ஸ்ரீலலிதா த்ரிசதீ நாமாவளி

ஸ்ரீலலிதா த்ரிசதீ நாமாவளி:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்

 1. ஓம் ககார ரூபாயை நம:
 2. ஓம் கல்யாண்யை நம:
 3. ஓம் கல்யாண குண ஶாலின்யை நம:
 4. ஓம் கல்யாண ஶைல நிலயாயை நம:
 5. ஓம் கமனீயாயை நம:
 6. ஓம் கலாவத்யை நம:
 7. ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம:
 8. ஓம் கல்மஷக்ன்யை நம:
 9. ஓம் கருணாம்ருத ஸாராயை நம:
 10. ஓம் கம்ப கானனாவாஸாயை நம:
 11. ஓம் கம்ப குஸுமப்ரியாயை நம:
 12. ஓம் கந்ர்ப்ப வித்யாயை நம:
 13. ஓம் கந்ர்ப்ப ஜனகாபாங் வீக்ஷணாயை நம:
 14. ஓம் கர்ப்பூர வீடீ ஸௌரப்ய கல்லோலித ககுப்தடாயை நம:
 15. ஓம் கலிதோஷ ஹராயை நம:
 16. ஓம் கஞ்ஜ லோசனாயை நம:
 17. ஓம் கம்ர விக்ரஹாயை நம:
 18. ஓம் கர்மாதி ஸாக்ஷிண்யை நம:
 19. ஓம் காரயித்ர்யை நம:
 20. ஓம் கர்மபல ப்ரதாயை நம:
 21. ஓம் ஏகார ரூபாயை நம:
 22. ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம:
 23. ஓம் ஏகானேகாக்ஷரா க்ருத்யை நம:
 24. ஓம் ஏதத் ததித்ய நிர்த்தேஶ்யாயை நம:
 25. ஓம் ஏகானந்த ஶிதாக்ருத்யை நம: 25

 

 1. ஓம் ஏவமித்யாமா போத்யாயை நம:
 2. ஓம் ஏகக்திமர்ச்சிதாயை நம:
 3. ஓம் ஏகாக்ரசித்த நிர்த்யாதாயை நம:
 4. ஓம் ஏஷணாரஹி தாத்ருதாயை நம:
 5. ஓம் ஏலாஸுந்தி சிகுராயை நம:
 6. ஓம் ஏன: கூட விநாஶின்யை நம:
 7. ஓம் ஏக போகாயை நம:
 8. ஓம் ஏக ரஸாயை நம:
 9. ஓம் ஏகைஶ்வர்ய ப்ரதாயின்யை நம:
 10. ஓம் ஏகாதபத்ர ஸாம்ராஜ்ய ப்ரதாயை நம:
 11. ஓம் ஏகாந்த பூஜிதாயை நம:
 12. ஓம் ஏதமான ப்ரபாயை நம:
 13. ஓம் ஏஜனேஜஜ் ஜகதீச்வர்யை நம:
 14. ஓம் ஏகவீராதி ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
 15. ஓம் ஏகப்ராவ ஶாலின்யை நம:
 16. ஓம் ஈகார ரூபாயை நம:
 17. ஓம் ஈஶித்ர்யை நம:
 18. ஓம் ஈப்ஸிதார்த்த ப்ரதாயின்யை நம:
 19. ஓம் ஈத்ருகித்யவி நிர்த்தேஶ்யாயை நம:
 20. ஓம் ஈச்வரத்வ விதாயின்யை நம:
 21. ஓம் ஈஶானாதி ப்ரஹ்மமய்யை நம:
 22. ஓம் ஈஶித்வாத்யஷ்ட ஸித்திதாயை நம:
 23. ஓம் ஈக்ஷித்ர்யை நம:
 24. ஓம் ஈக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட கோட்யை நம:
 25. ஓம் ஈச்வர வல்லபாயை நம: 50

 

 1. ஓம் ஈடிதாயை நம:
 2. ஓம் ஈஶ்வரார்த்தாங் ஶரீராயை நம:
 3. ஓம் ஈஶாதி தேவதாயை நம:
 4. ஓம் ஈஶ்வரப்ரேரண கர்யை நம:
 5. ஓம் ஈஶதாண்வ ஸாக்ஷிண்யை நம:
 6. ஓம் ஈஶ்வரோத்ஸங் நிலயாயை நம:
 7. ஓம் ஈதிபாதா விநாஶின்யை நம:
 8. ஓம் ஈஹாவிரஹிதாய நம:
 9. ஓம் ஈஶ ஶக்த்யை நம:
 10. ஓம் ஈஷத் ஸ்மிதானனாயை நம:
 11. ஓம் லகார ரூபாயை நம:
 12. ஓம் லலிதாயை நம:
 13. ஓம் லக்ஷ்மீவாணீ நிஷேவிதாயை நம:
 14. ஓம் லாகின்யை நம:
 15. ஓம் லலனாரூபாயை நம:
 16. ஓம் லஸத் தாடிம பாடலாயை நம:
 17. ஓம் லலந்திகா லஸத் பாலாயை நம:
 18. ஓம் லலாட நயனார்ச்சிதாயை நம:
 19. ஓம் லக்ஷணோஜ்ஜ்வல திவ்யாங்க்யை நம:
 20. ஓம் லக்ஷகோட்யண்ட நாயிகாயை நம:
 21. ஓம் லக்ஷ்யார்த்தாயை நம:
 22. ஓம் லக்ஷணாம்யாயை நம:
 23. ஓம் லப் காமாயை நம:
 24. ஓம் லதா தனவே நம:
 25. ஓம் லலாம ராஜலிதாயை நம: 75

 

 1. ஓம் லம்பி முக்தா லதாஞ்சிதாயை நம:
 2. ஓம் லம்போதர ப்ரஸவே நம:
 3. ஓம் லப்யாயை நம:
 4. ஓம் லஜ்ஜாட்யாயை நம:
 5. ஓம் லயவர்ஜிதாயை நம:
 6. ஓம் ஹ்ரீங்கார ரூபாயை நம:
 7. ஓம் ஹ்ரீங்கார நிலயாயை நம:
 8. ஓம் ஹ்ரீம்ப ப்ரியாயை நம:
 9. ஓம் ஹ்ரீங்கார பீஜாயை நம:
 10. ஓம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ராயை நம:
 11. ஓம் ஹ்ரீங்கார லக்ஷணாயை நம:
 12. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஜபஸுப்ரீதாயை நம:
 13. ஓம் ஹ்ரீம்மத்யை நம:
 14. ஓம் ஹ்ரீம் விபூஷணாயை நம:
 15. ஓம் ஹ்ரீம் ஶீலாயை நம:
 16. ஓம் ஹ்ரீம் பதாராத்யாயை நம:
 17. ஓம் ஹ்ரீம் ர்ப்பாயை நம:
 18. ஓம் ஹ்ரீம் பதாபிதாயை நம:
 19. ஓம் ஹ்ரீங்கார வாச்யாயை நம:
 20. ஓம் ஹ்ரீங்கார பூஜ்யாயை நம:
 21. ஓம் ஹ்ரீங்கார பீடிகாயை நம:
 22. ஓம் ஹ்ரீங்கார வேத்யாயை நம:
 23. ஓம் ஹ்ரீங்கார சிந்த்யாயை நம:
 24. ஓம் ஹ்ரீம் நம:
 25. ஓம் ஹ்ரீம் சரீரிண்யை நம: 100

 

 1. ஓம் ஹகார ரூபாயை நம:
 2. ஓம் ஹலத்ருத் பூஜிதாயை நம:
 3. ஓம் ஹரிணேக்ஷணாயை நம:
 4. ஓம் ஹரப்ரியாயை நம:
 5. ஓம் ஹராராத்யாயை நம:
 6. ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர வந்திதாயை நம:
 7. ஓம் ஹயாரூடாஸேவிதாங்க்ர்யை நம:
 8. ஓம் ஹயமேத ஸமர்ச்சிதாயை நம:
 9. ஓம் ஹர்யக்ஷ வாஹனாயை நம:
 10. ஓம் ஹம்ஸ வாஹனாயை நம:
 11. ஓம் ஹத தானவாயை நம:
 12. ஓம் ஹத்த்யாதி பாபஶமன்யை நம:
 13. ஓம் ஹரிஶ்வாதி ஸேவிதாயை நம:
 14. ஓம் ஹஸ்தி கும்போத்துங் குசாயை நம:
 15. ஓம் ஹஸ்திக்ருத்தி ப்ரியாங்கனாயை நம:
 16. ஓம் ஹரித்ரா குங்குமாதிக்தாயை நம:
 17. ஓம் ஹர்யஶ்வாத்யமரார்ச்சிதாயை நம:
 18. ஓம் ஹரிகேஶ ஸக்யை நம:
 19. ஓம் ஹாதி வித்யாயை நம:
 20. ஓம் ஹாலாமதாலஸாயை நம:
 21. ஓம் ஸகார ரூபாயை நம:
 22. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
 23. ஓம் ஸர்வேஶ்யை நம:
 24. ஓம் ஸர்வமங்லாயை நம:
 25. ஓம் ஸர்வகர்த்ர்யை நம: 125

 

 1. ஓம் ஸர்வர்த்ர்யை நம:
 2. ஓம் ஸர்வஹந்த்ர்யை நம:
 3. ஓம் ஸநாதன்யை நம:
 4. ஓம் ஸர்வானவத்யாயை நம:
 5. ஓம் ஸர்வாங் ஸுந்தர்யை நம:
 6. ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம:
 7. ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம:
 8. ஓம் ஸர்வஸௌக்ய தாத்ர்யை நம:
 9. ஓம் ஸர்வ விமோஹின்யை நம:
 10. ஓம் ஸர்வாதாராயை நம:
 11. ஓம் ஸர்வதாயை நம:
 12. ஓம் ஸர்வாவகுண வர்ஜிதாயை நம:
 13. ஓம் ஸர்வாருணாயை நம:
 14. ஓம் ஸர்வமாத்ரே நம:
 15. ஓம் ஸர்வ பூஷண பூஷிதாயை நம:
 16. ஓம் ககாரார்த்தாயை நம:
 17. ஓம் காலஹந்த்ர்யை நம:
 18. ஓம் காமேஶ்யை நம:
 19. ஓம் காமிதார்த்ததாயை நம:
 20. ஓம் காமஸஞ்ஜீவின்யை நம:
 21. ஓம் கல்யாயை நம:
 22. ஓம் கடினஸ்தன மண்லாயை நம:
 23. ஓம் கரபோரவே நம:
 24. ஓம் கலாநாதமுக்யை நம:
 25. ஓம் கச ஜிதாம்புதாயை நம: 150

 

 1. ஓம் கடாக்ஷஸ்யந்தி கருணாயை நம:
 2. ஓம் கபாலி ப்ராண நாயிகாயை நம:
 3. ஓம் காருண்ய விக்ரஹாயை நம:
 4. ஓம் காந்தாயை நம:
 5. ஓம் காந்தி தூத ஜபாவல்யை நம:
 6. ஓம் கலாலாபாயை நம:
 7. ஓம் கம்புகண்ட்யை நம:
 8. ஓம் கரநிர்ஜித பல்லவாயை நம:
 9. ஓம் கல்பவல்லீ ஸமபுஜாயை நம:
 10. ஓம் கஸ்தூரி திலகாஞ்சிதாயை நம:
 11. ஓம் ஹகாரார்த்தாயை நம:
 12. ஓம் ஹம்ஸத்யை நம:
 13. ஓம் ஹாடகா ரணோஜ்வலாயை நம:
 14. ஓம் ஹாரஹாரி குசாபோகாயை நம:
 15. ஓம் ஹாகின்யை நம:
 16. ஓம் ஹல்யவர்ஜிதாயை நம:
 17. ஓம் ஹரித்பதி ஸமாராத்யாயை நம:
 18. ஓம் ஹடாத்கார ஹதாஸுராயை நம:
 19. ஓம் ஹர்ஷப்ரதாயை நம:
 20. ஓம் ஹவிர்ப்போக்த்ர்யை நம:
 21. ஓம் ஹார்த்தஸந்தம ஸாபஹாயை நம:
 22. ஓம் ஹல்லீஸ லாஸ்ய ஸந்துஷ்டாயை நம:
 23. ஓம் ஹம்ஸ மந்த்ரார்த்த ரூபிண்யை நம:
 24. ஓம் ஹாநோபாதான நிர்முக்தாயை நம:
 25. ஓம் ஹர்ஷிண்யை நம: 175

 

 1. ஓம் ஹரிஸோர்யை நம:
 2. ஓம் ஹாஹா ஹூஹூ முகஸ்துத்யாயை நம:
 3. ஓம் ஹாநி வ்ருத்தி விவர்ஜிதாயை நம:
 4. ஓம் ஹய்யங்வீன ஹ்ருயாயை நம:
 5. ஓம் ஹரிகோபாருணாம் ஶுகாயை நம:
 6. ஓம் லகாராக்யாயை நம:
 7. ஓம் லதா பூஜ்யாயை நம:
 8. ஓம் லயஸ்தித்யுத் பவேச்வர்யை நம:
 9. ஓம் லாஸ்யர்சன ஸந்துஷ்டாயை நம:
 10. ஓம் லாபாலா விவர்ஜிதாயை நம:
 11. ஓம் லங்க்யேதராஜ்ஞாயை நம:
 12. ஓம் லாவண்ய ஶாலின்யை நம:
 13. ஓம் லகு ஸித்திதாயை நம:
 14. ஓம் லாக்ஷாரஸ ஸவர்ணாபாயை நம:
 15. ஓம் லக்ஷ்மணாக்ரஜ பூஜிதாயை நம:
 16. ஓம் லப்யேதராயை நம:
 17. ஓம் லப்தபக்தி ஸுலபாயை நம:
 18. ஓம் லாங்லாயுதாயை நம:
 19. ஓம் லக்ன சாமர ஹஸ்த ஸ்ரீ ஶாரதா பரிவீஜிதாயை நம:
 20. ஓம் லஜ்ஜாப ஸமாராத்யாயை நம:
 21. ஓம் லம்படாயை நம:
 22. ஓம் லகுலேஶ்வர்யை நம:
 23. ஓம் லப்த மானாயை நம:
 24. ஓம் லப்த ரஸாயை நம:
 25. ஓம் லப்த ஸம்பத் ஸமுன்னத்யை நம: 200

 

 1. ஓம் ஹ்ரீங்காரிண்யை நம:
 2. ஓம் ஹ்ரீங்காராயே நம:
 3. ஓம் ஹ்ரீம் மத்யாயை நம:
 4. ஓம் ஹ்ரீம் சிகாமணயே நம:
 5. ஓம் ஹ்ரீங்கார குண்டாக்னிஶிகாயை நம:
 6. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஶசி சந்த்ரிகாயை நம:
 7. ஓம் ஹ்ரீங்கார பாஸ்கர ருச்யை நம:
 8. ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போத சஞ்சலாயை நம:
 9. ஓம் ஹ்ரீங்கார ந்தாங்குரிகாயை நம:
 10. ஓம் ஹ்ரீங்காரைக பராயணாயை நம:
 11. ஓம் ஹ்ரீங்கார தீர்க்கிகா ஹம்ஸ்யை நம:
 12. ஓம் ஹ்ரீங்காரோத்யான கேகின்யை நம:
 13. ஓம் ஹ்ரீங்காராரண்ய ஹரிண்யை நம:
 14. ஓம் ஹ்ரீங்காராவால வல்லர்யை நம:
 15. ஓம் ஹ்ரீங்கார பஞ்ஜர ஶுக்யை நம:
 16. ஓம் ஹ்ரீங்காராங்தீபிகாயை நம:
 17. ஓம் ஹ்ரீங்கார கந்ரா ஸிம்ஹ்யை நம:
 18. ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போப்ருங்கிகாயை நம:
 19. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஸுமனோமாத்வ்யை நம:
 20. ஓம் ஹ்ரீங்கார தருமஞ்ஜர்யை நம:
 21. ஓம் ஸகாராக்யை நம:
 22. ஓம் ஸமரஸாயை நம:
 23. ஓம் ஸகலாம ஸம்ஸ்துதாயை நம:
 24. ஓம் ஸர்வவேதாந்த தாத்பர்ய பூம்யை நம:
 25. ஓம் ஸதாஶ்ரயாயை நம: 225

 

 1. ஓம் ஸகலாயை நம:
 2. ஓம் ஸச்சிதானந்தாயை நம:
 3. ஓம் ஸாத்யாயை நம:
 4. ஓம் ஸத்கதி தாயின்யை நம:
 5. ஓம் ஸநகாதி முநித்யேயாயை நம:
 6. ஓம் ஸதாஶிவ குடும்பின்யை நம:
 7. ஓம் ஸகலாதிஷ்டான ரூபாயை நம:
 8. ஓம் ஸத்ய ரூபாயை நம:
 9. ஓம் ஸமாக்ருத்யை நம:
 10. ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்ச நிர்மாத்ர்யை நம:
 11. ஓம் ஸமானாதிக வர்ஜிதாயை நம:
 12. ஓம் ஸர்வோத்துங்காயை நம:
 13. ஓம் ஸங் ஹீனாயை நம:
 14. ஓம் ஸகுணாயை நம:
 15. ஓம் ஸகலேஷ்டதாயை நம:
 16. ஓம் ககாரிண்யை நம:
 17. ஓம் காவ்யலோலாயை நம:
 18. ஓம் காமேஶ்வர மனோஹராயை நம:
 19. ஓம் காமேஶ்வர ப்ராணநாட்யை நம:
 20. ஓம் காமேஶோத்ஸங் வாஸின்யை நம:
 21. ஓம் காமேஶ்வராலிங்கிதாங்க்யை நம:
 22. ஓம் காமேஶ்வர ஸுகப்ரதாயை நம:
 23. ஓம் காமேஶ்வர ப்ரணயின்யை நம:
 24. ஓம் காமேஶ்வர விலாஸின்யை நம:
 25. ஓம் காமேஶ்வர தப: ஸித்த்யை நம: 250

 

 1. ஓம் காமேஶ்வர மன: ப்ரியாயை நம:
 2. ஓம் காமேஶ்வர ப்ராண நாதாயை நம:
 3. ஓம் காமேஶ்வர விமோஹின்யை நம:
 4. ஓம் காமேஶ்வர ப்ரஹ்ம வித்யாயை நம:
 5. ஓம் காமேஶ்வர க்ருஹேஶ்வர்யை நம:
 6. ஓம் காமேஶ்வராஹ்லாதர்யை நம:
 7. ஓம் காமேஶ்வர மஹேஶ்வர்யை நம:
 8. ஓம் காமேஶ்வர்யை நம:
 9. ஓம் காம கோடி நிலயாயை நம:
 10. ஓம் காங்க்ஷிதார்ததாயை நம:
 11. ஓம் லகாரிண்யை நம:
 12. ஓம் லப் ரூபாயை நம:
 13. ஓம் லப் தியே நம:
 14. ஓம் லப் வாஞ்சிதாயை நம:
 15. ஓம் லப் பாப மனோதூராயை நம:
 16. ஓம் லப்தாஹங்கார துர்க்கமாயை நம:
 17. ஓம் லப் சக்த்யை நம:
 18. ஓம் லப் தேஹாயை நம:
 19. ஓம் லப்தைச்வர்ய ஸமுந்நத்யை நம:
 20. ஓம் லப் வ்ருத்தயே நம:
 21. ஓம் லப் லீலாயை நம:
 22. ஓம் லப் யௌவன ஶாலின்யை நம:
 23. ஓம் லப்தாதிஶய ஸர்வாங் ஸௌந்ர்யாயை நம:
 24. ஓம் லப் விப்ரமாயை நம:
 25. ஓம் லப் ராகாயை நம: 275

 

 1. ஓம் லப் பத்யை நம:
 2. ஓம் லப் நானாம ஸ்தித்யை நம:
 3. ஓம் லப் போகாயை நம:
 4. ஓம் லப் ஸுகாயை நம:
 5. ஓம் லப் ஹர்ஷாபி பூரிதாயை நம:
 6. ஓம் ஹ்ரீங்கார மூர்த்தயே நம:
 7. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஸௌ ஶ்ருங் கபோதிகாயை நம:
 8. ஓம் ஹ்ரீங்கார துக்தாப்தி ஸுதாயை நம:
 9. ஓம் ஹ்ரீங்கார கமலேந்திராயை நம:
 10. ஓம் ஹ்ரீங்கார மணி தீபார்ச்சிஷே நம:
 11. ஓம் ஹ்ரீங்கார தரு ஶாரிகாயை நம:
 12. ஓம் ஹ்ரீங்கார பேடக மணயே நம:
 13. ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ஶ பிம்பிதாயை நம:
 14. ஓம் ஹ்ரீங்கார கோஶாஸிலதாயை நம:
 15. ஓம் ஹ்ரீங்காராஸ்தான நர்த்தக்யை நம:
 16. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஶுக்திகா முக்தாமணயே நம:
 17. ஓம் ஹ்ரீங்கார போதிதாயை நம:
 18. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஸௌவர்ண ஸ்தம்வித்ரும புத்ரிகாயை நம:
 19. ஓம் ஹ்ரீங்கார வேதோப நிஷதே நம:
 20. ஓம் ஹ்ரீங்காராத்வார க்ஷிணாயை நம:
 21. ஓம் ஹ்ரீங்கார நந்னா ராம நவகல்பக வல்லர்யை நம:
 22. ஓம் ஹ்ரீங்கார ஹிமவத்கங்காயை நம:
 23. ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ணவ கௌஸ்துபாயை நம:
 24. ஓம் ஹ்ரீங்கார மந்த்ர ஸர்வஸ்வாயை நம:
 25. ஓம் ஹ்ரீங்கார பர ஸௌக்யதாயை நம: 300

 

ஸ்ரீமத் ராஜராஜேஶ்வர்யை நம:

ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் ஓம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.