ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமம்

ஸ்ரீரஸ்து

ஸ்ரீ துர்காம்பிகாயை நம:

 

 1. ஸ்ரீ துர்கா த்ரிஜகந்மாதா ஸ்ரீமத் கைலாஸவாஸிநீ

ஹிமாசலகுஹாகாந்த மாணிக்ய மணிமண்டபா

 

 1. கிரிதுர்கா கௌரஹஸ்தா கணநாத வ்ருதாங்கணா

கல்பகாரண்ய ஸம்வீத மாலதீ குஞ்ஜ மந்திரா

 

 1. தர்ம ஸிம்ஹாஸநாரூடா டாகிந்யாதி ஸமாச்ரிதா

ஶுத்த வித்யாதரா மத்ஸ்ய வதூடி நிகரஸ்துதா

 

 1. சிந்தாமணி ஶிலாக்லுப்த த்வாராவளி க்ருஹாந்தரா

கடாக்ஷ வீக்ஷணாபேக்ஷ கமலாக்ஷி ஸுராங்கநா

 

 1. லீலா பாஷண ஸம்லோல கமலாஸந வல்லபா

யாமளோப நிஷந் மந்த்ர விலபுச்சக புங்கவா

 

 1. தூர்வாதள ஶ்யாமரூபா துர்வார மத விஹ்வலா

நவகோரக ஸம்பச் ச்ரீ கல்பகாரண்ய குந்தலா

 

 1. வேணிகைதக பர்ஹாம்ஶு விஜிதஸ்மர பட்டஸா

கசஸீமந்த ரேகாந்த லம்பமாணிக்ய லம்பிகா

 

 1. புஷ்ப பாண ஶராலீட கநதம்மில்ல பூஷணா

பால சந்த்ர களாப்ராந்த ஸத்ஸுதா பிந்து மௌக்திகா

 

 1. சூளிகாதம்பிநீ ஶ்லிஷ்ட சந்த்ர ரேகா லலாடிகா

சந்த்ர மண்டல ஸம்யுக்த பௌம குங்கும ரேகிகா

 

 1. கேஶாப்ர முக்த கோதண்ட ஸத்ருக் ப்ரூ லதிகாஞ்சிதா

மாரசாப லஸச் சுப்ர ம்ருகநாபி விஶேஷிகா

 

 1. கர்ணபூரித கல்ஹார காங்க்ஷிதா பாங்க வீக்ஷணா

க்ஷீராஶயோத்பலாகார விலஸத் க்ருஷ்ண தாரகா

 

 

 1. நேத்ர பங்கே ருஹாந்தஸ்த ப்ரமத் ப்ரமர தாலுகா

கரளாவ்ருத கல்லோல நிமேஷாஞ்ஜந பாஸுரா

 

 1. தீக்ஷ்ண தாரா ப்ரத்யும்ந ஶஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வீக்ஷணா

முகசந்த்ர ஸுதாபூர லுடந் மீநாப லோசநா

 

 1. மௌக்திகாவ்ருத தாடங்க மண்டலத்வய மண்டிதா

கந்தர்ப த்வஜதா கீர்ண மகராங்கித குண்டலா

 

 1. கர்ண ரத்நௌக சிந்தார்க கமநீய முகாம்புஜா

காருண்யஸ்யந்தி வதநா கண்டமூல ஸுகுங்குமா

 

 1. ஓஷ்ட பிம்ப பலாமோத ஶுகதுண்டாப நாஸிகா

திலசம்பக புஷ்பஸ்ரீ நாஸிகாபரணோஜ்ஜ்வலா

 

 1. நாஸா சம்பக ஸம்ஸ்ரஸ்த மதுபிந்துக மௌக்திகா

முகபங்கஜ கிஞ்ஜல்க முக்தாஜால ஸுநாஸிகா

 

 1. ஸாளுவேஶ முகாஸ்வாத லோலுபாதர பல்லவா

ரதநாம்ஶ நடீரங்க ப்ரஸ்தாவந படாதரா

 

 1. தந்த லக்ஷ்மீ க்ருஹத்வார நீஹாராம் ஶ்வதரச்சதா

வித்ருமாதர பாலார்க மிஶ்ர ஸ்மேராம்ஶு கௌமுதீ

 

 1. மந்த்ர பீஜாங்குராகார த்விஜாவளி விராஜிதா

ஸல்லாப லக்ஷ்மீ மாங்கள்ய மௌக்திக ஸ்ரக்ரதாலயா

 

 1. தாம்பூல ஸார ஸௌகந்தி ஸகலாம்நாய தாலுகா

கர்ண லக்ஷ்மீ விலாஸார்த்த மணிதர்பண கந்தபூ:

 

 1. கபோல முகுராக்ராந்த கர்ண தாடங்க தீதிதி:

முகபத்ம ரஜஸ்தூல ஹரித்ரா சூர்ண மண்டிதா

 

 1. கண்டாதர்ஶ ப்ரபாஸாந்த்ர விஜிதஸ்ரீ விராஜிதா

தேஶிகேஶ ஹ்ருதாநந்த ஸம்பச்சிபுக பேடிகா

 

 

 

 1. ஶரபாதீஶ ஸம்பத்த மாங்கள்ய மணிகந்தரா

கஸ்தூரிபங்க ஸஞ்ஜாத களநாள முகாம்புஜா

 

 1. லாவண்யாம்போதி மத்யஸ்த ஶங்க ஸந்நிப கந்தரா

களஶங்க ப்ரஸூதாம்ஶு முக்தாதாம விராஜிதா

 

 1. மாலதீ மல்லிகா துல்ய புஜத்வய மநோஹரா

கநகாங்கத கேயூர ச்சவி நிர்ஜித பாஸ்கரா

 

 1. ப்ரகோஷ்ட வலயாக்ராந்த பரிவேஷ க்ருஹத்யுதி:

வலயத்வய வைடூர்யா ஜ்வாலா லீட கராம்புஜா

 

 1. பாஹுத்வய லதாக்ரஸ்த பல்லவாப கராங்குளி:

காபங்கேருஹ ப்ராம்யத் ரவிமண்டல கங்கணா

 

 1. அங்குளீ வித்ருமலதா பர்வ ஸ்வர்ணாங்குலீயகா

பாக்ய ப்ரத கராந்தஸ்த ஶங்கசக்ராங்க முத்ரிகா

 

 1. கரபத்ம தளப்ராந்த பாஸ்வத் ரத்ந நகாங்குரா

ரத்ந க்ரைவேய ஹாராதி ரமணீய குசாந்தரா

 

 1. ப்ராலம்பி கௌஸ்துபமணி ப்ரபாலிப்த ஸ்தநாந்தரா

ஶரபாதீஶ நேத்ராம்ஶு கஞ்சுகஸ்தந மண்டலா

 

 1. ரதீவிவாஹ காலஸ்ரீ பூர்ணகும்ப ஸ்தநத்வயா

அநங்க ஜீவநப்ராண மந்த்ர கும்ப ஸ்தநத்வயா

 

 1. மத்யவல்லீ ப்ராஜ்யபல த்வய வக்ஷோஜ பாஸுரா

ஸ்தநபர்வத பர்யந்த சித்ரகுங்கும பத்ரிகா

 

 1. ப்ரமாலீட ராஜீவ குட்மல ஸ்தந சூசுகா

மஹாஶரப ஹ்ருத்ராக ரக்த வஸ்த்ரோத்தரீயகா

 

 1. அநௌபம்யாதி லாவண்ய பார்ஷ்ணி பாகாபிநந்திதா

ஸ்தந ஸ்தபக ராராஜத் ரோமவல்லீ தளோதரா

 

 1. க்ருஷ்ண ரோமாவளீ க்ருஷ்ண ஸப்த பத்ரோதர ச்சவி:

ஸௌந்தர்ய பூர ஸம்பூர்ண ப்ரவாஹாவர்த்த நாபிகா

 

 1. அநங்கரஸ பூராப்தி தரங்காப வலித்ரயா

ஸந்த்யாருணாம்ஶு கௌஶும்ப படாத்ருத கடீதடீ

 

 1. ஸப்தகிங்கிணிகாசிஞ்சித் ரத்ந காந்தி கலாபிநீ

மேகலாதாம ஸங்கீர்ண மயூகாவ்ருத நீவிகா

 

 1. ஸுவர்ண ஸூத்ரா கலித ஸூக்ஷ்ம ரத்நாம்பராசலா

வீரேஶ்வரா நங்கஸரித் புளிநீ ஜகநஸ்த்தலா

 

 1. அஸாத்ருஶ்ய நிதம்பஸ்ரீ ரம்யரம்போரு காண்டயுக்

ஹலமல்லக நேத்ராப வ்யாப்த ஸந்தி மநோஹரா

 

 1. ஜாநு மண்டல திக்காரி ராஶி கூட கடீதடீ

ஸ்மர தூணீர ஸங்காஶ ஜங்கா த்விதய ஸுந்தரீ

 

 1. குல்ப த்விதய ஸௌபாக்ய ஜித தாலதள த்வயீ

த்விமணிர் ஜலஜா பாங்க்ரி யுக்மநூபுர மண்டலா

 

 1. ரணத்வலய ஸல்லாபத் ரத்நமாலாப பாதுகா

ப்ரபதாத்மக ஶஸ்த்ரௌக விலஸத் தர்ம புஸ்தகா

 

 1. ஆதார கூர்ம ப்ருஷ்டாப பாதப்ருஷ்ட விராஜிதா

பாதாங்குளி ப்ரபாஜால பராஜித திவாகரா

 

 1. சக்ரமசாமர மத்ஸ்யாங்க சரணஸ்த்தல பங்கஜா

ஸுரேந்த்ர கோடி மகுடீ ரத்ந ஸங்க்ராந்த பாதுகா

 

 1. அவ்யாஜ கருணாகுப்த தநு ரவ்யாஜ ஸுந்தரீ

ஶ்ருங்கார ரஸ ஸாம்ராஜ்ய பதபட்டாபிஷேசிதா

 

 1. ஶிவா பவாநீ ருத்ராணீ ஶர்வாணீ ஸர்வமங்களா

உமா காத்யாயநீ பத்ரா பார்வதீ பாவநாக்ருதி:

 

 1. ம்ருடாநீ சண்டிகா மாதா ரதிர் மங்களதேவதா

காளீ ஹைமவதீ வீரா கபாலீ ஶூலதாரிணீ

 

 

 

 1. ஶரபா ஶாம்பவீ மாயா தந்த்ரா தந்த்ரார்த்த ரூபிணீ

தருணா தர்மதா தர்மா தாபஸீ தாரகாக்ருதி:

 

 1. ஹரா மஹேஶ்வரீ முக்தா ஹம்ஸிநீ ஹம்ஸவாஹநா

பாக்யா பலகரீ நித்யா பக்திகம்யா பயாபஹா

 

 1. மாதங்கீ ரஸிகா மத்தா மாலிநீ மால்ய தாரிணீ

மோஹிநீ மோதிதா க்ருஷ்ணா முக்திதா மோத ஹர்ஷிதா

 

 1. ஶ்ருங்காரீ ஸ்ரீகரீ ஶூரா ஜயிநீ ஜய ஶ்ருங்கலா

ஸதீ தாராத்மிகா தந்வீ தாரநாதா தடித் ப்ரபா

 

 1. அபர்ணா விஜயா நீலி ரஜிதா த்வபராஜிதா

ஶங்கரீ ரமணீ ராமா ஶ்லேந்த்ர தநயா மஹீ

 

 1. பாலா ஸரஸ்வதீ லக்ஷ்மீ: பரமா பரதேவதா

காயத்ரீ ரஸிகா வித்யா கங்கா கம்பீர வைபவா

 

 1. தேவீ தாக்ஷாயணீ தக்ஷா தமநீ தாருணப்ரபா

மாரீ மாரகரீ ம்ருஷ்டா மந்த்ரிணீ மந்த்ர விக்ரஹா

 

 1. ஜ்வாலாமயீ பராரக்தா ஜ்வாலாக்ஷீ தூம்ரலோசநா

வாமா குதூஹலா கூல்யா கோமலா குட்மலஸ்தநீ

 

 1. தண்டிநீ முண்டிநீ தீரா ஜயகந்யா ஜயங்கரீ

சாமுண்டீ சண்ட முண்டேஶீ சண்டமுண்ட நிஷூதிநீ

 

 1. பத்ரகாளீ வஹ்நி துர்கா பாலிதாமர ஸைநிகா

யோகிநீகண ஸம்வீதா ப்ரபலா ஹம்ஸகாமிநீ

 

 1. ஶும்பாஸுர ப்ராணஹந்த்ரீ ஸூக்ஷ்மா ஶோபந விக்ரமா

நிஶும்ப வீர்யஶமநீ நிர்நித்ரா நிருபப்லவா

 

 1. தர்ம ஸிம்ஹாவ்ருதா மாலீ நாரஸிம்ஹாங்க லோலுபா

புஜாஷ்டக யுதா துங்கா துங்க ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ

 

 1. ராஜராஜேஶ்வரீ ஜ்யோத்ஸ்நா ராஜ்ய ஸாம்ராஜ்ய தாயிநீ

மந்த்ரகேளி ஶுகாலாபா மஹநீயா மஹாஶநா

 

 1. துர்வார கருணாஸிந்துர் தூமலா துஷ்டநாஶிநீ

வீரலக்ஷ்மீ வீரபூஜ்யா வீரவேஷ மஹோத்ஸவா

 

 1. வநதுர்கா வஹ்நிஹஸ்தா வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயிநீ

வநமாலிகா ச வாராணீ வாகாஸார நிவாஸிநீ

 

 1. ஏகாகிந்யேக ஸிம்ஹஸ்தா சைகதந்த ப்ரஸூதிநீ

ந்ருஸிம்ஹ சர்ம வஸநா நிர்நிரீக்ஷ்யா நிரங்குஶா

 

 1. ந்ருபால வீர்யா நிர்வேகா நீசக்ராம நிஷூதிநீ

ஸுதர்ஶநாஸ்த்ர தர்பக்நீ ஸோமகண்டாவதம்ஸிகா

 

 1. புளிந்த குல ஸம்ஸேவ்யா புஷ்ப துர்தூர மாலிகா

குஞ்ஜாமணி லஸந்மாலா ஶங்க தாடங்க ஶோபிநீ

 

 1. மாதங்க மத ஸிந்தூர திலகா மதுவாஸிநீ

புளிந்தி நீஶ்வரீ ஶ்யாமா சலசேலா கடிஸ்த்தலா

 

 1. பர்ஹாவதம்ஸ தம்மில்லா தமால ஶ்யாமலாக்ருதி:

ஶத்ரு ஸம்ஹார ஶஸ்த்ராங்கா பாஶகோதண்ட தாரிணீ

 

 1. கங்காளீ நாரஸிம்ஹாங்க ரக்த பாந ஸமுத்ஸுகா

வஸாமாலிநீ வாராஹ தம்ஷ்ட்ரா ப்ராலம்ப மாலிகா

 

 1. ஸந்த்யாருண ஜடாதாரீ காளமேக ஸமப்ரபா

சதுர்முக ஶிரோமாலா ஸர்ப்ப யஜ்ஞோபவீதிநீ

 

 1. தக்ஷயஜ்ஞா நலத்வம்ஸீ தளிதாமர டாம்பிகா

வீரபத்ரா மோதகரீ வீராடோப விஹாரிணீ

 

 1. ஜலதுர்கா மஹாமத்த மநுஜப்ராண பக்ஷிணீ

பரமந்த்ர பக்ஷிணீ வஹ்நி ஜ்வாலாகீர்ண த்ரிலோசநா

 

 1. ஶத்ரு ஶல்யமயா மேக நாத நிர்விண்ண தநவா

ராக்ஷஸப்ராண மதந வக்ரதம்ஷ்ட்ர மஹோஜ்வலா

 

 

 

 1. க்ஷூத்ர க்ரஹாபய க்ஷூத்ர மந்த்ர தந்த்ர க்ரியாவஹா

வ்யாக்ராஜிநாம் பரதரா வ்யாள கங்கண பூஷணா

 

 1. பலிபூஜா ப்ரியக்ஷூத்ர பைஶாச மதநாஶிநீ

ஸம்மோஹநாஸ்த்ர மந்த்ராபா தாநவௌக விநாஶிநி

 

 1. காமாக்ராந்த மநோவ்ருத்தி: காமகேளி கலாரதா

கர்ப்பூர வீடிகா ப்ரீதா காமிநீ ஜநமோஹிநீ

 

 1. ஸ்வப்நவதீ ஸ்வப்நபோக த்வம்ஸிதாகில தாநவா

ஆகர்ஷண க்ரியாலோலா சாஶ்ரிதாபீஷ்டதாயிநீ

 

 1. ஜ்வாலாமுகா ஜ்வாலநேத்ரா ஜ்வாலாங்கா ஜ்வரநாஶிநீ

ஶல்யாகரீ ஶல்யஹந்த்ரீ ஶல்ய மந்த்ராசலா(அ)சலா

 

 1. சதுர்த்யா குஹரா ரௌத்ரீ தாபக்நீ தருநாஶிநீ

தாரித்ர்ய ஸமநீ க்ருத்தா வ்யாதிநீ வ்யாதிநாஶிநீ

 

 1. ப்ரஹ்ம ரக்ஷோஹரா ப்ராஹ்மீ கணஹாரீ கணேஶ்வரீ

ஆவேஶ க்ரஹ ஸம்ஹாரீ ஹந்த்ரீ மந்த்ரீ ஹரிப்ரியா

 

 1. க்ருத்திகா க்ருத்திஹரணா கௌரீ கம்பீர மாநஸா

யுத்த ப்ரீதா யுத்தகாரீ யோத்ருகண்யா யுதிஷ்டிரா

 

 1. துஷ்டிதா புஷ்டிதா புண்யா போக மோக்ஷ பலப்ரதா

அபாபா பாப ஶமநா த்வரூபா ரூப தாருணா

 

 1. அந்நதா தநதா பூதா த்வணிமாதி பலப்ரதா

ஸித்திதா புத்திதா ஶூலா ஶிஷ்டாசார பராயணா

 

 1. அமாயா ஹ்யமராராத்யா ஹம்ஸ மந்த்ரா ஹலாயுதா

க்ஷாம ப்ரத்வம்ஸிநீ க்ஷோப்யா ஶார்தூல நலவாஸிநீ

 

 1. ஸத்வரூபா தமோஹந்த்ரீ ஸௌம்ய ஸாரங்க பாவநா

த்விஸஹஸ்ர கரா ஶுத்தா ஸ்தூல ஸிம்ஹ ஸுவாஸிநீ

 

 1. நாராயணீ மஹாவீர்யா நாத பிந்த்வந்தராத்மிகா

ஷட்குணா தத்வநிலயா தத்வாதீதா(அ)ம்ருதேஶ்வரீ

 

 1. ஸுரமூர்த்தி: ஸுராராத்யா ஸுமுகா காலரூபிணீ

ஸந்த்யா ரூபா காந்தீமதீ கேசரீ புவநேஶ்வரீ

 

 1. மூலப்ரக்ருதி ரவ்யக்தா மஹாமாயா மநோன்மணீ

ஜ்யேஷ்ட்டா வாமா ஜகந்மூலா ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹார காரணா

 

 1. ஸ்வதந்த்ரா ஸ்வவஶா லோக போகதா ஸுரநந்திநீ

சித்ரா சித்ராக்ருதிஶ் சைவ ஸசித்ர வஸநப்ரியா

 

 1. விஷாபஹா வேதமந்த்ரா வேதவித்யா விலாஸிநீ

குண்டலீ கந்த நிலயா குஹ்யா குஹ்யக வந்திதா

 

 1. காளராத்ரீ கலா நிஷ்டா கௌமாரீ காம மோஹிநீ

வஶ்யாதிநீ வராரோஹா வந்தாரு ஜந வத்ஸலா

 

 1. ஸம்ஜ்வாலா மாலிநீ ஶக்தி: ஸுராப்ரீதா ஸுவாஸிநீ

மஹிஷாஸுர ஸம்ஹாரீ மத்தமாதங்க காமிநீ

 

 1. மதகந்தித மாதங்கா வித்யுத் தாமாபி ஸுந்தரீ

ரக்த பீஜாஸுர த்வம்ஸீ வீரபாணா ஸுரேக்ஷணா

 

 1. மஹிஷோத்தம ஸம்ரூடா மாம்ஸ ப்ரேதாயுதாஞ்சலா

யஶோ வர்த்தி: ஹேமகூட துங்க ஶ்ருங்க நிகேதநா

 

 1. தாநகல்பக ஸச்சாயா ஸந்தாநாதி பலப்ரதா

ஆஶ்ரிதாபீஷ்ட வரதா சாகிலாகம கோபிதா

 

 1. தாரித்ர்ய ஶைல தம்போளி: க்ஷுத்ர பங்கஜ சந்த்ரிகா

ரோகாந்தகார சண்டாம்ஶு: பாபத்ரும குடாரிகா

 

 1. பவாடவீ தவா வஹ்நி: ஶத்ருஸ் தூல ஸ்புலிங்கருக்

ஸ்போட கோரக மாயூரீ க்ஷுத்ர ப்ராண நிவாரிணீ

 

 1. அபஸ்மார ம்ருக வ்யாக்ரீ சித்த க்ஷோப விமோசிநீ

க்ஷயமாதங்க பஞ்சாஸ்யா க்ருச்ச்ர வர்காப ஹாரிணீ

 

 

 

 1. பீநஸஶ்வாஸ காஶக்நீ பிஶாசாபாதி மோசிநீ

விவாத ஶமநீ லோக பாதா பஞ்சக நாஶிநீ

 

 1. அபவாத ஹரா ஸேவ்யா ஸங்க்ராம விஜயப்ரதா

ரக்த பித்த களவ்யாதி ஹரா ஹர விமோஹிநீ

 

 1. க்ஷூத்ர ஶல்யமயா தாஸ கார்யாரம்ப ஸமுத்ஸுகா

குஷ்ட குல்ம ப்ரமேஹக்நீ கூடஶல்ய விநாஶிநீ

 

 1. பக்திமத் ப்ராண ஸௌஹார்தா ஸுஹ்ருத் வம்ஶாபி வர்திகா

உபாஸ்யா சாகில ம்லேச்ச மதமாந விமோசிநீ

 

 1. பைரவீ பீஷணா பீஷா பிந்நாராதி ரணாஞ்சலா

வ்யூஹத்வம்ஸீ வீரஹவ்யா வீர்யாத்மா வ்யூஹ ரக்ஷிகா

 

 1. மஹாராஷ்ட்ரா மஹாஸேநா மாம்ஸாஶீ மாதவாநுஜா

வ்யாக்ரத்வஜா வஜ்ரநகீ வஜ்ரீ வ்யாக்ர நிஷூதிநீ

 

 1. கட்கிநீ கந்யகா வேஷா கௌமாரீ கட்க வாஸிநீ

ஸங்க்ராம வாஸிந் யந்தாஸ்த்ரா தீரஜ்யா ஸாயகாஸநா

 

 1. கோதண்ட த்வநிக்ருத்தா க்ரூரத்ருஷ்டி பயாநகா

வீராக்ர காமிநீ துஷ்டா ஸந்துஷ்டா ஶத்ரு பக்ஷிணீ

 

 1. ஸந்த்யாடவீ சரா வித்த கோபநா வித்த க்ருச்சலா

கைடபாஸுர ஸம்ஹாரீ காளீ கல்யாண கோமளீ

 

 1. நந்திநீ நந்திசரிதா நரகாலய மோசநா

மலயாசல ஶ்ருங்கஸ்தா கந்திநீ ஸுரதாலஸா

 

 1. காதம்பரீ காந்திமதீ காந்தா காதம்பராஶநா

மதுதாநவ வித்ராவீ மதுபா பாடலாருணா

 

 1. ராத்ரிஞ்சரா ராக்ஷஸக்நீ ரம்யா ராத்ரி ஸமர்ச்சிதா

ஶிவராத்ரி மஹாபூஜ்யா தேவலோக விஹாரிணீ

 

 1. த்யாநாதி கால ஸம்ஜாப்யாபக்த ஸந்தாந பாக்யதா

மத்யாஹ்ந கால ஸந்தர்ப்யா ஜயஸம்ஹார ஶூலிநீ

 

 1. த்ரியம்பகா மகத்வம்ஸீ த்ரிபுரா த்ரிபுர ஶூலிநீ

ரங்கஸ்தா ரஞ்ஜிநீ ரங்கா ஸிந்தூராருண ஶாலிநீ

 

 1. ஸுந்தர்யுப: ஸுந்தரீ து ஸூக்ஷ்மா மோஹநஶூலிநீ

அஷ்டமூர்த்தி: கலாநாதா சாஷ்ட ஹஸ்தா ஸுதப்ரதா

 

 1. அங்காரகா கோபநாக்ஷீ ஹம்ஸாஸுர மதாபஹா

ஆநஸ்தந நம்ராங்கீ ஹரித்ரா லேபிதஸ்தநீ

 

 1. இந்த்ராக்ஷீ ஹேமஸங்காஶா ஹேமவஸ்த்ர ஹரப்ரியா

ஈஶ்வரீ த்விதிஹாஸாத்மா ஈதிபாதா நிவாரிணீ

 

 1. உபாஸ்யா சோந்மதாகாரா ஹ்யுல்லங்கித ஸுராபரா

ஊஷரஸ்த்தல காஸார ஹ்யுத்பல ஶ்யாமலாக்ருதி:

 

 1. ருங்மயீ ஸாம ஸங்கீதா ஶுத்திர் வைகல்ப வல்லரீ

ஸாயந்தந ஹுதிர் தாஸ காமதேநு ஸ்வரூபிணீ

 

 1. பஞ்சதஶாக்ஷரீ மந்த்ரா தாரகாவ்ருத ஷோடஶா

ஹ்ரீங்கார நிஷ்டா ஹ்ரீங்காரா ஹுங்காரீ துரிதாபஹா

 

 1. ஷடங்கா நவகோணஸ்த்தா த்ரிகோணா ஸர்வதோமுகீ

ஸஹஸ்ரவதநா பத்மா ஶூலிநீ ஸுரபாலிநீ

 

 1. மஹாஶூலதரா ஶக்திர் மாதா மாஹேந்த்ர பூஜிதா

ஶூலதுர்கா ஶூலஹரா ஶோபநா சைவ ஶூலிநீ

 

 1. ஸ்ரீஶூலிநீ ஜகத்பீஜா மூலா ஹுங்கார ஶூலிநீ

ப்ரகாஶா பரமாகாஶா பாவிதா வீரஶூலிநீ

 

 1. நாரஸிம்ஹீ மஹேந்த்ராணீ ஸாளீ ஶரப ஶூலிநீ

ருங்கார்ய்ருதுமதீ சைவ அகோராதர்வண கோபிகா

 

 1. கோரகோரா ஜபாராக ப்ரஸூநாஞ்சித மாலிகா

ஸுஸ்வரூபா ஸௌஹ்ருதாட்யா லீடா டாடிம பாடலா

 

 

 

 1. லயா ச லம்படா லீநா குங்குமாருண கந்தரா

இகாராத்யா த்விளா நாதா த்விளாவ்ருத ஜநாவ்ருதா

 

 1. ஐஶ்வர்ய நிஷ்ட்டா ஹரிதா ஹரிதாள ஸமப்ரபா

உத்காமா லாஜ போஜ்யாச யுக்தாயுக்த படாந்விதா

 

 1. ஔத்ஸுக்யா சாணிமத் கம்யா த்வகிலாண்ட நிவாஸிநீ

ஹம்ஸமுக்தா மணிஶ்ரேணீ ஹம்ஸாக்யா ஹாஸகாரிணீ

 

 1. கலிதோஷ ஹரா க்ஷீர பாயிநீ விப்ர பூஜிதா

கட்வாங்கஸ்த்தா கட்கரூபா கபீஜா கரஸூதநா

 

 1. ஆஜ்யபாயி ந்யஸ்திமாலா பார்த்திவாராத்ய பாஹுகா

கம்பீர நாபிகா ஸித்த கிந்நர ஸ்த்ரீ ஸமாவ்ருதா

 

 1. கட்காத்மிகா கநநிபா வைஶ்யார்ச்யா மாக்ஷிகப்ரியா

மகாரவர்ணா கம்பீரா ஶூத்ரார்ச்யா சாஸவப்ரியா

 

 1. சாதுரீ பார்வணா ராத்யா முக்தா தாவள்ய ரூபிணீ

சந்தோமயீ பௌமபூஜ்யா துஷ்டஶத்ரு விநாஶிநீ

 

 1. ஜயிநீ சாஷ்டமீ ஸேவ்யா க்ரூர ஹோம ஸமந்விதா

ஜ்ஜங்காரீ நவமீ பூஜ்யா லாங்கலீ குஸுமப்ரியா

 

 1. ஸதா சதுர்தஶீ பூஜ்யா பக்தாநாம் புஷ்டிகாரிணீ

ஜ்ஞாநகம்யா தர்ஶபூஜ்யா டாமரீ ரிபுமாரிணீ

 

 1. ஸததம் கல்ப ஸம்வேத்யா கலிகால ஸுஸந்திதா

டம்பாகாரா கல்பஸித்தா ஶல்ய கௌதுக வர்த்திநீ

 

 1. டாக்ருதி: கவிவரா ராத்யா ஸர்வ ஸம்பத் ப்ரதாயிகா

நவராத்ரீ திநாராத்யா ராஷ்ட்ரதா ராஷ்ட்ர வர்த்திநீ

 

 1. பாநாஸவ மதத்வம்ஸீ மூலிகா ஸித்திதாயிநீ

பலப்ரதா குபேராட்யா பாரிஜாத ப்ரஸூநபாக்

 

 1. பலிமந்த்ரௌக ஸம்ஸித்தா மந்த்ர சிந்த்ய பலாவஹா

பக்திப்ரியா பக்திகம்யா கிங்கரா பகமாலிநீ

 

 1. மாதவீ விபிநாந்தஸ்தா மஹதீ மஹிஷார்திநீ

யஜுர்வேதகதா ஸங்க சக்ர ஹஸ்தாம்புஜ த்வயா

 

 1. ராஜஸா ராஜமாதங்கீ ராகாசந்த்ர நிபாநநா

லாகவா ராகவாராத்யா ரமணீஜந மத்யகா

 

 1. வாகீஶ்வரீ வகுளமால்யா வாங்மயீ வாரிதாஸுகா

ஶரபாதீஶ வநிதா சந்த்ரமண்டல மத்யகா

 

 1. ஷடத்வாந்தர தாராச ரக்தஜுஷ்டா ஹுதாவஹா

தத்த்வஜ்ஞாநா நந்தகலா மாயா ஸாயுஜ்ய ஸாதநா

 

 1. கர்மஸாதக ஸம்லீந தநதர்ஶந தாநதா

ஹங்காரிகா ஸ்தாவராத்மா த்வம்ரீலாஸ்ய மோதநா

 

 1. லங்காரத்ரய ஸம்பூதா லலிதா லக்ஷ்மணார்ச்சிதா

லக்ஷ்மமூர்த்திஸ் ஸதாஹாரா ப்ரஸாதா வாஸலோசநா

 

 1. நீலகண்டீ ஹரித்ரஶ்மி: ஶுகீ கௌரீச கோத்ரஜா

அபர்ணா யக்ஷிணீ யக்ஷா ஹரித்ரா ஹலிநீ ஹலீ

 

 1. ததாதீ சோந்மதா சோர்மீ ரஸா விஶ்வம்பரா ஸ்திரா

பஞ்சாஸ்யா பஞ்சமீராகா பாக்ய யோகாத்மிகாம்பிகா

 

 1. கணிகா சைவ காளீ து வீணா ஶோணா ரணாத்மிகா

ரமாதூதி களா ஸிம்ஹீ லஜ்ஜா தூமவதீ ஜடா

 

 1. ப்ருங்கீ ஸங்கீ ஸகீ பீநா ஸ்நேஹாரோக்யா மநஸ்விநீ

ரணீம்ருடா த்ருடா ஜ்யேஷ்டா ரமணீ யமுநா ரதா

 

 1. முஸலீகுண்டிதா மோடீ சண்டாகண்டா கணாபலா

ஶுக்லா ஸ்ரஷ்ட்ரீ வஶாஜ்ஞாநீ மாநீ நீலாளகா ஶசீ

 

 1. ஸூரீ சந்த்ர க்ருணீ யோஷா வீர்யா க்ரீடா ரஸாபஹா

நூத்நா ஸோமா மஹாராஜ்ஞீ கயாயாகா ஹுதப்ரபா

 

 

 

 1. தூர்த்தா ஸுதா தநாலீநா புஷ்டி ம்ருஷ்டா ஸுதாகார

கரிணீ காமிநீ முக்தா மணீஶ்ரேணீ பணீகரா

 

 1. தார்க்ஷீ ஸூக்ஷ்மா நதாசார்யா கௌரிகா கிரிஜாங்கநா

இந்த்ரஜாலா சேந்துமுகீ த்விந்த்ரோ பேந்த்ராதி ஸம்ஸ்துதா

 

 1. ஶிவதூதி ச கரளா ஶிதிகண்ட குடும்பிநீ

ஜ்வலந்தீ ஜ்வலநாகாரா ஜ்வாலா ஜாஜ்வல்ய தம்பதா

 

 1. ஜ்வாலாஶ்யா ஜ்வாலமணி ஜ்யோதிஷாம் கதிரேவ ஹி

ஜ்யோதிஶ் ஶாஸ்த்ராநு மேயாத்மா ஜ்யோதிஷீ ஜ்வலிதோஜ்வலா

 

 1. ஜ்யோதிஷ்மதீ துர்கவாஸி ஜ்யோத்ஸ்நாபா ஜ்வலநார்ச்சிதா

லங்காரீ லலிதாவாஸா லலிதா லலிதாத்மிகா

 

 1. லங்காதிபா லாஸ்ய லோலா லயபோக மயாலயா

லாவண்ய ஶாலிநீ லோலா லாங்கலா லலிதாம்பிகா

 

 1. லாங்கநா லம்படா லங்க்யா லகுளார்ணவ முக்திதா

லலாடநேத்ரா லஜ்ஜாட்யா லாஸ்யாலாபா மதாகரா

 

 1. ஜ்வாலாக்ருதிர் ஜ்வலத்பீஜா ஜ்யோதிர் மண்டல மத்யகா

ஜ்யோதிஸ்தம்பா ஜ்வலத்வீர்யா ஜ்வலந்மந்த்ரா ஜ்வலத்பலா

 

 1. ஜூஷிரா ஜும்படா ஜ்யோதிர் மாலிகா ஜ்யோதிகா ஸ்மிதா

ஜ்வலத்வலய ஹஸ்தாப்ஜா ஜ்வலத் ப்ரஜ்வலகோஜ்வலா

 

 1. ஜ்வாலமாலீ ஜகஜ்ஜ்வாலா ஜ்வலத் ஜ்வலக ஸஜ்வலா

லம்பீஜா லோலிஹாஸாத்மா லீலாக்லிந்நா லயாபஹா

 

 1. லஜ்ஜாவதீ லப்தபுத்ரீ லாகிநீலோல குண்டலா

லப்தபாக்யா லப்தகாமா லப்ததீர் லப்த மங்களா

 

 1. லப்தவீர்யா லப்தவ்ருதா லாபா லப்த விநாஶிநீ

லஸத்வஸ்த்ரா லஸத்பீடா லஸந்மால்யா லஸத்ப்ரபா

 

 1. ஶூலஹஸ்தா ஶூரஸேவ்யா ஶூலிநி ஶூலநாஶிநீ

ஸுக்ருத்ய நுமதீ ஶூர்ப்பா ஶோபநா ஶூர்ப்பதாரிணீ

 

 1. ஶூலஸ்தா ஶூரசித்தஸ்தா ஶூலா ஶுக்ல ஸுரார்ச்சிதா

ஶுக்ல பத்மாஸநாரூடா ஶுக்லஶுக்லாம்பராஶுகா

 

 1. ஶுகலாலித ஹஸ்தாப்ஜா ஶ்வேதாஶுக நுதா ஶுபா

லலிதாக்ஷர மந்த்ரஸ்தா லிப்த குங்கும பாஸுரா

 

 1. லிபிரூபா லிப்தபஸ்மா லிப்த சந்தந பங்கிலா

லீலாபாஷண ஸம்லோலா லீந கஸ்தூரிகா த்ரவா

 

 1. லிகிதாம்புஜ சக்ரஸ்தா லிக்யா லிகித வைபவா

நீலாலகா  நீதிமதீ நீதிஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீ

 

 1. நீசக்நீ நிஷ்களா நித்யா நீலகண்ட ப்ரியாங்கநா

நிராஶா நிர்குணா நீதா நிர்மதா நிருபப்லவா

 

 1. நிர்ணீதா நிர்மலா நிஷ்டா நிரங்குஶ பராக்ரமா

நிர்விண்ண தாநவபலா நிஶ்ஶேஷீ க்ருத தாடகா

 

 1. நிரஞ்ஜநகரா மந்த்ரீ நிர்விக்ந பத நாஶிநீ

நித்யக்லிந்நா நிராஹாரா நீவீ நீலாம்பராசிதா

 

 1. நிஶாசர குலத்வம்ஸீ நித்யாநந்த பரம்பரா

நிம்பப்ரியா நிராவேஶா நிந்திதாஸுர ஸுந்தரீ

 

 1. நிர்க்கோஷா நிகளாக்ருஷ்ட க்ருத்திஜாலா வ்ருதாங்கணா

நீரஸா நித்யகல்யாணீ நிரந்தர ஸுகப்ரதா

 

 1. நிர்ல்லோபா நீதிமத்ப்ரீதா நிர்விக்நா நிமிஷாபஹா

தும்பீஜா துஷ்டஸம்ஹாரீ துர்மதா துரிதாபஹா

 

 1. துருத்ஸஹ மஹாவீர்யா துர்மேதோத்ஸவ நாஶிநீ

துர்மாம்ஸ பக்ஷிணீ துஷ்டா தூரீக்ருத நிஶாசரா

 

 1. தூதீ துஷ்ட க்ரஹமத சும்பி துர்பல ரக்ஷகா

ஷ்டங்காரீ ஷ்டம்மயீ ஷ்டம்பா ஷ்டம்பீஜா ஷ்டம்பகீலகா

 

 

 

 1. க்ரஹேஶ்வரீ க்ரஹாராத்யா க்ரஹிணீ ரோகமோசிநீ

க்ரஹாவேஶகரீ க்ராஹ்யா க்ரஹக்ராமாபி ரக்ஷிணீ

 

 1. க்ராமௌஷத மஹாவீர்யா க்ராம்ய ஸர்வ பயாபஹா

க்ரஹத்வேஷீ க்ரஹாரூட க்ராமணீ க்ராமதேவதா

 

 1. க்ருஹீதப்ரஹ்ம முக்யாஸ்த்ரா க்ரஹீதாயுத ஶக்திதா

க்ராஸமாம்ஸா க்ருஹஸ்தார்ச்யா க்ரஹபூத நிவாரிணீ

 

 1. ஸம்பூதா ஹலத்ருக் ஸேவ்யா ஹரஹாரீ குசாஞ்சலா

ஹர்ஷப்ரதா ஹராராத்யா ஹாஸநிந்த்ய நிஶாசரா

 

 1. ஹவிர்போக்த்ரீ ஹரித்ராபா ஹரிதாஶ்வாதி ரோஹிணீ

ஹரித்பதி ஸமாராத்யா ஹலாக்ருஷ்ய ஸுராஸுரா

 

 1. ஹாரீத ஶுகவத்பாணிர் ஹயமேதாபிரக்ஷகீ

ஹம்ஸாக்ஷரீ ஹம்ஸபீஜா ஹாஹாகார ஹராஶுகா

 

 1. ஹய்யங்கவீந ஹ்ருத் வ்ருத்திர் ஹாரிதாம்ஶு மணித்யுதி:

ஹுங்காராத்மா ஹுதாஹோம்ய ஹுங்காராலய நாயிகா

 

 1. ஹுங்கார பஞ்ஜரஶுகா ஹுங்கார கமலேந்திரா

ஹுங்கார ராத்ரிகா ஜ்யோத்ஸ்நா ஹுங்காரத்ரும மஞ்ஜரீ

 

 1. ஹுங்கார தீபிகா ஜ்வாலா ஹுங்கா ரார்ணவ கௌமுதீ

ஹும்பட்கரீ ஹும்பட்யுதிர் ஹுங்காராகார பாஸ்கரா

 

 1. பட்காரீ ஸ்பாடிகாகாரா ஸ்படிகாக்ஷ கராம்புஜா

பட்கீலகாரீ பண்ணாஸ்த்ரா பட்காராஹி ஶிகாமணி:

 

 1. பட்கார ஸுமநோ மாத்வீ பட்கார கமலேந்திரா

பட்கார ஸௌத ஶ்ருங்கஸ்தா பட்காராத்வரதக்ஷிணா

 

 1. பட்கார ஶுக்திகா மூர்த்தி: பட்காராத்ரும மஞ்ஜரீ

பட்கார வீர கட்காஸ்த்ரா பட்கார தநுமத்யகா

 

 1. பட்கார ஶிபிகாரூடா பட்காரச் சத்ரலாஞ்சிதா

பட்கார பீட நிலயா பட்காரவ்ருத மண்டலா

 

 1. பட்கார குஞ்ஜரமத ப்ரவாஹா பால லோசநா

பலாஶிநீ பலகரீ பலதாந பராயணா

 

 1. பட்காராஸ்த்ரா பலாகார பலந்தீ பலவர்ஜிதா

ஸ்வாதந்தர்ய சரிதா ஸ்வஸ்தா ஸ்வப்நக்ரஹ நிஷூதிநீ

 

 1. ஸ்வாதிஷ்டா நாம்புஜாரூடா ஸ்வயம்பூதா ஸ்வராத்மிகா

ஸ்வர்காதிபா ஸ்வர்ண வர்ணா ஸ்வாஹாகார ஸ்வரூபிணீ

 

 1. ஸ்வயம்வரா ஸ்வராரோஹா ஸ்வப்ரகாஶா ஸ்வரப்ரியா

ஸ்வசக்ர ராஜநிலயா ஸ்வஸைந்ய விஜயப்ரதா

 

 1. ஸ்வப்ருதாநா ஸ்வாபகாரீ ஸ்வக்ருதாகில வைபவா

ஸ்வைரிணீ ஸ்வேதஶமநீ ஸ்வரூப ஜிதமோஹிநீ

 

 1. ஹாநோபாதி விநிர்முக்தா ஹாநிதௌக நிராஸநா

ஹஸ்திகும்ப த்வகுசா ஹஸ்திராஜாதி ரோஹிணீ

 

 1. ஹயக்ரீவ ஸமாராத்யா ஹஸ்திக்ருத்தி ப்ரியாங்கநா

ஹாளீக்ருத ஸ்வரகுலா ஹாநிவ்ருத்தி விவர்ஜிதா

 

 1. ஹாஹாஹூஹூ முகஸ்துத்யா ஹடதாநித க்ருத்திகா

ஹதாஸுரா ஹதத்வேஷா ஹாடகாத்ரி குஹாக்ருஹா

 

 1. ஹல்லீ நடந ஸந்துஷ்டா ஹரிகஹ்வர வல்லபா

ஹநுமத்கீத ஸங்கீதா ஹாஸிதா ஹரி ஸோதரீ

 

 1. ஹகார கந்தரா ஸிம்ஹீ ஹகார குஸுமாஸவா

ஹகார தடி நீ பூரா ஹகார ஜல பங்கஜா

 

 1. ஹகார யாமி நீ ஜ்யோத்ஸ்நா ஹகார கசிதா ரஸா

ஹகார சக்ர பாலார்க்கா ஹகார மரு தீதிதி:

 

 1. ஹகார வாஸராங்கீச ஹகார கிரி நிர்ஜரா

ஹகார மது மாதுர்யா ஹகாராஶ்ரம தாபஸீ

 

 

 

 1. ஹகார மது வாஸந்தீ ஹகார ஸ்வரகாகளீ

ஹகார மந்த்ர பீஜார்ணா ஹகார படஹத்வநி:

 

 1. ஹகார நாரீ லாவண்யா ஹகார பரதேவதா

நமோ வேதாந்த ரூபா ச துர்கா தேவி நமோ நம:

 

 1. நமோ பக்தாநுகம்பாது துர்கா ஸ்ரீ பரதேவதா

நமோ நமோ பகவதி த்ராஹி மா மபராதிநம்

 

 1. ஸர்வ பாபஹரம் முக்யம் ஸர்வ மங்கள தாயகம்

ஸர்வ ஸம்பத்கரம் புண்யம் ஸ்வர்கமோக்ஷ ஸுகப்ரதம்

 

 1. படதாம் ஶ்ருண்வதாம் சாத்ர புத்ரபௌத்ரப்ரதம் ஶுபம்

ஸஹஸ்ரநாமகம் ஶ்ரேஷ்டம் துர்காயா: காமதம் பரம்

 

 

ஸ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ர நாமம் ஸம்பூர்ணம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.