ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமாவளி

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமாவளி

 1. ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நம:
 2. ஓம் த்ரிஜகந்மாத்ரே நம:
 3. ஓம் ஸ்ரீமத் கைலாஸவாஸிந்யை நம:
 4. ஓம் ஹிமாசல குஹாகாந்த மாணிக்ய மணிமண்டபாயை நம:
 5. ஓம் கிரிதுர்காய நம:
 6. ஓம் கௌரஹஸ்தாயை நம:
 7. ஓம் கணநாத வ்ருதாங்கணாயை நம:
 8. ஓம் கல்பகாரண்ய ஸம்வீத மாலதீகுஞ்ஜ மந்திராயை நம:
 9. ஓம் தர்மஸிம்ஹாஸநாரூடாயை நம:
 10. ஓம் டாகிந்யாதி ஸமாஶ்ரிதாயை நம:
 11. ஓம் ஶுத்த வித்யாதரா மத்ஸ்ய வதூடீ நிகரஸ்துதாயை நம:
 12. ஓம் சிந்தாமணி ஶிலாக்லுப்த த்வாராவளி க்ருஹாந்தராயை நம:
 13. ஓம் கடாக்ஷவீக்ஷணாபேக்ஷ கமலாக்ஷி ஸுராங்கநாயை நம:
 14. ஓம் லீலா பாஷண ஸம்லோல கமலாஸந வல்லபாயை நம:
 15. ஓம் யாமளோப நிஷந் மந்த்ர விலாபச் சுகபுங்கவாயை நம:
 16. ஓம் தூர்வாதள ஶ்யாமரூபாயை நம:
 17. ஓம் துர்வார மத விஹ்வலாயை நம:
 18. ஓம் நவகோரக ஸம்பச் ச்ரீ கல்பகாரண்ய குந்தலாயை நம:
 19. ஓம் வேணீகைதக பர்ஹாம்ஶு விஜித ஸ்மர பட்டஸாயை நம:
 20. ஓம் கசஸீமந்த ரேகாந்த லம்பமாணிக்ய லம்பிகாயை நம:
 21. ஓம் புஷ்பபாண ஶராலீட கநதம்மில்ல பூஷணாயை நம:
 22. ஓம் பாலசந்த்ர களாப்ராந்த ஸத்ஸுகா பிந்துமௌக்திகாயை நம:
 23. ஓம் சூளிகாதம்பிநீ ஶ்லிஷ்ட சந்த்ர ரேகா லலாடிகாயை நம:
 24. ஓம் சந்த்ரமண்டல ஸம்யுக்த பௌம குங்கும ரேகிகாயை நம:
 25. ஓம் கேஶாப்ர முக்த கோதண்ட ஸத்ருக் ப்ரூலதி காஞ்சிதாயை நம: 25

 

 1. ஓம் மாரசாப லசச்சுப்ர ம்ருகநாபி விஶேஷகாயை நம:
 2. ஓம் கர்ண பூரித கல்ஹார காங்க்ஷிதா பாங்க வீக்ஷணாயை நம:
 3. ஓம் க்ஷீராஶயோத்பலாகார விலஸத் க்ருஷ்ண தாரகாயை நம:
 4. ஓம் நேத்ரபங்கேருஹாந்தஸ்த ப்ரமத் ப்ரமர தாரகாயை நம:
 5. ஓம் கரளாவ்ருத கல்லோல நிமேஷாஞ்ஜந பாஸுராயை நம:
 6. ஓம் தீக்ஷ்ண தாரா ப்ரத்யும்ந ஶஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வீக்ஷணாயை நம:
 7. ஓம் முகசந்த்ர ஸுதாபூர லுடந் மீநாப லோசநாயை நம:
 8. ஓம் மௌக்திகாவ்ருத தாடங்க மண்டலத்வய மண்டிதாயை நம:
 9. ஓம் கந்தர்ப த்வஜதா கீர்ண மகராங்கித குண்டலாயை நம:
 10. ஓம் கர்ண ரத்நௌக சிந்தார்க கமநீய முகாம்புஜாயை நம:
 11. ஓம் காருண்யஸ்யந்தி வதநாயை நம:
 12. ஓம் கண்டமூல ஸுகுங்குமாயை நம:
 13. ஓம் ஓஷ்ட பிம்ப பலாமோத ஶுகதுண்டாப நாஸிகாயை நம:
 14. ஓம் திலசம்பக புஷ்பஸ்ரீ நாஸிகாபரணோஜ்ஜ்வலாயை நம:
 15. ஓம் நாஸா சம்பக ஸம்ஸ்ரஸ்த மதுபிந்துக மௌக்திகாயை நம:
 16. ஓம் முகபங்கஜ கிஞ்ஜல்க முக்தாஜால ஸுநாஸிகாயை நம:
 17. ஓம் ஸாளுவேஶ முகாஸ்வாத லோலுபாதர பல்லவாயை நம:
 18. ஓம் ரதநாம்ஶ நடீரங்க ப்ரஸ்தாவந படாதரா யை நம:
 19. ஓம் தந்த லக்ஷ்மீ க்ருஹத்வார நீஹாராம் ஶ்வதரச்சதா யை நம:
 20. ஓம் வித்ருமாதர பாலார்க மிஶ்ர ஸ்மேராம்ஶு கௌமுத்யை நம:
 21. ஓம் மந்த்ர பீஜாங்குராகார த்விஜாவளி விராஜிதா யை நம:
 22. ஓம் ஸல்லாப லக்ஷ்மீ மாங்கள்ய மௌக்திக ஸ்ரக்ரதாலயா யை நம:
 23. ஓம் தாம்பூல ஸார ஸௌகந்தி ஸகலாம்நாய தாலுகா யை நம:
 24. ஓம் கர்ண லக்ஷ்மீ விலாஸார்த்த மணிதர்பண கந்தபுவே நம:
 25. ஓம் கபோல முகுராக்ராந்த கர்ண தாடங்க தீதித்யை நம: 50

 

 1. ஓம் முகபத்ம ரஜஸ்தூல ஹரித்ரா சூர்ண மண்டிதா யை நம:
 2. ஓம் கண்டாதர்ஶ ப்ரபாஸாந்த்ர விஜிதஸ்ரீ விராஜிதா யை நம:
 3. ஓம் தேஶிகேஶ ஹ்ருதாநந்த ஸம்பச்சிபுக பேடிகா யை நம:
 4. ஓம் ஶரபாதீஶ ஸம்பத்த மாங்கள்ய மணிகந்தரா யை நம:
 5. ஓம் கஸ்தூரிபங்க ஸஞ்ஜாத களநாள முகாம்புஜா யை நம:
 6. ஓம் லாவண்யாம்போதி மத்யஸ்த ஶங்க ஸந்நிப கந்தரா யை நம:
 7. ஓம் களஶங்க ப்ரஸூதாம்ஶு முக்தாதாம விராஜிதா யை நம:
 8. ஓம் மாலதீ மல்லிகா துல்ய புஜத்வய மநோஹரா யை நம:
 9. ஓம் கநகாங்கத கேயூர ச்சவி நிர்ஜித பாஸ்கரா யை நம:
 10. ஓம் ப்ரகோஷ்ட வலயாக்ராந்த பரிவேஷ க்ருஹத்யுத்யை நம:
 11. ஓம் வலயத்வய வைடூர்யா ஜ்வாலா லீட கராம்புஜா யை நம:
 12. ஓம் பாஹுத்வய லதாக்ரஸ்த பல்லவாப கராங்குள்யை நம:
 13. ஓம் காபங்கேருஹ ப்ராம்யத் ரவிமண்டல கங்கணா யை நம:
 14. ஓம் அங்குளீ வித்ருமலதா பர்வ ஸ்வர்ணாங்குலீயகா யை நம:
 15. ஓம் பாக்ய ப்ரத கராந்தஸ்த ஶங்கசக்ராங்க முத்ரிகா யை நம:
 16. ஓம் கரபத்ம தளப்ராந்த பாஸ்வத் ரத்ந நகாங்குரா யை நம:
 17. ஓம் ரத்ந க்ரைவேய ஹாராதி ரமணீய குசாந்தரா யை நம:
 18. ஓம் ப்ராலம்பி கௌஸ்துபமணி ப்ரபாலிப்த ஸ்தநாந்தரா யை நம:
 19. ஓம் ஶரபாதீஶ நேத்ராம்ஶு கஞ்சுகஸ்தந மண்டலா யை நம:
 20. ஓம் ரதீவிவாஹ காலஸ்ரீ பூர்ணகும்ப ஸ்தநத்வயா யை நம:
 21. ஓம் அநங்க ஜீவநப்ராண மந்த்ர கும்ப ஸ்தநத்வயா யை நம:
 22. ஓம் மத்யவல்லீ ப்ராஜ்யபல த்வய வக்ஷோஜ பாஸுரா யை நம:
 23. ஓம் ஸ்தநபர்வத பர்யந்த சித்ரகுங்கும பத்ரிகா யை நம:
 24. ஓம் ப்ரமாலீட ராஜீவ குட்மல ஸ்தந சூசுகா யை நம:
 25. ஓம் மஹாஶரப ஹ்ருத்ராக ரக்த வஸ்த்ரோத்தரீயகா யை நம: 75

 

 1. ஓம் அநௌபம்யாதி லாவண்ய பார்ஷ்ணி பாகாபிநந்திதா யை நம:
 2. ஓம் ஸ்தந ஸ்தபக ராராஜத் ரோமவல்லீ தளோதரா யை நம:
 3. ஓம் க்ருஷ்ண ரோமாவளீ க்ருஷ்ண ஸப்த பத்ரோதர ச்சவ்யை நம:
 4. ஓம் ஸௌந்தர்ய பூர ஸம்பூர்ண ப்ரவாஹாவர்த்த நாபிகா யை நம:
 5. ஓம் அநங்கரஸ பூராப்தி தரங்காப வலித்ரயா யை நம:
 6. ஓம் ஸந்த்யாருணாம்ஶு கௌஶும்ப படாத்ருத கடீதட்யை நம:
 7. ஓம் ஸப்தகிங்கிணிகாசிஞ்சித் ரத்ந காந்தி கலாபிந்யை நம:
 8. ஓம் மேகலாதாம ஸங்கீர்ண மயூகாவ்ருத நீவிகா யை நம:
 9. ஓம் ஸுவர்ண ஸூத்ரா கலித ஸூக்ஷ்ம ரத்நாம்பராசலா யை நம:
 10. ஓம் வீரேஶ்வரா நங்கஸரித் புளிநீ ஜகநஸ்த்தலா யை நம:
 11. ஓம் அஸாத்ருஶ்ய நிதம்பஸ்ரீ ரம்யரம்போரு காண்டயுஜே நம:
 12. ஓம் ஹலமல்லக நேத்ராப வ்யாப்த ஸந்தி மநோஹரா யை நம:
 13. ஓம் ஜாநு மண்டல திக்காரி ராஶி கூட கடீதட்யை நம:
 14. ஓம் ஸ்மர தூணீர ஸங்காஶ ஜங்கா த்விதய ஸுந்தர்யை நம:
 15. ஓம் குல்ப த்விதய ஸௌபாக்ய ஜித தாலதள த்வய்யை நம:
 16. ஓம் த்விமணிர் ஜலஜா பாங்க்ரி யுக்மநூபுர மண்டலா யை நம:
 17. ஓம் ரணத்வலய ஸல்லாபத் ரத்நமாலாப பாதுகா யை நம:
 18. ஓம் ப்ரபதாத்மக ஶஸ்த்ரௌக விலஸத் தர்ம புஸ்தகா யை நம:
 19. ஓம் ஆதார கூர்ம ப்ருஷ்டாப பாதப்ருஷ்ட விராஜிதா யை நம:
 20. ஓம் பாதாங்குளி ப்ரபாஜால பராஜித திவாகரா யை நம:
 21. ஓம் சக்ரமசாமர மத்ஸ்யாங்க சரணஸ்த்தல பங்கஜா யை நம:
 22. ஓம் ஸுரேந்த்ர கோடி மகுடீ ரத்ந ஸங்க்ராந்த பாதுகா யை நம:
 23. ஓம் அவ்யாஜ கருணாகுப்த தநவே நம:
 24. ஓம் அவ்யாஜ ஸுந்தர்யை நம:
 25. ஓம் ஶ்ருங்கார ரஸ ஸாம்ராஜ்ய பதபட்டாபிஷேசிதாயை நம: 100

 

 1. ஓம் ஶிவாயை நம:
 2. ஓம் பவாந்யை நம:
 3. ஓம் ருத்ராண்யை நம:
 4. ஓம் ஶர்வாண்யை நம:
 5. ஓம் ஸர்வமங்களாயை நம:
 6. ஓம் உமாயை நம:
 7. ஓம் காத்யாயந்யை நம:
 8. ஓம் பத்ராயை நம:
 9. ஓம் பார்வத்யை நம:
 10. ஓம் பாவநாக்ருத்யை நம:
 11. ஓம் ம்ருடாந்யை நம:
 12. ஓம் சண்டிகாயை நம:
 13. ஓம் மாத்ரே நம:
 14. ஓம் ரத்யை நம:
 15. ஓம் மங்கள தேவதாயை நம:
 16. ஓம் காள்யை நம:
 17. ஓம் ஹைமவத்யை நம:
 18. ஓம் வீராயை நம:
 19. ஓம் கபால்யை நம:
 20. ஓம் ஶூலதாரிண்யை நம:
 21. ஓம் ஶரபாயை நம:
 22. ஓம் ஶாம்பவ்யை நம:
 23. ஓம் மாயாயை நம:
 24. ஓம் தந்த்ராயை நம:
 25. ஓம் தந்தார்த்தரூபிண்யை நம: 125

 

 1. ஓம் தருணாயை நம:
 2. ஓம் தர்மதாயை நம:
 3. ஓம் தர்மாயை நம:
 4. ஓம் தாபஸ்யை நம:
 5. ஓம் தாரகாக்ருதயே நம:
 6. ஓம் ஹராயை நம:
 7. ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம:
 8. ஓம் முக்தாயை நம:
 9. ஓம் ஹம்ஸிந்யை நம:
 10. ஓம் ஹம்ஸவாஹநாயை நம:
 11. ஓம் பாக்யாயை நம:
 12. ஓம் பலகர்யை நம:
 13. ஓம் நித்யாயை நம:
 14. ஓம் பக்திகம்யாயை நம:
 15. ஓம் பயாபஹாயை நம:
 16. ஓம் மாதங்க்யை நம:
 17. ஓம் ரஸிகாயை நம:
 18. ஓம் மத்தாயை நம:
 19. ஓம் மாலிந்யை நம:
 20. ஓம் மால்யதாரிண்யை நம:
 21. ஓம் மோஹிந்யை நம:
 22. ஓம் மோதிதாயை நம:
 23. ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம:
 24. ஓம் முக்திதாயை நம:
 25. ஓம் மோதஹர்ஷிதாயை நம: 150

 

 1. ஓம் ஶ்ருங்கார்யை நம:
 2. ஓம் ஸ்ரீகர்யை நம:
 3. ஓம் ஶூராயை நம:
 4. ஓம் ஜயிந்யை நம:
 5. ஓம் ஜய ஶ்ருங்கலாயை நம:
 6. ஓம் ஸத்யை நம:
 7. ஓம் தாராத்மிகாயை நம:
 8. ஓம் தந்வ்யை நம:
 9. ஓம் தாரநாதாயை நம:
 10. ஓம் தடித்ப்ரபாயை நம:
 11. ஓம் அபர்ணாயை நம:
 12. ஓம் விஜயாயை நம:
 13. ஓம் நீல்யை நம:
 14. ஓம் அஜிதாயை நம:
 15. ஓம் அபராஜிதாயை நம:
 16. ஓம் ஶங்கர்யை நம:
 17. ஓம் ரமண்யை நம:
 18. ஓம் ராமாயை நம:
 19. ஓம் ஶைலேந்த்ர தநயாயை நம:
 20. ஓம் மஹ்யை நம:
 21. ஓம் பாலாயை நம:
 22. ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
 23. ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
 24. ஓம் பரமாயை நம:
 25. ஓம் பரதேவதாயை நம: 175

 

 1. ஓம் காயத்ர்யை நம:
 2. ஓம் ரஸிகாயை நம:
 3. ஓம் வித்யாயை நம:
 4. ஓம் கங்காயை நம:
 5. ஓம் கம்பீரவைபவாயை நம:
 6. ஓம் தேவ்யை நம:
 7. ஓம் தாக்ஷாயண்யை நம:
 8. ஓம் தக்ஷாயை நம:
 9. ஓம் தமந்யை நம:
 10. ஓம் தாருணப்ரபாயை நம:
 11. ஓம் மார்யை நம:
 12. ஓம் மாரகர்யை நம:
 13. ஓம் ம்ருஷ்டாயை நம:
 14. ஓம் மந்த்ரிண்யை நம:
 15. ஓம் மந்த்ரவிக்ரஹாயை நம:
 16. ஓம் ஜ்வாலாமய்யை நம:
 17. ஓம் பராயை நம:
 18. ஓம் ரக்தாயை நம:
 19. ஓம் ஜ்வாலாக்ஷ்யை நம:
 20. ஓம் தூம்ரலோசநாயை நம:
 21. ஓம் வாமாயை நம:
 22. ஓம் குதூஹலாயை நம:
 23. ஓம் கூல்யாயை நம:
 24. ஓம் கோமலாயை நம:
 25. ஓம் குட்மலஸ்தந்யை நம: 200

 

 1. ஓம் தண்டிந்யை நம:
 2. ஓம் முண்டிந்யை நம:
 3. ஓம் தீராயை நம:
 4. ஓம் ஜயகந்யாயை நம:
 5. ஓம் ஜயங்கர்யை நம:
 6. ஓம் சாமுண்ட்யை நம:
 7. ஓம் சண்டமுண்டேஶ்யை நம:
 8. ஓம் சண்டமுண்ட நிஷூதிந்யை நம:
 9. ஓம் பத்ரகாள்யை நம:
 10. ஓம் வஹ்நிதுர்க்காயை நம:
 11. ஓம் பாலிதாமர ஸைநிகாயை நம:
 12. ஓம் யோகிநீ கணஸம்வீதாயை நம:
 13. ஓம் ப்ரபலாயை நம:
 14. ஓம் ஹம்ஸகாமிந்யை நம:
 15. ஓம் ஶும்பாஸுர ப்ராணஹந்த்ர்யை நம:
 16. ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை நம:
 17. ஓம் ஶோபந விக்ரமாயை நம:
 18. ஓம் நிஶும்பவீர்ய ஶமந்யை நம:
 19. ஓம் நிர்நித்ராயை நம:
 20. ஓம் நிருபப்லவாயை நம:
 21. ஓம் தர்ம ஸிம்ஹா வ்ருதாயை நம:
 22. ஓம் மால்யை நம:
 23. ஓம் நாரஸிம்ஹாங்க லோலுபாயை நம:
 24. ஓம் புஜாஷ்டக யுதாயை நம:
 25. ஓம் துங்காயை நம: 225

 

 1. ஓம் துங்க ஸிம்ஹாஸநேஶ்வர்யை நம:
 2. ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை நம:
 3. ஓம் ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம:
 4. ஓம் ராஜ்ய ஸாம்ராஜ்ய தாயிந்யை நம:
 5. ஓம் மந்த்ரகேளீஶுகா லாபாயை நம:
 6. ஓம் மஹநீயாயை நம:
 7. ஓம் மஹாஶநாயை நம:
 8. ஓம் துர்வார கருணாஸிந்தவே நம:
 9. ஓம் தூமலாயை நம:
 10. ஓம் துஷ்டநாஶிந்யை நம:
 11. ஓம் வீரலக்ஷ்ம்யை நம:
 12. ஓம் வீரபூஜ்யாயை நம:
 13. ஓம் வீரவேஷ மஹோத்ஸவாயை நம:
 14. ஓம் வநதுர்காயை நம:
 15. ஓம் வஹ்நிஹஸ்தாயை நம:
 16. ஓம் வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயிந்யை நம:
 17. ஓம் வநமாலிகாயை நம:
 18. ஓம் வாராண்யை நம:
 19. ஓம் வாகாஸார நிவாஶின்யை நம:
 20. ஓம் ஏகாகிந்யை நம:
 21. ஓம் ஏகஸிம்ஹஸ்தாயை நம:
 22. ஓம் ஏகதந்த ப்ரஸூதிந்யை நம:
 23. ஓம் ந்ருஸிம்ஹ சர்ம வஸநாயை நம:
 24. ஓம் நிர்நிரீக்ஷாயை நம:
 25. ஓம் நிரங்குஶாயை நம: 250

 

 1. ஓம் ந்ருபால வீர்யாயை நம:
 2. ஓம் நிர்வேகாயை நம:
 3. ஓம் நீசக்ராம நிஷூதிந்யை நம:
 4. ஓம் ஸுதர்ஶநாஸ்த்ர தர்ப்பக்ந்யை நம:
 5. ஓம் ஸஸோமகண்டாவதம்ஸிகாயை நம:
 6. ஓம் புளிந்த குல ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
 7. ஓம் புஷ்ப துர்த்தூர மாலிகாயை நம:
 8. ஓம் குஞ்சாமணீ லஸந்மாலாயை நம:
 9. ஓம் ஶங்கதாடங்க ஶோபிந்யை நம:
 10. ஓம் மாதங்க மதஸிந்தூர திலகாயை நம:
 11. ஓம் மதுவாஸிந்யை நம:
 12. ஓம் புளிந்திநீஶ்வர்யை நம:
 13. ஓம் ஶ்யாமாயை நம:
 14. ஓம் சலசேலா கடிஸ்தலாயை நம:
 15. ஓம் பர்ஹாவதம்ஸ தம்மில்லாயை நம:
 16. ஓம் தமால ஶ்யாமலா க்ருதயே நம:
 17. ஓம் ஶத்ரு ஸம்ஹார ஶஸ்த்ராங்காயை நம:
 18. ஓம் பாஶகோதண்ட தாரிண்யை நம:
 19. ஓம் கங்காள்யை நம:
 20. ஓம் நரஸிம்ஹாங்க ரக்தபாந ஸமுத்ஸுகாயை நம:
 21. ஓம் வஸாமாலிந்யை நம:
 22. ஓம் வாராஹ தம்ஷ்ட்ரா ப்ராலம்ப மாலிகாயை நம:
 23. ஓம் ஸந்த்யாருண ஜடாதார்யை நம:
 24. ஓம் காளமேக ஸமப்ரபாயை நம:
 25. ஓம் சதுர்முக ஶிரோமாலாயை நம: 275

 

 1. ஓம் ஸர்ப்ப யஜ்ஞோப வீதிந்யை நம:
 2. ஓம் தக்ஷயஜ்ஞாநல த்வம்ஸிந்யை நம:
 3. ஓம் தளிதாமர டாம்பிகாயை நம:
 4. ஓம் வீரபத்ராமோத கர்யை நம:
 5. ஓம் வீராடோப விஹாரிண்யை நம:
 6. ஓம் ஜலதுர்காயை நம:
 7. ஓம் மஹாமத்த மநுஜப்ராண பக்ஷிண்யை நம:
 8. ஓம் பரமந்த்ர பக்ஷிண்யை நம:
 9. ஓம் வஹ்நி ஜ்வாலாகீர்ண த்ரிலோசநாயை நம:
 10. ஓம் ஶத்ரு ஶல்ய மயாயை நம:
 11. ஓம் மேகநாத நிர்விண்ண தாநவாயை நம:
 12. ஓம் ராக்ஷஸப்ராண மதநாயை நம:
 13. ஓம் வக்ரதம்ஷ்ட்ர மஹோஜ்வலாயை நம:
 14. ஓம் க்ஷுத்ர க்ரஹாபஹாயை நம:
 15. ஓம் க்ஷுத்ர மந்த்ர தந்த்ர க்ரியாவஹாயை நம:
 16. ஓம் வ்யாக்ராஜி நாம்பரதராயை நம:
 17. ஓம் வ்யாள கங்கண பூஷிதாயை நம:
 18. ஓம் பலிபூஜா ப்ரியாயை நம:
 19. ஓம் க்ஷுத்ர பைஶாச மத நாஶிந்யை நம:
 20. ஓம் ஸம்மோஹ நாஸ்த்ர மந்த்ராபாயை நம:
 21. ஓம் தாநவௌக விநாஶிந்யை நம:
 22. ஓம் காமாக்ராந்த மநோவ்ருத்யை நம:
 23. ஓம் காமகேளீ கலாரதாயை நம:
 24. ஓம் கர்ப்பூர வீடிகா ப்ரீதாயை நம:
 25. ஓம் காமிநீ ஜநமோஹிந்யை நம: 300

 

 1. ஓம் ஸ்வப்நவத்யை நம:
 2. ஓம் ஸ்வப்நபோக த்வம்ஸிதாகில தநவாயை நம:
 3. ஓம் ஆகர்ஷண க்ரியாலோலாயை நம:
 4. ஓம் ஆஶ்ரிதாபீஷ்ட தாயிந்யை நம:
 5. ஓம் ஜ்வாலாமுகாயை நம:
 6. ஓம் ஜ்வாலநேத்ராயை நம:
 7. ஓம் ஜ்வாலாங்காயை நம:
 8. ஓம் ஜ்வரநாஶிந்யை நம:
 9. ஓம் ஶல்யாகர்யை நம:
 10. ஓம் ஶல்யஹந்த்ர்யை நம:
 11. ஓம் ஶல்யமந்த்ராயை நம:
 12. ஓம் சலாசலாயை நம:
 13. ஓம் சதுர்த்யாகுஹராயை நம:
 14. ஓம் ரௌத்ர்யை நம:
 15. ஓம் தாபக்ந்யை நம:
 16. ஓம் தருநாஶநாயை நம:
 17. ஓம் தாரித்ர்ய ஶமந்யை நம:
 18. ஓம் க்ருத்தாயை நம:
 19. ஓம் வ்யாதிந்யை நம:
 20. ஓம் வ்யாதி நாஶிந்யை நம:
 21. ஓம் ப்ரஹ்மரக்ஷோ ஹராயை நம:
 22. ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம:
 23. ஓம் கணஹார்யை நம:
 24. ஓம் கணேஶ்வர்யை நம:
 25. ஓம் ஆவேஶ க்ரஹ ஸம்ஹார்யை நம: 325

 

 1. ஓம் ஹந்த்ர்யை நம:
 2. ஓம் மந்த்ர்யை நம:
 3. ஓம் ஹரிப்ரியாயை நம:
 4. ஓம் க்ருத்திகாயை நம:
 5. ஓம் க்ருத்திஹரணாயை நம:
 6. ஓம் கௌர்யை நம:
 7. ஓம் கம்பீரமாநஸாயை நம:
 8. ஓம் யுத்தப்ரீதாயை நம:
 9. ஓம் யுத்தகார்யை நம:
 10. ஓம் யோத்த்ருகண்யாயை நம:
 11. ஓம் யுதிஷ்டிராயை நம:
 12. ஓம் துஷ்டிதாயை நம:
 13. ஓம் புஷ்டிதாயை நம:
 14. ஓம் புண்யாயை நம:
 15. ஓம் போகமோக்ஷ பலப்ரதாயை நம:
 16. ஓம் அபாபாயை நம:
 17. ஓம் பாபஶமநாயை நம:
 18. ஓம் அரூபாயை நம:
 19. ஓம் ரூபதாருணாயை நம:
 20. ஓம் அந்நதாயை நம:
 21. ஓம் தநதாயை நம:
 22. ஓம் பூதாயை நம:
 23. ஓம் அணிமாதி பலப்ரதாயை நம:
 24. ஓம் ஸித்திதாயை நம:
 25. ஓம் புத்திதாயை நம: 350

 

 1. ஓம் ஶூலாயை நம:
 2. ஓம் ஶிஷ்டாசார பராயணாயை நம:
 3. ஓம் அமாயாயை நம:
 4. ஓம் அமராராத்யாயை நம:
 5. ஓம் ஹம்ஸமந்த்ராயை நம:
 6. ஓம் ஹலாயுதாயை நம:
 7. ஓம் க்ஷாமாப்ரத்வம்ஸிந்யை நம:
 8. ஓம் க்ஷோப்யாயை நம:
 9. ஓம் ஶார்தூலாஸந வாஸிந்யை நம:
 10. ஓம் ஸத்வரூபாயை நம:
 11. ஓம் தமோஹந்த்ர்யை நம:
 12. ஓம் ஸௌம்யாயை நம:
 13. ஓம் ஸாரங்க பாவநாயை நம:
 14. ஓம் த்விஸஹஸ்ர கராயை நம:
 15. ஓம் ஶுத்தாயை நம:
 16. ஓம் ஸ்தூலஸிம்ஹ ஸுவாஸிந்யை நம:
 17. ஓம் நாராயண்யை நம:
 18. ஓம் மஹாவீர்யாயை நம:
 19. ஓம் நாதபித்தவந்தராத்மிகாயை நம:
 20. ஓம் ஷட்குணாயை நம:
 21. ஓம் தத்வநிலயாயை நம:
 22. ஓம் தத்வாதீதாயை நம:
 23. ஓம் அம்ருதேஶ்வர்யை நம:
 24. ஓம் ஸுரமூர்த்யை நம:
 25. ஓம் ஸுராராத்யாயை நம: 375

 

 1. ஓம் ஸுமுகாயை நம:
 2. ஓம் காலரூபிண்யை நம:
 3. ஓம் ஸந்த்யா ரூபாயை நம:
 4. ஓம் காந்திமத்யை நம:
 5. ஓம் கேசர்யை நம:
 6. ஓம் புவநேஶ்வர்யை நம:
 7. ஓம் மூலப்ரக்ருத்யை நம:
 8. ஓம் அவ்யக்தாயை நம:
 9. ஓம் மஹாமாயாயை நம:
 10. ஓம் மநோந்மண்யை நம:
 11. ஓம் ஜ்யேஷ்டாயை நம:
 12. ஓம் வாமாயை நம:
 13. ஓம் ஜகந்மூலாயை நம:
 14. ஓம் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹார காரணாயை நம:
 15. ஓம் ஸ்வதந்த்ராயை நம:
 16. ஓம் ஸ்வ வஶாயை நம:
 17. ஓம் லோக போகதாயை நம:
 18. ஓம் ஸுரநந்திந்யை நம:
 19. ஓம் சித்ராயை நம:
 20. ஓம் சித்ரக்ருதயே நம:
 21. ஓம் ஸசித்ர வஸநப்ரியாயை நம:
 22. ஓம் விஷாபஹாயை நம:
 23. ஓம் வேதமந்த்ராயை நம:
 24. ஓம் வேதவித்யாயை நம:
 25. ஓம் விலாஸிந்யை நம: 400

 

 1. ஓம் குண்டலீகந்த நிலயாயை நம:
 2. ஓம் குஹ்யாயை நம:
 3. ஓம் குஹ்யக வந்திதாயை நம:
 4. ஓம் காளராத்ர்யை நம:
 5. ஓம் கலாநிஷ்டாயை நம:
 6. ஓம் கௌமார்யை நம:
 7. ஓம் காமமோஹிந்யை நம:
 8. ஓம் வஶ்யாதிந்யை நம:
 9. ஓம் வராரோஹாயை நம:
 10. ஓம் வந்தாருஜந வத்ஸலாயை நம:
 11. ஓம் ஸம்ஜ்வாலா மாலிந்யை நம:
 12. ஓம் ஶக்த்யை நம:
 13. ஓம் ஸுராப்ரீதாயை நம:
 14. ஓம் ஸுவாஸிந்யை நம:
 15. ஓம் மஹிஷாஸுர ஸம்ஹார்யை நம:
 16. ஓம் மத்தமாதங்க காமிந்யை நம:
 17. ஓம் மதகந்தித மாதங்காயை நம:
 18. ஓம் வித்யுத்தாமாபி ஸுந்தர்யை நம:
 19. ஓம் ரக்தபீஜாஸுர த்வம்ஸிந்யை நம:
 20. ஓம் வீரபாணா ஸுரேக்ஷணாயை நம:
 21. ஓம் மஹிஷோத்தம ஸம்ரூடாயை நம:
 22. ஓம் மாம்ஸ ப்ரேதாயுதாஞ்சலாயை நம:
 23. ஓம் யஶோவர்த்யை நம:
 24. ஓம் ஹேமகூடதுங்க ஶ்ருங்க நிகேதநாயை நம:
 25. ஓம் நாநகல்பக ஸச்சாயாயை நம: 425

 

 1. ஓம் ஸந்தாநாதி பலப்ரதாயை நம:
 2. ஓம் ஆஶ்ரிதாபீஷ்ட வரதாயை நம:
 3. ஓம் அகிலாகம கோபிதாயை நம:
 4. ஓம் தாரித்ர்ய ஶைல தம்போள்யை நம:
 5. ஓம் க்ஷுத்ர பங்கஜ சந்த்ரிகாயை நம:
 6. ஓம் ரோகாந்தகார சண்டாம்ஶவே நம:
 7. ஓம் பாபத்ரும குடாரிகாயை நம:
 8. ஓம் பவாடவீதவா வஹந்யை நம:
 9. ஓம் ஶத்ருதூல ஸ்புலிங்கருஜே நம:
 10. ஓம் ஸ்போடகோரக மாயூர்யை நம:
 11. ஓம் க்ஷுத்ரப்ராண நிவாரிண்யை நம:
 12. ஓம் அபஸ்மார ம்ருக வ்யாக்ர்யை நம:
 13. ஓம் சித்தக்ஷோப விமோசிந்யை நம:
 14. ஓம் க்ஷயமாதங்க பஞ்சாஸ்யாயை நம:
 15. ஓம் க்ருச்ரவர்காப ஹாரிண்யை நம:
 16. ஓம் பீநஸஸ்வாஸ காஶக்ந்யை நம:
 17. ஓம் பிஶாசோபாதி மோசிந்யை நம:
 18. ஓம் விவாதஶமந்யை நம:
 19. ஓம் கோலபாதா பஞ்சக நாஸிந்யை நம:
 20. ஓம் அபவாத ஹராயை நம:
 21. ஓம் ஸேவ்யாயை நம:
 22. ஓம் ஸங்க்ராம விஜயப்ரதாயை நம:
 23. ஓம் ரக்தபித்த களவ்யாதி ஹராயை நம:
 24. ஓம் ஹர விமோஹிந்யை நம:
 25. ஓம் க்ஷுத்ரஶல்ய மயாயை நம: 450

 

 1. ஓம் தாஸகார்யாரம்ப ஸமுத்ஸுகாயை நம:
 2. ஓம் குஷ்டகுல்ம ப்ரமேஹக்ந்யை நம:
 3. ஓம் கூடஶல்ய விநாஶிந்யை நம:
 4. ஓம் பக்திமத் ப்ராண ஸௌஹார்தாயை நம:
 5. ஓம் ஸுஹ்ருத் வம்ஶாபி வர்த்திகாயை நம:
 6. ஓம் உபாஸ்யாயை நம:
 7. ஓம் அகில ம்லேச்ச மதமாந விமோசிந்யை நம:
 8. ஓம் பைரவ்யை நம:
 9. ஓம் பீஷணாயை நம:
 10. ஓம் பீஷாயை நம:
 11. ஓம் பிந்நாராதி ரணாஞ்சலாயை நம:
 12. ஓம் வ்யூஹத்வம்ஸிந்யை நம:
 13. ஓம் வீரஹவ்யாயை நம:
 14. ஓம் வீர்யாத்மநே நம:
 15. ஓம் வ்யூஹ ரக்ஷிகாயை நம:
 16. ஓம் மஹாராஷ்ட்ராயை நம:
 17. ஓம் மஹாஸேநாயை நம:
 18. ஓம் மாம்ஸாஶிந்யை நம:
 19. ஓம் மாதவாநுஜாயை நம:
 20. ஓம் வ்யாக்ரத்வஜாயை நம:
 21. ஓம் ஜ்ஜ்ரநக்யை நம:
 22. ஓம் வஜ்ர்யை நம:
 23. ஓம் வ்யாக்ரஷூநிதிந்யை நம:
 24. ஓம் கட்கிந்யை நம:
 25. ஓம் கந்யகாவேஷாயை நம:  475

 

 1. ஓம் கௌமார்யை நம:
 2. ஓம் கட்கவாஸிந்யை நம:
 3. ஓம் ஸங்க்ராம வாஸிந்யை நம:
 4. ஓம் அந்தாஸ்த்ராயை நம:
 5. ஓம் தீரஜ்யாயை நம:
 6. ஓம் ஸாயகாஸநாயை நம:
 7. ஓம் கோதண்டத்வநிக்ருதே நம:
 8. ஓம் க்ருத்தாயை நம:
 9. ஓம் க்ரூரத்ருஷ்டிபயாநகாயை நம:
 10. ஓம் வீராக்ரகாமிந்யை நம:
 11. ஓம் துஷ்டாயை நம:
 12. ஓம் ஸந்துஷ்டாயை நம:
 13. ஓம் ஶத்ருபக்ஷிண்யை நம:
 14. ஓம் ஸந்த்யாடவீசராயை நம:
 15. ஓம் வித்த கோபநாயை நம:
 16. ஓம் வித்தக்ருதே நம:
 17. ஓம் கலாயை நம:
 18. ஓம் கைடபாஸுர ஸம்ஹார்யை நம:
 19. ஓம் காள்யை நம:
 20. ஓம் கல்யாண கோமள்யை நம:
 21. ஓம் நந்திந்யை நம:
 22. ஓம் நந்தி சரிதாயை நம:
 23. ஓம் நரகாலயமோசநாயை நம:
 24. ஓம் மலயாசல ஶ்ருங்கஸ்தாயை நம:
 25. ஓம் கந்திந்யை நம: 500

 

 1. ஓம் ஸுரதாலஸாயை நம:
 2. ஓம் காதம்பர்யை நம:
 3. ஓம் காந்திமத்யை நம:
 4. ஓம் காந்தாயை நம:
 5. ஓம் காதம்பராஶநாயை நம:
 6. ஓம் மதுதாநவவித்ராவ்யை நம:
 7. ஓம் மதுபாயை நம:
 8. ஓம் பாடலாருணாயை நம:
 9. ஓம் ராத்ரிஞ்சராயை நம:
 10. ஓம் ராக்ஷஸக்ந்யை நம:
 11. ஓம் ரம்யாயை நம:
 12. ஓம் ராத்ரி ஸமர்ச்சிதாயை நம:
 13. ஓம் ஶிவராத்ரி மஹாபூஜ்யாயை நம:
 14. ஓம் தேவலோக விஹாரிண்யை நம:
 15. ஓம் த்யாநாதிகால ஸஞ்ஜப்யாயை நம:
 16. ஓம் பக்தஸந்தாந பாக்யதாயை நம:
 17. ஓம் மத்யாஹ்நகால ஸந்தர்ப்பாயை நம:
 18. ஓம் ஜயஸம்ஹார ஶூலின்யைநம:
 19. ஓம் த்ரியம்பகாயை நம:
 20. ஓம் மகத்வம்ஸிந்யை நம:
 21. ஓம் த்ரிபுராயை நம:
 22. ஓம் த்ரிபுர ஶூலிந்யை நம:
 23. ஓம் ரங்கஸ்தாயை நம:
 24. ஓம் ரஞ்ஜிந்யை நம:
 25. ஓம் ரங்காயை நம: 525

 

 1. ஓம் ஸிந்தூராருண ஶாலிந்யை நம:
 2. ஓம் ஸுந்தர்யை நம:
 3. ஓம் உபஸுந்தர்யை நம:
 4. ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை நம:
 5. ஓம் மோஹநஶூலிந்யை நம:
 6. ஓம் அஷ்டமூர்த்யை நம:
 7. ஓம் கலாநாதாயை நம:
 8. ஓம் அஷ்டஹஸ்தாயை நம:
 9. ஓம் ஸுதப்ரதாயை நம:
 10. ஓம் அங்காரகாயை நம:
 11. ஓம் கோபநாக்ஷ்யை நம:
 12. ஓம் ஹம்ஸாஸுர மதாபஹாயை நம:
 13. ஓம் ஆபீநஸ்தந நம்ராங்க்யை நம:
 14. ஓம் ஹரித்ராலேபித ஸ்தந்யை நம:
 15. ஓம் இந்த்ராக்ஷ்யை நம:
 16. ஓம் ஹேமஸங்காஶாயை நம:
 17. ஓம் ஹேமவஸ்த்ராயை நம:
 18. ஓம் ஹரப்ரியாயை நம:
 19. ஓம் ஈஶ்வர்யை நம:
 20. ஓம் இதிஹாஸாத்மநே நம:
 21. ஓம் ஈதிபாதா நிவாரிண்யை நம:
 22. ஓம் உபாஸ்யாயை நம:
 23. ஓம் உந்மதாகாராயை நம:
 24. ஓம் உல்லங்கித ஸுராபஹாயை நம:
 25. ஓம் ஊஷரஸ்தல காஸாராயை நம: 550

 

 1. ஓம் உத்பல ஶ்யாமலா க்ருதயே நம:
 2. ஓம் ருங்மய்யை நம:
 3. ஓம் ஸாம ஸங்கீதாயை நம:
 4. ஓம் ஶுத்தயே நம:
 5. ஓம் வைகல்ப வல்லர்யை நம:
 6. ஓம் ஸாயந்தந ஹுதயே நம:
 7. ஓம் தாஸகாமதேநு ஸ்வரூபிண்யை நம:
 8. ஓம் பஞ்சதஶாக்ஷரீ மந்த்ராயை நம:
 9. ஓம் தாரகாவ்ருத ஷோடஶாயை நம:
 10. ஓம் ஹ்ரீங்கார நிஷ்டாயை நம:
 11. ஓம் ஹ்ரீங்காராயை நம:
 12. ஓம் ஹுங்கார்யை நம:
 13. ஓம் துரிதாபஹாயை நம:
 14. ஓம் ஷடங்காயை நம:
 15. ஓம் நவகோணஸ்தாயை நம:
 16. ஓம் த்ரிகோணாயை நம:
 17. ஓம் ஸர்வதோமுக்யை நம:
 18. ஓம் ஸஹஸ்ர வதநாயை நம:
 19. ஓம் பத்மாயை நம:
 20. ஓம் ஶூலிந்யை நம:
 21. ஓம் ஸுபாலிந்யை நம:
 22. ஓம் மஹாஶூலதராயை நம:
 23. ஓம் ஶக்த்யை நம:
 24. ஓம் மாத்ரே நம:
 25. ஓம் மாஹேந்த்ரபூஜிதாயை நம: 575

 

 1. ஓம் ஶூலதுர்காயை நம:
 2. ஓம் ஶீலஹராயை நம:
 3. ஓம் ஶோபநாயை நம:
 4. ஓம் ஶூலிந்யை நம:
 5. ஓம் ஸ்ரீஶூலிந்யை நம:
 6. ஓம் ஜகத்பீஜாயை நம:
 7. ஓம் மூலாயை நம:
 8. ஓம் ஹுங்கார ஶூலிந்யை நம:
 9. ஓம் ப்ரகாஶாயை நம:
 10. ஓம் பரமாகாஶாயை நம:
 11. ஓம் பாவிதாயை நம:
 12. ஓம் வீரஶூலிந்யை நம:
 13. ஓம் நாரஸிம்ஹ்யை நம:
 14. ஓம் மஹேந்த்ராண்யை நம:
 15. ஓம் ஸாள்யை நம:
 16. ஓம் ஶரப ஶூலிந்யை நம:
 17. ஓம் ருங்கார்யை நம:
 18. ஓம் ருதுமத்யை நம:
 19. ஓம் அகோராயை நம:
 20. ஓம் அதர்வணகோபிகாயை நம:
 21. ஓம் கோரகோராயை நம:
 22. ஓம் ஜபாராக ப்ரஸூநாஞ்சிதமாலிகாயை நம:
 23. ஓம் ஸுஸ்வரூபாய நம:
 24. ஓம் ஸௌஹ்ருதாட்யாயை நம:
 25. ஓம் லீடாயை நம: 600

 

 1. ஓம் டாடிம பாடலாயை நம:
 2. ஓம் லயாயை நம:
 3. ஓம் லம்படாயை நம:
 4. ஓம் லீநாயை நம:
 5. ஓம் குங்குமாருண கந்தராயை நம:
 6. ஓம் இகாராத்யாயை நம:
 7. ஓம் இளாநாதாயை நம:
 8. ஓம் இளாவ்ருத ஜநாவ்ருதாயை நம:
 9. ஓம் ஐஶ்வர்ய நிஷ்டாயை நம:
 10. ஓம் ஹரிதாயை நம:
 11. ஓம் ஹரிதாள ஸமப்ரபாயை நம:
 12. ஓம் உத்காமாயை நம:
 13. ஓம் லாஜபோஜ்யாயை நம:
 14. ஓம் யுக்தாயுக்த படாந்விதாயை நம:
 15. ஓம் ஔத்ஸுக்யாயை நம:
 16. ஓம் அணிமத்கம்யாயை நம:
 17. ஓம் அகிலாண்ட நிவாஸிந்யை நம:
 18. ஓம் ஹம்ஸமுக்தாமணி ஶ்ரேண்யை நம:
 19. ஓம் ஹம்ஸாக்யாயை நம:
 20. ஓம் ஹாஸகாரிண்யை நம:
 21. ஓம் கலிதோஷ ஹராயை நம:
 22. ஓம் க்ஷீரபாயிந்யை நம:
 23. ஓம் விப்ரபூஜிதாயை நம:
 24. ஓம் கட்வாங்கஸ்தாயை நம:
 25. ஓம் கட்கரூபாயை நம: 625

 

 1. ஓம் கபீஜாயை நம:
 2. ஓம் கரஸூதநாயை நம:
 3. ஓம் ஆஜ்யபாயிந்யை நம:
 4. ஓம் அஸ்திமாலாயை நம:
 5. ஓம் பார்த்திவாராத்ய பாஹுகாயை நம:
 6. ஓம் கம்பீர நாபிகாயை நம:
 7. ஓம் ஸித்த கிந்நரஸ்த்ரீ ஸமாவ்ருதாயை நம:
 8. ஓம் கட்காத்மிகாயை நம:
 9. ஓம் கநநிபாயை நம:
 10. ஓம் வைஶ்யார்ச்யாயை நம:
 11. ஓம் மாக்ஷிகப்ரியாயை நம:
 12. ஓம் மகாரவர்ணாயை நம:
 13. ஓம் கம்பீராயை நம:
 14. ஓம் ஶூத்ரார்ச்யாயை நம:
 15. ஓம் ஆஸவப்ரியாயை நம:
 16. ஓம் சாதுர்யை நம:
 17. ஓம் பார்வணா ராத்யாயை நம:
 18. ஓம் முக்தா தாவள்ய ரூபிண்யை நம:
 19. ஓம் சந்தோமய்யை நம:
 20. ஓம் பௌம பூஜ்யாயை நம:
 21. ஓம் துஷ்டஶத்ரு விநாஶிந்யை நம:
 22. ஓம் ஜயிந்யை நம:
 23. ஓம் அஷ்டமீஸேவ்யாயை நம:
 24. ஓம் க்ரூரஹோம ஸமந்விதாயை நம:
 25. ஓம் ஜங்கார்யை நம: 650

 

 1. ஓம் நவமீபூஜ்யாயை நம:
 2. ஓம் லாங்கலீ குஸுமப்ரியாயை நம:
 3. ஓம் ஸதா சதுர்தஶீ பூஜ்யாயை நம:
 4. ஓம் பக்தாநாம் புஷ்டிகாரிண்யை நம:
 5. ஓம் ஜ்ஞாநகம்யாயை நம:
 6. ஓம் தர்ஶபூஜ்யாயை நம:
 7. ஓம் டாமர்யை நம:
 8. ஓம் ரிபுமாரிண்யை நம:
 9. ஓம் ஸததம் கல்ப ஸம்வேத்யாயை நம:
 10. ஓம் கலிகால ஸுஸந்திதாயை நம:
 11. ஓம் டம்பாகராயை நம:
 12. ஓம் கல்பஸித்தாயை நம:
 13. ஓம் ஶல்யகௌதுக வர்த்தந்யை நம:
 14. ஓம் டாக்ருதயே நம:
 15. ஓம் கவிவரா ராத்யாயை நம:
 16. ஓம் ஸர்வஸம்பத் ப்ரதாயகாயை நம:
 17. ஓம் நவராத்ரி திநாராத்யாயை நம:
 18. ஓம் ராஷ்ட்ர தாராயை நம:
 19. ஓம் ராஷ்ட்ர வர்த்திந்யை நம:
 20. ஓம் பாநாஸவ மதத்வம்ஸிந்யை நம:
 21. ஓம் மூலிகாஸித்திதாயிந்யை நம:
 22. ஓம் பலப்ரதாயை நம:
 23. ஓம் குபேராத்யாயை நம:
 24. ஓம் பாரிஜாத ப்ரஸூநபாஜே நம:
 25. ஓம் பலிமந்த்ரௌக ஸம்ஸித்தாயை நம: 675

 

 1. ஓம் மந்த்ரசிந்த்யபலாவஹாயை நம:
 2. ஓம் பக்திப்ரியாயை நம:
 3. ஓம் பக்திகம்யாயை நம:
 4. ஓம் கிங்கராயை நம:
 5. ஓம் பகமாலிந்யை நம:
 6. ஓம் மாதவ்யை நம:
 7. ஓம் விபிநாந்தஸ்தாயை நம:
 8. ஓம் மஹத்யை நம:
 9. ஓம் மஹிஷார்த்திந்யை நம:
 10. ஓம் யஜுர்வேதகதாயை நம:
 11. ஓம் ஶங்கசக்ர ஹஸ்தாம்புஜ த்வயாயை நம:
 12. ஓம் ராஜஸாயை நம:
 13. ஓம் ராஜமாதங்க்யை நம:
 14. ஓம் ராகாசந்த்ர ஸமாநநாயை நம:
 15. ஓம் லாகவாயை நம:
 16. ஓம் ராகவாராத்யாயை நம:
 17. ஓம் ரமணீஜந மத்யகாயை நம:
 18. ஓம் வாகீஶ்வர்யை நம:
 19. ஓம் வகுள மால்யாயை நம:
 20. ஓம் வாங்மய்யை நம:
 21. ஓம் வாரிதாஸுகாயை நம:
 22. ஓம் ஶரபாதீஶ வநிதாயை நம:
 23. ஓம் சந்த்ரமண்டல மத்யகாயை நம:
 24. ஓம் ஷடத்வாந்தர தாராயை நம:
 25. ஓம் ரக்தாஜுஷ்டா ஹுதாபஹாயை நம: 700

 

 1. ஓம் தத்வஜ்ஞாநாநந்த கலாமயாயை நம:
 2. ஓம் ஸாயுஜ்ய ஸாதநாயை நம:
 3. ஓம் கர்மஸாதக ஸம்லீந தநதர்ஶநதாஸதாயை நம:
 4. ஓம் ஹங்காரிகாயை நம:
 5. ஓம் ஸ்தாவராத்மநே நம:
 6. ஓம் அமரீலாஸ்ய மோதநாயை நம:
 7. ஓம் லங்காரத்ரய ஸம்பூதாயை நம:
 8. ஓம் லலிதாயை நம:
 9. ஓம் லக்ஷ்மணார்ச்சிதாயை நம:
 10. ஓம் லக்ஷ்ம மூர்த்யை நம:
 11. ஓம் ஸதாஹாராயை நம:
 12. ஓம் ப்ரஸாதாவாஸ லோசநாயை நம:
 13. ஓம் நீலகண்ட்யை நம:
 14. ஓம் ஹரித்ரஶ்மயே நம:
 15. ஓம் ஶுக்யை நம:
 16. ஓம் கௌர்யை நம:
 17. ஓம் கோத்ரஜாயை நம:
 18. ஓம் அபர்ணாயை நம:
 19. ஓம் யக்ஷிண்யை நம:
 20. ஓம் யக்ஷாயை நம:
 21. ஓம் ஹரித்ராயை நம:
 22. ஓம் ஹலிந்யை நம:
 23. ஓம் ஹல்யை நம:
 24. ஓம் ததத்யை நம:
 25. ஓம் உந்மதாயை நம: 725

 

 1. ஓம் ஊர்ம்யை நம:
 2. ஓம் ரஸாயை நம:
 3. ஓம் விஶ்வம்பராயை நம:
 4. ஓம் ஸ்திராயை நம:
 5. ஓம் பஞ்சாஸ்யாயை நம:
 6. ஓம் பஞ்சம்யை நம:
 7. ஓம் ராகாயை நம:
 8. ஓம் பாக்யாயை நம:
 9. ஓம் யோகாத்மிகாயை நம:
 10. ஓம் அம்பிகாயை நம:
 11. ஓம் கணிகாயை நம:
 12. ஓம் காள்யை நம:
 13. ஓம் வீணாயை நம:
 14. ஓம் ஶோணாயை நம:
 15. ஓம் ரணாத்மிகாயை நம:
 16. ஓம் ரமாயை நம:
 17. ஓம் தூத்யை நம:
 18. ஓம் களாயை நம:
 19. ஓம் ஸிம்ஹ்யை நம:
 20. ஓம் லஜ்ஜாயை நம:
 21. ஓம் தூமவத்யை நம:
 22. ஓம் ஜடாயை நம:
 23. ஓம் ப்ருங்க்யை நம:
 24. ஓம் ஸங்க்யை நம:
 25. ஓம் ஸக்யை நம: 750

 

 1. ஓம் பீநாயை நம:
 2. ஓம் ஸ்நேஹாயை நம:
 3. ஓம் ஆரோக்யாயை நம:
 4. ஓம் மநஸ்விந்யை நம:
 5. ஓம் ரண்யை நம:
 6. ஓம் ம்ருடாயை நம:
 7. ஓம் த்ருடாயை நம:
 8. ஓம் ஜ்யேஷ்டாயை நம:
 9. ஓம் ரமண்யை நம:
 10. ஓம் யமுநாரதாயை நம:
 11. ஓம் முஸல்யை நம:
 12. ஓம் முண்டிதாயை நம:
 13. ஓம் மோட்யை நம:
 14. ஓம் சண்டாயை நம:
 15. ஓம் கண்டாயை நம:
 16. ஓம் கணாயை நம:
 17. ஓம் பலாயை நம:
 18. ஓம் ஸுக்லாயை நம:
 19. ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ர்யை நம:
 20. ஓம் வஶாயை நம:
 21. ஓம் ஜ்ஞாந்யை நம:
 22. ஓம் மாந்யை நம:
 23. ஓம் நீலாளகாயை நம:
 24. ஓம் ஶச்யை நம:
 25. ஓம் ஸூர்யை நம: 775

 

 1. ஓம் சந்த்ராயை நம:
 2. ஓம் க்ருண்யை நம:
 3. ஓம் யோஷாயை நம:
 4. ஓம் வீர்யாயை நம:
 5. ஓம் க்ரீடாரஸாபஹாயை நம:
 6. ஓம் நூத்நாயை நம:
 7. ஓம் ஸோமாயை நம:
 8. ஓம் மஹாராஞ்யை நம:
 9. ஓம் கயாயாகாயை நம:
 10. ஓம் ஹுதப்ரபாயை நம:
 11. ஓம் தூர்த்தாயை நம:
 12. ஓம் ஸுதாதநயாயை நம:
 13. ஓம் லீநாயை நம:
 14. ஓம் புஷ்ட்யை நம:
 15. ஓம் ம்ருஷ்டாயை நம:
 16. ஓம் ஸுதாகராயை நம:
 17. ஓம் கரிணீகாமிநீ முக்தாமணி ஶ்ரேண்யை நம:
 18. ஓம் பண்யை நம:
 19. ஓம் கராயை நம:
 20. ஓம் தார்க்ஷ்யை நம:
 21. ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை நம:
 22. ஓம் நதாசார்யாயை நம:
 23. ஓம் கௌரிகாயை நம:
 24. ஓம் கிரிஜாங்கநாயை நம:
 25. ஓம் இந்த்ரஜாலாயை நம: 800

 

 1. ஓம் இந்துமுக்யை நம:
 2. ஓம் இந்த்ரோபேந்த்ராதி ஸம்ஸ்துதாயை நம:
 3. ஓம் ஶிவதூத்யை நம:
 4. ஓம் கரளாயை நம:
 5. ஓம் ஶிதிகண்டகுடும்பிந்யை நம:
 6. ஓம் ஜ்வலந்த்யை நம:
 7. ஓம் ஜ்வலநாகாராயை நம:
 8. ஓம் ஜ்வலாயை நம:
 9. ஓம் ஜாஜ்வல்ய தம்பதாயை நம:
 10. ஓம் ஜ்வாலாஶ்யாயை நம:
 11. ஓம் ஜ்வாலாமணி ஜ்யோதிஷாம் கதயே நம:
 12. ஓம் ஜ்யோதிஶ்ஶாஸ்த்ராநு மேயாத்மநே நம:
 13. ஓம் ஜ்யோதிஷ்யை நம:
 14. ஓம் ஜ்வலிதோஜ்வலாயை நம:
 15. ஓம் ஜ்யோதிஷ்மத்யை நம:
 16. ஓம் துர்கவாஸி ஜ்யோத்ஸ்நாபாயை நம:
 17. ஓம் ஜ்வலநார்ச்சிதாயை நம:
 18. ஓம் லங்கார்யை நம:
 19. ஓம் லலிதாவாஸாயை நம:
 20. ஓம் லலிதாயை நம:
 21. ஓம் லலிதாத்மிகாயை நம:
 22. ஓம் லங்காதிபாலாஸ்ய லோலாயை நம:
 23. ஓம் லயபோக மயாலயாயை நம:
 24. ஓம் லாவண்ய ஶாலிந்யை நம:
 25. ஓம் லோலாயை நம: 825

 

 1. ஓம் லாங்கலாயை நம:
 2. ஓம் லலிதாம்பிகாயை நம:
 3. ஓம் லாஞ்ச்சநாயை நம:
 4. ஓம் லம்படாயை நம:
 5. ஓம் அலங்க்யாயை நம:
 6. ஓம் லகுளார்வண முக்திதாயை நம:
 7. ஓம் லலாடநேத்ராயை நம:
 8. ஓம் லஜ்ஜாட்யாயை நம:
 9. ஓம் லாஸ்யாலாபாயை நம:
 10. ஓம் மதாகராயை நம:
 11. ஓம் ஜ்வாலாக்ருதயே நம:
 12. ஓம் ஜ்வலத்பீஜாயை நம:
 13. ஓம் ஜ்யோதிர்மண்டல மத்யகாயை நம:
 14. ஓம் ஜ்யோதிஸ்தம்பாயை நம:
 15. ஓம் ஜ்வலத்வீர்யாயை நம:
 16. ஓம் ஜ்வலந்மந்த்ராயை நம:
 17. ஓம் ஜ்வலத்பலாயை நம:
 18. ஓம் ஜுஷிராயை நம:
 19. ஓம் ஜும்படாயை நம:
 20. ஓம் ஜ்யோதிர்மாலிகாயை நம:
 21. ஓம் ஜ்யோதிகாஸ்மிதாயை நம:
 22. ஓம் ஜ்வலத்வலய ஹஸ்தாப்ஜாயை நம:
 23. ஓம் ஜ்வலப்ரஜ்வல கோஜ்வலாயை நம:
 24. ஓம் ஜ்வாலமால்யாயை நம:
 25. ஓம் ஜகஜ்ஜ்வாலாயை நம: 850

 

 1. ஓம் ஜ்வலஜ் ஜ்வலக ஸஜ்வாலாயை நம:
 2. ஓம் லம்பீஜாயை நம:
 3. ஓம் லேலிஹாஸாத்மநே நம:
 4. ஓம் லீலாக்லிந்நாயை நம:
 5. ஓம் லயாபஹாயை நம:
 6. ஓம் லஜ்ஜாவத்யை நம:
 7. ஓம் லப்தபுத்ர்யை நம:
 8. ஓம் லாகிந்யை நம:
 9. ஓம் லோல குண்டலாயை நம:
 10. ஓம் லப்தபாக்யாயை நம:
 11. ஓம் லப்தகாமாயை நம:
 12. ஓம் லப்ததியே நம:
 13. ஓம் லப்த மங்களாயை நம:
 14. ஓம் லப்தவீர்யாயை நம:
 15. ஓம் லப்தவ்ருதாயை நம:
 16. ஓம் லாபாயை நம:
 17. ஓம் லப்த விநாஶிந்யை நம:
 18. ஓம் லஸத் வஸ்த்ராலஸத்பீடாயை நம:
 19. ஓம் லஸந்மால்யாயை நம:
 20. ஓம் லஸத்ப்ரபாயை நம:
 21. ஓம் ஶூலஹஸ்தாயை நம:
 22. ஓம் ஶூரஸேவ்யாயை நம:
 23. ஓம் ஶூலிந்யை நம:
 24. ஓம் ஶூலநாஶிந்யை நம:
 25. ஓம் ஸுக்ருத்யநுமத்யை நம: 875

 

 1. ஓம் ஶூர்ப்பாயை நம:
 2. ஓம் ஶோபநாயை நம:
 3. ஓம் ஸூர்ப்பதாரிண்யை நம:
 4. ஓம் ஶூலஸ்தாயை நம:
 5. ஓம் ஶூரசித்தஸ்தாயை நம:
 6. ஓம் ஶூலாயை நம:
 7. ஓம் ஶுக்ல ஸுரார்சிதாயை நம:
 8. ஓம் ஶுக்லபத்மாஸநாரூடாயை நம:
 9. ஓம் ஶுக்லாயை நம:
 10. ஓம் ஶுக்லாம்பராயை நம:
 11. ஓம் ஶுகாயை நம:
 12. ஓம் ஶுகலாலித ஹஸ்தாப்ஜாயை நம:
 13. ஓம் ஶ்வேதாயை நம:
 14. ஓம் ஶுகநுதாயை நம:
 15. ஓம் ஶுபாயை நம:
 16. ஓம் லலிதாக்ஷர மந்த்ரஸ்தாயை நம:
 17. ஓம் லிப்தகுங்கும பாஸுராயை நம:
 18. ஓம் லிபிரூபாயை நம:
 19. ஓம் லிப்தபஸ்மாயை நம:
 20. ஓம் லிப்தசந்தந பங்கிலாயை நம:
 21. ஓம் லீலாபாஷண ஸம்லோலாயை நம:
 22. ஓம் லீந கஸ்தூரிகாத்ரவாயை நம:
 23. ஓம் லிகிதாம்புஜ சக்ரஸ்தாயை நம:
 24. ஓம் லிக்யாயை நம:
 25. ஓம் லிகித வைபவாயை நம: 900

 

 1. ஓம் நீலாலகாயை நம:
 2. ஓம் நீதிமத்யை நம:
 3. ஓம் நீதிஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபிண்யை நம:
 4. ஓம் நீசக்ந்யை நம:
 5. ஓம் நிஷ்களாயை நம:
 6. ஓம் நித்யாயை நம:
 7. ஓம் நீலகண்ட ப்ரியாங்கநாயை நம:
 8. ஓம் நிராஶாயை நம:
 9. ஓம் நிர்குணாயை நம:
 10. ஓம் நீதாயை நம:
 11. ஓம் நித்யாயை நம:
 12. ஓம் நிர்மதாயை நம:
 13. ஓம் நிருபப்லவாயை நம:
 14. ஓம் நிர்ணீதாயை நம:
 15. ஓம் நிர்மலாயை நம:
 16. ஓம் நிஷ்டாயை நம:
 17. ஓம் நிரங்குஶ பராக்ரமாயை நம:
 18. ஓம் நிர்விண்ண தாநவபலாயை நம:
 19. ஓம் நிஶ்ஶேஷீக்ருத தாடகாயை நம:
 20. ஓம் நிரஞ்ஜந கராமந்த்ர்யை நம:
 21. ஓம் நிர்விக்ந பதநாஶிந்யை நம:
 22. ஓம் நித்யக்லிந்நாயை நம:
 23. ஓம் நிராஹாராயை நம:
 24. ஓம் நீவி நீலாம்பராஞ்சிதாயை நம:
 25. ஓம் நிஶாசர குலத்வம்ஸி நித்யாநந்த பரம்பராயை நம: 925

 

 1. ஓம் நிம்பப்ரியாயை நம:
 2. ஓம் நிராவேஶாயை நம:
 3. ஓம் நிந்திதாஸுரஸுந்தர்யை நம:
 4. ஓம் நிர்கோஷாயை நம:
 5. ஓம் நிகளாக்ருஷ்ட க்ருத்திஜாலா வ்ருஷாங்கணாயை நம:
 6. ஓம் நித்ய கல்யாண்யை நம:
 7. ஓம் நிரந்தர ஸுகப்ரதாயை நம:
 8. ஓம் நிர்லோபாயை நம:
 9. ஓம் நீதிமத்ப்ரீதாயை நம:
 10. ஓம் நிர்விக்நாயை நம:
 11. ஓம் நிமிஷாபஹாயை நம:
 12. ஓம் தும்பீஜாயைநம:
 13. ஓம் துஷ்டஸம்ஹார்யை நம:
 14. ஓம் துர்மதா துரிதாபஹாயை நம:
 15. ஓம் துருத்ஸஹ மஹாவீர்யாயை நம:
 16. ஓம் துர்மேதோத்ஸவ நாஶிந்யை நம:
 17. ஓம் துர்மாம்ஸ பக்ஷிண்யை நம:
 18. ஓம் துஷ்டாயை நம:
 19. ஓம் தூரீக்ருத நிஶாசராயை நம:
 20. ஓம் தூத்யை நம:
 21. ஓம் துஷ்ட க்ரஹமத சும்பிந்யை நம:
 22. ஓம் துர்பல ரக்ஷக்யை நம:
 23. ஓம் ஷ்டங்கர்யை நம:
 24. ஓம் ஷ்டம்மய்யை நம:
 25. ஓம் ஷ்டம்பாயை நம: 950

 

 1. ஓம் ஷ்டம்பீஜாயை நம:
 2. ஓம் ஷ்டாபகீலகாயை நம:
 3. ஓம் க்ரஹேஶ்வர்யை நம:
 4. ஓம் க்ரஹாராத்யாயை நம:
 5. ஓம் க்ரஹிணீ ரோகமோசிந்யை நம:
 6. ஓம் க்ரஹாவேஶ கர்யை நம:
 7. ஓம் க்ராஹ்யாயை நம:
 8. ஓம் க்ரஹக்ராமாபி ரக்ஷிண்யை நம:
 9. ஓம் க்ராமௌஷத மஹாவீர்யாயை நம:
 10. ஓம் க்ராம்ய ஸர்வ பயாபஹாயை நம:
 11. ஓம் க்ரஹத்வேஷ்யை நம:
 12. ஓம் க்ரஹாரூடாயை நம:
 13. ஓம் க்ராமண்யை நம:
 14. ஓம் க்ராமதேவதாயை நம:
 15. ஓம் க்ருஹீதப்ரஹ்ம முக்யாஸ்த்ராயை நம:
 16. ஓம் க்ருஹீதாயுத ஶக்திதாயை நம:
 17. ஓம் க்ராஸமாம்ஸாயை நம:
 18. ஓம் க்ருஹஸ்தார்ச்யாயை நம:
 19. ஓம் க்ரஹபூத நிவாரிண்யை நம:
 20. ஓம் ஹம்பூதாயை நம:
 21. ஓம் ஹலத்ருக் ஸேவ்யாயை நம:
 22. ஓம் ஹரஹாரி குசாஞ்சலாயை நம:
 23. ஓம் ஹர்ஷப்ரதாயை நம:
 24. ஓம் ஹராராத்யாயை நம:
 25. ஓம் ஹாஸநிந்த்ய நிஶாசராயை நம: 975

 

 1. ஓம் ஹவிர்போக்த்ர்யை நம:
 2. ஓம் ஹரித்ராபாயை நம:
 3. ஓம் ஹரிதாஶ்வாதி ரோஹிண்யை நம:
 4. ஓம் ஹரித்பதி ஸமாராத்யாயை நம:
 5. ஓம் ஹலாக்ருஷ்ட ஸுராஸுராயை நம:
 6. ஓம் ஹாரீத ஶுகவத்பாண்யை நம:
 7. ஓம் ஹயமேதாபிரக்ஷ்யை நம:
 8. ஓம் ஹம்ஸாக்ஷர்யை நம:
 9. ஓம் ஹம்ஸபீஜாயை நம:
 10. ஓம் ஹாஹாகாராயை நம:
 11. ஓம் ஹராஶுகாயை நம:
 12. ஓம் ஹய்யங்கவீந ஹ்ருத்வ்ருத்தயே நம:
 13. ஓம் ஹாரீதாம்ஶு மணித்யுதயே நம:
 14. ஓம் ஹுங்காராத்மநே நம:
 15. ஓம் ஹுதாயை நம:
 16. ஓம் ஹோம்யாயை நம:
 17. ஓம் ஹுங்காராலய நாயிகாயை நம:
 18. ஓம் ஹுங்கார பஞ்ஜர ஶுகாயை நம:
 19. ஓம் ஹுங்கார கமலேந்த்ரியாயை நம:
 20. ஓம் ஹுங்கார ராத்ரிக ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம:
 21. ஓம் ஹுங்காரத்ரும மஞ்ஜர்யை நம:
 22. ஓம் ஹுங்கார தீபிகா ஜ்வாலாயை நம:
 23. ஓம் ஹுங்காரார்வண கௌமுத்யை நம:
 24. ஓம் ஹும்பட்கர்யை நம:
 25. ஓம் ஹும்பட்யுதயே நம: 1000

 

 1. ஓம் ஹுங்காராகாஶ பாஸ்கராயை நம:
 2. ஓம் பட்கார்யை நம:
 3. ஓம் ஸ்பாடிகா காராயை நம:
 4. ஓம் ஸ்படிகாக்ஷ கராம்புஜாயை நம:
 5. ஓம் பட்கீலகார்யை நம:
 6. ஓம் பண்ணாஸத்ராயை நம:
 7. ஓம் பட்காரஹி ஶிகாமணயே நம:
 8. ஓம் பட்கார ஸுமநோ மாத்வ்யை நம:
 9. ஓம் பட்கார கமலேந்த்ரியாயை நம:
 10. ஓம் பட்கார ஸௌத ஶ்ருங்கஸ்தாயை நம:
 11. ஓம் பட்காராத்வர தக்ஷிணாயை நம:
 12. ஓம் பட்கார ஶுக்திகாமூர்த்யை நம:
 13. ஓம் பட்காரத்ரும மஞ்ஜர்யை நம:
 14. ஓம் பட்கார வீர கட்காஸ்த்ராயை நம:
 15. ஓம் பட்கார தநுமத்யகாயை நம:
 16. ஓம் பட்கார ஶிபிகாரூடாயை நம:
 17. ஓம் பட்காரச்சத்ர லாஞ்ச்சிதாயை நம:
 18. ஓம் பட்கார பீட நிலயாயை நம:
 19. ஓம் பட்கார வ்ருதமண்டலாயை நம:
 20. ஓம் பட்கார குஞ்ஜர மதப்ரவாஹாயை நம:
 21. ஓம் பாலலோசநாயை நம:
 22. ஓம் பலாஶிந்யை நம:
 23. ஓம் பலகர்யை நம:
 24. ஓம் பலதாந பராயணாயை நம:
 25. ஓம் பட்காராஸ்த்ர பலாகாராயை நம: 1025

 

 1. ஓம் பலந்த்யை நம:
 2. ஓம் பலவர்ஜிதாயை நம:
 3. ஓம் ஸ்வாதந்த்ர்ய சரிதாயை நம:
 4. ஓம் ஸ்வஸ்த்தாயை நம:
 5. ஓம் ஸ்வப்நக்ரஹ நிஷூதிந்யை நம:
 6. ஓம் ஸ்வாதிஷ்டாநாம் புஜாரூடாயை நம:
 7. ஓம் ஸ்வயம்பூதாயை நம:
 8. ஓம் ஸ்வராத்மிகாயை நம:
 9. ஓம் ஸ்வர்காதிபாயை நம:
 10. ஓம் ஸ்வர்ண வர்ணாயை நம:
 11. ஓம் ஸ்வாஹாகார ஸ்வரூபிண்யை நம:
 12. ஓம் ஸ்வயம்வராயை நம:
 13. ஓம் ஸ்வராரோஹாயை நம:
 14. ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை நம:
 15. ஓம் ஸ்வரப்ரியாயை நம:
 16. ஓம் ஸ்வசக்ரராஜ நிலயாயை நம:
 17. ஓம் ஸ்வஸைந்ய விஜயப்ரதாயை நம:
 18. ஓம் ஸ்வப்ரதாநாயை நம:
 19. ஓம் ஸ்வாபகார்யை நம:
 20. ஓம் ஸ்வக்ருதாகில வைபவாயை நம:
 21. ஓம் ஸ்வைரிண்யை நம:
 22. ஓம் ஸ்வேதஶமந்யை நம:
 23. ஓம் ஸ்வரூபஜித மோஹிந்யை நம:
 24. ஓம் ஹாநோபாதி விநிர்முக்தாயை நம:
 25. ஓம் ஹாநிதௌக நிராஸநாயை நம: 1050

 

 1. ஓம் ஹஸ்தி கும்பத்வயகுசாயை நம:
 2. ஓம் ஹஸ்திராஜாதி ரோஹிண்யை நம:
 3. ஓம் ஹயக்ரீவ ஸமாராத்யாயை நம:
 4. ஓம் ஹஸ்திக்ருத்தி ப்ரியாங்கநாயை நம:
 5. ஓம் ஹாளீக்ருத ஸ்வரகுலாயை நம:
 6. ஓம் ஹாநிவ்ருத்தி விவர்ஜிதாயை நம:
 7. ஓம் ஹாஹாஹூஹூ முகஸ்துத்யாயை நம:
 8. ஓம் ஹடதாநித க்ருத்திகாயை நம:
 9. ஓம் ஹதாஸுராயை நம:
 10. ஓம் ஹதத்வேஷாயை நம:
 11. ஓம் ஹாடகாத்ரி குஹாக்ருஹாயை நம:
 12. ஓம் ஹல்லீநடந ஸந்துஷ்டாயை நம:
 13. ஓம் ஹரிகஹ்வர வல்லபாயை நம:
 14. ஓம் ஹநுமத்கீதஸங்கீதாயை நம:
 15. ஓம் ஹாஸிதாயை நம:
 16. ஓம் ஹரிஸோதர்யை நம:
 17. ஓம் ஹகார கந்தரா ஸிம்ஹ்யை நம:
 18. ஓம் ஹகார குஸுமாஸவாயை நம:
 19. ஓம் ஹகாரதடிநீ பூராயை நம:
 20. ஓம் ஹகாரஜலபங்கஜாயை நம:
 21. ஓம் ஹகார யாமிநீ ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம:
 22. ஓம் ஹகார கசிதா ரஸாயை நம:
 23. ஓம் ஹகார சக்ர பாலார்காயை நம:
 24. ஓம் ஹகார மரு தீதிதயே நம:
 25. ஓம் ஹகார வாஸராங்க்யை நம: 1075

 

 1. ஓம் ஹகார கிரி நிர்ஜராயை நம:
 2. ஓம் ஹகாரமது மாதுர்யாயை நம:
 3. ஓம் ஹகாராஶ்ரம தாபஸ்யை நம:
 4. ஓம் ஹகார மது வாஸந்த்யை நம:
 5. ஓம் ஹகார ஸ்வரகாகள்யை நம:
 6. ஓம் ஹகார மந்த்ரபீஜார்ணாயை நம:
 7. ஓம் ஹகார படஹத்வந்யை நம:
 8. ஓம் ஹகார நாரீ லாவண்யாயை நம:
 9. ஓம் ஹகார பரதேவதாயை நம:
 10. ஓம் வேதாந்த ரூபாயை நம:
 11. ஓம் துர்கா தேவ்யை நம:
 12. ஓம் பக்தாநுகம்பாயை நம:
 13. ஓம் துர்காயை நம:
 14. ஓம் ஸ்ரீபரதேவதாயை நம: 1089

 

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.