ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: ஓம் கமலாநாதாய நம: ஓம் வாஸுதேவாய நம: ஓம் ஸனாதனாய நம: ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய நம: ஓம் புண்யாய நம:  ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நம:  ஓம் ஸ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதராய நம:  ஓம் யஶோதவத்ஸலாய நம: ஓம் ஹரயே நம:                                                     10

 

ஓம் சதுர்ப்புஜார்த்த சக்ராஸிகதா ஶங்காத்யாயுதாய நம: ஓம் தேவகீநந்தனாய நம:  ஓம் ஸ்ரீஶாய நம:  ஓம் நந்தகோப ப்ரியாத்மஜாய நம:  ஓம் யமுனாவேக ஸம்ஹாரிணே நம:  ஓம் பலபத்ர ப்ரியானுஜாய நம: ஓம் பூதனாஜீவிதஹராய நம: ஓம் ஶகடாஸுரபஞ்ஜனாய நம: ஓம் நந்தவ்ரஜ ஜனானந்தினே நம: ஓம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய நம:                           20

 

ஓம் நவனீத விலிப்தாங்காய நம:  ஓம் நவனீத நடாய நம:  ஓம் அனகாய நம:  ஓம் நவ நீத நவாஹாராய நம:  ஓம் முசுகுந்தப்ரஸாதகாய நம:  ஓம் ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶாய நம:  ஓம் த்ரிபங்கினே நம:

ஓம் மதுராக்ருதயே நம:  ஓம் ஶுகவாகம்ருதாப்தீந்தவே நம:

ஓம் கோவிந்தாய நம:                                                                                                      30

 

ஓம் யோகினாம்பதயே நம:  ஓம் வத்ஸவாடசராய நம:  ஓம் அனந்தாய நம: ஓம் தேனுகாஸுர பஞ்ஜனாய நம:  ஓம் த்ருணீக்ருத த்ருணாவர்த்தாய நம:  ஓம் யமளார்ஜுன பஞ்சனாய நம:  ஓம் உத்தாலதால பேத்ரே நம: ஓம் தமாலஶ்யாமலா க்ருதயே நம:  ஓம் கோபகோபீஶ்வராய நம:  ஓம் யோகினே நம:                                                                                                                       40

 

ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாய நம: ஓம் இலாபதயே நம: ஓம் பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம: ஓம் யாதவேந்த்ராய நம: ஓம் யதூத்வஹாய நம: ஓம் வனமாலினே நம:  ஓம் பீதவாஸஸே நம:  ஓம் பாரிஜாதாபஹாரகாய நம: ஓம் கோவர்த்தனாச லோத்தர்த்ரே நம:  ஓம் கோபாலாய நம:                  50

 

ஓம் ஸர்வபாலகாய நம:  ஓம் அஜாய நம:  ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:  ஓம் காமஜனகாய நம:  ஓம் கஞ்ஜலோசனாய நம:  ஓம் மதுக்னே நம:  ஓம் மதுரா நாதாய நம: ஓம் த்வாரகா நாயகாய நம:  ஓம் பலினே நம: ஓம் ப்ருந்தாவனாந்த ஸஞ்சாரிணே நம:                                                                                 60

 

ஓம் துலஸீதாமபூஷணாய நம:  ஓம் ஸ்யமந்தக மணேர்ஹர்த்ரே நம: ஓம்  நரநாராயணாய நம: ஓம் குப்ஜா க்ருஷ்ணாம் பரதராய நம:  ஓம் மாயினே நம:  ஓம் பரமபுருஷாய நம:  ஓம் முஷ்டிகாஸுர சாணூர மல்லயுத்த விஶாரதாய நம: ஓம் ஸம்ஸாரவைரிணே நம:  ஓம் கம்ஸாரயே நம: ஓம் முராரயே நம:                                                                                                               70

 

ஓம் நரகாந்தகாய நம:  ஓம் அனாதி ப்ரஹ்மசாரிணே நம: ஓம் க்ருஷ்ணா வ்யஸனகர்ஶகாய நம:  ஓம் ஶிஶுபாலஶிரச்சேத்ரே நம:  ஓம் துர்யோதன குலாந்தகாய நம: ஓம் விதூராக்ரூரவரதாய நம:  ஓம் விஶ்வரூப ப்ரதர்ஶகாய நம:  ஓம் ஸத்யவாசே நம:  ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாய நம:  ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நம:                                                                                           80

 

ஓம் ஜயினே நம:  ஓம் ஸுபத்ரா பூர்வஜாய நம:  ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:  ஓம் பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயகாய நம:  ஓம் ஜகத்குரவே நம:  ஓம் ஜகன்னாதாய நம: ஓம் வேணுநாத விஶாரதாய நம:  ஓம் வ்ருஷபாஸுர வித்வம்ஸினே நம: ஓம் பாணாஸுர கராந்தாய நம: ஓம் யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாத்ரே நம:          90

 

ஓம் பர்ஹிபர் ஹாவதம்ஸகாய நம:  ஓம் பார்த்தஸாரதயே நம:  ஓம் அவ்யக்தாய நம: ஓம் கீதாம்ருத மஹோததயே நம:  ஓம் காளீயபணி மாணிக்ய ரஞ்ஜித ஸ்ரீபதாம்புஜாய நம:  ஓம் தாமோதராய நம: ஓம் யக்ஞபோக்த்ரே நம: ஓம் தானவேந்த்ர விநாஶகாய நம: ஓம் பரப்ரம்மணே நம: ஓம் பன்னகாஶந வாஹநாய நம:                                                                  100

 

ஓம் ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த கோபீவஸ்த்ரா பஹாரகாய நம: ஓம் புண்ய ஶ்லோகாய நம: ஓம் தீர்த்த பாதாய நம:  ஓம் வேத வேத்யாய நம:  ஓம் தயாநிதயே நம:  ஓம் ஸர்வதேவாத்மகாய நம:  ஓம் ஸர்வக்ரஹ ரூபிணே நம:  ஓம் பராத்பராய நம:                                                                                            108

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.