ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர சதநாமாவளி:

 

ஓம் தேவ்யை நம:  ஓம் துர்காயை நம:  ஓம் த்ரிபுவநேஶ்வர்யை நம:  ஓம் யஶோதாகர்பஸம்பூதாயை நம:  ஓம் நாராயணவரப்ரதாயை  நம:  ஓம் நந்த கோபகுல ஜாதாயை நம:  ஓம் மங்கல்யாயை நம:  ஓம் குலவர்த்திந்யை நம:  ஓம்  கம்ஸவித்ராவணகர்யை நம:  ஓம் அஸுரக்ஷயங்கர்யை நம: 10

 

ஓம் ஶிலாதட விநிக்ஷிப்தாயை நம:  ஓம் ஆகாஶகாமிந்யை நம:  ஓம் வாஸுதேவ பகிந்யை நம:  ஓம் திவ்யமால்யாவிபூஷிதாயை நம:  ஓம் திவ்யாம்பரதராயை நம:  ஓம் கட்ககேடகதாரிண்யை நம:  ஓம் ஶிவாயை நம:  ஓம் பாபதாரிண்யை நம:  ஓம் வரதாயை நம:  ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம: 20

 

ஓம் குமார்யை நம:  ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம:  ஓம் பாலார்க்கஸத்ரு ஶாகாராயை நம:  ஓம் பூர்ணசந்த்ர நிபாநநாயை நம:  ஓம் சதுர்புஜாயை நம:  ஓம் சதுர்வக்த்ராயை நம:  ஓம் பீநஶ்ரோணிபயோதராயை நம:  ஓம் மயூரபிச்சவலயாயை நம:  ஓம் கேயூராங்கத தாரிண்யை நம:  ஓம் க்ருஷ்ணச்ச விஸமாயை நம:                                                                                              30

 

ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம:  ஓம் ஸங்கர்ஷண ஸமாநநாயை நம:  ஓம் இந்த்ரத்வஜ ஸமபாஹுதாரிண்யை நம:  ஓம் பாத்ரதாரிண்யை நம:  ஓம் பங்கஜதாரிண்யை நம:  ஓம் கண்டாதாரிண்யை நம:  ஓம் பாஶதாரிண்யை நம:  ஓம் தநுர்தாரிண்யை  நம:  ஓம் மஹாசக்ரதாரிண்யை நம:  ஓம் விவிதாயுத தராயை நம:                                                                                             40

 

ஓம் குண்டலபூர்ணகர்ண விபூஷிதாயை நம:  ஓம் சந்த்ரவிஸ்பர்திமுக விராஜிதாயை நம:  ஓம் முகுடவிராஜிதாயை நம: ஓம் ஶிகிபிச்சத்வஜ விராஜிதாயை நம:  ஓம் கௌமார வ்ரததராயை நம:  ஓம் த்ரிதிவ பாவயித்ர்யை நம:  ஓம் த்ரிதஶ பூஜிதாயை நம:  ஓம் த்ரைலோக்ய ரக்ஷிண்யை நம:  ஓம் மஹிஷாஸுரநாஶிந்யை நம:  ஓம் ப்ரஸந்நாயை நம: 50

 

ஓம் ஸுரஸ்ரேஷ்டாயை நம:  ஓம் ஶிவாயை நம:  ஓம் ஜயாயை நம:  ஓம் விஜயாயை நம:  ஓம் ஸங்க்ராமஜயப்ரதாயை நம:  ஓம் வரதாயை நம:  ஓம் விந்த்யவாஸிந்யை நம:  ஓம் காள்யை நம:  ஓம் மஹாகாள்யை நம: ஓம் ஸீதுப்ரியாயை நம:                                                                                         60

 

ஓம் மாம்ஸப்ரியாயை நம:  ஓம் பஶுப்ரியாயை நம:  ஓம் பூதாநுஸ்ரு தாயை நம:  ஓம் வரதாயை நம:  ஓம் காமசாரிண்யை நம:  ஓம் பாப பரிண்யை நம:  ஓம் கீர்த்யை நம:  ஓம் ஶ்ரியை நம:  ஓம் த்ருத்யை நம: ஓம் ஸித்த்யை நம:                                                                                                        70

 

ஓம் ஹ்ரியை நம:  ஓம் வித்யாயை நம:  ஓம் ஸந்தத்யை நம:  ஓம் மத்யை நம:  ஓம் ஸந்த்யாயை நம:  ஓம் ரார்த்யை நம:  ஓம் ப்ரபாயை நம:  ஓம்  நித்ராயை நம:  ஓம் ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம: ஓம் காந்த்யை நம:  80

 

ஓம் க்ஷமாயை நம:  ஓம் தயாயை நம:  ஓம்  பந்தந நாஶிந்யை நம:  ஓம் மோஹ நாஶிந்யை நம:  ஓம் புத்ராபம்ருத்யு நாஶிந்யை நம:  ஓம் தநக்ஷய நாஶிந்யை நம:  ஓம் வ்யாதி நாஶிந்யை நம:  ஓம் ம்ருத்யு நாஶிந்யை நம:  ஓம் பய நாஶிந்யை நம: ஓம் பத்மபத்ராக்ஷ்யை நம:                                   90

 

ஓம் துர்காயை நம:  ஓம் ஶரண்யாயை நம:  ஓம் பக்தவத்ஸலாயை நம:  ஓம் ஸௌக்யதாயை நம:  ஓம் ஆரோக்ய தாயை நம:  ஓம் ராஜ்யதாயை நம:  ஓம் ஆயுர்தாயை நம:  ஓம் வபுர்தாயை நம:  ஓம் ஸுததாயை நம:ஓம் ப்ரவாஸரக்ஷிகாயை நம:                                                                         100

 

ஓம் நகரரக்ஷிகாயை நம:  ஓம் ஸங்க்ராம ரக்ஷிகாயை நம:  ஓம் ஶத்ருஸங்கடரக்ஷிகாயை நம:  ஓம் அடவீதுர்க காந்தார ரக்ஷிகாயை நம:  ஓம் ஸாகரகிரி ரக்ஷிகாயை நம:  ஓம் ஸர்வகார்யஸித்தி ப்ரதாயிகாயை நம:  ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுந்தர்யை நம: ஓம் துர்கா பரமேஶ்வர்யை நம:   108

***

இதி ஸ்ரீ துர்காஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி ஸமாப்தா.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.