ஸ்ரீ த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டகம்

ஸ்ரீ த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டகம்

 

ம்வநசாரிணீம் முநிகம் காம்பிநீனீம்

நிதம்ஜிதபூதராம் ஸுரநிதம்பிநீ ஸேவிதாம்

நவாம்புருஹ லோசனாம் அபிநவாம்புதச்’யாமளாம்

த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்ரீ மாச்’ரயே                                             1

 

ம்வநவாஸிநீம் கநகவல்லகீதாரிணீம்

மஹார்ஹமணி ஹாரிணீம் முகஸமுல்லஸ த்வாருணீம்

யாவிபவகாரிணீம் விச’தலோசநீம் சாரிணீம்

த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்ரீ மாச்’ரயே                                             2

 

ம் வநசா’லயா குசரோல்லஸன்மாலயா

குசோபமிதசை’லயா குருக்ருபாலஸத்வேலயா

தாருணகபோலயா மதுகீதவாசாலயா

த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்ரீ மாச்’ரயே                                             3

 

கதம்வந மத்யகாம் கநக மண்லோபஸ்த்திதாம்

ஷடம்புருஹவாஸிநீம் ஸதத ஸித்த ஸௌதாமினீம்

விம்பி ஜபா ருசிம் விகச சந்த்ர சூடாமணிம்

த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்ரீ மாச்’ரயே                                             4

 

குசாஞ்சிதவிபஞ்சிகாம் குடில குந்தலாலங்க்ருதாம்

குசேசய நிவாஸிநீம் குடில ஸித்த வித்வேஷிணீம்

தாருணவிலோசநாம் மநஸிஜாரி ஸம்மோஹிநீம்

மதங் முனி கன்யகாம் மதுபாஷிணீ மாச்’ரயே                                 5

 

ஸ்மரேத் ப்ரதமபுஷ்பிணீம் ருதிரபிந்து நீலாம்பராம்

க்ருஹீதமது பாத்ரிகாம் மதுவிகூர்ண நேத்ராஞ்சலாம்

ந ஸ்தந ரோந்நதாம் லிதசூ’லிகாம் ச்’யாமளாம்

த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்ரீ மாச்’ரயே                                             6

 

ஸகுங்குமவிலேபனாம் அலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்

ஸமந்ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸசாப பாசா’ங்குசாம்

சே’ஷ ஜந மோஹிநீம் அருணமால்ய பூஷாம்ராம்

ஜபாகுஸும பாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேம்பிகாம்                         7

 

புரந்ர புரந்த்ரிகாம் சிகுரந்ஸைரந்த்ரிகாம்

பிதாமஹ பதிவ்ரதாம் படுபடீர சர்ச்சாரதாம்

முகுந்ரமணீ மணீ லஸலங்க்ரியாகாரிணீம்

ஜாமி புவநாம்பிகாம் ஸுரவதூடிகா சேடிகாம்                                                8

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.