ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ துர்கா அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

 

வைஶம்பாயன உவாச:

 

விராடநகரம் ரம்யம் கச்சமாநோ யுதிஷ்டிர:

அஸ்துவன் மநஸா தேவீம் துர்காம் த்ரிபுவநேஶ்வரீம்                                       1

 

யஶோதா கர்பஸம்பூதாம் நாராயண வரப்ரியாம்

நந்தகோப குலேஜாதாம் மங்கள்யாம் குலவர்த்தநீம்                                          2

 

கம்ஸ வித்ராவணகரீம் அஸுராணாம் க்ஷயங்கரீம்

ஶிலாதட விநிக்ஷிப்தாம் ஆகாஶம் ப்ரதி காமிநீம்                                               3

 

வாஸுதேவஸ்ய பகிநீம் திவ்யமால்ய விபூஷிதாம்

திவ்யாம்பரதராம் தேவீம் கட்க கேடக தாரிணீம்                                                 4

 

பாராவதரணே புண்யே யே ஸ்மரந்தி ஸதாஶிவாம்

தாந்வை தாரயதே பாபாத் பங்கே காமிவ துர்பலாம்                                         5

 

ஸ்தோதும் ப்ரசக்ரமே பூயோ விவிதை: ஸ்தோத்ரஸம்பவை:

ஆமந்த்ர்ய தர்ஶனாகாங்க்ஷி ராஜா தேவீம் ஸஹாநுஜ:                         6

 

நமோஸ்து வரதே க்ருஷ்ணே குமாரி ப்ரஹ்மசாரிணி

பாலார்க்க ஸத்ருஶாகாரே பூர்ணசந்த்ர நிபாநநே                                                          7

 

சதுர்புஜே சதுர்வக்த்ரே பீநஶ்ரோணி பயோதரே

மயூரபிச்ச வலயே கேயூராங்கத தாரிணி                                                               8

 

பாஸி தேவி யதா பத்மா நாராயண பரிக்ரஹ:

ஸ்வரூபம் ப்ரஹ்மசர்யஞ்ச விஶதம் தவ கேசரி                                                    9

 

க்ருஷ்ணச்சவிஸமா க்ருஷ்ணா ஸங்கர்ஷண ஸமாநநா

பிப்ரதீ விபுலௌ பாஹூ ஶக்ரத்வஜ ஸமுச் ச்ரயௌ                                         10

 

பாத்ரீ ச பங்கஜீ கண்டீ ஸ்த்ரீ விஶுத்தா ச யா புவி

பாஶம் தனுர் மஹாசக்ரம் விவிதாந் யாயுதாய ச                                                11

 

குண்டலாப்யாம் ஸுபூர்ணாப்யாம் கர்ணாப்யாம் ச விபூஷிதா

சந்த்ர விஸ்பர்த்திநா தேவி முகேந த்வம் விராஜஸே                                          12

 

முகுடேந விசித்ரேண கேஶபந்தேந ஶோபிநா

புஜங்காபோகவாஸேந ஶ்ரோணிஸூத்ரேண ராஜதா                                      13

 

விப்ராஜஸே சாபத்வேந  போகேநேவேஹ மந்த்ர:

த்வஜேந ஶிகிபிச்சாநா முச்ச்ரிதேந விராஜஸே                                                   14

 

கௌமாரம் வ்ரதமாஸ்தாய த்ரிதிவம் பாவிதம் த்வ்யா

தேந த்வம் ஸ்தூயஸே தேவி த்ரிதஶை: பூஜ்யஸேபி ச                            15

 

த்ரைலோக்ய ரக்ஷணார்தாய மஹிஷாஸுரநாஶிநி

ப்ரஸந்நாமே ஸுரஶ்ரேஷ்டே தயாம் குரு ஶிவா பவ                                         16

 

ஜயா த்வம் விஜயா சைவ ஸங்க்ராமே ச ஜயப்ரதா

மமாபி விஜயம் தேஹி வரதா த்வம் ச ஸாம்ப்ரதம்                                              17

 

விந்த்யே சைவ நகஶ்ரேஷ்டே தவ ஸ்தாநம் ஹி ஶாஶ்வதம்

காளி காளி மஹாகாளி ஶீதுமாம்ஸ பஶுப்ரியே                                                            18

 

க்ருதாநுயாத்ரா பூதைஸ்த்வம் வரதா காமசாரிணீ

பாராவதாரே யே ச த்வாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யந்தி மாநவா                         19

 

ப்ரணமந்தி ச யே த்வாம் ஹி ப்ரபாதே து நரா புவி

ந தேஷாம் துர்லபம் கிஞ்சித் புத்ரதோ தநதோபி வா                                         20

 

துர்காத் தாரயஸே துர்கே தத்த்வம் துர்கா ஸ்ம்ருதா ஜநை:

காந்தாரேஷ்வ வஸந்நாநாம் மக்நாநாம் ச மஹார்ணவே

தஸ்யுபிர்வா நிருத்தாநாம் த்வம் கதி: பரமா ந்ருணாம்                                     21

 

ஜலப்ரதரணே சைவ காந்தாரேஷ்வ வடவீஷுச

யே ஸ்மரந்தி மஹாதேவி ந் ச ஸீதந்தி தே நரா:                                         22

 

த்வம் கீர்த்தி: ஸ்ரீர்த்ருதி: ஸித்திர்ஹ்ரீர் வித்யா ஸந்ததிர் மதி:

ஸந்த்யாராத்ரி: ப்ரபா நித்ரா ஜ்யோத்ஸ்நாகாந்தி: க்ஷமாதயா                                  23

 

ந்ரூணாம் ச பந்தநம் மோஹம் புத்ரநாஶம் தநக்ஷயம்

வ்யாதிம் ம்ருத்யும் பயம் சைவ பூஜிதா நாஶயிஷ்யஸி                         24

ஸோஹம் ராஜ்யாத் பரிப்ரஷ்ட: ஶரணம் த்வாம் ப்ரபந்நவாந்

ப்ரணதஶ்ச யதா மூர்த்நா தவ தேவி ஸுரேஶ்வரி                                               25

 

த்ராஹி மாம் பத்மபத்ராக்ஷி ஸத்யே ஸத்யா பவஸ்வ ந:

ஶரணம் பவ மே துர்கே ஶரண்யே பக்தவத்ஸலே                                               26

 

ஏவம் ஸ்துதா ஹி ஸா தேவீ தர்ஶயாமாஸ பாண்டவம்

உபகம்ய து ராஜாநம் இதம் வசநமப்ரவீத்                                                               27

 

தேவ்யுவாச:

ஶ்ருணு ராஜந் மஹாபாஹோ மதீயம் வசநம் ப்ரபோ

பவிஷ்யதி சிராதேவ ஸங்க்ராமே விஜயஸ்தவ                                                     28

 

மம ப்ரஸாதாந் நிர்ஜித்ய ஹத்வா கௌரவ வாஹிநீம்

ராஜ்யம் நிஷ்கண்டகம் க்ருத்வா போக்ஷ்யஸே மேதிநீம் புந:                           29

 

ப்ராத்ருபிஸ் ஸஹிதோ ராஜந் ப்ரீதிம் யாஸ்யஸி புஷ்கலாம்

மத்ப்ரஸாதாச்ச தே ஸௌக்யம் ஆரோக்யம் ச பவிஷ்யதி                                30

 

யேச ஸங்கீர்த்தயிஷ்யந்தி லோகே விகதகல்மஷா:

தேஷாம் துஷ்டா ப்ரதாஸ்யாமி ராஜ்யமாயுர் வபுஸ்ஸுதம்                             31

 

ப்ரவாஸே நகரே வாபி ஸங்க்ராமே ஶத்ருஸங்கடே

அடவ்யாம் துர்க காந்தாரே ஸாகரே கஹநே கிரௌ                                          32

 

யே ஸ்மரிஷ்யந்தி மாம் ராஜந் யதாஹம் பவதா ஸ்ம்ருதா

ந தேஷாம் துர்லபம் கிஞ்சித் அஸ்மிந் லோகே பவிஷ்யதி                                 33

 

இதம் ஸ்தோத்ரவரம் பக்த்யா ஶ்ருணுயாத் வா படேத வா

தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்திம் யாஸ்யந்தி பாண்டவா:                       34

 

மத்ப்ரஸாதாச்ச வ: ஸர்வாந் விராடநகரே ஸ்த்திதாந்

ந ப்ரஜ்ஞாஸ்யந்தி குரவே நராவா தந்நிவாஸிந:                                                  35

 

இத்யுக்த்வா வரதா தேவீ யுதிஷ்டிர மரிந்தமம்

ரக்ஷாம் க்ருத்வா ச பாண்டூநாம் தத்ரைவாந்தரதீயத                                         36

 

இதி ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.