ஸ்ரீ துர்கா கவசம்

ஸ்ரீ துர்கா  கவசம்

 

ஸ்ருணுதேவி ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வஸித்திதம்

படித்வா பாடயித்வா ச நரோ முச்யேத ஸங்கடாத்                                             1

 

அஜ்ஞாத்வா கவசம் தேவி துர்கா மந்த்ரம் சயோ ஜபேத்

ஸ சாப்நோதி பலம்தஸ்ய பஞ்ச நாகம் வ்ரஜேத் புன:                                         2

 

உமாதேவீ சி’ர:பாது லலாடே சூ’லதாரிணீ

சக்ஷுஷீ கேஸரீ பாது கர்ணௌ ச த்வாரவாஸினீ                                               3

 

ஸுகந்தா நாஸிகே பாது வதனம் ஸர்வதாரிணீ

ஜிஹ்வாஞ்ச சண்டிகாதேவீ க்ரீவாம்ஸௌபத்ரிகா ததா                                  4

 

அசோ’கவாஸினி சேதோ த்வௌபாஹூ வஜ்ரதாரிணீ

ஹ்ருதயம் லலிதாதேவி உதரம் ஸிம்ஹவாஹினீ                                                5

 

கடிம் பகவதீதேவீ த்வாவூரூ விந்த்யவாஸினீ

மஹாபலேச ஜங்க்கே த்வே பாதௌ பூதலவாஸினீ                                            6

 

ஏவம் ஸ்த்திதாஸி தேவி த்வம் த்ரைலோக்யே ரக்ஷணாத்மிகா

ரக்ஷமாம் ஸர்வகாத்ரேஷு துர்க்கே தேவி நமோ(அ)ஸ்து தே               7

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.