ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம்

 

அஸ்யஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய விபீஷண ருஷி: ஆபதுத்தாரணோ ஹநுமாந் தேவதா ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

 

த்யானம்:

வாமேகரம் வைரிபிதம் வஹந்தம்

ஶைலம்பரே ச்ருங்கல ஹாரிடங்கம்

ததான மச்சச்சவி யக்ஞஸூத்ரம்

பஜே ஜ்வலத் குண்டல மாஞ்ஜநேயம்

ஸுபீத கௌபீத முதஞ்சிதாங்குளிம்

ஸமுஜ்ஜ்வலந் மௌஞ்சஜிநோப வீதிநம்

ஸகுண்டலம் லம்பஶிகா ஸமாவ்ருதம்

தமாஞ்சஜநேயம் ஶரணம் ப்ரபத்யே

 

ஆபந்நாகில லோகார்த்தி ஹாரிணே ஸ்ரீஹநூமதே

அகஸ்மா தாகதோத்பாத நாஶநாய நமோஸ்துதே

 

ஸீதா வியுக்த ஸ்ரீராம ஶோகதுக்க பயாபஹா

தாபத்ரிதய ஸம்ஹாரிந் ஆஞ்ஜனேய நமோஸ்துதே

 

ஆதிவ்யாதி மஹாமாரீ க்ரஹ பீடாபஹாரிணே

ப்ராணபஹர்த்ரே தைத்யாநாம்  ராமப்ராணாத்மநே நம:

 

ஸம்ஸார ஸகராவர்த்த கர்தவ்ய ப்ராந்த சேதஸாம்

ஸரணாகத மர்த்யாநாம் ஶரண்யாய நமோஸ்துதே

 

ராஜத்வாரி பிலத்வாரி ப்ரவேஶே பூதஸங்குலே

கஜஸிம்ஹ மஹாவ்யாக்ர சோரபீஷண காநநே

 

ஶரணாய ஶரண்யாய வாதாத்மஜ நமோஸ்துதே

நம: ப்லவங்கஸைந்யாநாம் ப்ராண பூதாத்மநே நம:

 

ராமேஷ்டம் கருணாபூர்ணம் ஹநுமந்தம் பயாபஹம்

ஶத்ரு நாஶகரம் பீமம் ஸர்வாபீஷ்ட பலப்ரதம்

 

ப்ரதோஷே வா ப்ரபாதேவா யே ஸ்மரந்த் யஞ்ஜநாஸுதம்

அர்த்தஸித்திம் யஶ: கீர்த்திம் ப்ராப்நுவந்தி ந ஸம்ஶய:

 

காராக்ருஹே ப்ரயாணே ச ஸங்க்ராமே தேஶவிப்லவே

யே ஸ்மரந்தி ஹநூமந்தம் தேஷாம் நாஸ்தி விபத் ததா

 

வஜ்ரதேஹாய காலாக்நி ருத்ராமித தேஜஸே

ப்ரஹ்மாஸ்த்ர ஸ்தம்பநாயாஸ்மை நம: ஸ்ரீருத்ரமூர்த்தயே

 

ஜப்த்வா ஸ்தோத்ரமிதம் மந்த்ரம் ப்ரதிவாரம்

ராஜஸ்தாநே ஸபாஸ்தாநே ப்ராப்தவாதே ஜபேத் த்ருவம்

 

விபீஷண க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ய: படேத் ப்ரயதோ நர;

ஸர்வாபத்ப்யோ விமுச்யேத நாத்ர கார்யா விசாரணா

 

மர்க்கடேஶ மஹோத்ஸாஹ ஸர்வஶோக விநாஶக

ஶத்ரூந் ஸம்ஹரமாம் ரக்ஷ ஶ்ரியம் தாஸாம்ஶ்ச தேஹி மே

 

இதி விபீஷணக்ருத ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண

ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.