ஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்

 

அஸ்யஸ்ரீ  இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, சீபுரந்ர ருஷி: அனுஷ்டுப்சந்: இந்த்ராக்ஷீ துர்கா தேவதா

 

லக்ஷ்மீ: பீஜம் புவனேச்வரீ க்தி: வானீ கீலகம்

மம இந்த்ராக்ஷீ ப்ரஸா ஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோக:

 

கரந்யாஸம்

 

இந்த்ராக்ஷ்யை அங்குஷ்டாப்யாம் நம:

மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜனீப்யாம் நம:

மஹேச்வர்யை மத்யமாப்யாம் நம:

அம்புஜாக்ஷ்யை அநாமிகாப்யாம் நம:

காத்யாயன்யை கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:

கௌமார்யை கரதலகர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

 

அங்க ந்யாஸம்

 

இந்த்ராக்ஷ்யை ஹ்ருயாய நம:

மஹாலக்ஷ்ம்யை சிரஸே ஸ்வாஹா

மஹேச்வர்யை சிகாயை வஷட்

அம்புஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும்

காத்யாயன்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

கௌமார்யை அஸ்த்ராய ஃபட்

பூர்புவஸ் ஸுவரோமிதி திக்பந்:

 

 

த்யானம்

 

நேத்ராணாம் தசபி:சதை: ப்ரிவ்ருதாமத்யுக்ர சர்மாம்ராம்

ஹேமாபாம் மஹதீம் விலம்பிசிகாம் ஆமுக்தகேசாந்விதாம்

ண்டாமண்டித பாத்மயுலாம் நாகேந்த்ர கும்ஸ்தனீம்

இந்த்ராக்ஷீம் பரிசிந்தயாமி மனஸா கல்போக்த ஸித்திப்ரதாம்

 

இந்த்ராக்ஷீம் த்விபுஜாம் தேவீம் பீதவஸ்த்ர த்வயான்விதாம்

வாமஹஸ்தே வஜ்ரராம் க்ஷிணேன வரப்ரதாம்

 

இந்த்ராக்ஷீம் நௌமியுவதீம் நானாலங்கார பூஷிதாம்

ப்ரஸன்னவனாம்போஜாம் அப்ஸரோணஸேவிதாம்

 

த்விபுஜாம் ஸௌம்யவனாம் பாசாங்குசராம் பராம்

த்ரைலோக்ய மோஹினீம் தேவீம் இந்த்ராக்ஷீ நாம கீர்த்திதாம்

 

பீதாம்ராம் வஜ்ரரைக ஹஸ்தாம் நானாவிதாலங்கரணாம் ப்ரஸன்னாம்

த்வாமப்ஸரஸ் ஸேவித பாத்மாம் இந்த்ராக்ஷீம் வந்தேசிர்மபத்னீம்

 

பஞ்சபூஜை

 

லம் ப்ருதியாத்மிகாயை கந்ம் ஸ்மர்ப்பயாமி

ஹம் ஆகாசாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி

யம் வாய்வாத்மிகாயை தூபமாக்ராபயாமி

ரம் அக்ன்யாத்மிகாயை தீபம் ர்சயாமி

வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேயாமி

ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி

 

 

திக்தேவதா ரக்ஷாமந்த்ரம்

 

இந்த்ர உவாச:

 

இந்த்ராக்ஷீ பூர்வத: பாது பாத்வாக்னேய்யாம் ததேச்வரீ

கௌமாரீ க்ஷிணே பாது நைர்ருத்யாம் பாது பார்வதீ

வாராஹீ பச்சிமே பாது வாயவ்யே நாரஸிம்ஹ்யபி

தீச்யாம் காலராத்ரீ மாம் ஐசா’ன்யாம் ஸர்வ க்தய:

பைரவ்யூர்த்வம் ஸதாபாதுபாத்வதோ வைஷ்ணவீ ததா

 

ஏவம் திசோ ரக்ஷேத் ஸர்வதா புவ நேச்வரீ

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் இந்த்ராக்ஷ்யை நம:

 

அத மந்த்ர:

 

இந்த்ராக்ஷீ நாம ஸா தேவீ தேவதை: ஸமுதாஹ்ருதா

கௌரீ சாகம்ரீ தேவீ துர்கா நாம்நீதி விச்ருதா                                    1

 

நித்யானந்தா நிராஹாரா நிஷ்கலாயை நமோ(அ)ஸ்து தே

காத்யாயநீ மஹாதேவீ சந்த்ண்டா மஹாதபா:                                  2

 

ஸாவித்ரீ ஸா ச காயத்ரீ ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மவாதிநீ

நாராயணீ பத்ரகாளீ ருத்ராணீ க்ருஷ்ண பிங்ளா                                3

 

க்நிஜ்வாலா ரௌத்ரமுகீ காளராத்ரீ தபஸ்விநீ

மேஸ்வனா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விகடாங்கீடோதரீ                                   4

 

மஹோரீ முக்தகேசீ கோரரூபா மஹாலா

அஜிதா பத்தா(அ)நந்தா ரோ ஹந்த்ரீ சிவப்ரியா                              5

 

சிதூதீ கராளீ ச ப்ரத்யக்ஷ பரமேச்வரீ

இந்த்ராணீ இந்த்ரரூபா ச இந்த்க்தி: பராயணீ                                                6

 

தா ஸம்மோஹிநீ தேவீ ஸுந்ரீ புவனேச்வரீ

ஏகாக்ஷரீ பரப்ரஹ்மீ ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம ப்ரவர்திநீ                                    7

 

ரக்ஷாகரீ ரக்த ந்தா ரக்தமால்யாம் ராபரா

மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ சாமுண்டா ஸப்தமாத்ருகா              8

 

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச பீமா பைரவ நாதி நீ

ச்ருதி: ஸ்ம்ருதிர் த்ருதிர் மேதா வித்யா லக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ       9

 

அனந்தா விஜயா (அ)பர்ணா மாநஸ்தோகா (அ)பராஜிதா

வானீ பார்வதீ துர்கா ஹைமவத் யம்பிகா சிவா                                 10

 

சிவா வானீ ருத்ராணீ ங்கரார்த்த சரீரிணீ

ஐராவத ஜாரூடா வஜ்ரஹஸ்தா வரப்ரதா                                               11

 

தூர்ஜடீ விகடீ கோரீ ஹ்யஷ்டாங்கீ நரபோஜினீ

ப்ராமரீ காஞ்சி காமாக்ஷி க்வணன்மாணிக்ய நூபுரா                            12

 

ஹ்ரீங்காரீ ரௌத்பேதாளீ ஹ்ருங்கார்யம்ருதபாயி நீ

த்ரிபாத்ஸ்மப்ரஹரணா த்ரிசிரா ரக்தலோசனா                                             13

 

(நித்யா ஸகலகல்யாணீ ஸர்வைச்வர்ய ப்ரதாயினீ

தாக்ஷாயணீ பத்மஹஸ்தா பாரதீ ஸர்வமங்ளா                                               14

 

கல்யாணீ ஜனனீ துர்கா ஸர்வதுக்க விநாசினீ

இந்த்ராக்ஷீ ஸர்வபூதேசீ ஸர்வரூபா மனோன்மணீ                                            15

 

மஹிஷமஸ்தக ந்ருத்ய விநோன ஸ்புடரணன் மணி நூபுர பாதுகா

ஜனன ரக்ஷண மோக்ஷ விதாயினீ ஜயது சும் நிசும் நிஷூதினீ)  16

 

சிவா ச சிவரூபா ச சிக்தி பராயணீ

ம்ருத்யுஞ்ஜயீ மஹாமாயீ ஸர்வரோ நிவாரிணீ                                     17

 

ஐந்த்ரீ தேவீ ஸதா காலம் சாந்திம் ஆசுகரோது மே

ச்வரார்த்தாங்க நிலயா இந்து பிம் நிபானனா                                                         18

 

ஸர்வ ரோ ப்ரமனீ ஸர்வ ம்ருத்யு நிவாரிணீ

அபவர்க்ப்ரதா ரம்யா ஆயுராரோக்தாயினீ                                                   19

 

இந்த்ராதிதேவ ஸம்ஸ்துத்யா இஹாமுத்ர பலப்ரதா

இச்சா க்தி: ஸ்வரூபா ச இவக்த்ரா த்விஜன்மபூ:                                            20

 

ஸ்மாயுதாய வித்மஹே, ரக்த நேத்ராய தீமஹி

தந்நோ ஜ்வரஹர: ப்ரசோயாத்”

 

மந்த்ரம்

 

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லூம் இந்த்ராக்ஷ்யை நம: ஓம் நமோ பகவதி இந்த்ராக்ஷி ஸர்வஜன ஸம்மோஹினி காலராத்ரி நாரஸிம்ஹி ஸர்வ சத்ரு ஸம்ஹாரிணி அனலே அயே அபராஜிதே மஹாஸிம்ஹ வாஹினி மஹிஷாஸுர மர்த்தினீ ஹன ஹன மர்ய மர்ய மாரய மாரய சோஷய சோஷய தாஹய தாஹய மஹாக்ரஹான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர

 

யக்ஷக்ரஹ ராக்ஷஸக்ரஹ ஸ்கந்தக்ரஹ விநாயகக்ரஹ பாக்ரஹ குமாரக்ரஹ சோரக்ரஹ பூக்ரஹ ப்ரேதக்ரஹ பிசாக்ரஹ கூஷ்மாண்ட க்ரஹாதீன் மர்ய மர்ய நிக்ரஹ நிக்ரஹ தூபூதான் ஸந்த்ராவய ஸந்த்ராவய

 

பூதஜ்வர ப்ரேதஜ்வர பிசாசஜ்வர உஷ்ணஜ்வர பித்தஜ்வர வாதஜ்வர ச்லேஷ்மஜ்வர கபஜ்வர ஆலாபஜ்வர ஸன்னிபாதஜ்வர மாஹேந்த்ரஜ்வர க்ருத்ரிமஜ்வர க்ருத்யாதிஜ்வர ஏகாஹிகஜ்வர த்வயாஹிகஜ்வர த்ரயாஹிகஜ்வர சாதுர்த்திகஜ்வர பஞ்சாஹிகஜ்வர பக்ஷஜ்வர மாஸஜ்வர ஷண்மாஸஜ்வர  ஸம்வத்ஸரஜ்வர ஜ்வராலாபஜ்வர ஸர்வஜ்வர ஸர்வாங்ஜ்வரான் நாய நாய ஹரஹர ஹனஹன ஹ பசபச தாய தாய ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய வித்வேஷய வித்வேஷய ஸ்தம்ய ஸ்தம்ய மோஹய மோஹய உச்சாடய உச்சாடய ஹூம் ஃபட் ஸ்வாஹா

 

ஓம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ பகவதி த்ரைலோக்யலக்ஷ்மி, ஸர்வஜன வங்கரி, ஸர்வதுஷ்ட க்ரஹ ஸ்தம்பினி கங்காளி காமரூபிணி காலரூபிணீ கோரரூபிணி பரமந்த்ர பரயந்த்ர ப்ரபேதினி ப்ரதிடவித்வம்ஸினி பரலதுரவிமர்தினி த்ரு கரச்சேதினி சத்ரு மாம்ஸ க்ஷிணி ஸகல துஷ்ட ஜ்வர நிவாரிணீ பூத-ப்ரேத பிசாப்ரஹ்மராக்ஷஸ யக்ஷ யமதூசாகினீ-டாகினீ-காமினீ ஸ்தம்பினீ மோஹிநீ வங்கரி குக்ஷிரோ சிரோரோ நேத்ரரோ க்ஷய அபஸ்மார குஷ்டாதி மஹாரோ நிவாரிணி, மம ஸர்வரோம் நாய நாய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர: ஹ்ரூம்ஃபட் ஸ்வாஹா

 

ஓம் நமோ பகவதீ மாஹேச்வரீ மஹா சிந்தாமணி துர்கே ஸகல ஸித்தேச்வரி சகல ஜனமநோஹாரிணி காலகாலராத்ரி மஹாகோரரூபே ப்ரதிஹதவிச்வரூபிணி மதுஸூநி மஹாவிஷ்ணுஸ்வரூபிணி சிரச்சூல கடிசூல அங்கசூல பார்ச்வசூல நேத்ரசூல கர்ணசூல பக்ஷசூல பாண்டுரோ காமிலாதீன் நாசய நாசய

 

வைஷ்ணவீ ப்ரஹ்மாஸ்த்ரேண விஷ்ணுசக்ரேண ருத்ரசூலேன யமண்டேன வருணபாசேன வாஸவ வஜ்ரேண ஸர்வான் அரீன் ஞ்ஜய ஞ்ஜய ராஜயக்ஷ்ம க்ஷயரோ தாபஜ்வர நிவாரிணீ மம ஸர்வஜ்வரம் நாய நா

 

ய-ர-ல-வ--ஷ-ஸ-ஹ- ஸர்வக்ரஹான் தாபய தாபய ஸம்ஹர ஸம்ஹர சேய சேய உச்சாடய உச்சாடய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம்ஃபட் ஸ்வாஹா

 

உத்தர ந்யாஸம்

இந்த்ராக்ஷ்யை ஹ்ருயாய நம:

மஹாலக்ஷ்ம்யை சிரஸே ஸ்வாஹா

மஹேச்வர்யை சிகாயை வஷட்

அம்புஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும்

காத்யாயன்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்

கௌமார்யை அஸ்த்ராய ஃபட்

பூர்ப்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்விமோக:

 

 

த்யானம்

 

நேத்ராணாம் தசபி:சதை: ப்ரிவ்ருதாமத்யுக்ர சர்மாம்ராம்

ஹேமாபாம் மஹதீம் விலம்பிசிகாம் ஆமுக்தகேசாந்விதாம்

ண்டாமண்டித பாத்மயுலாம் நாகேந்த்ர கும்ஸ்தனீம்

இந்த்ராக்ஷீம் பரிசிந்தயாமி மனஸா கல்போக்த ஸித்திப்ரதாம்

 

இந்த்ராக்ஷீம் த்விபுஜாம் தேவீம் பீதவஸ்த்ர த்வயான்விதாம்

வாமஹஸ்தே வஜ்ரராம் க்ஷிணேன வரப்ரதாம்

 

இந்த்ராக்ஷீம் நௌமியுவதீம் நானாலங்கார பூஷிதாம்

ப்ரஸன்னவனாம்போஜாம் அப்ஸரோணஸேவிதாம்

 

த்விபுஜாம் ஸௌம்யவனாம் பாசாங்குசராம் பராம்

த்ரைலோக்ய மோஹினீம் தேவீம் இந்த்ராக்ஷீ நாம கீர்த்திதாம்

 

பீதாம்ராம் வஜ்ரரைக ஹஸ்தாம் நானாவிதாலங்கரணாம் ப்ரஸன்னாம்

த்வாமப்ஸரஸ் ஸேவித பாத்மாம் இந்த்ராக்ஷீம் வந்தேசிர்மபத்னீம்

 

பஞ்சபூஜை

 

லம் ப்ருதியாத்மிகாயை கந்ம் ஸ்மர்ப்பயாமி

ஹம் ஆகாசாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி

யம் வாய்வாத்மிகாயை தூபமாக்ராபயாமி

ரம் அக்ன்யாத்மிகாயை தீபம் ர்சயாமி

வம் அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதம் மஹா நைவேத்யம் நிவேயாமி

ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி

 

ஸமர்ப்பணம்

குஹ்யாதி குஹ்ய கோப்த்ரீ த்வம் க்ருஹாண அஸ்மத் க்ருதம் ஜபம்

ஸித்திர்வது மே தேவி த்வத் ப்ரஸாதாத் மயி ஸ்திரா

 

ஃபலச்ருதி:

ஏதைர் நாமதைர் திவ்யை: ஸ்துதா க்ரேண தீமதா

ஆயுராரோக்ய மைச்வர்யம் அபம்ருத்யு யாபஹம்

 

க்ஷயாபஸ்மார குஷ்டாதி தாபஜ்வர நிவாரணம்

சோரவ்யாக்யம் தத்ர சீதஜ்வர நிவாரணம்

 

மாஹேச்வர மஹாமாரீ ஸர்வஜ்வர நிவாரணம்

சீத பைத்தக வாதாதி ஸர்வரோ நிவாரணம்

 

ஸந்நிஜ்வர நிவாரணம் ஸர்வ ஜ்வர நிவாரணம்

ஸர்வ ரோ நிவாரணம் ஸர்வ மங்ல வர்னம்

 

தமாவர்த்தயேத் யஸ்து முச்யதே வ்யாதிபந்னாத்

ஆவர்தயன் ஸஹஸ்ராத்து லதே வாஞ்சிதம் பலம்

 

ஏதத் ஸ்தோத்ரம் மஹா புண்யம் ஜபேத் ஆயுஷ்ய வர்னம்

விநாசாய ரோகாணாம் அபம்ருத்யு ஹராய ச

 

த்விஜைர் நித்யம் இம் ஜப்யம் பாக்யா ரோக்யாபீப்ஸுபி:

நாபிமாத்ரஜலே ஸ்தித்வா ஸஹஸ்ர பரிஸங்க்யயா

ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் இமம் மந்த்ரம் வாசாம் ஸித்திர்வேத் தத:

 

அனேன விதிநா பக்த்யா மந்த்ரஸித்திச்ச ஜாயதே

ஸந்துஷ்டா சவேத் தேவீ பரத்யக்ஷா ஸம்ப்ரஜாயதே

ஸாயம் தம் படேந் நித்யம் ஷண்மாஸாத் ஸித்திருச்யதே

 

சோரவ்யாதி பயஸ்தானே மநஸா ஹ்யநு சிந்தயன்

ஸம்வத்ஸரம் உபாச்ரித்ய ஸர்வ காமார்த்த ஸித்தயே

ராஜாநம் வச்யம் ஆப்நோதி ஷண்மாஸாந்நாத்ர ஸம்ய:

 

அஷ்டதோர்பி ஸமாயுக்தே நாநாயுத்த விசாரதே

பூதப்ரேத பிசாசேப்யோ ரோகாராதி முகைரபி

 

நாகேப்ய: விஷயந்த்ரேப்ய: ஆபிசாரை: மஹேச்வரி

ரக்ஷ மாம் ரக்ஷ மாம் நித்யம் ப்ரத்யஹம் பூஜிதாமயா

 

ஸர்வ மங்ள மாங்ல்யே  சிவே ஸர்வார்த்த ஸாகே

ரண்யே த்ர்யம்கே தேவி  நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே

 

வரம் ப்ராதாத் மஹேந்த்ராய தேவராஜ்யஞ்ச சாச்வதம்

இந்த்ரஸ்தோத்ர மிம் புண்யம் மஹதைச்வர்ய காரணம்

 

ஸ்ரீ இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

ஓம்

 

க்ஷமா ப்ரார்த்தனா

 

க்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீனம் து யத் வேத்

தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தேவி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே

விஸர்க பிந்து மாத்ராணி பபாதாக்ஷராணி ச

ந்யூனானி ச அதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ பரமேச்வரி

அந்யதா ரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ரணம் மம

தஸ்மாத் காருண்ய பாவேந ரக்ஷ ரக்ஷ மஹேச்வரி:

 

***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.