ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பஞ்சாம்ருத ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ பஞ்சாம்ருத ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீராமசந்த்ர ப்ரபு வனவாச காலத்தில்

ஸ்ரீ அஹோபில ந்ருஸிம்ஹனை தரிசனம்

செய்தபோது அருளியது

 

அஹோபிலம் நாரஸிம்ஹம் கத்வா ராம: ப்ரதாபவாந்

நமஸ்க்ருத்வா ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் அஸ்தௌஷீத் கமலாபதிம்

 

கோவிந்த கேச’வ ஜனார்தந வாஸுதேவ

விச்’வேச’ விச்’வ மதுஸூதந விச்’வரூப

ஸ்ரீபத்மநாப புருஷோத்தம புஷ்கராக்ஷ

நாராயணாச்’யுத ந்ருஸிம்ஹ நமோ நமஸ்தே

 

தேவா: ஸமஸ்தா: கலு யோகிமுக்யா:

கந்தர்வ வித்யாதர கின்னராச்’ச

யத்பாதமூலம் ஸததம் நமந்தி

தம் நாரஸிம்ஹம் ச’ரணம் கதோ(அ)ஸ்மி

 

வேதாந் ஸமஸ்தாந் கலு சா’ஸ்த்ர கர்பாந்

வித்யாம் பலம் கீர்த்திமதிம் ச லக்ஷ்மீம்

யஸ்ய ப்ராஸாதாத் புருஷா லபந்தே

தம் நாரஸிம்ஹம் ச’ரணம் கதோ(அ)ஸ்மி

 

ப்ரஹ்மா சி’வஸ்த்வம் புருஷோத்தமச்’ச

நாராயணோ(அ)ஸௌ மருதாம் பதிச்’ச

சந்த்ரார்க்க வாய்வக்நி மருத்கணாச்’ச

த்மவேவ தம் த்வாம் ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி

 

ஸ்வப்நே(அ)பி நித்யம் ஜகதாமசே’ஷம்

ஸ்ரஷ்டா ச ஹந்தா ச விபுரப்ரமேய:

த்ராதா த்வமேகம் த்ரிவிதோ விபிந்ந:

தம் த்வாம் ந்ருஸிம்ஹம் ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி

இதி  ஸ்துத்வா ரகுஶ்ரேஷ்ட்ட: பூஜயாமாஸ தம் ஹரிம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.