ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டகம்

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாஷ்டகம்

வஸுதேவ ஸுதம் தேவம் கம்ஸ சாணூர மர்த்தனம்

தேவகீ பரமானந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்                    1

 

அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஸ’ம் ஹார நூபுர சோ’பிதம்

ரத்ன கங்கண கேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்               2

 

குடிலாலக ஸம்யுக்தம் (தேவம்) பூர்ணசந்த்ர நிபானனம்

விலஸத் குண்டலதரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்                 3

 

மந்தாரகந்த ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்ப்புஜம்

பர்ஹிபிஞ்சாவசூடாங்கம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்         4

 

உத்புல்ல பத்ம பத்ராக்ஷம் நீலஜீமூத ஸந்நிபம்

யாதவானாம் சிரோரத்னம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்       5

 

ருக்மிணீ கேளி ஸம்யுக்தம் பீதாம்பர ஸுசோ’பிதம்

அவாப்த துளஸீ கந்தம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்    6

 

கோபிகானாம் குசத்வந்த்வ குங்குமாங்கித வக்ஷஸம்

ஸ்ரீநிகேதம் மஹேச்’வாஸம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்       7

 

ஸ்ரீ வத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வனமாலா விராஜிதம்

ச’ங்க சக்ர தரம் தேவம் க்ருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும்   8

 

க்ருஷ்ணாஷ்டக மிதம் புண்யம் ப்ராத ருத்தாய ய:படேத்

கோடி ஜன்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணாத் தஸ்ய நச்’யதி  9

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.