ஸ்ரீ துர்கா ஆபதுத் தாராஷ்டகம்

ஸ்ரீ துர்கா ஆபதுத் தாராஷ்டகம்

 

நமஸ்தே ரண்யே சிவே ஸானுகம்பே

நமஸ்தே ஜத்வ்யாபிகே விச்வரூபே

நமஸ்தே ஜத்வந்த்ய பாதாரவிந்தே

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            1

 

நமஸ்தே ஜத்சிந்த்யமான ஸ்வரூபே

நமஸ்தே மஹாயோகி விஜ்ஞானரூபே

நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதாநந்ரூபே

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            2

 

அநாதஸ்ய தீனஸ்ய த்ருஷ்ணாதுரஸ்ய

யார்த்தஸ்ய பீதஸ்ய பத்தஸ்ய ஜந்தோ:

த்வமேவ திர்தேவி நிஸ்தாரகர்த்ரீ

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            3

 

அரண்யே ரணே தாருணே சத்ருமத்யே

ஜலே ஸங்கடே ராஜகேஹே ப்ரவாதே

த்வமேகா திர்தேவி நிஸ்தாரஹேதுர்

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            4

 

அபாரே மஹாதுஸ்தரே (அ)த்யந்த கோரே

விபத் ஸாரே மஜ்ஜதாம் தேபாஜாம்

த்வமேகா திர்தேவி நிஸ்தார நௌகா

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            5

 

நமச் சண்டிகே சண்டதோர்த்தண்ட லீலா

ஸமுத் கண்டிதா கண்லாசேத்ரோ:

த்வமேகா திர்விக்ன ஸந்தோஹ ஹர்த்ரீ

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            6

 

த்வமேகா ஸதாராதிதா ஸத்யவாதின்

யனேகாகிலா க்ரோனா க்ரோ நிஷ்டா

டாபிங்ளா த்வம் ஸுசும்னா ச நாடீ

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            7

 

நமோதேவி துர்க்கே சிவே பீமநாதே

தா ஸர்வஸித்தி ப்ரதாத்ரு ஸ்வரூபே

விபூதி: ஸதாம் காலராத்ரிஸ் ஸ்வரூபே

நமஸ்தே ஜத்தாரிணி த்ராஹி துர்க்கே                            8

 

ரணமஸி ஸுராணாம் ஸித்த வித்யாராணாம்

முநினுஜ வராணாம் வ்யாதிபி: பீடிதானாம்

ந்ருபதிக்ருஹ தானாம் ஸ்யுபிஸ் த்ராஸிதானாம்

த்வமஸி ரணமேகா தேவீ துர்க்கா ப்ரஸீ                      9

 

ஸித்தேச்வர தந்த்ரே ஹர கௌரீஸம்வாதே

ஆபதுத்தாராஷ்டக ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.