ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்

 

ஸ்ரீமத் ங்கராசார்ய ஜத்குரவே நம:

 

அங்ம்ஹரே: புலகபூஷண மாச்ரயந்தீ

ப்ருங்காங்னேவ முகுலாரணம் தமாலம்

அங்கீக்ருதாகில விபூதி ரபாங்லீலா

மாங்ல்யதாஸ்து மம மங்தேவதாயா                                                 1

 

முக்தா முஹுர் விதததீ வனே முராரே:

ப்ரேம த்ரபா ப்ரணிஹிதானி தாதானி

மாலா த்ருசோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா

ஸா மே ச்ரியம் திசது ஸார ஸம்வாயா:                                               2

 

விச்வாமரேந்த்ர பவீப்ரம தாக்ஷ

மானந் ஹேது ரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி

ஈஷந்நிஷீது மயி க்ஷண மீக்ஷணார்த்த

மிந்தீவரோர ஸஹோர மிந்திராயா:                                                     3

 

 

ஆமீலிதாக்ஷ மதிகம்ய முதா முகுந்

மானந்கந் மநிமேஷ மனங் தந்த்ரம்

ஆகேகர ஸ்தித கநீநிக பக்ஷ்ம நேத்ரம்

பூத்யை வேன் மம புஜங்சயாங்னாயா:                                             4

 

பாஹ்வந்தரே மதுஜித: ச்ரித கௌஸ்துபே யா

ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயி விபாதி

காமப்ரதா பகவதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா

கல்யாண மாவஹது மே கமலாலயாயா                                                      5

 

காலாம்புதாலி லலிதோரஸி கைடபாரே:

தாராரே ஸ்புரதி யா தடிதங்னேவ

மாதுஸ்ஸமஸ்த ஜதாம் மஹனீய மூர்த்திர்

பத்ராணி மே திசது பார்க்கவ நந்னாயா:                                                          6

 

ப்ராப்தம் பம் ப்ரதமத: கலு யத்ப்ரபாவாத்

மாங்ல்ய பாஜி மது மாதினி மன்மதேன

மய்யாபதேத்ததிஹ மந்தர மீக்ஷணார்த்தம்

மந்தாலஸஞ்ச மகராலய கன்யகாயா:                                                         7

 

தத்யாத்தயானுபவனோ த்ரவிணாம்பு தாரா

மஸ்மிந்நகிஞ்சன விஹங்க சிசௌ விஷண்ணே

துஷ்கர்ம ர்ம மபநீய சிராய தூரம்

நாராயண ப்ரணயனீ நயனாம்புவாஹ:                                                      8

 

இஷ்டாவிசிஷ்ட மதயோ(அ)பி யயா யார்த்

த்ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டப பம் ஸுலம் லந்தே

த்ருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோதீப்திரிஷ்டாம்

புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டராயா                                              9

 

கீர்தேவதேதி ருடத்வஜ ஸுந்ரீதி

சாகம்ரீதி சசிசேகர வல்லபேதி

ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ப்ரலய கேலிஷு ஸம்ஸ்த்திதாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபுவனைக குரோஸ்தருண்யை                         10

 

ச்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து சுபகர்ம ஃபலப்ரஸூத்யை

ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை

க்த்யை நமோ(அ)ஸ்து தபத்ர நிகேதனாயை

புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை                            11

 

நமோ(அ)ஸ்து நாலீக நிபானனாயை

நமோ(அ)ஸ்து துக்தோததி ஜன்ம பூம்யை

நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோராயை

நமோ(அ)ஸ்து நாராயண வல்லபாயை                                                        12

 

நமோ(அ)ஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை

நமோ(அ)ஸ்து பூமண்ல நாயிகாயை

நமோ(அ)ஸ்து தேவாதி தயாபராயை

நமோ(அ)ஸ்து சார்ங்காயு வல்லபாயை                                                  13

 

நமோ(அ)ஸ்து தேவ்யை ப்ருகு நந்தனாயை

நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தாயை

நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை

நமோ(அ)ஸ்து தாமோர வல்லபாயை                                                       14

 

நமோ(அ)ஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை

நமோ(அ)ஸ்து பூத்யை புவனப்ரஸூத்யை

நமோ(அ)ஸ்து தேவாதிபிரர்ச்சிதாயை

நமோ(அ)ஸ்து நந்தாத்மஜ வல்லபாயை                                                      15

 

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்ரிய நந்னானி

ஸாம்ராஜ்யதான விவானி ஸரோருஹாணி

த்வத்வந்னானி துரிதாஹரணோத்யதானி

மாமேவ மாத ரநிம் கலயந்து மான்யே                                                      16

 

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே

வலதராம்சுந்மால்யசோபே

பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே

த்ரிபுவன பூதிகரி ப்ரஸீ மஹ்யம்                                                                17

 

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸனாவிதி:

ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த்த ஸம்ப:

ஸந்தனேதி வசனாங் மானஸைஸ்

த்வாம் முராரி ஹ்ருயேச்வரீம் ஜே                                                          18

 

திக்தஸ்திபி: கனககும் முகாவஸ்ருஷ்

ஸ்வர்வாஹினீ விமல சாரு ஜலாப்லுதாங்கீம்

ப்ராதர் நமாமி ஜதாம் ஜனனீ மசே

லோகாதிநாத க்ருஹிணீ மம்ருதாப்தி புத்ரீம்                                           19

 

கமலே கமலாக்ஷ வல்லபே த்வம்

கருணாபூர தரங்கிதை ரபாங்கை:

அவலோகய மாமகிஞ்சனானாம்

ப்ரதமம் பாத்ர மக்ருதரிமம் யாயா:                                                                       20

 

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி ரமீபி ரன்வஹம்

த்ரயீமயீம் த்ரிபுவன மாதரம் ரமாம்

குணாதிகா குருதர பாக்பாகினோ

வந்தி தே புவி புத பாவிதாயா:                                                                 21

 

இதிஸ்ரீங்கரபகவத: க்ருதௌ

ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.