ஸ்ரீ அபிராமி அந்தாதி

ஸ்ரீ அபிராமி துதி

 

கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடுவாராத நட்பும்

கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுபிணி இலாத உடலும்

சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும்

தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும்

தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பமிலாத வாழ்வும்

துய்ய நின்பாதத்தில் அன்பும் – உதவிப்பெரிய தொண்டரது கூட்டு கண்டாய்

அலையாழி அறிதுயிலும் மாயனது தங்கையே ஆதிகடவூரின் வாழ்வே

அமுதீசர் ஒருபாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாய் நீ அபிராமியே

 

ஸ்ரீ அபிராமி அந்தாதி

 

கணபதி காப்பு

தாரமர் கொன்றையும் சண்பக மாலையும் சாத்தும்தில்லை

ஊரர்தம் பாகத்து உமைமைந்தனே உலகே ழும்பெற்ற

சீரபி ராமிஅந் தாதி எப்போதுமென் சிந்தையுள்ளே

கார மர்மேனிக் கணபதி யேநிற்கக் கட்டுரையே

 

நல்வித்தையும் ஞானமும் பெற

உதிக்கின்ற செங்கதிருச்சித் திலக முணர்வுடையோர்

மதிக்கின்ற மாணிக்கம் மாதுளம் போது மலர்க்கமலை

துதிக்கின்ற மின்கொடிக் குங்கும தோயமென்ன

விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி யென்றன் விழுத்துணையே                                1

 

துணையும் தொழுந்தெய்வ மும்பெற்ற தாயும் சுருதிகளின்

பணையும் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேரும் பனிமலர்ப்பூங்

கணையும் கருப்புச் சிலையுமென் பாசாங் குசமும்கையில்

அணையும் திரிபுர சுந்தரி ஆவ(து) அறிந்தனமே                                                 2

 

அறிந்தேன் எவரும் அறியா மறையை அறிந்துகொண்டு

செறிந்தேன் உனது திருவடிக் கேதிரு வேவெருவிப்

பிறிந்தேன் நின்அன்பர் பெருமைஎண் ணாத கருமநெஞ்சால்

மறிந்தே விழும்நர குக்குற வாய மனிதரையே                                                     3

 

உயர் பதவிகள் அடைய

மனிதருந் தேவருமாயா முனிவரும் வந்துசென்னிக்

குனிதரும் சேவடிக் கோமளமே! கொன்றை வார்சடைமேல்

பனிதருந் திங்களும் பாம்பும் பகீரதி யும்படைத்த

புனிதரும் நீயுமென் புந்தியெந் நாளும் பொருந்துகவே                                      4

 

பொருந்திய முப்புரை செப்புரை செய்யும் புணர்முலையால்

வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மனோன்மணி வார்சடையோன்

அருந்திய நஞ்(சு) அமு தாக்கிய அம்பிகை அம்புயமேல்

திருந்திய சுந்தரி அந்தரி பாதம்என் சென்னியதே                                                           5

 

 

சென்னிய(து) உன்பொன் திருவடித் தாமரை சிந்தையுள்ளே

மன்னிய(து) உன்திரு மந்திரம் சிந்துர வண்ணப்பெண்ணே

முன்னிய நின்அடி யாருடன் கூடி முறைமுறையே

பன்னிய(து) என்றும்உன் றன்பர மாகம பத்ததியே                                             6

 

 

மலையென வருந்துன்பம் பனியென நீங்க

ததியுறு மத்தில் புழலு மென்னாவி தளர்விலதோர்

கதியுறு வண்ணம் கருதுகண்டாய்கம லாலயனும்

மதியுறு வேணி மகிழ்நனும் மாலும் வணங்கியென்றும்

துதியுறு சேவடி யாய்சிந்துரானன ஸுந்தரியே                                                    7

 

சுந்தரி எந்தை துணைவிஎன் பாசத் தொடரை எல்லாம்

வந்தரி சிந்துர வண்ணத்தி னாள்மகி டன்தலைமேல்

அந்தரி நீலீ அழியாத கன்னிகை ஆரணத்தோன்

கந்தரி கைத்தலத் தாள்மலர் தாள்என் கருத்தனவே                                           8

 

கருத்தன எந்தைதன் கண்ணன வண்ணக் கனகவெற்பிற்

பெருத்தன பால்அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள்கூர்

திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கைச் சிலையும் அம்பும்

முருத்தன மூரலும் நீயும்அம் மேவந்தென் முன்நிற்கவே                                   9

 

நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் நினைப்ப(து) உன்னை

என்றும் வன்ங்குவ(து) உன்மலர்த் தாள்எழு தாமறையின்

ஒன்றும் அரும்பொரு ளேஅரு ளேஉமை யேஇமயத்(து)

அன்றும் பிறந்தவ ளேஅழி யாமுத்தி ஆனந்தமே                                      10

 

ஆனந்த மாய்என் அறிவாய் நிறைந்த அமுதமுமாய்

வானந்த மான வடி(வு)உடை யாள்மறை நான்கினுக்கும்

தானந்த மான சரணார விந்தம் தவளநிறக்

கானந்தம் ஆடரங் காம்எம்பி ரான்முடிக் கண்ணியதே                                     11

 

கண்ணிய(து) உன்புகழ் கற்ப(து)உன் நாமம் கசிந்துபத்தி

பண்ணிய(து) உன்இரு பாதாம் புயத்தில் பகல்இரவா

நண்ணிய(து) உன்னை நயந்தோர் அவையத்து நான்முன் செய்த

புண்ணியம் ஏ(து)என்அம் மேபுவி ஏழையும் பூத்தவளே                                      12

 

 

பூத்தவ ளேபுவ னம்பதி னான்கையும் பூத்தவண்ணம்

காத்தவ ளேபின் கரந்தவ ளேகறைக் கண்டனுக்கு

மூத்தவ ளேஎன்றும் மூவா முகுந்தற்(கு) இளையவளே

மாத்தவ ளேஉன்னை அன்றிமற் றோர்தெய்வம் வந்திப்பதே                          13

 

வந்திப் பவர்உன்னை வானவர் தானவர் ஆனவர்கள்

சிந்திப் பவர்நல் திசைமுகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே

பந்திப் பவர்அழி யாப்பர மானந்தர் பாரில் உன்னைச்

சந்திப் பவர்க்(கு) எளிதாம்எம் பிராட்டிநின் தண்ணளியே                               14

 

தண்ணளிக் கென்றுமுன் னேபல கோடி தவங்கள்செய்வார்

மண்ணளிக் கும்செல்வ மோபெறு வார்மதி வானவர்தம்

விண்ணளிக் கும்செல்வ மும்அழி யாமுத்தி வீடுமன்றோ

பண்ணளிக் கும்சொல் பரிமள யாமளைப் பைங்கிளியே                                 15

 

கிளியே கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்தொளிரும்

ஒளியே ஒளிரும் ஒளிக்கிட மேஎண்ணில் ஒன்றுமில்லா

வெளியெ வெளிமுதல் பூதங்க ளாகி விரிந்தஅம்மே

அளியேன் அறிவள விற்(கு)அள வான(து) அதிசயமே                                         16

 

அதிசய மான வடி(வு)உடை யாள்அர விந்தமெல்லாம்

துதிசய ஆனன சுந்தர வல்லி துணையிரதி

பதிசய மான(து) அபசய மாகமுன் பார்த்தவர்தம்

மதிசய மாகவன் றோவாம பாகத்தை வவ்வியதே                                              17

 

மரணத்தை வெல்ல

வவ்விய பாகத்து இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும்

செவ்வியும் உங்கள் திருமணக் கோலமும் சிந்தையுள்ளே

அவ்வியம் தீர்த்தென்னை ஆண்டபொற்பாதமும் ஆகிவந்து

விவ்விய காலனென் மேல்வரும்போது வெளிநிற்கவே                                      18

 

வெளிநின்ற நிந்திரு மேனியைப் பார்த்தென் விழியும்நெஞ்சும்

களிநின்ற வெள்ளம் கரைகண்ட தில்லை கருத்தினுள்ளே

தெளிநின்ற ஞானம் திகழ்கின்ற தென்ன திருவுளமோ

ஒளிநின்ற கோணங்கள் ஒன்பதும் மேவி உறைபவளே                                     19

 

வீடு, நிலம் முதலிய செல்வம் உண்டாக

உறைகின்ற நின்றிருக் கோயிலின் கேள்வரொரு பக்கமோ

அறைகின்ற நான்மறையின் அடியோமுடி யோவமுதம்

நிறைகின்ற வெண்திங்க ளோகஞ்சமோஎந்தன் நெஞ்சகமோ

மறைகின்ற வாரிதி யோபூர ணாசல மங்கலையே ?                                          20

 

மங்கலை செங்கல சம்முலை யாள்மலை யாள்வருணச்

சங்கலை செங்கைச் சகல கலாமயில் தாவுகங்கை

பொங்கலை தங்கும் புரிசடை யோன்புடை யாள்உடையாள்

பிங்கலை நீலிசெய் யாள்வெளி யாள்பசும் பெண்கொடியே                            21

 

கொடியே இளவஞ்சிக் கொழும்பே எனக்குவம் பேபழுத்த

படியே மறையின் பரிமள மேபனி மால்இமயப்

பிடியே பிரமன் முதலாய தேவரைப் பெற்றஅம்மே

அடியே னிறந்திங்கு இனிப்பிற வாமல்வந்(து) ஆண்டுகொள்ளே                  22

 

கொள்ளேன் மனத்தில்நின் கோலம்அல் லா(து)அன்பர் கூட்டந்தன்னை

விள்ளேன் பரசம யம்விரும் பேன்வியன் மூவுலகுக்(கு)

உள்ளே அனைத்தினு க்கும்புறம் பேஉள்ளத் தேவிளைந்த

கள்ளே களிக்கும் களியே அளியஎன் கண்மணியே                                             23

 

தீராத வியாதிகள் தீர

மணியே மணியி னொளியே யொளிரும் மணிபுனைந்த

அணியே யணியு மணிக்கழ கேயணு காதவர்க்குப்

பிணியே பிணிக்கு மருந்தே அமரர் பெருவிருந்தே

பணியே னொருவரை நின்பத்ம பாதம் பணிந்த பின்னே                                24

 

நினைத்த காரியம் இடையூறின்றி நிறைவேற

பின்னே திரிந்துன் னடியாரைப் பேணிப் பிறப்பறுக்க

முன்னே தவங்கள் முயன்றுகொண்டேன்முதன் மூவருக்கும்

அன்னே யுலகுக் கபிராமி யென்னு மருமருந்தே

என்னே யினியுன்னை யான்மற வாமனின் றேத்துவனே                                 25

 

ஏத்தும் அடியவர் ஈரே ழுலகினை யும்படைத்தும்

காத்தும் அழித்தும் திரிபவ ராம்கமழ் பூங்கடம்பு

சாத்தும் குழல் அணங் கேமணம் நாறும்நின் தாள்இணைக்(கு)என்

நாத்தங்கு புன்மொழி ஏறிய வாறு நகையுடைத்தே                                             26

 

 

மன நோய் தீர

உடைத்தனை வஞ்சப் பிறவியை உள்ளம் உருகும் அன்பு

படைத்தனை பத்மபதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே

அடைத்தனை நெஞ்சத்து அழுக்கை எல்லாம் நின் அருள்

புனலால் துடைத்தனை ஸுந்தரி நின் அருள் ஏது என்றுசொல்லுவதே         27

 

சொல்லும் பொருளும் எனநட மாடும் துணைவருடன்

புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடி யேநின் புதுமலர்த்தாள்

அல்லும் பகலும் தொழும்அவர்க் கேஅழி யாஅரசும்

செல்லும் தவநெறி யும்சிவ லோகமும் சித்திக்குமே                                            28

 

சித்தியும் சித்திதருந் தெய்வமாகித் திகழும்பரா

சாத்தியும் சத்தி தழிக்கும் சிவமும் தவம்முயல்வார்

முத்தியும் முத்திக்கு வித்தும்வித் தாகி முளைத்தெழுந்த

புத்தியின் புத்தியின் உள்ளே புரக்கும் புரத்தையன்றே                                     29

 

அன்றே தடுத்(து)என்(னை) ஆண்டுகொண் டாய்கொண்ட(து) அல்லவென்கை

நன்றேஉனக்(கு) இனிநான்என் செயினும் நடுக்கடலுள்

சென்றே விழினும் கரையேற் றுகைநின் திருவுளமே

ஒன்றே பலவுரு வேயரு வேஎன் உமையவளே                                                       30

 

உமையும் உமையொரு பாகனும் ஏக உருவில்வந்திங்(கு)

எமையும் தமக்கன்பு செய்யவைத் தார்இனி எண்ணுதற்குச்

சமையங் களுமில்லை ஈன்றெடுப் பாள்ஒரு தாயும்இல்லை

அமையும் அமையுறு தோளியர் மேல்வைத்த ஆசையுமே                                 31

 

அகால மரணம் துர்மரணம் ஏற்படாதிருக்க

ஆசைக் கடலில் அகப்பட்டு அருள் அற்ற அந்தகன் கைப்

பாசத்தில் அல்லல்பட இருந்தேனை, நின்பாதம் என்னும்

வாசக்கமலம் தலைமேல் வலியவைத்து ஆண்டுகொண்ட

நேசத்தை என் சொல்லுவேன்? ஈசர்பாகத்து நேரிழையே                                 32

 

இழைக்கும் வினைவழி யேஅடும் காலன் எனைநடுங்க

அழைக்கும் பொழுதுவந்(து) அஞ்சல்என் பாய்அத்தர் சித்தம் எல்லாம்

குழைக்கும் களபக் குவிமுலை யாமளைக் கோமளமே

உழைக்கும் பொழு(து)உ(ன்)னை யேஅன்னை யே என்பன் ஓடிவந்தே         33

 

பயிர் வளர செல்வம் கொழிக்க

வந்தே சரணம் புகும் அடியாருக்கு வானுலகம்

தந்தே பரிவொடு தான்போயிருக்கும் சதுர்முகமும்

பைந்தேன் அலங்கல் பருமணி ஆகமும் பாகமும்பொன்

செந்தேன் மலரும் அலர்கதிர் ஞாயுறும் திங்களுமே                                            34

 

திங்கட் பகவின் மணம்நாறும் சீறடி சென்னிவைக்க

எங்கட்(கு) ஒருதவம் எய்திய வாஎண் ணிறந்தவிண்ணோர்

தங்கட்கும் இந்தத் தவமெய்து மோதரங் கக்கடலுள்

வெங்கட் பணியணை மேல்துயில் கூரும் விழுப்பொருளே                              35

 

பொருளே பொருள்முடிக் கும்போக மேஅரும் போகம்செய்யும்

மருளே மருளில் வரும்தெரு ளேஎன் மனத்துவஞ்சத்(து)

இருளேதும் இன்றி ஒளிவெளி யாகிஇருக்கும் உன்றன்

அருளே(து) அறிகின் றிலேன் அம்பு யாதனத்(து) அம்பிகையே                        36

 

கைக்கே அணிவது கன்னலும் பூவும்; கமலம் அன்ன

மெய்க்கே அணிவது வெண்முத்து மாலை: விடஅரவின்

பைக்கே அணிவது பன்மணிக் கோவையும் பட்டும்; எட்டுத்

திக்கே அணியும் திருவுடை யான்இடம் சேர்பவளே                                            37

 

பவளக் கொடியில் பழுத்த செவ்வாயும் பனிமுறுவல்

தவளத் திருநகை யும்துணை யாஎங்கள் சங்கரனைத்

துவளப் பொருது துடியிடை சாய்க்கும் துணைமுலையாள்

அவளைப் பணிமின் கண்டீர்அம ராவதி ஆளுகைக்கே                                     38

 

ஆளுகைக்(கு) உன்றன் அடித்தா மரைகள்உண்(டு); அந்தகன்பால்

மீளுகைக்(கு) உன்றன் விழியின் கடைஉண்டு; மேல் இவற்றின்

மூளுகைக்(கு) என்குறை; நின்குறை யேஅன்று; முப்புரங்கள்

மாளுகைக்(கு) அம்பு தொடுத்தவில் லான்பங்கில் வாள்நுதலே                      39

 

 

வாணுதல் கண்ணியை விண்ணவர் யாவரும் வந்திறைஞ்சிப்

பேணுதற்(கு) எண்ணிய எம்பெரு மாட்டியைப் பேதைநெஞ்சில்

காணுதற்(கு) அண்ணியள் அல்லாத கன்னியைக் காணும்அன்பு

பூணுதற்(கு) எண்ணிய எண்ணம்அன் றோமுன்செய் புண்ணியமே              40

 

புண்ணியம் செய்தன மேமன மேபுதுப் பூங்குவளைக்

கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடிநம் காரணத்தால்

நண்ணிஇங் கேவந்து தம்அடி யார்கள் நடுவிருக்கப்

பண்ணிநம் சென்னியின் மேல்பத்ம பாதம் பதித்திடவே                                  41

 

இடம்கொண்டு விம்மி இணைகொண்(டு) இறுகி இளகிமுத்து

வடங்கொண்ட கொங்கை மலைகொண்(டு) இறைவர் வலியநெஞ்சை

நடங்கொண்ட கொள்கை நலங்கொண்ட நாயகி நல்லரவின்

படங்கொண்ட அல்குல் பனிமொழி வேதப் பரிபுரையே                                               42

 

தீமை பகையெல்லாம் ஒழிய

பரிபுறச் சீறடிப் பாசாங் குசைபஞ்ச பாணியின்சொல்

திரிபுர ஸுந்தரி சிந்தூர மேனியள் தீமை நெஞ்சில்

பரிபுர வஞ்சரை யஞ்சக் குனிப்பொருப் புச்சிலைக்கை

எரிபுரை மேனி யிறைவர்செம் பாகத் திருந்தவளே                                            43

 

தவளே இவள்எங்கள் சங்கர னார்மனை மங்கலமாம்

அவளே அவர்தமக்(கு) அன்னையும் ஆயினள் ஆகையினால்

இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியும்ஆம்

துவளேன் இனியொரு தெய்வமுண் டாகமெய்த் தொண்டுசெய்தே              44

 

தொண்டுசெய் யாதுநின் பாதம் தொழாது துணிந்திச்சையே

பண்டுசெய் தார்உள ரோஇல ரோஅப் பரிசடியேன்

கண்டுசெய் தால்அது கைதவ மோஅன்றிச் செய்தவமோ

மிண்டுசெய் தாலும் பொறுக்கைநன் றேபின் வெறுக்கையன்றே                  45

 

வெறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும் தம்அடி யாரைமிக்கோர்

பொறுக்கும் தகைமை புதியதன் றேபுது நஞ்சைஉண்டு

கறுக்கும் திருமிடற் றான்இடப் பாகம் கலந்தபொன்னே

மறுக்கும் தகைமைகள் செய்யினும் யான்உன்னை வாழ்த்துவனே               46

 

வாழும்படி யொன்று கண்டுகொண் டேன்மனத் தேயொருவர்

வீழும் படியன்று விள்ளும் படியன்று வேலைநிலம்

ஏழும் பருவரை எட்டுமெட் டாமல் இரவுபகல்

சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே                                                       47

 

சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடிக் குன்றிலொன்றிப்

படரும் பரிமளப் பச்சைக் கொடியைப் பதித்துநெஞ்சில்

இடரும் தவிர்த்திமைப் போதிருப் பார்பின்னும் எய்துவரோ

குடரும் கொழுவும் குருதியும் தோயும் குரம்பையிலே                                        48

 

குரம்பை அடுத்துக் குடிபுக்க ஆவிவெங் கூற்றுக்கிட்ட

வரம்பை அடுத்து மறுகும்அப் போது வளைக்கை அமைத்(து)

அரம்பை அடுத்த அரிவையர் சூழவந்(து) அஞ்சல்என்பாய்

நரம்பை அடுத்த இசைவடி வாய்நின்ற நாயகியே                                              49

 

நாயகி நான்முகி நாரா யணிகை நளினபஞ்ச

சாயகி சாம்பவி சங்கரி சாமளை சாதிநச்சு

வாயகி மாலினி வாரகி சூலினி மாதகிஎன்(று)

ஆயகி யாதி உடையாள் சரணம் அரண்நமக்கே                                                   50

 

அரணம் பொருள்என்று அருள்ஒன் றிலாத அசுரர்தங்கள்

முரண் அன்(று) அழிய முனிந்தபெம் மானும் முகுந்தனுமே

சரணம் சரணம் எனநின்ற நாயகி தன்னடியார்

மரணம் பிறவி இரண்டுமெய் தாரிந்த வையகத்தே                                            51

 

வையம் துரகம் மதகரி மாமகு டம்சிவிகை

பெய்யும் கனகம் பெருவிலை ஆரம் பிறைமுடித்த

ஐயம் திருனமை யாள்அடித் தாமரைக்(கு) அன்புமுன்பு

செய்யும் தவமுடை யார்க்குள வாகிய சின்னங்களே                                         52

 

 

சின்னஞ் சிறிய மருங்கினில் சாத்திய செய்யபட்டும்

பென்னம் பெரிய முலையும் முத்தாரமும் பிச்சிமொய்த்த

கன்னங் கரிய குழலும்கண் மூன்றும் கருத்தில்வைத்துத்

தன்னந் தனியிருப் பார்க்கிதுபோலும் தவமில்லையே                                      53

 

இல்லாமை சொல்லி ஒருவர்தம் பால்சென்(று) இழிவுபட்டு

நில்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவி ரேல்நித்தம் நீடுதவம்

கல்லாமை கற்ற கயவர்தம் பால்ஒரு காலத்திலும்

செல்லாமை வைத்த திரிபுரை பாதங்கள் சேர்மின்களே                                   54

 

மின்னா யிரமொரு மெய்வடி வாகி விளங்குகின்ற

அன்னாள் அகமகிழ் ஆனந்த வல்லி அருமறைக்கு

முன்னாய் நடுவெங்கு மாய்முடி வாய முதல்விதன்னை

உன்னா(து) ஒழியினும் உன்னினும் வேண்டுவ(து) ஒன்றில்லையே               55

 

ஒன்றாய் அரும்பிப் பலவாய் விரிந்(து)இவ் வுலகெங்குமாய்

நின்றாள் அனைத்தையும் நீங்கிநிற் பாள்என்றன் நெஞ்சினுள்ளே

பொன்றாது நின்று புரிகின்ற வாஇப் பொருள் அறிவார்

அன்றா லிலையில் துயின்றபெம் மானும்என் ஐயனுமே                                    56

 

ஐயன் அளந்த படியிரு நாழிகொண்(டு) அண்டம் எல்லாம்

உய்ய அறம்செயும் உன்னையும் போற்றி ஒருவர்தம் பால்

செய்ய பசுந்தமிழ்ப் பாமாலை யும்கொண்டு சென்றுபொய்யும்

மெய்யும் இயம்பவைத் தாய்இது வோஉன்றன் மெய்யருளே                           57

 

அருணாம் புயத்தும்என் சித்தாம் புயத்தும் அமர்ந்திருக்கும்

தருணாம் புயமுலைத் தையல்நல் லாள்தகை சேர்நயனக்

கருணாம் புயமும் வதனாம் புயமும் கராம்புயமும்

சரணாம் புயமும்அல் லாற்கண்டி லேன்ஒரு தஞ்சமுமே                                    58

 

தஞ்சம் பிறிதில்லை ஈதல்ல தென்றுன் தவநெறிக்கே

நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றி லேன்ஒற்றை நீள்சிலையும்

அஞ்சம்பும் இக்(கு)அலர் ஆகநின் றாயறி யார்எனினும்

பஞ்சஞ்சும் மெல்லடி யார்அடி யார்பெற்ற பாலரையே                                     59

 

பாலினும் சொல்இனி யாய்பனி மாமலர்ப் பாதம்வைக்க

மாலினும் தேவர் வணங்கநின் றோன்கொன்றை வார்சடையின்

மேலினும் கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும்மெய்ப் பீடம்ஒரு

காலினும் சாலநன்றோ அடி யேன்முடை நாய்த்தலையே                                 60

 

 

நாயே னையும்இங்(கு) ஒருபொரு ளாக நயந்துவந்து

நீயே நினைவின்றி ஆண்டுகொண் டாய்நின்னை உள்ளவண்ணம்

பேயேன் அறியும் அறிவுதந் தாய்என்ன பேறு பெற்றேன்

தாயே மலைமக ளேசெங்கண் மால்திருத் தங்கச்சியே                                      61

 

தங்கச் சிலைகொண்டு தானவர் முப்புரம் சாய்த்துமத

வெங்கண் கரியுரி போர்த்தசெஞ் சேவகன் மெய்யடையக்

கொங்கைக் குரும்பைக் குறியிட்ட நாயகி கோகனகச்

செங்கைக் கரும்பும் மலரும்எப் போதும்என் சிந்தையதே                                62

 

தேறும் படிசில ஏதுவும் காட்டிமுன் செல்கதிக்குக்

கூறும் பொருள்குன்றில் கொட்டும் தறிகுறிக் கும்சமயம்

ஆரும் தலைவி இவளாய் இருப்ப(து) அறிந்திருந்தும்

வேறும் சமயம்உண் டென்றுகொண் டாடிய வீணருக்கே                                   63

 

வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பாற்சென்று மிக்கஅன்பு

பூணேன் உனக்(கு)அன்பு பூண்டுகொண் டேன்நின் புகழ்ச்சியன்றிப்

பேணேன் ஒருபொழு தும்திரு மேனிப்ர காசமின்றிக்

காணேன் இருநில மும்திசை நாங்கும் ககனமுமே                                              64

 

ககனமும் வானமும் புவனமும் காணவிற் காமன்அங்கம்

தகனம்முன் செய்த தவப்பெரு மாற்குத் தடக்கையும்செம்

முகனும்முந் நான்கிரு மூன்றெனத் தோன்றிய மூதறிவின்

மகனும்முண் டாயதன் றோவல்லி நீ செய்த வல்லபமே                         65

கல்வி சிறக்க

வல்லபம் ஒன்றறியேன் சிறியேன் நின் மலரடிச்செம்

பல்லவம் அல்லது பற்றொன்றி லேன்பசும் பொற்பருப்பு

வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப் பாய்வினையேன் தொடுத்த

சொல் அவமாயினும் நின்திரு நாமங்கள் தோத்திரமே                                      66

 

 

பகைவர்கள் அழிய

தோத்திரம் செய்து தொழுதுமின் போலும் நின் தோற்றமொரு

மாத்திரைப் போதும் மனத்தில் வையாதவர் வண்மைகுலம்

கோத்திரம் கல்வி குணங்குன்றி நாளும் குடில்கள்தோறும்

பாத்திரம் கோண்டு பலிக்குழ லாநிற்பர் பாரெங்குமே                                     67

 

நிலம் வீடு தோட்டம் போல செல்வங்கள் பெருக

பாரும் புனலுங் கனலும்வெங் காலும் படர்விசும்பும்

ஊரும் முருகு சுவையொளி யூறொலி யொன்றுபடச்

சேருந் தலைவி சிவகாம ஸுந்தரி சீரடிக்கே

சாரும் தவமுடையார் படையாத தனமில்லையே                                                68

 

ஸகல ஸௌபாக்யங்களும் உண்டாக

தனந்தரும் கல்வி தருமொரு நாளுந் தளர்வறியா

மனம்தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா

இனம்தரும் நல்லன வெல்லாம் தரும்அன்ப ரென்பவர்க்கே

கனம்தரும் பூங்குழ லாளபிராமி கடைக் கண்களே                                             69

 

கண்களிக் கும்படி கண்டுகொண் டேன்கடம் பாடவியில்

பண்களிக் கும்குரல் வீனையும் கையும் பயோதரமும்

மண்களிக் கும்பச்சை வண்ணமும் ஆகி மதங்கர்குலப்

பெண்களில் தோன்றிய எம்பெரு மாட்டிதன் பேரழகே                                      70

 

மனக்குறை தீர்ந்து மகிழ்ச்சி பெருக

அழகுக் கொருவரு மொவ்வாத வல்லி யருமறைகள்

பழகிச் சிவந்த பதாம்புயத் தாள்பனி மாமதியின்

குழவித் திருமுடிக் கோமள யாமளைக் கொம்பிருக்க

இழவுற்ற நின்ற நெஞ்சே யிரங்கேலுனக் கெங்குறையே                                  71

 

 

 

என்குறை தீரநின்(று) ஏத்துகின் றேன்இனி யான்பிறக்கின்

நின்குறை யேஅன்றி யார்குறை காண்இரு நீள்விசும்பின்

மிங்குறை காட்டி மெலிகின்ற நேரிடை மெல்லியலாய்

தன்குறை தீரஎங் கோன்சடை மேல்வைத்த தாமரையே                                   72

 

தாமம் கடம்பு படைபஞ்ச பாணம் தனுக்கரும்பு

யாமம் வயிரவர் ஏத்தும் பொழு(து)எமக் கென்றுவைத்த

சேமம் திருவடி செங்கைகள் நான்(கு)ஒளி செம்மையம்மை

நாமம் திரிபுரை ஒன்றோ டிரண்டு நயனங்களே                                                  73

 

தொழுதலில் தலைமை எய்த

நயனங்கள் மூன்றுடை நாதனும் வேதமும் நாரணனும்

அயனும் பரவும் அபிராம வல்லி அடி இணையைப்

பயன் என்று கொண்டவர் பாவையர் ஆடவும் பாடவும் பொன்

சயனம் பொருந்து தமனியக் காவினில் தங்குவரே                                             74

 

வலிமை மிக்க விதியையும் வெல்ல

தங்குவர் கற்பகத் தருவி னீழலில் தாயர் இன்றி

மங்குவர் மண்ணில் வழுவாப் பிறவியை மால்வரையும்

பொங்குவ ராழியு மீரேழ் புவனமும் பூத்தவுந்திக்

கொங்கிவர் பூங்குழ லாள்திரு மேனி குறித்தவரே                                              75

 

குறித்தே மனத்தில்நின் கோலம்எல் லாம்நின் குறிப்பறிந்து

மறித்தேன் மறலி வருகின்ற நேர்வழி வண்டுகிண்டி

வெறித்தேன் அவிழ்கொன்றை வேணிப் பிரா(ன்)ஒரு கூற்றைமெய்யில்

பறித்தே குடிபுகு தும்பஞ்ச பாண பயிரவியே                                                         76

 

பகைவர்களால் உண்டாகும் அச்சம் நீங்க

பயிரவி பஞ்சமி பாசாங் குசைபஞ்ச பாணிவஞ்சர்

உயிரவி யுண்ணு முயர்சண்டி காளி யொளிருங்கலா

வயிரவி மண்டலி மாலினி சூலி வராகியென்றே

செயிரவி நான்மறை சேர்திரு நாமங்கள் செப்புவரே                                         77

 

செப்பும் கனக கலசமும் போலும் திருமுலைமேல்

அப்பும் களப அபிராம வல்லி அணிதரளக்

கொப்பும் வயிரக் குழையும் விழியின் கொழுங்கடையும்

துப்பும் நிலவும் எழுதிவைத் தே(ன்)என் துணைவிழிக்கே                                  78

 

விழிக்கே அருளுண்(டு) அபிராம வல்லிக்கு வேதம் சொன்ன

வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்(டு) எமக்(கு)அவ் வழிகிடக்கப்

பழிக்கே சுழன்றுவெம் பாவங்க ளேசெய்து பாழ்நரகக்

குழிக்கே அழுந்தும் கயவர்தம் மோடென்ன கூட்டினியே                                   79

 

 

நிலையான மனம் மகிழ்ச்சி உண்டாக

கூட்டிய  வாவென்னைத் தன்னடி யாரிற் கொடியவினை

ஓட்டிய   வாவென்க  ஒண்டிய வாதன்னை யுள்ளவண்ணம்

காட்டிய   வாகண்ட கண்ணும் மனமும் களிக்கின்றவா

ஆட்டிய  வாநட  மாடகத் தாமரை யாரணங்கே                                                    80

 

அணங்கே அணங்குகள் நின்பரி வாரங்கள் ஆகையினால்

வணங்கேன் ஒருவரை வாழ்த்திகி லேன்நெஞ்சில் வஞ்சகரோ(டு)

இணங்கேன் என(து)உன(து) என்றிருப் பார்சிலர் யாவரொடும்

பிணங்கேன் அறிவொன்றி லேன்என்கண் நீவைத்த பேரளியே                      81

 

அளியார் கமலத்தில் ஆரணங் கேஅகி லாண்டமும்நின்

ஒளியாய் நின்ற ஒளிர்திரு மேனியை உள்ளுந்தொறும்

களியாகி அந்தக் கரணங்கள் விம்மிக் கரைபுரண்டு

வெளியாய் விடின்எங்ங னேமறப் பேன்நின் விரகினையே                             82

 

விரவும் புதுமலர் இட்டுநின் பாத விரைக்கமலம்

இரவும் பகலும் இறைஞ்சவல் லார்இமை யோர்எவரும்

பரவும் பதமும் அயிரா வதமும் பகீரதியும்

உரவும் குலிசமும் கற்பகக் காவும் உடையவரே                                                    83

 

உடையாளை ஒல்கு செம்பட்(டு)உடை யாளை ஒளிர்மதிசெஞ்

சடையாளை வஞ்சகர்  நெஞ்சடை யாளைத் தயங்குநுண்ணூல்

இடையாளை எங்கள்பெம் மானிடை யாளைஇங்(கு) என்னைஇனிப்

படையாளை உங்களை யும்படை யாதவண்ணம் பார்த்திருமே                     84

 

பார்க்கும் திசைதொறும் பாசாங் குசமும் பனிச்சிறை வண்(டு)

ஆர்க்கும் புதுமலர் ஐந்தும் கரும்பும்என் அல்லல் எல்லாம்

தீர்க்கும் திரிபுரை யாள்திரு மேனியும் சிற்றிடையும்

வார்க்குங் குமமுலை யும்முலை மேல்முத்து மாலையுமே                                 85

 

மாலயன் தேட மறைதேட வானவர் தேடநின்ற

காலையும் சூடகக் கையையும் கொண்டு கதித்தகப்பு

வேலைவெங் காலன்என் மேல்விடும் மோது வெளிநில் கண்டாய்

பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே                            86

 

 

மொழிக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாத நின்திரு மூர்த்திஎன்றன்

விழிக்கும் வினைக்கும் வெளிநின்ற தால்விழி யால்மதனை

அழிக்கும் தலைவர் அழியா விரதத்தை அண்டமெல்லாம்

பழிக்கும் படியொரு பாகம்கொண் டாளும் பராபரையே                                  87

 

 

அம்பிகையின் அருள் எப்போதும் கிடைக்க

பரம் என்று உனை அடைந்தேன் தமியேனும் உன்பத் தருக்குள்

தரம் அன்று இவன் என்று தள்ளத்தகாது தரியலர் தம்

புரம் அன்று எரியப் பொருப்பு வில் வாங்கிய போதில் அயன்

சிரம் ஒன்று செற்றகை யான் இடப்பாகம் சிறந்தவளே                                     88

 

 

சிறக்கும் கமலத் திருவேநின் சேவடி சென்னிவைக்கத்

துறக்கம் தரும்நின் துணைவரும் நீயும் துரியம் அற்ற

உறக்கம் தரவந்(து) உடம்போ(டு) உயிர்உற வற்றறிவு

மரக்கும் பொழுதென்முன் னேவரல் வேண்டியுமே                                              89

 

 

வருந்தா வகைஎன் மனத்தா மரையினில் வந்துபுகுந்(து)

இருந்தாள் பழைய இருப்பிட மாக இனி எனக்குப்

பொருந்தா தொருபொருள் இல்லைவிண் மேவும் புலவருக்கு

விருந்தாக வேலை மருந்தா னதைநல்கும் மெல்லியலே                                    90

 

அரசாங்க காரியங்களில் வெற்றி உண்டாக

மெல்லிய நுண்ணிடை மின்னணை யாளை விரிசடையோன்

புல்லிய மென்முலைப் பொன்னனையாளைப் புகழ்ந்துமறை

சொல்லிய வண்ணம்தொழு மடியாரைத் தொழுமவர்க்குப்

பல்லிய மார்த்தெழ வெண்பகடூரும் பதந்தருமே                                                  91

 

பதத்தே உருகிநின் பாதத்தி லேமனம் பற்றிஉன்றன்

இதத்தே ஒழுக அடிமைகொண் டாய்இனி யான்ஒருவர்

மதத்தே மதிமயங் கேன்அவர் போன வழியும் செல்லேன்

முதல்தேவர் மூவரும் யாவரும் போற்றும் முகிழ்நகையே                                92

 

நகையே இஃதிந்த ஞாலமெல் லாம்பெற்ற நாயகிக்கு

முகையே முகிழ்முலை மானே முதுகண் முடிவில்அந்த

வகையே பிறவியும் வம்பே மலைமகள் என்பதுநாம்

மிகையே இவள்தன் தகைமையை நாடி விரும்புவதே                                        93

 

விரும்பித் தொழும்அடி யார்விழி நீர்மல்கி மெய்புளகம்

அரும்பித் ததும்பிய ஆனந்த மாகி அறிவிழந்து

சுரும்பிற் களித்து மொழிதடு மாறிமுன் சொன்ன எல்லாம்

தரும்பித்தர் ஆவரென் றால்அபி ராமி சமயம் நன்றே                                        94

 

நன்றே வருகினும் தீதே விளைகினும் நான் அறிவ(து)

ஒன்றேயு மில்லை உனக்கே பரம் எனக்(கு) உள்ள எல்லாம்

அன்றே உனதென்(று) அளித்துவிட் டேன்அழியாத குணக்

குன்றே அருட்கட லேஇம வான்பெற்ற கோமளமே                                              95

 

கோமள வல்லியை அல்லியந் தாமரைக் கோயில்வைகும்

யாமள வல்லியை ஏதம் இலாளை எழுதரிய

சாமள மேனிச் சகல கலாமயில் தன்னைத்தம்மால்

ஆமள வும்தொழு வார்எழு பாருக்கும் ஆதிபரே                                                    96

 

புகழும் தர்மமும் வளர

ஆதித்த னம்புலி யங்கி குபேர னமரர் தங்கோன்

போதிற் பிரமன் புராரி முராரி பொதியமுனி

காதிப் பொருபடைக் கந்தன் கணபதி காமன் முதல்

சாதித் தபுண்ணிய ரெண்ணிலர் போற்றுவர் தையலையே                             97

 

 

தைவந்து நின்னடித் தாமரி சூடிய சங்கரற்குக்

கைவந்த தீயும் தலைவந்த ஆறும் கரந்ததெங்கே

மெய்வந்த நெஞ்சின்அல் லால்ஒரு காலும் விரகர்தங்கள்

பொய்வந்த நெஞ்சில் புகல்அறி யாமடப் பூங்குயிலே                                        98

 

குயிலாய் இருக்கும் கடம்பா டவியிடைக் கோலஇயல்

மயிலாய் இருக்கும் இமயா சலத்திடை வந்துதித்த

வெயிலாய் இருக்கும் விசும்பில் கமலத்தின் மீதன்னமாம்

கயிலா யருக்(கு)அன்(று) இமவான் அளித்த கனங்குழையே                           99

 

குழையத் தழுவிய கொன்றையந் தார்கமழ் கொங்கைவல்லி

கழையைப் பொருத திருநெடுந் தோளும் கரும்புவில்லும்

விழையப் பொருதிறல் வேரியம் பாணமும் வெண்ணகையும்

உழையைப் பொருகண்ணும் நெஞ்சில்எப் போதும் உதிக்கின்றவே             100

 

ஆத்தாளை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டம் எல்லாம்

பூத்தாளை மாதுளம் பூநிறத் தாளைப் புவிஅடங்கக்

காத்தாளை ஐங்கணை பாசாங் குசமும் கரும்பும் அங்கை

சேர்த்தாளை முக்கண்ணி யைத்தொழு வார்க்(கு)ஒரு தீங்கில்லையே        101

 

***

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.