ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டோத்தரம்

ஸ்ரீக்ருஷ்ண: கமலாநாதோ வாஸுதேவஸ் ஸநாதந:

வஸுதேவாத்மஜ: புண்யோ லீலாமாநுஷவிக்ரஹ:                                              1

 

ஸ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபதரோ யஶோதா வத்ஸலோ ஹரி:

சதுர்புஜாத்த சக்ராஸி கதாஶங்காத் யுதாயுத:                                                      2

 

தேவகீநந்தந: ஸ்ரீஶோ நந்தகோப ப்ரியாத்மஜ:

யமுனாவேகஸம்ஹாரீ பலபத்ர ப்ரியாநுஜ:                                                          3

 

பூதநாஜீவிதஹர: ஶகடாஸுர பஞ்ஜந:

நந்தவ்ரஜ ஜநாநந்தீ ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹ:                                                           4

 

நவநீத விலிப்தாங்கோ நவநீத நடோநக:

நவநீத நவஹாரோ முசுகுந்த ப்ரஸாதக:                                                                 5

 

ஷோடஶஸ்த்ரீ ஸஹஸ்ரேஶ: த்ரிபங்கீ லலிதாக்ருதி:

ஸுகவாகம் ருதாப்தீந்து: கோவிந்தோ யோகினாம்பதி:                                               6

 

வத்ஸவாடசரோ நந்தோ தேநுகாசுர பஞ்ஜந:

த்ருணீத்ருத த்ருணாவர்தோ யமலார்ஜுந பஞ்ஜந:                                              7

 

உத்தால தால பேத்தா ச தமால ஶ்யாமலாக்ருதி:

கோப கோபீஶ்வரோ யோகீ கோடிஸூர்ய ஸமப்ரப:                                         8

 

இளாபதி: பரம்ஜ்யோதிர் யாதரவேந்த்ரோ யதூத்வஹ:

வநமாலீ பீதவாஸா: பாரிஜாதாபஹாரக:                                                                9

 

கோவர்தநாச லோத்தர்த்தா கோபால: ஸர்வபாலக:

அஜோ நிரஞ்ஜந: காம: ஜநக: கஞ்சலோசந:                                                  10

 

மதுஹா மதுரா நாதோ த்வாரகா நாயகா பலீ
ப்ருந்தாவ நாந்தஸ் ஸஞ்சாரீ துலஸீதாமபூஷண:                                     11

 

ஸ்யமந்தகமணேர் ஹர்தா நர நாராயணாத்மக:

குப்ஜா க்ருஷ்ணாம்பரதரோ மாயீ பரமபூருஷ:                                                     12

 

முஷ்டிகாஸுர சாணூர மல்லயுத்த விஶாரத:

ஸம்ஸாரவைரீ கம்ஸாரி: முராரிர் நரகாந்தக:                                                      13

 

அநாதி ப்ரஹ்மசாரீ ச க்ருஷ்ணாவ்யஸந கர்ஶக:

ஶிஶுபாலஶிரஶ் சேத்தா துர்யோதந குலாந்தக:                                                            14

 

விதுராக்ரூர வரதோ விஶ்வரூப ப்ரதர்ஶக:

ஸத்யவாக் ஸத்யஸங்கல்ப: ஸத்யபாமாரதோ விஜயீ                                        15

 

ஸுபத்ரா பூர்வஜோ விஷ்ணு: பீஷ்மமுக்தி ப்ரதாயக:

ஜகத்குருர்  ஜகந்நாதோ வேணுநாத விஶாரத:                                                      16

 

வ்ருஷபாஸுர வித்வம்ஸீ பாணாஸுர பலாந்தக:

யுதிஷ்டிர ப்ரதிஷ்டாதா பர்ஹி பர்ஹாவதம்ஸக:                                                            17

 

பார்த்தஸாரதி ரவ்யக்தோ கீதாம்ருத மஹோததி:

காளீயபண மாணிக்ய ரஞ்ஜித ஸ்ரீபதாம்புஜ:                                                          18

 

தாமோதரோ யஜ்ஞபோக்தா தாநவேந்த்ர விநாஶக:

நாராயண: பரப்ரஹ்ம பந்நகாஶந வாஹந:                                                                       19

 

ஜலக்ரீடா ஸமாஸக்த கோபீ வஸ்த்ரா பஹாரக:

புண்யஶ்லோக: தீர்த்தபாதோ வேதவேத்யோ தயாநிதி:                                               20

 

ஸர்வ பூதாத்மகஸ் ஸர்வ க்ரஹரூபீ பராத்பர:

ஏவம் க்ருஷ்ணஸ்ய தேவஸ்ய நாம் நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம்               21

 

க்ருஷ்ண நாமாம்ருதம் நாம பரமாநந்த காரகம்

அத்யுபத்ரவ தோஷக்நம் பரமாயுஷ்ய வர்த்தநம்                                                  22

 

ஸ்ரீக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.