ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை

ஸ்ரீ காளிதாசன் அருளிய ஸ்ரீ ஸரஸ்வதீ நவரத்னமாலை

 

குசாஞ்சித விபஞ்சிதாம் குடிலகுந்தகாலங்க்ருதாம்

குசே’ச’ய நிவேஸிநீம் குடிலசித்தவித்வேஷிணீம்

தாலஸதிப்ரியாம் மனஸிஜாரி ராஜ்யச்ரியம்

மதங் குலகந்யகாம் மதுபாஷிணீமாச்ரயே                                         1

 

குந்முகுளாக்ரந்தாம் குங்கும பங்கேனலிப்த குசபாராம்

ஆநீலநீலதேஹாமம்பாம் அகிலாண் நாயிகாம் வந்தே                     2

ஓங்கார பஞ்சர சுகீம் உபநிஷ துத்யானகேலி கலகண்டீம்

ம விபின மயூரிம் ஆர்யாமந்தர் விபாவயே கௌரீம்                     3

யமான தீர்க்க நயனாம் தேசிக ரூபேண ர்சிதாப்யுயாம்

வாமகுச நிஹித வீணாம் வரதாம் ஸங்கீத மாத்ருகாம் வந்தே          4

ச்யாமதனு ஸௌகுமார்யாம் ஸௌந்ர்யானந் ஸம்பதுன்மேஷாம்

தருணிம கருணாபூரம் மஜல கல்லோல லோசனாம் வந்தே 5

நகமுக முகரித வீணா நா ரஸாஸ்வா நவ நவோல்லாஸம்

முகமம் மோயதுமாம் முக்தா தாடங்க முக்தஹஸிதம் தே            6

ஸரிமபதநிர தாம்தாம் வீணாஸங்க்ராந்த காந்தஹஸ்தாம்தாம்

சாந்தாம் ம்ருதுல ஸ்வாந்தாம் குசர தாந்தாம் நமாமி சிவகாந்தாம் 7

அவடுதட டித சூலீ தாடித தாலீ பலா தாடங்காம்

வீனாவான வேலா(அ)கம்பித சிரஸாம் நமாமி மாதங்கீம்                8

வீணாரவா னுஷாங்ம் விகசமுகாம்போஜ மாதுரீ ப்ருங்கீம்

கருணாபூர தரங்ம் கலயே மாதங் கன்யகாபாங்ம்                                   9

மணிங் மேசகாங்கீம் மாதங்கீம் நௌமி ஸித்தமாதங்கீம்

யௌவன வனஸாரங்கீம் ஸங்கீதாம்போருஹானுப்ருங்கீம்    10

மேசக மாஸேசனகம் மித்யாத்ருஷ்டாந்த மத்பாகம் தே

மாதஸ்தவ ஸ்வரூபம் மங்ல ஸங்கீத சௌரம் மன்யே                    11

நவமால்ய மேதத்ரசிதம் மாதாங்கன்யகாபரணம்

ய: பதி க்தி யுக்த: ஸப்வேத்வாகீச்வரஸ் ஸாக்ஷாத்               12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.