ஸ்ரீ அன்னபூரணி அஷ்டகம்

ஸ்ரீ அன்னபூரணி

ஸ்ரீ அன்னபூரணி அஷ்டகம்

 

நித்யானந்கரீ வராயஹரீ ஸௌந்ர்ய ரத்னாகரீ

நிர்த்தூதாகில கோரபாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேச்’வரீ

ப்ராலேயாசல வம் பாவனகரீ காசீபுராதீச்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     1

 

நாநாரத்ன விசித்ர பூஷணகரீ ஹேமாம் ராம்ரீ

முக்தாஹார விலம்மான விலஸத் வக்ஷோஜ கும்பாந்தரீ

காச்மீராரு வாஸிதாங் ருசிரே காசீபுராதீச்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     2

 

யோகாநந்கரீ ரிபுக்ஷயகரீ ர்மார்த்த நிஷ்ட்டாகரீ

சந்த்ரார்கானல பாஸமான லஹரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷாகரீ

ஸர்வைச்வர்யகரீ தப: பலகரீ காசீபுராதீச்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     3

 

கைலாஸாசல கந்ராலயகரீ கௌரீ உமா ங்கரீ

கௌமாரீ நிமார்த்த கோசரகரீஹ்யோங்கார பீஜாக்ஷரீ

மோக்ஷத்வார கவாடபாடனகரீ காசீபுராதீச்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     4

 

த்ருச்யா த்ருச்ய விபூதி வாஹனகரீ ப்ரஹ்மாண்ட பாண்டோதரீ

லீலா நாடக ஸூத்ர கேலநகரீ விஜ்ஞான தீபாங்குரீ

ஸ்ரீ விச்வே மந: ப்ரஸானகரீ காசீபுராதீச்வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     5

 

திக்ஷாந்த ஸமஸ்த வர்ணனகரீ ம்போஸ்த்ரிபாவாகரீ

காச்’மீரா த்ரிபுரேச்’வரீ த்ரிநயனீ விச்’வேச்’வரீ ஸர்வரீ

ஸ்வர்த்வார கபாடபாடனகரீ காசீ’புராதீச்’வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     6

 

உர்வீ ஸர்வஜனேச்வரீ ஜயகரீ மாதா க்ருபாஸாரீ

வேணி நீலஸமான குந்தலதரீ நித்யான்ன தானேச்’வரீ

ஸர்வானந்கரீ ஸதா சுபகரீ காசீ’புராதீச்’வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     7

 

தேவீ ஸர்வ விசித்ர ரத்ன ரசிதா தாக்ஷாயணீ ஸுந்ரீ

வாமா ஸ்வாது பயோரா ப்ரியகரீ ஸௌபாக்ய மாஹேச்’வரீ

க்தாபீஷ்டகரீ ஸதா ஸுபகரீ காசீ’புராதீச்’வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     8

 

சந்த்ரார்கானல கோடிகோடி ஸத்ருசா சந்த்ராம்சு பிம்பாத

சந்த்ரார்காக்னி ஸமானகுந்தலரீ ஸந்த்ரார்க்க வர்ணேச்’வரீ

மாலாபுஸ்தக பாசஸா ங்குசதரீ காசீ’புராதீச்’வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     9

 

க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹாயஹரீ மாதா க்ருபாஸாரீ

ஸர்வானந்கரீ ஸதாசிவகரீ விச்’வேச்’வரீ ஸ்ரீரீ

க்ஷாக்ரந்கரீ நிராமயகரீ காசீ’புராதீச்’வரீ

பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்னகரீ மாதா அன்னபூர்ணேச்வரீ                     10

 

அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே ங்கர ப்ராணவல்லபே

ஞானவைராக்ய ஸித்த்யர்த்தம் பிக்ஷாம்தேஹி ச பார்வதீ                              11

 

மாதா ச பார்வதீ தேவீ பிதா தேவோ மஹேச்’வர:

பாந்வா: சிக்தாச்ச ஸ்வதேஸோ புவனத்ரயம்                                           12

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.