ஸ்ரீ (பீமரூபி) மாருதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸமர்த்த ராமதாஸ் ஸ்வாமிகள் இயற்றிய

ஸங்கட நிரஸந

ஸ்ரீ (பீமரூபி) மாருதீ ஸ்தோத்ரம்

 

தினம் 3 முறை 45 நாட்கள் பாராயணம் செய்தால்

ஸர்வகார்யஜயம், ஸகல ஆபத் நிவாரணம்

 

 

பீமரூபி   மஹாருத்ரா வஜ்ர ஹநுமான் மாருதீ

வநாரீ அஞ்ஜநீஸுதா ராமதூதா ப்ரபஞ்ஜநா                                 1

 

மஹாபளீ ப்ராணதாதா, ஸகளா(ம்) உடவீ பளேம்

ஸௌக்யகாரீ ஶோகஹர்த்தா தூர்த்த வைஷ்ணவ காயகா    2

 

தீநநாதா ஹரீரூபா ஸுந்தரா ஜகதந்தரா

பாதாலதேவதா ஹந்தா பவ்யஸிந்தூர லேபநா                            3

 

லோகநாதா ஜகந்நாதா ப்ராண நாதா புராதநா

புண்யவந்தா புண்யஶீலா பாவநா பரிதோஷகா                                    4

 

த்வஜாங்கே(ம்) உசலீபாஹோ ஆவேஶே(ம்) லூடலா புடே

காளாக்நீ காளருத்ராக்நீ தேகதா(ம்) காம்பதீ பயே(ம்)                5

 

ப்ரஹ்மாண்ட மாயீலா நேணோ(ம்) ஆவளே தந்தபங்கதீ

நேத்ராக்நீ சாலில்யா ஜ்வாலா, ப்ருகுடீ த்ராடில்யா பளே(ம்)    6

 

புச்சதே முர்டிலே மாதா(ம்) கிரீடி குண்டலே(ம்) பரீ

ஸுவர்ணகடி காசோடி கண்டா கிங்கிணி நாகரா                                 7

 

டகாரே(ம்) பர்வதா ஐஸா, நேடகா ஸடபாதளூ

சபளாங்க பாஹதா(ம்) மோடே(ம்) மஹாவித்யுல்ல தேபரீ        8

 

 

 

கோடிச்யா கோடி உட்டாணே(ம்) ஜேம்பாவே(ம்) உத்தரேகடே

மந்தாத்ரி ஸாரிகா த்ரோணூ, க்ரோதே(ம்) உத்பாடிலா பளே(ம்) 9

 

ஆணிலா மாகுதா நேலா, ஆலா கேலா மநோகதீ

மநாஸீ டாகிலே(ம்) மாகே(ம்) கதீஸீ துளணா நஸே                     10

 

அணுபாஸூநி ப்ரஹ்மாண்டா ஏவடா ஹோத ஜாதஸே

தயாஸீ துளநா கோடே(ம்) மேருமந்தார தாகுடே              11

 

ப்ரஹ்மாண்டா போவதே(ம்) வேடே(ம்) வஜ்ரபுச்சே(ம்) காலுஸகே

தயாஸி துளநா கைஞ்சீ ப்ரஹ்மாண்டீ பாஹதா(ம்) நஸே         12

 

ஆரக்த தேகிலேம் டோளா க்ராஸிலே ஸூர்யமண்டளா

வாடதாம் வாடாதாம் வாடே பேதிலே(ம்) ஶூன்யமண்டலா   13

 

தநதாந்ய வஶுவ்ருத்தி புத்ரபௌத்ர ஸமஸ்தஹீ

பாவதீ ரூபவித்யாதீ ஸ்தோத்ரபாடே(ம்) கரூநியா(ம்)                 14

 

பூதப்ரேதஸமந்தாதி ரோகவ்யாதி ஸமஸ்தஹீ

நாஸதீ துடதீ சிந்தா ஆநந்தே பீமதர்ஶநே(ம்)                                 15

 

ஹே தரா பந்தரா ஶ்லோகீ லாபலீ ஶோபலீ பலீ

த்ருடதேஹோ நிஸந்தேஹோ ஸங்க்யா சந்த்ரகலா குணே     16

 

ராமதாஸீ அக்ரகணூ கபிகுளாஸீ மண்டணூ

ராமரூபி அந்தராத்மா தர்ஶ நே தோஷணாஸதீ                           17

 

இதி ஸ்ரீ ராமதாஸக்ருத ஸங்கட நிரஸந

ஸ்ரீ மாருதீ  ஸ்தோத்ரம் சம்பூர்ணம்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.