ஸ்ரீ துளஸீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ துளஸீ ஸ்தோத்ரம்

 

ஜகத்தாத்ரீ நமஸ்துப்யம் விஷ்ணோஶ்ச ப்ரியவல்லபே

யதோப்ரஹ்மாதயோ தேவா: ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்த காரிண:                1

 

நமஸ்துளஸி கல்யாணி நமோவிஷ்ணு ப்ரியேஶுபே

நமோ மோக்ஷப்ரதே தேவி நமஸ்ஸம்பத் ப்ரதாயிகே                             2

 

துளஸீ பாதுமாம் நித்யம் ஸர்வாபதப்பியோபி ஸர்வதா

கீர்திதாபி ஸ்முருதாவாபி பவித்ரயதி மானவம்                                       3

 

நமாமி ஸிரஶாதேவீம் துளஸீம் விலஸத்தனும்

யாம் த்ருஷ்ட்வா பாபிதோமர்த்யா முச்யன் தே ஸர்வ கில்பிஷாத்4

 

துளஸ்யா ரக்ஷிதம் ஸர்வம் ஜகதேதச் சராசரம்

யா விநிர்ஹன்தி பாபாநி த்ருஷ்டாவா பாபிபிர் நரை:                          5

 

நமஸ்துளஸ்யதி தராம் யஸ்யை தததா பவி: கலௌ

கலயன்தி ஸுகம் ஸர்வம் ஸ்த்ரியோ வைஶ்யா ஸ்கதாபரே  6

 

துளஸ்யானாபரம் கிஞ்சித் தைவதம் ஜகதீதலே

யமா பவித்ரிதோ லோகோ விஷ்ணு ஸங்கே ந வைஷ்ணவ:    7

 

துளஸ்யா: பல்லவம் விஷ்ணோ: ஶிரஸ்யாரோ பிதம் களௌ

ஆரோபயநி ஸர்வாணி ஶ்ரேயாம்ஸி வரமஸ்தகே                                 8

 

துளஸ்யாம் ஸகலா தேவா வஸன்தி ஸததம் யத:

அகஸ்தயார்ச யேல்லோகே ஸர்வான் தேவான் ஸமர்சயன்                9

 

நமஸ்துளஸி ஸர்வஜ்ஞே புருஷோத்தம வல்லபே

பாஹிமாம் ஸர்வபாபேப்பிய: ஸர்வஸம்பத் ப்ரதாயகே                       10

 

இதிஸ்தோத்ரம் புராகீதம் புண்டரீகேண தீமதா

விஷ்ணுசமர்யதாம் நித்யம் ஶோபனை ஸ்துளஸீதளை:                       11

 

துளஸீ ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ: வித்யாவித்யா யஶஸ்யிநீ

தர்மா தர்மாநநாதேவி தேவதேவ மன: ப்ரியா                                          12

 

லக்ஷ்மீ: ப்ரியஸகீ தேவி த்யௌர்ப்பூமி ரசலா சலர

ஷோடஶைதாநி நாமாநி துளஸ்யா: கீர்தயேன் நர:                                13

 

லபதே ஶுதராம் பக்தி மன்தே விஷ்ணுபதாம் பவேத்

துளஸீபூர் மஹாலக்ஷ்மீ: பத்மினி ஸ்ரீ ஹரிப்ரியா                          14

 

துளஸீ ஸ்ரீ ஸகிஸுபே பாபஹாரிணி புண்யதே

நமஸ்தே நாரதநுதே நாராயண: மந: ப்ரியே                                              15

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.