரஹ்லாதஸ்வாமி அருளிய ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ கவசம்

ந்ருஸிம்ஹ கவசம் வக்ஷ்யே ப்ரஹ்லாதே நோதிதம் புரா

ஸர்வ ரக்ஷாகரம் புண்யம் ஸர்வோபத்ரவ நாச’நம்                     1

 

ஸர்வ ஸம்பத்கரம் சைவ ஸ்வர்க மோக்ஷப்ரதாயகம்

த்யாத்வா ந்ருஸிம்ஹம் தேவேச’ம் ஹேம ஸிம்ஹாஸனஸ்த்திதாம்2

 

விவ்ருதாஸ்யம் த்ரி நயனம் ச’ரதிந்து ஸமப்ரபம்

லக்ஷ்ம்யா லிங்கித வாமாங்கம் விபூதிபி: உபாச்’ரிதம்               3

 

சதுர்புஜம் கோமளாங்கம் ஸ்வர்ணகுண்டல சோபிதம்

ஸரோஜ சோ’பிதோரஸ்கம் ரத்ன கேயூர முத்ரிதம்                     4

 

தப்த காஞ்சன ஸங்காச’ம் பீத நிர்மல வாஸஸம்

இந்த்ராதி ஸுரமௌளிஸ்தஸ்ஃபுரன் மாணிக்ய தீப்தி:              5

 

விராஜித பத த்வந்த்வம் ச’ங்கசக்ராதி ஹேதிபி:

கருத்மதா ஸவினயம் ஸ்தூயமானம் முதான்விதம்                     6

 

ஸ்வஹ்ருத் கமலஸம்வாஸம் க்ருத்வா து கவசம் படேத்

ந்ருஸிம்ஹோ மே சி’ர பாது லோக ரக்ஷாத்ம ஸம்பவ:    7

 

ஸர்வகோபிஸ்தம்பவாஸ: ஃபாலம் மே ரக்ஷது த்வனிம்

ந்ருஸிம்ஹோ மே த்ருசௌ’ பாது ஸோம ஸூர்யாக்னி லோசன: 8

 

ஸ்ம்ருதிம் மே பாது ந்ருஹரிர் முனிவர்ய ஸ்துதி ப்ரிய:

நாஸாம் மே ஸிம்ஹ நாஸஸ்து முகம் லக்ஷ்மீ முக ப்ரிய:           9

 

ஸர்வவித்யாதிப: பாது ந்ருஸிம்ஹோ ரஸனாம் மம

வக்த்ரம் பாத்விந்து வதன: ஸதா ப்ரஹ்லாத வந்தித:                  10

 

ந்ருஸிம்ஹ: பாது மே கண்ட்டம் ஸ்கந்தௌ பூபரணாந்தக்ருத்

திவ்யாஸ்த்ர சோ’பிதபுஜோ ந்ருஸிம்ஹ: பாதுமே புஜௌ         11

 

கரௌ மே தேவ வரதோ ந்ருஸிம்ஹ: பாது ஸர்வத:

ஹ்ருதயம் யோகி ஸாத்யச்’ச நிவாஸம் பாதுமே ஹரி:  12

 

மத்யம் பாது ஹிரண்யாக்ஷ வக்ஷ: குக்ஷி விதாரண:

நாபிம் மே பாது ந்ருஹரி: ஸ்வநாபி ப்ரஹ்ம ஸம்ஸ்துத:            13

 

ப்ரஹ்மாண்ட கோடய: கட்யாம் யஸ்யாஸௌ பாது மே கடிம்

குஹ்யம் மே பாது குஹ்யானாம் மந்த்ராணாம் குஹ்யரூபத்ருக் 14

 

ஊரூமனோபவ: பாது ஜானுனீ நரரூப த்ருக்

ஜங்கே பாது தரா பாராஹர்த்தா யோ சௌ ந்ருகேஸரீ 15

 

ஸுர ராஜ்ய ப்ரத: பாது பாதௌ மே ந்ருஹரீச்’வர

ஸஹஸ்ரசீர்ஷாபுருஷ: பாதுமே ஸர்வச’ஸ்தனும்             16

 

மஹோக்ர: பூர்வத: பாது மஹா வீராக்ரஜோ க்னித:

மஹாவிஷ்ணோர் தக்ஷிணேது மஹா ஜ்வாலஸ்து நைர்ருதௌ 17

 

பச்’சிமே பாது ஸர்வேசோ’ திசி’மே ஸர்வதோ முக:

ந்ருஸிம்ஹ: பாது வாயவ்யாம் ஸௌம்யாம் பூஷண விக்ரஹ:            18

 

ஈசா’ந்யாம் பாது பத்ரோ மே ஸர்வ மங்கள தாயக:

ஸம்ஸாரபயத: பாது ம்ருத்யோர் ம்ருத்யுர் ந்ருகேஸரீ                19

 

இதம் ந்ருஸிம்ஹ கவசம் ப்ரஹ்லாத முக மண்டிதம்

பக்திமான் ய:படேந்நித்யம் ஸர்வ பாபை: ப்ரமுச்’யதே              20

 

புத்ரவான் தனவாம் லோகே  தீர்க்காயுருப ஜாயதே

யம் யம் காமம் தம் தம் ப்ராப்னோத்ய ஸம்ச’யம்             21

 

ஸர்வத்ர ஜய மாப்னோதி ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத்

பூம்யந்தரிக்ஷ திவ்யானாம் க்ரஹாணாம் விநிவாரணம்          22

 

வ்ருச்’சிகோரக ஸம்பூத விஷாப ஹரணம் பரம்

ப்ரஹ்ம ராக்ஷஸ யக்ஷாணாம் தூரோத்ஸாரணகாரணம்         23

பூர்ஜே தாளபத்ரே வா கவசம் லிகிதம் சு’பம்

கரமூலே த்ருதம் யேன ஸித்யேயு: கர்மஸித்தய:               24

 

தேவாஸுர மனுஷ்யேஷு ஸ்வம் ஸ்வமேவ ஜயம் லபேத்

ஏக ஸந்த்யம் த்ரிஸந்த்யம் வா ய:படேந்நியதோ நர:                  25

 

ஸர்வ மங்கள மாங்கள்யம் புக்திம் முக்திஞ்ச விந்ததி

த்வாத்ரிம்ச’ச்ச ஸஹஸ்ராணி படேச் சுத்தாத்மனாம் ந்ருணாம் 26

 

கவசஸ்யாஸ்ய மந்த்ரஸ்ய மந்த்ரஸித்தி: ப்ரஜாயதே

அனேன மந்த்ர ராஜேன  க்ருத்வா பஸ்மாதி மந்த்ரணம்           27

 

திலகம் வின்யஸேத்யஸ்து தஸ்ய க்ரஹ பயம் ஹரேத்

த்ரிவாரம் ஜபமானஸ்து தத்தம் வார்யபி மந்த்ரய ச                   28

 

ப்ராச’யேத்யோ நரோ மந்த்ரம் ந்ருஸிம்ஹ த்யானமாசரேத்

தஸ்ய ரோகா: ப்ரணச்’யந்தி யே ச ஸ்யு: குக்ஷி ஸம்பவா:           29

 

கிமத்ர பஹுனோக்தேன ந்ருஸிம்ஹ ஸத்ருசோ’ பவேத்

மனஸா சிந்திதம் யத்து ஸ தச்சாப்னோத்ய ஸம்ச’யம்  30

 

கர்ஜந்தம் கர்ஜயந்தம் நிஜ புஜ படலம் ஸ்ஃபோடயந்தம் ஹடந்தம்

ரூப்யந்தம் தாபயந்தம் திவி புவி திதிஜம் க்ஷேபயந்தம் க்ஷிபந்தம் 31

 

க்ரந்தந்தம் ரோஷயந்தம் திசி’ திசி’ ஸததம் ஸம்ஹரந்தம் பரந்தம்

வீக்ஷந்தம் கூர்ணயந்தம் ச’ர நிகர ச’தை: திவ்ய ஸிம்ஹம் நமாமி 32

 

இதி ஸ்ரீப்ரஹ்மாண்ட புராணே

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹகவசம் ஸம்பூர்ணம்

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.