ஸ்ரீ பாலமுகுந்தாஷ்டகம்

ஸ்ரீ பாலமுகுந்தாஷ்டகம்

கராரவிந்தேன பதாரவிந்ம் முகாரவிந்தே விநிவேச’யந்தம்

வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ச’யானம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி     1

ஸம்ஹ்ருத்ய லோகான் வடபத்ரமத்யே ச’யாந மாத்யந்த விஹீனரூபம்

ஸர்வேச்’வரம் ஸர்வ ஹிதாவதாரம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி   2

இந்தீவர ச்’யாமல கோமலாங்ம் இந்த்ராதி தேவார்ச்சித பாத்மம்

ஸந்தான கல்பத்ரும மாச்’ரிதானாம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி    3

லம்பாலகம் லம்பித ஹாரயஷ்டிம் ச்’ருங்கார லீலாங்கித ந்த பங்க்திம்

பிம்பாதரம் சாரு விசா’ல நேத்ரம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி      4

சி’க்யே நிதாயாத்ய பயோததீனி ஹிர்தாயாம் வ்ரஜ நாயிகாயாம்

புக்த்வா யதேஷ்டம் கபடேன ஸுப்தம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி 5

கலிந்ஜாந்த ஸ்த்தித காலியஸ்ய ணாக்ரரங்கே நடன ப்ரியந்தம்

தத்புச்ச ஹஸ்தம் ச’ரதிந்து வக்த்ரம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி   6

உலூகலே பத்த முதாசௌ’ர்யம் உத்துங் யுக்மார்ஜுன பங்லீலம்

உத்புல்ல பத்மாயத சாரு நேத்ரம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி      7

ஆலோக்ய மாதுர் முகமாரேண ஸ்தந்யம் பிபந்தம் ஸரஸீருஹாக்ஷம்

ஸச்சிந்மயம் தேவமனந்த ரூபம் பாலம் முகுந்ம் மனஸா ஸ்மராமி       8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.