ஸ்ரீலலிதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீலலிதா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம்

 

 1. ஓம் ரஜதாசல ஶ்ருங்காக்ர மத்யஸ்தாயை நமோ நம:
 2. ஓம் ஹிமாசல மஹாவம்ஶ பாவனாயை நமோ நம:
 3. ஓம் சங்கரார்த்தாங்க ஸௌந்ர்ய ஶரீராயை நமோ நம:
 4. ஓம் லஸன் மரகத ஸ்வச்ச விக்ரஹாயை நமோ நம:
 5. ஓம் மஹாதிஶய ஸௌந்ர்ய லாவண்யாயை நமோ நம:
 6. ஓம் ஶஶாங்க ஶேகர ப்ராண வல்லபாயை நமோ நம:
 7. ஓம் ஸதா பஞ்சஶாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நமோ நம:
 8. ஓம் வஜ்ரமாணிக்ய கடக கிரீடாயை நமோ நம:
 9. ஓம் கஸ்தூரீ திலகோத்பாஸி நிடிலாயை நமோ நம:
 10. ஓம் ஸ்ம ரேகாங்கித லஸன் மஸ்தகாயை நமோ நம:
 11. ஓம் லஸத் கனக தாடங்க யுலாயை நமோ நம:
 12. ஓம் விகசாம்போருஹ ல லோசனாயை நமோ நம:
 13. ஓம் ஶரச்சாம்பேய புஷ்பா நாஸிகாயை நமோ நம:
 14. ஓம் மணிர்ப்பண ஸங்காஶ கபோலாயை நமோ நம:
 15. ஓம் தாம்பூல பூரித ஸ்மேர வனாயை நமோ நம:
 16. ஓம் ஸுபக்வ தாடிமீ பீஜ ரனாயை நமோ நம:
 17. ஓம் கம்பு பூக ஸமச்சாய கந்ராயை நமோ நம:
 18. ஓம் ஸ்தூல முக்தாபலோதார ஶுஹாராயை நமோ நம:
 19. ஓம் கிரீஶ பத்த மாங்ல்ய மங்லாயை நமோ நம:
 20. ஓம் பத்ம பாஶாங்குச லஸத் கராப்ஜாயை நமோ நம:
 21. ஓம் பத்மகைரவ மந்தார ஸுமாலின்யை நமோ நம:
 22. ஓம் ஸுவர்ன கும் யுக்மா ஸுகுசாயை நமோ நம:
 23. ஓம் ரமணீய சதுர்ப்பாஹு ஸம்யுக்தாயை நமோ நம:
 24. ஓம் கநகாங்கத கேயூர பூஷிதாயை நமோ நம:
 25. ஓம் ப்ருஹத் ஸௌவர்ண ஸௌந்ர்ய வஸனாயை நமோ நம:25

 

 1. ஓம் ப்ருஹந்நிதம்ப விலஸத் ரஶனாயை நமோ நம:
 2. ஓம் ஸௌபாக்ய ஜாத ஶ்ருங்கார மத்யமாயை நமோ நம:
 3. ஓம் திவ்ய பூஷண ஸந்தோஹ ரஞ்ஜிதாயை நமோ நம:
 4. ஓம் பாரிஜாத குணாதிக்ய பதாப்ஜாயை நமோ நம:
 5. ஓம் ஸுபத்மரா ஸங்காஶ சரணாயை நமோ நம:
 6. ஓம் காமகோடி மஹாபத்ம பீடஸ்தாயை நமோ நம:
 7. ஓம் ஸ்ரீகண்டநேத்ர குமு சந்த்ரிகாயை நமோ நம:
 8. ஓம் ஸசாமர ரமா வாணீ வீஜிதாயை நமோ நம:
 9. ஓம் க்த ரக்ஷண தாக்ஷிண்ய கடாக்ஷாயை நமோ நம:
 10. ஓம் பூ தேஶாலிங்னோத்பூத புலகாங்க்யை நமோ நம:
 11. ஓம் அனங் ஜனகாபாங் வீக்ஷணாயை நமோ நம:
 12. ஓம் ப்ரஹ்மோபேந்த்ர ஶிரோரத்ன ரஞ்ஜிதாயை நமோ நம:
 13. ஓம் ஶசீமுக்யாமரவதூ ஸேவிதாயை நமோ நம:
 14. ஓம் லீலாகல்பித ப்ரஹ்மாண் மண்லாயை நமோ நம:
 15. ஓம் அம்ருதாதி மஹாஶக்தி ஸம்வ்ருதாயை நமோ நம:
 16. ஓம் ஏகாதபத்ர ஸாம்ராஜ்ய தாயிகாயை நமோ நம:
 17. ஓம் ஸநதாதி ஸமாராத்ய பாதுகாயை நமோ நம:
 18. ஓம் தேவர்ஷிபிஸ்தூயமான வைவாயை நமோ நம:
 19. ஓம் கலஶோத்பதூர்வாஸ பூஜிதாயை நமோ நம:
 20. ஓம் மத்தேவக்த்ர ஷட்வக்த்ர வத்ஸலாயை நமோ நம:
 21. ஓம் ஶக்ரராஜ மஹாயந்த்ர மத்யவர்த்யை நமோ நம:
 22. ஓம் சிதக்னிகுண் ஸம்பூத ஸுதேஹாயை நமோ நம:
 23. ஓம் ஶஶாங்க கண்ட ஸம்யுக்த முகுடாயை நமோ நம:
 24. ஓம் மத்தஹம்ஸ வதூ மந்த கமனாயை நமோ நம:
 25. ஓம் வந்தாரு ஜன ஸந்தோஹ வந்திதாயை நமோ நம: 50

 

 1. ஓம் அந்தர்முக ஜனானந் பலதாயை நமோ நம:
 2. ஓம் பதிவ்ரதாங்கனாபீஷ்ட பலதாயை நமோ நம:
 3. ஓம் அவ்யாஜ கருணாபூர பூரிதாயை நமோ நம:
 4. ஓம் நிரஞ்ஜன சிதானந் ஸம்யுக்தாயை நமோ நம:
 5. ஓம் ஸஹஸ்ர ஸூர்ய ஸம்யுக்த ப்ரகாஶாயை நமோ நம:
 6. ஓம் ரத்ன சிந்தாமணி க்ருஹ மத்யஸ்தாயை நமோ நம:
 7. ஓம் ஹாநி வ்ருத்தி குணாதிக்ய ரஹிதாயை நமோ நம:
 8. ஓம் மஹாபத்மாடவீ மத்ய நிவாஸாயை நமோ நம:
 9. ஓம் ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன ஸுஷுப்தீனாம் ஸாக்ஷிபூத்யை நமோ நம:
 10. ஓம் மஹாபாபௌ பாபானாம் விநாஶின்யை நமோ நம:
 11. ஓம் துஷ்டபீதி மஹாபீதி ஞ்ஜனாயை நமோ நம:
 12. ஓம் ஸமஸ்த தேனுஜ ப்ரேரகாயை நமோ நம:
 13. ஓம் ஸமஸ்த ஹ்ருயாம்போஜ நிலயாயை நமோ நம:
 14. ஓம் அநாஹத மஹாபத்ம மந்திராயை நமோ நம:
 15. ஓம் ஸஹஸ்ரார ஸரோ ஜாத வாஸிதாயை நமோ நம:
 16. ஓம் புனராவ்ருத்தி ரஹித புரஸ்தாயை நமோ நம:
 17. ஓம் வாணீ காயத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸந்நுதாயை நமோ நம:
 18. ஓம் நீலா ரமா பூ ஸம்பூஜ்ய பதாப்ஜாயை நமோ நம:
 19. ஓம் லோபாமுத்ரார்ச்சித ஸ்ரீமச் சரணாயை நமோ நம:
 20. ஓம் ஸஹஸ்ர ரதி ஸௌந்ர்ய ஶரீராயை நமோ நம:
 21. ஓம் பாவனாமாத்ர ஸந்துஷ்ட ஹ்ருயாயை நமோ நம:
 22. ஓம் நத ஸம்பூர்ண விஜ்ஞான ஸித்திதாயை நமோ நம:
 23. ஓம் த்ரிலோசன க்ருதோல்லாஸ பலதாயை நமோ நம:
 24. ஓம் ஸ்ரீஸுதாப்தி மணித்வீப மத்யகாயை நமோ நம:
 25. ஓம் க்ஷாத்வர விநிர்ப்பேத ஸானாயை நமோ நம: 75

 

 1. ஓம் ஸ்ரீநாதஸோரீபூத ஶோபிதாயை நமோ நம:
 2. ஓம் சந்த்ரஶேகர க்தார்த்தி ஞ்ஜனாயை நமோ நம:
 3. ஓம் ஸர்வோபாதி விநிர்முக்த சைதன்யாயை நமோ நம:
 4. ஓம் நாமபாராயணாபீஷ்ட பலதாயை நமோ நம:
 5. ஓம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி திரோதான ஸங்கல்பாயை நமோ நம:
 6. ஓம் ஸ்ரீஷோடஶாக்ஷரீ மந்த்ர மத்யகாயை நமோ நம:
 7. ஓம் அனாத்யந்த ஸ்வயம்பூதிவ்யமூர்த்யை நமோ நம:
 8. ஓம் க்தஹம்ஸ பரீ முக்யாவியோகாயை நமோ நம:
 9. ஓம் மாத்ருமண்ல ஸம்யுக்த லலிதாயை நமோ நம:
 10. ஓம் ண்டதைத்ய மஹாஸத்வ நாஶனாயை நமோ நம:
 11. ஓம் க்ரூர ண் ஶிரச்சே நிபுணாயை நமோ நம:
 12. ஓம் தாத்ரச்யுத ஸுராதீஶ ஸுகதாயை நமோ நம:
 13. ஓம் சண்முண் நிஶும்பாதி கண்டனாயை நமோ நம:
 14. ஓம் ரக்தாக்ஷ ரக்தஜிஹ்வாதி ஶிக்ஷணாயை நமோ நம:
 15. ஓம் மஹிஷாஸுர தோர்வீர்ய நிக்ரஹாயை நமோ நம:
 16. ஓம் அப்ரகேஶ மஹோத்ஸாஹ காரணாயை நமோ நம:
 17. ஓம் மஹேஶயுக்த நடன தத்பராயை நமோ நம:
 18. ஓம் நிஜ ர்த்ரு முகாம்போஜ சிந்தனாயை நமோ நம:
 19. ஓம் வ்ருஷபத்வஜ விஜ்ஞான பாவனாயை நமோ நம:
 20. ஓம் ஜன்ம ம்ருத்யு ஜரா ரோக பஞ்ஜனாயை நமோ நம:
 21. ஓம் விதேஹமுக்தி விஜ்ஞான ஸித்திதாயை நமோ நம:
 22. ஓம் நகாமக்ரோதாதிட்வர்க்க நாஶனாயை நமோ நம:
 23. ஓம் ராஜராஜார்ச்சிதப ஸரோஜாயை நமோ நம:
 24. ஓம் ஸர்வ வேதாந்த ஸித்தாந்த ஸுதத்வாயை நமோ நம:
 25. ஓம் ஸ்ரீவீரக்த விஜ்ஞான நிதானாயை நமோ நம: 100

 

 1. ஓம் அஶேஷ துஷ்டனுஜ ஸூனாயை நமோ நம:
 2. ஓம் ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீக்ஷிணாமூர்த்தி மனோஜ்ஞாயை நமோ நம:
 3. ஓம் ஹயமேதாக்ர ஸம்பூஜ்ய மஹிமாயை நமோ நம:
 4. ஓம் க்ஷப்ரஜாபதிஸுதா வேஷாட்யாயை நமோ நம:
 5. ஓம் ஸுமபாணேக்ஷுகோதண் மண்டிதாயை நமோ நம:
 6. ஓம் நித்ய யௌவன மாங்ல்ய மங்லாயை நமோ நம:
 7. ஓம் மஹாதேவ ஸமாயுக்த மஹாதேவ்யை நமோ நம:
 8. ஓம் சதுர்விம்ஶதி தத்வைக ஸ்வரூபாயை நமோ நம: 108

 

ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் ஓம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.