ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ மங்கள நவரத்ன மாலிகா

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ மங்கள நவரத்ன மாலிகா

மங்களம் ஸ்தம்படிம்பாய மங்களம் ம்ருத்யும்ருத்யவே

மங்களம் ரௌத்ரரூபாய நரஸிம்ஹாய மங்களம்                        1

 

ஹிரண்யகசி’பும் ஹத்வா தைத்யேந்தரம் தேவகண்டகம்

ஜகத்ரக்ஷண துர்யாய ஜகத் பீஜாய மங்களம்                                 2

 

ப்ரஹ்லாதஸ்துதி ஸந்துஷ்ட ப்ரஸன்ன நிஜமூர்த்தயே

வரதா(அ)பய ஹஸ்தாய வரதாய ச மங்களம்                                3

 

கராக்ரை: வஜ்ரஸம்ஸ்பர்சை’: நகரை: ச’த்ருதாரிணே

தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ராய தத்வாய தார்க்ஷ்யவாஹாய மங்களம்     4

 

நரகண்டீரவாகார வ்யக்தாத்யுக்ர விபூதயே

ம்ருகேந்த்ராய நரேந்த்ராய தைவதேந்த்ராய மங்களம்             5

 

கிரீடஹார கேயூர குண்டலா லங்க்ருதாய ச

கோடிஸூர்ய ப்ரகாசா’ய தேவஸிம்ஹாய மங்களம்                  6

 

த்ரியுகாய த்ரிப்ரிஷ்ட்டாய த்ரிகுணாய த்ரிமூர்த்தயே

நரகேஸரி ரூபாய லக்ஷ்மீலோலாய மங்களம்                               7

 

மத்ஸ்ய கச்சப வாராஹ ராம வாமன மூர்த்தயே

ராம க்ருஷ்ணாத்மனே பௌத்த கல்கி ஸிம்ஹாய மங்களம் 8

 

ஸர்வபீஜாய ஸத்யாய ஸர்வாதிஷ்ட்டான மூர்த்தயே

ஸர்வேச்’வராய ஸர்வஸ்மை ஸத்வஸிம்ஹாய மங்களம்         9

 

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹார்ப்பணமஸ்து!

ஸர்வே ஜனா: ஸுகினே பவந்து!

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.