ஸ்ரீ தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் (ஸஹஸ்ராக்ஷரவித்யா)

ஸ்ரீ தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் (ஸஹஸ்ராக்ஷரவித்யா)

 

 

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீசுத்த சக்திமாலா மஹாமந்த்ரஸ்ய

உபஸ்தேந்த்ரியாதிஷ்டாயீ வருணாதித்யருஷி:

தேவீ காயத்ரீச்சந்த:

 

ஸாத்விககார பட்டாரக பீடஸ்தித காமேஸ்வராங்க நிலயா

மஹாகாமேச்வரீ ஸ்ரீ லலிதா பட்டாரிகா தேவதா

ஐம் பீஜம் க்லீம் சக்தி: ஸௌ: கீலகம்

மம கட்கஸித்யர்த்தே ஸர்வாபீஷ்ட ஸித்யர்த்தே

ஜபே விநியோக:

கரந்யாஸம்:

ஓம் ஐம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:   ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்ப்யாம் நம:

ஓம் ஸ்ரீம் மத்த்யமாப்ப்யாம் நம:  ஓம் ஐம் அநாமிகாப்ப்யாம் நம:

ஓம் க்லீம் கநிஷ்டிகாப்ப்யாம் நம:  ஓம் ஸௌ: கரதலகரப்ருஷ்ட்டாப்ப்யாம் நம:

அங்கந்யாஸம்:

ஓம் ஐம் ஹ்ருயாய நம: ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரசே ஸ்வாஹா

ஓம் ஸ்ரீம் ஶிகாயை வஷட் ஓம் ஐம் கவசாய ஹும்

ஓம் க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ஓம் ஸௌம் அஸ்த்ராயஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக்பந்:

 

த்யானம்

 

ஆரக்தாபாம் த்ரிநேத்ரா மருணிம வஸநாம் ரத்ன தாடங்க ரம்யாம்

ஹஸ்தாம் போஜைஸ் ஸ பாசாங்குச மதநதனுஸ் ஸாயகைர் விஸ்புரந்தீம்

ஆபீநோத்துங்க வக்ஷோருஹ விலுடத்தார ஹாரோஜ்வலாங்கீம்

த்யாயே தம்போருஹஸ்தா மருணிமவஸநாம் ஈச்’வரீம் ஈச்’ வராணாம்

 

பஞ்சபூஜை

லம் ப்ருதிவ்யாத்மிகாயை ந்ம் ஸமர்ப்பயாமி

ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி

யம் வாய்வாத்மிகாயை தூபமாக்ராபயாமி

ரம் அக்ன்யாத்மிகாயை தீபம் தர்ஶயாமி

வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேயாமி

ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி

 

யதாசக்தி மூலமந்த்ரம் ஜபேத்

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌ:

 

ஓம்  நமஸ்த்ரிபுரஸுந்ரி ஹ்ருதேவி சிரோதேவி சிகாதேவி கவச தேவி நேத்ரதேவி அஸ்த்ரதேவி

 

காமேச்வரி பகமாலினி நித்யக்லிந்நே பேருண்டே வஹ்நி வாஸிநி மஹா வஜ்ரேச்வரி சிவதூதி த்வரிதே குலஸுந்ரி நித்யே நீலபதாகே விஜயே ஸர்வமங்ளே ஜ்வாலாமாலினி சித்ரே மஹாநித்யே பரமேச்வர பரமேச்வரி

 

மித்ரேசமயி ஷஷ்டீசமயி உட்டீசமயி சர்யா நாதமயி லோபாமுத்ராமயி அஸ்த்யமயி காலதாபநமயி ர்மாசார்யமயி முக்தகேசீச்வரமயி தீபகளா நாதமயி விஷ்ணுதேவமயி ப்ரபாகரதேவமயி தேஜோதேவமயி மநோஜ தேவமயி (கல்யாண தேவமயி வாஸுதேவமயி ரத்நதேவமயி ஸ்ரீராமாநந்மயி)

 

அணிமா ஸித்தே லகிமாஸித்தே (கரிமாஸித்தே) மஹிமாஸித்தே ஈசித்வஸித்தே வசித்வஸித்தே ப்ராகாம்ய ஸித்தே புக்தி ஸித்தே  இச்சாஸித்தே ப்ராப்திஸித்தே ஸர்வகாமஸித்தே

 

ப்ராஹ்மி மாஹேச்வரி கௌமாரி வைஷ்ணவி வாராஹி மாஹேந்த்ரி சாமுண்டே மஹாலக்ஷ்மி

 

ஸர்வ ஸம்க்ஷோபிணி ஸர்வ வித்ராவிணி ஸர்வாகர்ஷிணி ஸர்வ வசங்கரி ஸர்வோந்மாதிநி ஸர்வமஹாங்குசே ஸர்வகேசரி ஸர்வபீஜே ஸர்வயோநே ஸர்வத்ரிகண்டே

 

ப்ரகடயோகினி பௌத்ததர்சனாங்கி த்ரைலோக்ய மோஹந சக்ரஸ்வாமினி

 

காமா கர்ஷிணி புத்த்யா கர்ஷிணி அஹங்காரா கர்ஷிணி சப்தா கர்ஷிணி ஸ்பர்சா கர்ஷிணி ரூபாகர்ஷிணி ரஸா கர்ஷிணி ந்தா கர்ஷிணி சித்தா கர்ஷிணி தைர்யா கர்ஷிணி ஸ்ம்ருத்யா கர்ஷிணி நாமா கர்ஷிணி பீஜா கர்ஷிணி ஆத்மா கர்ஷிணி அம்ருதா கர்ஷிணி சரீரா கர்ஷிணி குப்தயோகினி ஸர்வாசா பரிபூரக சக்ரஸ்வாமிநி

 

அநங்குஸுமே அநங்மேகலே அனங்னே அநங்நாதுரே  அநங்ரேகே   அநங்வேகினி அனங்காங்குசே அனங்மாலினி குப்ததரயோகினி வைதிர்சனாங்கி ஸர்வஸம்க்ஷோண சக்ரஸ்வாமினி பூர்வாம்னாயாதிதேவதே ஸ்ருஷ்டிரூபே

 

ஸர்வஸம்க்ஷோபிணி ஸர்வ வித்ராவிணி ஸர்வாகர்ஷிணி ஸர்வாஹ்லாதினி ஸர்வஸம்மோஹிநி ஸர்வஸ்தம்பிநி ஸர்வஜ்ரும்பிணி ஸர்வவசங்கரி ஸர்வரஞ்ஜநி ஸர்வோந்மாதிநி ஸர்வார்த்தஸாதிகே ஸர்வஸம்பத்திபூரணி ஸர்வமந்த்ரமயி ஸர்வத்வந்க்ஷயங்கரி ஸம்ப்ரதாய யோகினி ஸௌரர்சனாங்கி ஸர்வஸௌபாக்தாயக சக்ரஸ்வாமினி

 

ஸர்வஸித்திப்ரதே ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே ஸர்வப்ரியங்கரி ஸர்வமங்ளகாரிணி ஸர்வகாமப்ரதே ஸர்வது:க்க விமோசநி ஸர்வம்ருத்யுப்ரசமநி ஸர்வவிக்ந நிவாரிணி ஸர்வாங்ஸுந்ரி ஸர்வஸௌபாக்தாயினி குலோத்தீர்ணயோகினி ஸர்வார்த்தஸாக சக்ரஸ்வாமிநி

 

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வசக்தே ஸர்வைச்வர்ய ப்ரதே ஸர்வஜ்ஞாநமயி ஸர்வவ்யாதி  நிவாரிணி ஸர்வாதார ஸ்வரூபே ஸர்வ பாபஹரே ஸர்வாநந்மயி  ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணி ஸர்வேப்ஸித பலப்ரதே  நிகர்ப்பயோகினி வைஷ்ணவ தர்சனாங்கி ஸர்வரக்ஷாகர சக்ரஸ்வாமினி க்ஷிணாம்னாயேசி ஸ்திதிரூபே

 

வசிநி காமேசி மோதினி விமலே அருணே ஜயினி ஸர்வேச்வரி கௌலினி ரஹஸ்யயோகினி சாக்த ர்சனாங்கி ஸர்வரோஹர சக்ரஸ்வாமிநி பச்சிமாம்னாயேசி

 

னுர் பாண பாசாங்குச தேவதே காமேசி வஜ்ரேசி பகமாலினி அதிரஹஸ்ய யோகினி சைவர்சனாங்கி ஸர்வஸித்திப்ர சக்ரஸ்வாமினி உத்தராம்னாயேசி ஸம்ஹார ரூபே

 

சுத்தபரே பிந்து பீடதே மஹாத்ரிபுரஸுந்ரி பராபராதி ரஹஸ்ய யோகினி சாம்வ தர்சனாங்கி ஸர்வானந்மய சக்ரஸ்வாமினி

 

த்ரிபுரே த்ரிபுரேசி த்ரிபுரஸுந்ரி த்ரிபுரவாஸிநி த்ரிபுராஜஸ்ரீ: த்ரிபுரமாலிநி  த்ரிபுராஸித்தே த்ரிபுராம் மஹாத்ரிபுரஸுந்ரி ஸர்வ சக்ரஸ்தே அனுத்தராம்னாயாக்ய ஸ்வரூபே மஹாத்ரிபுர பைரவி சதுர்வித குணரூபே குலே அகுலே குலாகுலே மஹாகௌலினி ஸர்வோத்தரே ஸர்வ ர்சனாங்கி

நவாஸனஸ்த்திதே நவாக்ஷரி நவமிதுனாக்ருதே, மஹேச-மாவ-விதாத்ரு-மன்மத-ஸ்கந்-நந்தி-இந்த்ர-மனு-சந்த்ர-குபேர-அஸ்த்ய-க்ரோதபட்டாரக- வித்யாத்மிகே, கல்யாண-தத்வ-த்ரய ரூபே, சிவ சிவாத்மிகே பூர்ணப்ரஹ்மசக்தே மஹாத்ரிபுரஸுந்ரி தவ ஸ்ரீ பாதுகாம் பூஜயாமி தர்ப்பயாமி நம:

ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் ஓம்

(லலிதோபாக்யானம் அத்யா 38)

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.