ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ த்வாத்ரிம்சத் பீஜமாலா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹ த்வாத்ரிம்சத் பீஜமாலா ஸ்தோத்ரம்

 

உத்கீதாட்யம் மஹாபீமம் த்ரி நேத்ரஞ்சோக்ர விக்ரஹம்

உஜ்வலம் தம் ச்’ரியாஜுஷ்டம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  1

 

க்ரந்தாந்த வேத்யம் தேவேசம் ககனாச்’ரய விக்ரஹம்

கர்ஜநா த்ரஸ்த விச்’வாண்டம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  2

 

வீதிஹோத்ரேக்ஷணம் வீரம் விபக்ஷக்ஷய தீக்ஷிதம்

விச்வம்பரம் விரூபாக்ஷம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே      3

 

ரங்கநாதம் தயாநாதம் தீநபந்தும் ஜகத்குரும்

ரணகோலாஹலம் தீரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே        4

 

மந்த்ரராஜா ஸநாரூடம் மார்த்தாண் டோஜ்ஜ்வல தேஜஸம்

மணிரத்ன கிரீடாட்யம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே         5

 

ஹாஹா ஹூஹூ கந்தர்வை: ஸ்தூயமாந பதாம்புஜம்

உக்ரரூபதரம் தேவம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                           6

 

விதிவேதப்ரதம் வீரம் விக்நநாசம் ரமாபதிம்

வஜ்ரகட்க தரம் தீரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                            7

 

விஷ்ணுச’ப்த தளஸ்தம்பம் துஷ்ட ராக்ஷஸ நாசநம்

துர்நிரீக்ஷம் துராதர்ஷம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே         8

 

ஜ்வலத்பாவக ஸங்காசம் ஜ்வாலாமாலா முகாம்புஜம்

தாரித்ர்ய நாசநம் ஸ்ரீதம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே        9

 

லம்பீஜம் தேவதா நாதம் தீர்க்கவ்ருத்த மஹாபுஜம்

லக்ஷ்ம்யாலிங்கித வக்ஷஸ்கம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  10

 

தந்த்ரீபூத ஜகத்க்ருத்ஸ்நம் தர்ம வைகுண்ட நாயகம்

மந்த்ரஜாபக ஸாந்நித்யம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே       11

 

ஸர்வாண்டகோச’ மாலாட்யம் ஸர்வாண்டாந்தர வாஸிநம்

அஷ்டாஸ்ய கண்டபேரண்டம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே   12

 

தோமராங்குச’ வஜ்ராணாம் ஸமதம்ஷ்ட்ரைர் முகை:ஸ்திதம்

சத்ருக்ஷயகரம் வ்யாக்ரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே     13

 

முநிமாநஸ ஸஞ்சாரம் புக்திமுக்தி பலப்ரதம்

ஹயாஸ்யம் ஜ்ஞாநதாதாரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே    14

 

கம்சப்த கங்கணோபேதம் கமலாயத லோசனம்

ஸர்வைச்வர்யப்ரதம் க்ரோடம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  15

 

ந்ருலோகரக்ஷணபரம் பூதோச்சாடந தத்பரம்

ஆஞ்ஜனேயமுகம் வீரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே          16

 

ஸிதவர்ணம் தீர்க்க நாஸம் நாகாபரண பூஷிதம்

கருடாஸ்யம் மஹாதீரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே        17

 

ம்ஹம் ம்ஹம் ம்ஹம்சப்த ஸஹிதம் மாநவாத நோத்ஸுகம்

பல்லூக வக்த்ரம் பீதிக்னம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே      18

 

பீமாக்ஷ நாஸிகோபேதம் வேதக்ரஹண தத்பரம்

தரணித்ருத முஸ்தாங்கம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                 19

 

ஷட்வக்த்ர பூஜிதாங்கர்யப்ஜம் த்ருஷ்டகோத்ருத மண்டலம்

கோமலாங்கம் மஹாஸத்வம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே   20

 

ணங்காரகிங்கிணீஜாலம் ஜ்ஞாநமூர்த்திம் தராபதிம்

வராஹாங்க முதாராங்கம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே       21

 

பயக்நம் ஸர்வபூதாநாம் ப்ரஹ்லாதா பீஷ்டதாயிநம்

ந்ருஸிம்ஹஸ்தம்ப ஸம்போத்யம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  22

 

த்ரவ்யயாச்’ஞாபரம் விப்ரம் பலிமாநமுஷம் ஹரிம்

வாமநம் ரூபமாஸ்தாய ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                   23

 

ம்ருத்யுரூபம் க்ஷத்ரியாணாம் முக்தஸ் நிக்தமுகாம்புஜம்

ஜாமதக்ந்யம் பரம் தேவம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே  24

 

த்யும் சப்தயுக்த கோதண்டம் துஷ்டராவண மர்த்தநம்

ராமம் கமலபத்ராக்ஷம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                    25

 

ம்ருதங்க கீதப்ரணவ ச்’ரவணாஸக்த மாநஸம்

பலராமம் ஹலதரம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே              26

 

த்யும் த்யும் த்யும் த்யும் வேணு நாதம் ப்ரஹ்மருத்ராதி ஸேவிதம்

யசோதா தநயம் க்ருஷ்ணம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே          27

 

நளிநாக்ஷம் அக்நிரூபம் ம்லேச்சநாசந தத்பரம்

ஜ்வாலாமாலா பூரிதாங்கம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே           28

 

மாநாயகம் மஹாஸத்வம் மமாபீஷ்ட ப்ரதாயகம்

மத்ரக்ஷணபரம் சா’ந்தம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                 29

 

ம்ருத்யுடங்கார ஸம்யுக்தம் ஸார்ங்கதந்வாந மீச்’வரம்

ஸத்வஸ்த்ரா பஹரணோபேதம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே30

 

யந்நாம ஸ்மர்ணாத் ஸர்வ பூதவேதாள ராக்ஷஸா:

சத்ரவ: ப்ரளயம்யாந்தி ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                    31

 

ஹம்பீஜநாதம் ஸர்வேச’ம் ச’ரணம் வரயாம்யஹம்

உபாயபூதம் லக்ஷ்மீச’ம் ஸ்ரீம் க்ஷ்ம்ரௌம் ஹ்ரீம் ந்ருஹரிம் பஜே                   32

 

 

 

பலச்ருதி

 

பாரத்வாஜக்ருதம் ஸ்தோத்ரம் மந்த்ரஜார்ணவ ஸம்பவம்

ஸக்ருத் படநமாத்ரேண ஸர்வதுக்க விநாசநம்

 

ராஜவச்’யம் ஜகத்வச்’யம் ஸர்வவச்’யம் பவேத் த்ருவம்

பூதப்ரேதபிசா’சாதி வ்யாதிதுர்ப்பிக்ஷ தஸ்கரா:

 

தூராதேவ ப்ரணச்’யந்தி ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ச’ய:

வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் தநார்த்தீ லபதே தநம்

 

ஸர்வார்த்தீ ஸர்வமாப்நோதி மோக்ஷார்த்தீ மோக்ஷமாப்நுயாத்

யம் யம் காமயதே  நித்யம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிச்’சயம்

 

மூலம்

உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் ஸர்வதோமுகம்

ந்ருஸிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் ம்ருத்யும் ம்ருத்யும் நமாம்யஹம் (32 முறை)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.