ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி

 1. ஓம் நித்யாகதாயை நம:
 2. ஓம் அநந்தநித்யாயை நம:
 3. ஓம் நந்திந்யை நம:
 4. ஓம் ஜநரஞ்ஜந்யை நம:
 5. ஓம் நித்யப்ரகாஸிந்யை நம:
 6. ஓம் ஸ்வப்ரகாஶ ஸ்வரூபிண்யை நம:
 7. ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
 8. ஓம் மஹாகாள்யை நம:
 9. ஓம் மஹாகந்யாயை நம:
 10. ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
 11. ஓம் போகவைபவ ஸந்தாத்ர்யை நம:
 12. ஓம் பக்தாநுக்ரஹ காரிண்யை நம:
 13. ஓம் ஈஶாவாஸ்யாயை நம:
 14. ஓம் மஹாமாயாயை நம:
 15. ஓம் மஹாதேவ்யை நம:
 16. ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம:
 17. ஓம் ஹ்ருல்லேகாயை நம:
 18. ஓம் பரமாஶக்த்யை நம:
 19. ஓம் மாத்ருகா பீஜரூபிண்யை நம:
 20. ஓம் நித்யாநந்தாயை நம:
 21. ஓம் நித்யபோதாயை நம:
 22. ஓம் நாதிந்யை நம:
 23. ஓம் ஜநமோதிந்யை நம:
 24. ஓம் ஸத்யப்ரத்யயிந்யை நம:
 25. ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாத்ம ரூபிண்யை நம: 25

 

 1. ஓம் த்ரிபுராயை நம:
 2. ஓம் பைரவ்யை நம:
 3. ஓம் வித்யாயை நம:
 4. ஓம் ஹம்ஸாயை நம:
 5. ஓம் வாகீஶ்வர்யை நம:
 6. ஓம் ஶிவாயை நம:
 7. ஓம் வாக்தேவ்யை நம:
 8. ஓம் மஹாராத்ர்யை நம:
 9. ஓம் காளராத்ர்யை நம:
 10. ஓம் த்ரிலோசநாயை நம:
 11. ஓம் பத்ரகாள்யை நம:
 12. ஓம் கராள்யை நம:
 13. ஓம் மஹாகாள்யை நம:
 14. ஓம் திலோத்தமாயை நம:
 15. ஓம் காள்யை நம:
 16. ஓம் கராள வக்த்ராந்தாயை நம:
 17. ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
 18. ஓம் காமதாயை நம:
 19. ஓம் ஶுபாயை நம:
 20. ஓம் சண்டிகாயை நம:
 21. ஓம் சண்டரூபேஶாயை நம:
 22. ஓம் சாமுண்டாயை நம:
 23. ஓம் சக்ரதாரிண்யை நம:
 24. ஓம் த்ரைலோக்யஜநந்யை நம:
 25. ஓம் தேவ்யை நம: 50

 

 1. ஓம் த்ரைலோக்ய விஜயோத்தமாயை நம:
 2. ஓம் ஸித்தலக்ஷ்ம்யை நம:
 3. ஓம் க்ரியாலக்ஷ்ம்யை நம:
 4. ஓம் மோக்ஷலக்ஷ்ம்யை நம:
 5. ஓம் ப்ரஸாதிந்யை நம:
 6. ஓம் உமாயை நம:
 7. ஓம் பகவத்யை நம:
 8. ஓம் துர்காயை நம:
 9. ஓம் சாந்த்ர்யை நம:
 10. ஓம் தாக்ஷாயண்யை நம:
 11. ஓம் ஶிவாயை நம:
 12. ஓம் ப்ரத்யங்கிராயை நம:
 13. ஓம் தராயை நம:
 14. ஓம் வேளாயை நம:
 15. ஓம் லோகமாத்ரே நம:
 16. ஓம் ஹரிப்ரியாயை நம:
 17. ஓம் பார்வத்யை நம:
 18. ஓம் பரமாயை நம:
 19. ஓம் தேவ்யை நம:
 20. ஓம் ப்ரஹ்மவித்யா ப்ரதாயிந்யை நம:
 21. ஓம் அரூபாயை நம:
 22. ஓம் பஹுரூபாயை நம:
 23. ஓம் விரூபாயை நம:
 24. ஓம் விஶ்வரூபிண்யை நம:
 25. ஓம் பஞ்சபூதாத்மிகாவாண்யை நம: 75

 

 1. ஓம் பஞ்சபூதாத்மிகாபராயை நம:
 2. ஓம் காள்யை நம:
 3. ஓம் மாபஞ்சிகாயை நம:
 4. ஓம் வாக்ம்யை நம:
 5. ஓம் ஹவிஷே நம:
 6. ஓம் ப்ரத்யதிதேவாயை நம:
 7. ஓம் தேவமாத்ரே நம:
 8. ஓம் ஸுரேஶாநாயை நம:
 9. ஓம் வேதகர்ப்பாயை நம:
 10. ஓம் அம்பிகாயை நம:
 11. ஓம் த்ருதயே நம:
 12. ஓம் ஸங்க்யாயை நம:
 13. ஓம் ஜாதயே நம:
 14. ஓம் க்ரியாஶக்த்யை நம:
 15. ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம:
 16. ஓம் மோஹிந்யை நம:
 17. ஓம் மஹ்யை நம:
 18. ஓம் யஜ்ஞவித்யாயை நம:
 19. ஓம் மஹாவித்யாயை நம:
 20. ஓம் குஹ்யவித்யாயை நம:
 21. ஓம் விபாவர்யை நம:
 22. ஓம் ஜ்யோதிஷ்மத்யை நம:
 23. ஓம் மஹாமாத்ரே நம:
 24. ஓம் ஸர்வமந்த்ர ஃபலப்ரதாயை நம:
 25. ஓம் தாரித்ர்ய த்வம்ஸிந்யை நம: 100

 

 1. ஓம் தேவ்யை நம:
 2. ஓம் ஹ்ருதயக்ரந்திபேதிந்யை நம:
 3. ஓம் ஸஹஸ்ராதித்ய ஸங்காஶாயை நம:
 4. ஓம் சந்த்ரிகாயை நம:
 5. ஓம் சந்த்ரரூபிண்யை நம:
 6. ஓம் காயத்ர்யை நம:
 7. ஓம் ஸோமஸம்பூத்யை நம:
 8. ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
 9. ஓம் ப்ரணவாத்மிகாயை நம:
 10. ஓம் ஶாங்கர்யை நம:
 11. ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
 12. ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம:
 13. ஓம் ஸர்வதேவ நமஸ்க்ருதாயை நம:
 14. ஓம் ஸேவ்யதுர்காயை நம:
 15. ஓம் குபேராக்ஷ்யை நம:
 16. ஓம் கரவீர நிவாஶிந்யை நம:
 17. ஓம் ஜயாயை நம:
 18. ஓம் விஜயாயை நம:
 19. ஓம் ஜயந்த்யை நம:
 20. ஓம் அபராஜிதாயை நம:
 21. ஓம் குப்ஜிகாயை நம:
 22. ஓம் காளிகாயை நம:
 23. ஓம் ஶாஸ்தர்யை நம:
 24. ஓம் வீணாபுஸ்தக தாரிண்யை நம:
 25. ஓம் ஸர்வஜ்ஞஶக்த்யை நம: 125

 

 1. ஓம் ஸ்ரீஶக்த்யை நம:
 2. ஓம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ஶிவாத்மிகாயை நம:
 3. ஓம் இடா பிங்களிகா மத்யா ம்ருணாளீ தந்து ரூபிண்யை நம:
 4. ஓம் யஜ்ஞேஶாந்யை நம:
 5. ஓம் ப்ரதாயை நம:
 6. ஓம் தீக்ஷாயை நம:
 7. ஓம் தக்ஷிணாயை நம:
 8. ஓம் ஸர்வமோஹிந்யை நம:
 9. ஓம் அஷ்டாங்கயோகிநீ தேவ்யை நம:
 10. ஓம் நிர்பீஜத்யாந கோசராயை நம:
 11. ஓம் ஸர்வதீர்த்த ஸ்திதாயை நம:
 12. ஓம் ஶுத்தாயை நம:
 13. ஓம் ஸர்வபர்வத வாஸிந்யை நம:
 14. ஓம் வேதஶாஸ்த்ர ப்ரமாணாயை நம:
 15. ஓம் ஷடங்காதி பதக்ரமாயை நம:
 16. ஓம் ஶிவாயை நம:
 17. ஓம் தாத்ர்யை நம:
 18. ஓம் ஶுபாநந்தாயை நம:
 19. ஓம் யஜ்ஞகர்ம ஸ்வரூபிண்யை நம:
 20. ஓம் வ்ரதிந்யை நம:
 21. ஓம் மேநகாதேவ்யை நம:
 22. ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை நம:
 23. ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம:
 24. ஓம் ஏகாக்ஷரபராயை நம:
 25. ஓம் தாராயை நம: 150

 

 1. ஓம் பவபந்த விநாஶிந்யை நம:
 2. ஓம் விஶ்வம்பராயை நம:
 3. ஓம் தராதாராயை நம:
 4. ஓம் நிராதாராயை நம:
 5. ஓம் அதிகஸ்வராயை நம:
 6. ஓம் ராகாயை நம:
 7. ஓம் குஹ்வே நம:
 8. ஓம் அமாவாஸ்யாயை நம:
 9. ஓம் பூர்ணிமாயை நம:
 10. ஓம் அநுமத்யை நம:
 11. ஓம் த்யுதயே நம:
 12. ஓம் ஸிநீவால்யை நம:
 13. ஓம் ஶிவாயை நம:
 14. ஓம் அவஶ்யாயை நம:
 15. ஓம் வைஶ்வதேவ்யை நம:
 16. ஓம் பிஶங்கிலாயை நம:
 17. ஓம் பிப்பலாயை நம:
 18. ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம:
 19. ஓம் ரக்ஷோக்ந்யை நம:
 20. ஓம் வ்ருஷ்டிகாரிண்யை நம:
 21. ஓம் துஷ்டவித்ராவிணீ தேவ்யை நம:
 22. ஓம் ஸர்வோபத்ரவ நாஶிந்யை நம:
 23. ஓம் ஶாரதாயை நம:
 24. ஓம் ஸரஸந்தாநாயை நம:
 25. ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபிண்யை நம: 175

 

 1. ஓம் யுத்தமத்யஸ்த்திதா தேவ்யை நம:
 2. ஓம் ஸர்வபூதப்ரபஞ்ஜந்யை நம:
 3. ஓம் அயுத்தாயை நம:
 4. ஓம் யுத்தரூபாயை நம:
 5. ஓம் ஶாந்தாயை நம:
 6. ஓம் ஶாந்தி ஸ்வரூபிண்யை நம:
 7. ஓம் கங்காயை நம:
 8. ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
 9. ஓம் வேண்யை நம:
 10. ஓம் யமுநாயை நம:
 11. ஓம் நர்மதாயை நம:
 12. ஓம் ஆபகாயை நம:
 13. ஓம் ஸமுத்ரவஸநா வாஸாயை நம:
 14. ஓம் ப்ரஹ்மாண்டஶ்ரோணி மேகலாயை நம:
 15. ஓம் பஞ்சவக்த்ராயை நம:
 16. ஓம் தஶபுஜாயை நம:
 17. ஓம் ஶுத்தஸ்படிக ஸந்நிபாயை நம:
 18. ஓம் ரக்தாயை நம:
 19. ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம:
 20. ஓம் ஸிதாயை நம:
 21. ஓம் பீதாயை நம:
 22. ஓம் ஸர்வவர்ணாயை நம:
 23. ஓம் நிரீஶ்வர்யை நம:
 24. ஓம் காளிகாயை நம:
 25. ஓம் சக்ரிகாதேவ்யை நம: 200

 

 1. ஓம் ஸத்யாயை நம:
 2. ஓம் வடுகாஸ்த்திதாயை நம:
 3. ஓம் தருண்யை நம:
 4. ஓம் வாருண்யை நம:
 5. ஓம் நார்யை நம:
 6. ஓம் ஜ்யேஷ்ட்டாதேவ்யை நம:
 7. ஓம் ஸுரேஶ்வர்யை நம:
 8. ஓம் விஶ்வம்பராயை நம:
 9. ஓம் தராயை நம:
 10. ஓம் கர்த்ர்யை நம:
 11. ஓம் கலார்கல விபஞ்ஜந்யை நம:
 12. ஓம் ஸந்த்யாயை நம:
 13. ஓம் ராத்ரயே நம:
 14. ஓம் திவே நம:
 15. ஓம் ஜ்யோத்ஸ்நாயை நம:
 16. ஓம் களாயை நம:
 17. ஓம் காஷ்டாயை நம:
 18. ஓம் நிமேஷிகாயை நம:
 19. ஓம் உர்வ்யை நம:
 20. ஓம் காத்யாயந்யை நம:
 21. ஓம் ஶுப்ராயை நம:
 22. ஓம் ஸம்ஸாரார்வண தாரிண்யை நம:
 23. ஓம் கபிலாயை நம:
 24. ஓம் கீலிகாயை நம:
 25. ஓம் அஶோகாயை நம: 225

 

 1. ஓம் மல்லிகா நவமாலிகாயை நம:
 2. ஓம் தேவிகாயை நம:
 3. ஓம் நந்திகாயை நம:
 4. ஓம் ஶாந்தாயை நம:
 5. ஓம் பஞ்ஜிகாயை நம:
 6. ஓம் பவபஞ்ஜிகாயை நம:
 7. ஓம் கௌஶிக்யை நம:
 8. ஓம் வைதிகீதேவ்யை நம:
 9. ஓம் ஶௌர்யை நம:
 10. ஓம் ரூபாதிகாயை நம:
 11. ஓம் அதிபாயை நம:
 12. ஓம் திக்வஸ்த்ராயை நம:
 13. ஓம் நவவஸ்த்ராயை நம:
 14. ஓம் கந்யகாயை நம:
 15. ஓம் கமலோத்பவாயை நம:
 16. ஓம் ஶ்ரியை நம:
 17. ஓம் ஸௌம்யலக்ஷணாயை நம:
 18. ஓம் அதீத துர்காயை நம:
 19. ஓம் ஸூத்ரப்ரபோதிகாயை நம:
 20. ஓம் ஶ்ரத்தாயை நம:
 21. ஓம் மேதாயை நம:
 22. ஓம் க்ருதயே நம:
 23. ஓம் ப்ரஜ்ஞாயை நம:
 24. ஓம் தாரணாயை நம:
 25. ஓம் காந்த்யை நம: 250

 

 1. ஓம் ஶ்ருதயே நம:
 2. ஓம் ஸ்ம்ருதயே நம:
 3. ஓம் த்ருதயே நம:
 4. ஓம் தந்யாயை நம:
 5. ஓம் பூதயே நம:
 6. ஓம் இஷ்ட்யை நம:
 7. ஓம் மநீஷிண்யை நம:
 8. ஓம் விரக்தயே நம:
 9. ஓம் வ்யாபிந்யை நம:
 10. ஓம் மாயாயை நம:
 11. ஓம் ஸர்வமாயா ப்ரபஞ்ஜந்யை நம:
 12. ஓம் மாஹேந்த்ர்யை நம:
 13. ஓம் மந்த்ரிண்யை நம:
 14. ஓம் ஸிம்ஹ்யை நம:
 15. ஓம் இந்த்ரஜால ஸ்வரூபிண்யை நம:
 16. ஓம் அவஸ்தாத்ரய நிர்முக்தாயை நம:
 17. ஓம் குணத்ரய விவர்ஜிதாயை நம:
 18. ஓம் ஈஷணாத்ரய நிர்முக்தாயை நம:
 19. ஓம் ஸர்வரோக விவர்ஜிதாயை நம:
 20. ஓம் யோகித்யாநாநந்த கம்யாயை நம:
 21. ஓம் யோகத்யாந பராயணாயை நம:
 22. ஓம் த்ரயீஶிகா விஶேஷஜ்ஞாயை நம:
 23. ஓம் வேதாந்தஜ்ஞாந ரூபிண்யை நம:
 24. ஓம் பாரத்யை நம:
 25. ஓம் கமலாயை நம: 275

 

 1. ஓம் பாஷாயை நம:
 2. ஓம் பத்மாயை நம:
 3. ஓம் பத்மவத்யை நம:
 4. ஓம் க்ருதயே நம:
 5. ஓம் கௌதம்யை நம:
 6. ஓம் கோமத்யை நம:
 7. ஓம் கௌர்யை நம:
 8. ஓம் ஈஶாநாயை நம:
 9. ஓம் ஹம்ஸவாஹிந்யை நம:
 10. ஓம் நாராயண்யை நம:
 11. ஓம் ப்ரபாதாராயை நம:
 12. ஓம் ஜாஹ்நவ்யை நம:
 13. ஓம் ஶங்கராத்மஜாயை நம:
 14. ஓம் சித்ரகண்டாயை நம:
 15. ஓம் ஸுநந்தாயை நம:
 16. ஓம் ஸ்ரீமாநவ்யை நம:
 17. ஓம் மநுஸம்பவாயை நம:
 18. ஓம் ஸ்தம்பிந்யை நம:
 19. ஓம் க்ஷோபிண்யை நம:
 20. ஓம் மார்யை நம:
 21. ஓம் ப்ராமிண்யை நம:
 22. ஓம் ஶத்ருமாரிண்யை நம:
 23. ஓம் மோஹிந்யை நம:
 24. ஓம் த்வேஷிண்யை நம:
 25. ஓம் வீராயை நம: 300

 

 1. ஓம் அகோராயை நம:
 2. ஓம் ருத்ரரூபிண்யை நம:
 3. ஓம் ருத்ரைகாதஶிந்யை நம:
 4. ஓம் புண்யாயை நம:
 5. ஓம் கல்யாண்யை நம:
 6. ஓம் லாபகாரிண்யை நம:
 7. ஓம் தேவதுர்காயை நம:
 8. ஓம் மஹாதுர்காயை நம:
 9. ஓம் ஸ்வப்நதுர்காயை நம:
 10. ஓம் அஷ்டபைரவ்யை நம:
 11. ஓம் ஸூர்யசந்த்ராக்நிரூபாயை நம:
 12. ஓம் க்ரஹ நக்ஷத்ர ரூபிண்யை நம:
 13. ஓம் பிந்துநாத கலாதீதாயை நம:
 14. ஓம் பிந்துநாத களாத்மிகாயை நம:
 15. ஓம் தஶவாயு ஜயாகாராயை நம:
 16. ஓம் களாஷோடஶ ஸம்யுதாயை நம:
 17. ஓம் காஶ்யப்யை நம:
 18. ஓம் கமலாதேவ்யை நம:
 19. ஓம் நாதசக்ர நிவாஶிந்யை நம:
 20. ஓம் ம்ருடாதாராயை நம:
 21. ஓம் ஸ்திராயை நம:
 22. ஓம் குஹ்யாயை நம:
 23. ஓம் தேவிகாயை நம:
 24. ஓம் சக்ரரூபிண்யை நம:
 25. ஓம் அவித்யாயை நம: 325

 

 1. ஓம் ஶார்வர்யை நம:
 2. ஓம் புஞ்ஜாயை நம:
 3. ஓம் ஜம்பாஸுர நிபர்ஹிண்யை நம:
 4. ஓம் ஸ்ரீகாயாயை நம:
 5. ஓம் ஸ்ரீகலாயை நம:
 6. ஓம் ஶுப்ராயை நம:
 7. ஓம் கர்மநிர்மூல காரிண்யை நம:
 8. ஓம் ஆதிலக்ஷ்ம்யை நம:
 9. ஓம் குணாதாராயை நம:
 10. ஓம் பஞ்ச ப்ரஹ்மாத்மிகாயை நம:
 11. ஓம் பராயை நம:
 12. ஓம் ஶ்ருதிப்ரஹ்ம முகாவாஸாயை நம:
 13. ஓம் ஸர்வஸம்பத்தி ரூபிண்யை நம:
 14. ஓம் ம்ருதஸஞ்ஜீவிந்யை நம:
 15. ஓம் மைத்ர்யை நம:
 16. ஓம் காமிந்யை நம:
 17. ஓம் காமவர்ஜிதாயை நம:
 18. ஓம் நிர்வாண மார்கதா தேவ்யை நம:
 19. ஓம் ஹம்ஸிந்யை நம:
 20. ஓம் காஶிகாயை நம:
 21. ஓம் க்ஷமாயை நம:
 22. ஓம் ஸபர்யாயை நம:
 23. ஓம் குணிந்யை நம:
 24. ஓம் பிந்நாயை நம:
 25. ஓம் நிர்குணாயை நம: 350

 

 1. ஓம் அகண்டிதாயை நம:
 2. ஓம் ஶுபாயை நம:
 3. ஓம் ஸ்வாமிந்யை நம:
 4. ஓம் வேதிந்யை நம:
 5. ஓம் ஶக்யாயை நம:
 6. ஓம் ஶாம்பர்யை நம:
 7. ஓம் சக்ரதாரிண்யை நம:
 8. ஓம் தண்டிந்யை நம:
 9. ஓம் முண்டிந்யை நம:
 10. ஓம் வ்யாக்ர்யை நம:
 11. ஓம் ஶிகிந்யை நம:
 12. ஓம் ஸோமஸம்ஹதயே நம:
 13. ஓம் சிந்தாமணயே நம:
 14. ஓம் சிதாநந்தாயை நம:
 15. ஓம் பஞ்சபாண ப்ரபோதிந்யை நம:
 16. ஓம் பாணஶ்ரேணயே நம:
 17. ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம:
 18. ஓம் ஸஹஸ்ரபுஜ பாதுகாயை நம:
 19. ஓம் ஸந்த்யாவலயே நம:
 20. ஓம் த்ரிஸந்த்யாக்யாயை நம:
 21. ஓம் ப்ரஹ்மாண்ட மணிபூஷணாயை நம:
 22. ஓம் வாஸவ்யை நம:
 23. ஓம் வாருணீஸேநாயை நம:
 24. ஓம் குளிகாயை நம:
 25. ஓம் மந்த்ர ரஞ்ஜிந்யை நம: 375

 

 1. ஓம் ஜிதப்ராண ஸ்வரூபாயை நம:
 2. ஓம் காந்தாயை நம:
 3. ஓம் காம்ய வரப்ரதாயை நம:
 4. ஓம் மந்த்ரப்ராஹ்மண வித்யார்த்தாயை நம:
 5. ஓம் நாதரூபாயை நம:
 6. ஓம் ஹவிஷ்மத்யை நம:
 7. ஓம் அதர்வணீஶ்ருதயே நம:
 8. ஓம் ஶூந்யாயை நம:
 9. ஓம் கல்பநாவர்ஜிதாயை நம:
 10. ஓம் ஸத்தாஜாதாயை நம:
 11. ஓம் ப்ரமாயை நம:
 12. ஓம் அமேயாயை நம:
 13. ஓம் அப்ரமித்யை நம:
 14. ஓம் ப்ராணதாயை நம:
 15. ஓம் கதயே நம:
 16. ஓம் அவர்ணாயை நம:
 17. ஓம் பஞ்சவர்ணாயை நம:
 18. ஓம் ஸர்வதாயை நம:
 19. ஓம் புவநேஶ்வர்யை நம:
 20. ஓம் த்ரைலோக்ய மோஹிந்யை நம:
 21. ஓம் வித்யாயை நம:
 22. ஓம் ஸர்வபர்த்ர்யை நம:
 23. ஓம் க்ஷராக்ஷராயை நம:
 24. ஓம் ஹிரண்யவர்ணாயை நம:
 25. ஓம் ஹரிண்யை நம: 400

 

 1. ஓம் ஸர்வோபத்ரவ நாஶிந்யை நம:
 2. ஓம் கைவல்யபதவீ ரேகாயை நம:
 3. ஓம் ஸூர்ய,மண்டல ஸம்ஸ்த்திதாயை நம:
 4. ஓம் ஸோம மண்டல மத்யஸ்தாயை நம:
 5. ஓம் வஹ்நிமண்டல ஸம்ஸ்த்திதாயை நம:
 6. ஓம் வாயுமண்டல மத்யஸ்தாயை நம:
 7. ஓம் வ்யோம மண்டல ஸம்ஸ்த்திதாயை நம:
 8. ஓம் சக்ரிகாயை நம:
 9. ஓம் சக்ரமத்யஸ்த்தாயை நம:
 10. ஓம் சக்ரமார்க ப்ரவர்த்திந்யை நம:
 11. ஓம் கோகிலாயை நம:
 12. ஓம் குல சக்ரேஶாயை நம:
 13. ஓம் பக்ஷதயே நம:
 14. ஓம் பங்க்திபாவநாயை நம:
 15. ஓம் ஸர்வ ஸித்தாந்த மார்க்கஸ்த்தாயை நம:
 16. ஓம் ஷட்வர்ணாயை நம:
 17. ஓம் வரவர்ஜிதாயை நம:
 18. ஓம் ஶதருத்ரஹராயை நம:
 19. ஓம் ஹந்த்ர்யை நம:
 20. ஓம் ஸர்வஸம்ஹார காரிண்யை நம:
 21. ஓம் புருஷாயை நம:
 22. ஓம் பௌருஷ்யை நம:
 23. ஓம் துஷ்டயே நம:
 24. ஓம் ஸர்வதந்த்ர ப்ரஸூதிகாயை நம:
 25. ஓம் அர்த்த நாரீஶ்வரீ தேவ்யை நம:     425

 

 1. ஓம் ஸர்வ வித்யா ப்ரதாயிந்யை நம:
 2. ஓம் பார்கவ்யை நம:
 3. ஓம் யாஜுஷீ வித்யாயை நம:
 4. ஓம் ஸர்வோபநிஷ தாஸ்த்திதாயை நம:
 5. ஓம் வ்யோமகேஶாயை நம:
 6. ஓம் அகிலப்ராணாயை நம:
 7. ஓம் பஞ்சகோஶ விலக்ஷணாயை நம:
 8. ஓம் பஞ்சகோஶாத்மிகாயை நம:
 9. ஓம் ப்ரதீஶே நம:
 10. ஓம் பஞ்ச ப்ரஹ்மாத்மிகாயை நம:
 11. ஓம் ஶிவாயை நம:
 12. ஓம் ஜகஜ்ஜரா ஜநித்ர்யை நம:
 13. ஓம் பஞ்சகர்ம ப்ரஸூதிகாயை நம:
 14. ஓம் வாக்தேவ்யை நம:
 15. ஓம் ஆபரணாகாராயை நம:
 16. ஓம் ஸர்வகாம்ய ஸ்த்திதாஸ்த்திதயே நம:
 17. ஓம் அஷ்டாதஶ சதுஷ் ஷஷ்டிபீடிகாயை நம:
 18. ஓம் வித்யயாயுதாயை நம:
 19. ஓம் காளிகாயை நம:
 20. ஓம் கர்ஷண்யை நம:
 21. ஓம் ஶ்யாமாயை நம:
 22. ஓம் யக்ஷிண்யை நம:
 23. ஓம் கிந்நரேஶ்வர்யை நம:
 24. ஓம் கேதக்யை நம:
 25. ஓம் மல்லிகாயை நம: 450

 

 1. ஓம் அஶோகாயை நம:
 2. ஓம் வாராஹ்யை நம:
 3. ஓம் தரண்யை நம:
 4. ஓம் த்ருவாயை நம:
 5. ஓம் நாரஸிம்ஹ்யை நம:
 6. ஓம் மஹோக்ராஸ்யாயை நம:
 7. ஓம் பக்தாநாமார்த்தி நாஶிந்யை நம:
 8. ஓம் அந்தர்பலாயை நம:
 9. ஓம் ஸ்த்திராயை நம:
 10. ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
 11. ஓம் ஜராமரண நாஶிந்யை நம:
 12. ஓம் ஸ்ரீரஞ்ஜிதாயை நம:
 13. ஓம் மஹாமாயாயை நம:
 14. ஓம் ஸோமஸூர்யாக்நி லோசநாயை நம:
 15. ஓம் அதிதயே நம:
 16. ஓம் தேவமாத்ரே நம:
 17. ஓம் அஷ்டபுத்ராயை நம:
 18. ஓம் அஷ்டயோகிந்யை நம:
 19. ஓம் அஷ்டப்ரக்ருதயே நம:
 20. ஓம் அஷ்டாஷ்ட விப்ராஜத் விக்ருதா க்ருதயே நம:
 21. ஓம் துர்பிக்ஷ த்வம்ஸிநீதேவ்யை நம:
 22. ஓம் ஸீதாயை நம:
 23. ஓம் ஸத்யாயை நம:
 24. ஓம் ருக்மிண்யை நம:
 25. ஓம் க்யாதிஜாயை நம: 475

 

 1. ஓம் பார்கவீதேவ்யை நம:
 2. ஓம் தேவயோநயே நம:
 3. ஓம் தபஸ்விந்யை நம:
 4. ஓம் ஶாகம்பர்யை நம:
 5. ஓம் மஹாஶோணாயை நம:
 6. ஓம் கருடோபரி ஸம்ஸ்த்திதாயை நம:
 7. ஓம் ஸிம்ஹகாயை நம:
 8. ஓம் வ்யாக்ரகாதேவ்யை நம:
 9. ஓம் வாயுகாயை நம:
 10. ஓம் மஹாத்ரிகாயை நம:
 11. ஓம் அகாராதி க்ஷகாராந்தாயை நம:
 12. ஓம் ஸர்வவித்யாதி தேவதாயை நம:
 13. ஓம் மந்த்ரவ்யாக்யாந நிபுணாயை நம:
 14. ஓம் ஜ்யோதிஶ்ஶாஸ்த்ரைக லோசநாயை நம:
 15. ஓம் இடாபிங்களிகாமத்ய ஸுஷும்நாயை நம:
 16. ஓம் க்ரந்திபேதிந்யை நம:
 17. ஓம் காலசக்ராஶ்ரயோ பேதாயை நம:
 18. ஓம் காலசக்ர ஸ்வரூபிண்யை நம:
 19. ஓம் வைஶாரத்யை நம:
 20. ஓம் மதிஶ்ரேஷ்டாயை நம:
 21. ஓம் வரிஷ்டாயை நம:
 22. ஓம் ஸர்வதீபிகாயை நம:
 23. ஓம் வைநாயக்யை நம:
 24. ஓம் வராரோஹாயை நம:
 25. ஓம் ஶ்ரோணீவேலாயை நம: 500

 

 1. ஓம் பஹிர்வளயே நம:
 2. ஓம் ஜம்பிந்யை நம:
 3. ஓம் ஜ்ரும்பிண்யை நம:
 4. ஓம் ஜ்ரும்பகாரிண்யை நம:
 5. ஓம் கணகாரிகாயை நம:
 6. ஓம் ஶரண்யை நம:
 7. ஓம் சக்ரிகாயை நம:
 8. ஓம் அநந்தாயை நம:
 9. ஓம் ஸர்வவ்யாதிசிகித்ஸக்யை நம:
 10. ஓம் தேவக்யை நம:
 11. ஓம் தேவஸங்காஶாயை நம:
 12. ஓம் வாரிதயே நம:
 13. ஓம் கருணாகராயை நம:
 14. ஓம் ஶர்வர்யை நம:
 15. ஓம் ஸர்வஸம்பந்நாயை நம:
 16. ஓம் ஸர்வபாப ப்ரபஞ்ஜந்யை நம:
 17. ஓம் ஏகமாத்ராயை நம:
 18. ஓம் த்விமாத்ராயை நம:
 19. ஓம் த்ரிமாத்ராயை நம:
 20. ஓம் அபராயை நம:
 21. ஓம் அர்த்தமாத்ராயை நம:
 22. ஓம் பராஸூக்ஷ்மாயை நம:
 23. ஓம் ஸூக்ஷ்மார்த்தாயை நம:
 24. ஓம் அர்த்தபராயை நம:
 25. ஓம் அபராயை நம: 525

 

 1. ஓம் ஏகவீர்யாயை நம:
 2. ஓம் விஶேஷாக்யாயை நம:
 3. ஓம் ஷஷ்டீதேவ்யை நம:
 4. ஓம் மநஸ்விந்யை நம:
 5. ஓம் நைஷ்கர்ம்யாயை நம:
 6. ஓம் நிஷ்களாலோகாயை நம:
 7. ஓம் ஜ்ஞாநகர்மாதிக குணாயை நம:
 8. ஓம் ஸபத்வாநந்த ஸந்தோஹாயை நம:
 9. ஓம் வ்யோமாகாராயை நம:
 10. ஓம் அநிரூபிதாயை நம:
 11. ஓம் கத்யபத்யாத்மிகாயை நம:
 12. ஓம் வாண்யை நம:
 13. ஓம் ஸர்வாலங்கார ஸம்யுதாயை நம:
 14. ஓம் ஸர்வபந்த பதந்யாஸாயை நம:
 15. ஓம் ஸர்வௌகஸே நம:
 16. ஓம் கடிகாவலயே நம:
 17. ஓம் ஷட்கர்மிண்யை நம:
 18. ஓம் கர்கஶாகாராயை நம:
 19. ஓம் ஸர்வகர்ம விவர்ஜிதாயை நம:
 20. ஓம் ஆதித்யவர்ணாயை நம:
 21. ஓம் அபர்ணாயை நம:
 22. ஓம் காமிந்யை நம:
 23. ஓம் வரரூபிண்யை நம:
 24. ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை நம:
 25. ஓம் ப்ரஹ்ம ஸந்தாநாயை நம: 550

 

 1. ஓம் வேதவாஶே நம:
 2. ஓம் ஈஶ்வர்யை நம:
 3. ஓம் ஶிவாயை நம:
 4. ஓம் புராண ந்யாய மீமாம்ஸா தர்மஶாஸ்த்ராகம ஶ்ருதாயை நம:
 5. ஓம் ஸத்யோவேதவத்யை நம:
 6. ஓம் ஸர்வாயை நம:
 7. ஓம் ஹம்ஸ்யை நம:
 8. ஓம் வித்யாதிதேவதாயை நம:
 9. ஓம் விஶ்வேஶ்வர்யை நம:
 10. ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை நம:
 11. ஓம் விஶ்வநிர்மாணகாரிண்யை நம:
 12. ஓம் வைதிக்யை நம:
 13. ஓம் வேதரூபாயை நம:
 14. ஓம் காளிகாயை நம:
 15. ஓம் காலரூபிண்யை நம:
 16. ஓம் நாராயண்யை நம:
 17. ஓம் மஹாதேவ்யை நம:
 18. ஓம் ஸர்வதத்வ ப்ரவர்த்திந்யை நம:
 19. ஓம் ஹிரண்யவர்ண ரூபாயை நம:
 20. ஓம் ஹிரண்யபத ஸம்பவாயை நம:
 21. ஓம் கைவல்ய பதவ்யை நம:
 22. ஓம் புண்யாயை நம:
 23. ஓம் கைவல்ய ஜ்ஞாந லக்ஷிதாயை நம:
 24. ஓம் ப்ரஹ்மஸம்பத்திரூபாயை நம:
 25. ஓம் ப்ரஹ்மஸம்பத்தி காரிண்யை நம: 575

 

 1. ஓம் வாருண்யை நம:
 2. ஓம் வருணாராத்யாயை நம:
 3. ஓம் ஸர்வகர்மப்ரவர்த்திந்யை நம:
 4. ஓம் ஏகாக்ஷரபராயை நம:
 5. ஓம் அயுக்தாயை நம:
 6. ஓம் ஸர்வதாரித்ர்ய பஞ்ஜிந்யை நம:
 7. ஓம் பாஶாங்குஶாந்விதாயை நம:
 8. ஓம் திவ்யாயை நம:
 9. ஓம் வீணாவ்யாக்யாக்ஷ ஸூத்ரப்ருதே நம:
 10. ஓம் ஏகமூர்த்தயே நம:
 11. ஓம் த்ரயீமூர்த்தயே நம:
 12. ஓம் மதுகைடப பஞ்ஜிந்யை நம:
 13. ஓம் ஸாங்க்யாயை நம:
 14. ஓம் ஸாங்க்யவத்யை நம:
 15. ஓம் ஜ்வாலாயை நம:
 16. ஓம் ஜ்வலந்த்யை நம:
 17. ஓம் காமரூபிண்யை நம:
 18. ஓம் ஜாக்ரத்யை நம:
 19. ஓம் ஸர்வஸம்பத்தயே நம:
 20. ஓம் ஸுஷுப்தாயை நம:
 21. ஓம் ஸ்வேஷ்டதாயிந்யை நம:
 22. ஓம் கபாலிந்யை நம:
 23. ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராயை நம:
 24. ஓம் ப்ருகுடீகுடிலா நநாயை நம:
 25. ஓம் ஸர்வாவாஸாயை நம: 600

 

 1. ஓம் ஸுவாஸாயை நம:
 2. ஓம் ப்ருஹத்யஷ்டவே நம:
 3. ஓம் ஶக்வர்யை நம:
 4. ஓம் ச்சந்தோகண ப்ரதிஷ்டாயை நம:
 5. ஓம் கல்மாஷ்யை நம:
 6. ஓம் கருணாத்மிகாயை நம:
 7. ஓம் சக்ஷுஷ்மத்யை நம:
 8. ஓம் மஹாகோஷாயை நம:
 9. ஓம் கட்கசர்மதராயை நம:
 10. ஓம் அஶநயே நம:
 11. ஓம் ஶில்பவைசித்ர்ய வித்யோதாயை நம:
 12. ஓம் ஸர்வதோபத்ரவாஸிந்யை நம:
 13. ஓம் அசிந்த்யலக்ஷணாகாராயை நம:
 14. ஓம் ஸூத்ரபாஷ்ய நிபந்தநாயை நம:
 15. ஓம் ஸர்வ வேதார்த ஸம்பத்தயே நம:
 16. ஓம் ஸர்வ ஶாஸ்த்ரார்த்த மாத்ருகாயை நம:
 17. ஓம் அகாராதிக்ஷகாரந்த ஸர்வ வர்ண க்ருதஸ்த்தலாயை நம:
 18. ஓம் ஸர்வலக்ஷ்ம்யை நம:
 19. ஓம் ஸதாநந்தாயை நம:
 20. ஓம் ஸாரவித்யாயை நம:
 21. ஓம் ஸதாஶிவாயை நம:
 22. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
 23. ஓம் ஸர்வஶக்தயே நம:
 24. ஓம் கேசரீரூபாயை நம:
 25. ஓம் கோஶ்சரிதாயை நம: 625

 

 1. ஓம் அணிமாதி குணோபேதாயை நம:
 2. ஓம் பராகாஷ்டாயை நம:
 3. ஓம் பராகதயே நம:
 4. ஓம் ஹம்ஸயுக்த விமாநஸ்த்தாயை நம:
 5. ஓம் ஹம்ஸாரூடாயை நம:
 6. ஓம் ஶ்ஶிப்ரபாயை நம:
 7. ஓம் பவாந்யை நம:
 8. ஓம் வாஸநாஶக்தயே நம:
 9. ஓம் ஆக்ருதிஸ்த்தாயை நம:
 10. ஓம் அகிலாயை நம:
 11. ஓம் கிலாயை நம:
 12. ஓம் தந்த்ரஹேதவே நம:
 13. ஓம் விசித்ராங்க்யை நம:
 14. ஓம் வ்யோமகங்கா விநோதிந்யை நம:
 15. ஓம் வர்ஷாயை நம:
 16. ஓம் வார்ஷிக்யை நம:
 17. ஓம் ருக்ய யஜுஸ் ஸாம ரூபிண்யை நம:
 18. ஓம் மஹாநத்யை நம:
 19. ஓம் நதீபுண்யாயை நம:
 20. ஓம் அகண்யாகண்ய குணக்ரியாயை நம:
 21. ஓம் ஸமாதிகத லப்யார்த்தாயை நம:
 22. ஓம் ஶ்ரோதவ்யாயை நம:
 23. ஓம் ஸவப்ரியாயை நம:
 24. ஓம் க்ருணாயை நம:
 25. ஓம் நாமாக்ஷர பராதேவ்யை நம: 650

 

 1. ஓம் உபஸர்க நகாஞ்சிதாயை நம:
 2. ஓம் நிபாதோருத்வயாயை நம:
 3. ஓம் ஜங்கமாத்ருகாயை நம:
 4. ஓம் மந்த்ரரூபிண்யை நம:
 5. ஓம் ஆஸீநாயை நம:
 6. ஓம் ஶயாநாயை நம:
 7. ஓம் திஷ்டந்த்யை நம:
 8. ஓம் தாவநாதிகாயை நம:
 9. ஓம் லக்ஷ்யலக்ஷண யோகாட்யாயை நம:
 10. ஓம் தாத்ருப்ய கணநாக்ருதயே நம:
 11. ஓம் ஏகரூபாயை நம:
 12. ஓம் நைகரூபாயை நம:
 13. ஓம் இந்துரூபாயை நம:
 14. ஓம் ததாக்ருதயே நம:
 15. ஓம் ஸமாஸ தத்திதாகாராயை நம:
 16. ஓம் விபக்தி வசநாத்மிகாயை நம:
 17. ஓம் ஸ்வாஹாகாராயை நம:
 18. ஓம் ஸ்வதாகாராயை நம:
 19. ஓம் ஸ்ரீபத்யர்த்தாங்க நந்தின்யை நம:
 20. ஓம் கம்பீராயை நம:
 21. ஓம் கஹநாயை நம:
 22. ஓம் குஹ்யாயை நம:
 23. ஓம் யோநிலிங்கார்த்த தாரிண்யை நம:
 24. ஓம் ஶேஷவாஸுகி ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
 25. ஓம் சபலாயை நம: 675

 

 1. ஓம் வரவர்ணிந்யை நம:
 2. ஓம் காருண்யாகார ஸம்பத்தயே நம:
 3. ஓம் கீலக்ருதே நம:
 4. ஓம் மந்த்ரகீலிகாயை நம:
 5. ஓம் ஶக்திபீஜாத்மிகாயை நம:
 6. ஓம் ஸர்வ மந்த்ரேஷ்டாயை நம:
 7. ஓம் அக்ஷயகாமநாயை நம:
 8. ஓம் ஆக்நேய்யை நம:
 9. ஓம் பார்த்திவாயை நம:
 10. ஓம் ஆப்யாயை நம:
 11. ஓம் வாயவ்யாயை நம:
 12. ஓம் வ்யோமகேதநாயை நம:
 13. ஓம் ஸத்யஜ்ஞாநாத்மிகாயை நம:
 14. ஓம் ஆநந்தாயை நம:
 15. ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம:
 16. ஓம் ப்ரஹ்ம ஸநாதந்யை நம:
 17. ஓம் அவித்யா வாஸநாயை நம:
 18. ஓம் மாயாயை நம:
 19. ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம:
 20. ஓம் ஸர்வமோஹிந்யை நம:
 21. ஓம் ஶக்தயே நம:
 22. ஓம் தாரணஶக்தயே நம:
 23. ஓம் சிதசித்ஶக்தியோகிந்யை நம:
 24. ஓம் வக்த்ராருணாயை நம:
 25. ஓம் மஹாமாயாயை நம: 700

 

 1. ஓம் மரீஶயே நம:
 2. ஓம் மதமர்திந்யை நம:
 3. ஓம் விராஜே நம:
 4. ஓம் ஸ்வாஹாயை நம:
 5. ஓம் ஸ்வதாயை நம:
 6. ஓம் ஶுத்தாயை நம:
 7. ஓம் நிருபாஸ்தயே நம:
 8. ஓம் ஸுபக்திகாயை நம:
 9. ஓம் நிரூபிதாத்வய்யை நம:
 10. ஓம் வித்யாயை நம:
 11. ஓம் நித்யாநித்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
 12. ஓம் வைராஜமார்க ஸஞ்சாராயை நம:
 13. ஓம் ஸர்வஸத்பத தர்ஶிந்யை நம:
 14. ஓம் ஜாலந்த்ர்யை நம:
 15. ஓம் ம்ருடாந்யை நம:
 16. ஓம் பவாந்யை நம:
 17. ஓம் பவபஞ்ஜந்யை நம:
 18. ஓம் த்ரைகாலிக ஜ்ஞாநதந்தவே நம:
 19. ஓம் த்ரிகால ஜ்ஞாநதாயிந்யை நம:
 20. ஓம் நாதாதீதாயை நம:
 21. ஓம் ஸ்ம்ருதயே நம:
 22. ஓம் ப்ரஜ்ஞாயை நம:
 23. ஓம் தாத்ரீரூபாயை நம:
 24. ஓம் த்ரிபுஷ்கராயை நம:
 25. ஓம் அபராஜிதாயை நம: 725

 

 1. ஓம் விதாநஜ்ஞாயை நம:
 2. ஓம் விஶேஷித குணாத்மிகாயை நம:
 3. ஓம் ஹிரண்யகேஶிந்யை நம:
 4. ஓம் ஹேமப்ரஹ்மஸூத்ர விசக்ஷணாயை நம:
 5. ஓம் அஸங்க்யேய பரார்த்தாந்த ஸ்வரயஞ்ஜந வைகர்யை நம:
 6. ஓம் மதுஜிஹ்வாயை நம:
 7. ஓம் மதுமத்யை நம:
 8. ஓம் மதுமாஸோதயாயை நம:
 9. ஓம் மதவே நம:
 10. ஓம் மாதவ்யை நம:
 11. ஓம் மஹாபாகாயை நம:
 12. ஓம் மேககம்பீர நிஸ்வநாயை நம:
 13. ஓம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஶாதி ஜ்ஞாதவ்யார்த்த விஶேஷகாயை நம:
 14. ஓம் நாபௌ வஹ்நி ஶிகாராயை நம:
 15. ஓம் லலாடே சந்த்ர ஸந்நிபாயை நம:
 16. ஓம் ப்ரூமத்யே பாஸ்கராகாராயை நம:
 17. ஓம் ஹ்ருதிஸர்வதாரா க்ருதயே நம:
 18. ஓம் க்ருத்திகாதிபரண்யந்த நக்ஷத்ரேஷ்ட்யர்ச் சிதோதயாயை நம:
 19. ஓம் க்ரஹவித்யாத்மிகாயை நம:
 20. ஓம் ஜ்யோதிஷே நம:
 21. ஓம் ஜ்யோதிர்விதே நம:
 22. ஓம் மதிஜீவிகாயை நம:
 23. ஓம் ப்ரஹ்மாண்டகர்ப்பிண்யை நம:
 24. ஓம் பாலாயை நம:
 25. ஓம் ஸப்தாவரம தேவதாயை நம: 750

 

 1. ஓம் வைராஜோத்தம ஸாம்ராஜ்யாயை நம:
 2. ஓம் குமாரகுஶலோதயாயை நம:
 3. ஓம் பகளாயை நம:
 4. ஓம் ப்ரமராம்பாயை நம:
 5. ஓம் ஶிவதூத்யை நம:
 6. ஓம் ஶிவாத்மிகாயை நம:
 7. ஓம் மேருவிந்த்யாதி ஸம்ஸ்த்தாநாயை நம:
 8. ஓம் காஶ்மீரபுர வாஸிந்யை நம:
 9. ஓம் யோகநித்ராயை நம:
 10. ஓம் மஹாநித்ராயை நம:
 11. ஓம் விநித்ராயை நம:
 12. ஓம் ராக்ஷஸாஶ்ரிதாயை நம:
 13. ஓம் ஸுவர்ணதாயை நம:
 14. ஓம் மஹாகங்காயை நம:
 15. ஓம் பஞ்சாக்யாயை நம:
 16. ஓம் பஞ்சஸம்ஹதயே நம:
 17. ஓம் ஸுப்ரஜாதாயை நம:
 18. ஓம் ஸுவீராயை நம:
 19. ஓம் ஸுபோஷாயை நம:
 20. ஓம் ஸுபதயே நம:
 21. ஓம் ஶிவாயை நம:
 22. ஓம் ஸுக்ருஹ்யை நம:
 23. ஓம் ரக்தபீஜாந்தாயை நம:
 24. ஓம் ஹதகந்தர்ப ஜீவிதாயை நம:
 25. ஓம் ஸமுத்ர வ்யோம மத்யஸ்த்தாயை நம: 775

 

 1. ஓம் ஸமபிந்து ஸமாஶ்ரயாயை நம:
 2. ஓம் ஸௌபாக்யரஸ ஜீவாதவே நம:
 3. ஓம் ஸாராஸார விவேகத்ருஶே நம:
 4. ஓம் த்ரிவள்யாதி ஸுபுஷ்டாங்காயை நம:
 5. ஓம் பாரத்யை நம:
 6. ஓம் பரதாஶ்ரிதாயை நம:
 7. ஓம் நாதப்ரஹ்மமயீ வித்யாயை நம:
 8. ஓம் ஜ்ஞாநப்ரஹ்மமயீ பராயை நம:
 9. ஓம் ப்ரஹ்மநாட்யை நம:
 10. ஓம் நிருக்தயே நம:
 11. ஓம் ப்ரஹ்மகைவல்ய ஸாதநாயை நம:
 12. ஓம் காலிகேய மஹோதார வீர்யவிக்ரம ரூபிண்யை நம:
 13. ஓம் வடவாக்நிஶிகா வக்த்ராயை நம:
 14. ஓம் மஹாகபள தர்பணாயை நம:
 15. ஓம் மஹாபூதாயை நம:
 16. ஓம் மஹாதர்ப்பாயை நம:
 17. ஓம் மஹாஸாராயை நம:
 18. ஓம் மஹாக்ரதவே நம:
 19. ஓம் பஞ்சபூத மஹாக்ராஸாயை நம:
 20. ஓம் பஞ்சபூதாதி தேவதாயை நம:
 21. ஓம் ஸர்வப்ரமாண ஸம்பத்தயே நம:
 22. ஓம் ஸர்வரோக ப்ரதிக்ரியாயை நம:
 23. ஓம் ப்ரஹ்மாண்டாந்தர்பஹிர் வ்யாப்தாயை நம:
 24. ஓம் விஷ்ணூவக்ஷோ விபூஷிண்யை நம:
 25. ஓம் ஶாங்கர்யை நம: 800

 

 1. ஓம் விதிவக்த்ரஸ்தாயை நம:
 2. ஓம் ப்ரவராயை நம:
 3. ஓம் வரஹேதுக்யை நம:
 4. ஓம் ஹேமமாலாயை நம:
 5. ஓம் ஶிகாமாலாயை நம:
 6. ஓம் த்ரிஶிகாயை நம:
 7. ஓம் பஞ்சமோசநாயை நம:
 8. ஓம் ஸர்வாகம ஸதாசார மர்யாதாயை நம:
 9. ஓம் யாதுபஞ்ஜந்யை நம:
 10. ஓம் புண்யஶ்லோக ப்ரபந்தாட்யாயை நம:
 11. ஓம் ஸர்வாந்தர்யாமி ரூபிண்யை நம:
 12. ஓம் ஸாமகாந ஸமாராத்யாயை நம:
 13. ஓம் ஶ்ரோத்ரு கர்ண ரஸாயநாயை நம:
 14. ஓம் ஜீவலோகைக ஜீவாத்மநே நம:
 15. ஓம் பத்ரோதார விலோகநாயை நம:
 16. ஓம் தடித்கோடி லஸத்காந்த்யை நம:
 17. ஓம் தருண்யை நம:
 18. ஓம் ஹரிஸுந்தர்யை நம:
 19. ஓம் மீந நேத்ராயை நம:
 20. ஓம் இந்த்ராக்ஷ்யை நம:
 21. ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை நம:
 22. ஓம் ஸுமங்களாயை நம:
 23. ஓம் ஸர்வமங்கள ஸம்பந்நாயை நம:
 24. ஓம் ஸாக்ஷாந் மங்களதேவதாயை நம:
 25. ஓம் தேஹஹ்ருத்தீபிகாயை நம: 825

 

 1. ஓம் தீப்தயே நம:
 2. ஓம் ஜிஹ்வபாப ப்ரணாஶிந்யை நம:
 3. ஓம் அர்த்தசந்த்ரோல்லஸத் தம்ஷ்ட்ராயை நம:
 4. ஓம் யஜ்ஞவாடீ விலாஸிந்யை நம:
 5. ஓம் மஹாதுர்காயை நம:
 6. ஓம் மஹோத்ஸாஹாயை நம:
 7. ஓம் மஹாதேவ பலோதயாயை நம:
 8. ஓம் டாகிநீட்யாயை நம:
 9. ஓம் ஶாகிநீட்யாயை நம:
 10. ஓம் ஸாகிநீட்யாயை நம:
 11. ஓம் ஸமஸ்தஜுஷே நம:
 12. ஓம் நிரங்குஶாயை நம:
 13. ஓம் நாகிவந்த்யாயை நம:
 14. ஓம் ஷடாதாராதி தேவதாயை நம:
 15. ஓம் புவநஜ்ஞாநி நிஶ்ரேணயே நம:
 16. ஓம் புவநாகார வல்லர்யை நம:
 17. ஓம் ஶாஸ்வத்யை நம:
 18. ஓம் ஶாஸ்வதாகாராயை நம:
 19. ஓம் லோகாநுக்ரஹ காரிண்யை நம:
 20. ஓம் ஸாரஸ்யை நம:
 21. ஓம் மாநஸ்யை நம:
 22. ஓம் ஹம்ஸ்யை நம:
 23. ஓம் ஹம்ஸலோக ப்ரதாயிந்யை நம:
 24. ஓம் சிந்முத்ராலங்க்ருக்த கராயை நம:
 25. ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாயை நம: 850

 

 1. ஓம் ஸுகப்ராணி ஶிரோரேகாயை நம:
 2. ஓம் ஸதத்ருஷ்ட ப்ரதாயிந்யை நம:
 3. ஓம் ஸர்வஸாங்கர்ய தோஷக்ந்யை நம:
 4. ஓம் க்ரஹோபத்ரவ நாஶிந்யை நம:
 5. ஓம் க்ஷுத்ரஜந்து பயக்ந்யை நம:
 6. ஓம் விஷரோகாதி பஞ்ஜந்யை நம:
 7. ஓம் ஸதா ஶாந்தாயை நம:
 8. ஓம் ஸதா ஸுத்தாயை நம:
 9. ஓம் க்ருஹச்சித்ர நிவாரிண்யை நம:
 10. ஓம் கலிதோஷ ப்ரஶமந்யை நம:
 11. ஓம் கோலாஹல புரஸ்திதாயை நம:
 12. ஓம் கௌர்யை நம:
 13. ஓம் லாக்ஷணிக்யை நம:
 14. ஓம் முக்யாயை நம:
 15. ஓம் ஜகந்யாக்ருதி வர்ஜிதாயை நம:
 16. ஓம் மாயாயை நம:
 17. ஓம் அவித்யாயை நம:
 18. ஓம் மூலபூதாயை நம:
 19. ஓம் வாசவ்யை நம:
 20. ஓம் விஷ்ணுசேதநாயை நம:
 21. ஓம் வாதிந்யை நம:
 22. ஓம் வஸுரூபாயை நம:
 23. ஓம் வஸுரத்ந பரிச்சதாயை நம:
 24. ஓம் ச்சாந்தஸ்யை நம:
 25. ஓம் சந்த்ரஹ்ருதயாயை நம: 875

 

 1. ஓம் மந்த்ரஸ்வச்சந்த பைரவ்யை நம:
 2. ஓம் வநமாலாயை நம:
 3. ஓம் வைஜயந்த்யை நம:
 4. ஓம் பஞ்சதிவ்யாயுதாத்மிகாயை நம:
 5. ஓம் பீதாம்பரமய்யை நம:
 6. ஓம் சஞ்சத் கஔஸ்துபாயை நம:
 7. ஓம் ஹரிகாமிந்யை நம:
 8. ஓம் நித்யாயை நம:
 9. ஓம் தத்யாயை நம:
 10. ஓம் ரமாயை நம:
 11. ஓம் ராமாயை நம:
 12. ஓம் ரமண்யை நம:
 13. ஓம் ம்ருத்யுபஞ்ஜந்யை நம:
 14. ஓம் ஜ்யேஷ்டாயை நம:
 15. ஓம் காஷ்டாயை நம:
 16. ஓம் தநிஷ்டாந்தாயை நம:
 17. ஓம் ஶராங்க்யை நம:
 18. ஓம் நிர்குணப்ரியாயை நம:
 19. ஓம் மைத்ரேயாயை நம:
 20. ஓம் மித்ரவிந்தாயை நம:
 21. ஓம் ஶேஷ்யஶேஷ களாஶயாயை நம:
 22. ஓம் வாராணஸீ வாஸலப்யாயை நம:
 23. ஓம் ஆர்யாவர்த்த ஜநஸ்துதாயை நம:
 24. ஓம் ஜகதுத்பத்தி ஸம்ஸ்தாந ஸம்ஹாரத்ரய காரணாயை நம:
 25. ஓம் துப்யம் நம: 900

 

 1. ஓம் அம்பாயை நம:
 2. ஓம் விஷ்ணுஸர்வஸ்வாயை நம:
 3. ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம:
 4. ஓம் ஸர்வலோக ஜநந்யை நம:
 5. ஓம் புண்யமூர்த்தயே நம:
 6. ஓம் ஸித்தலக்ஷ்ம்யை நம:
 7. ஓம் மஹாகாள்யை நம:
 8. ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம:
 9. ஓம் ஸத்யோஜாதாதி பஞ்சாக்நி ரூபாயை நம:
 10. ஓம் பஞ்சக பஞ்சகாயை நம:
 11. ஓம் யந்த்ரலக்ஷ்ம்யை நம:
 12. ஓம் பவத்யை நம:
 13. ஓம் ஆதயே நம:
 14. ஓம் ஆத்யாத்யாயை நம:
 15. ஓம் ஸ்ருஷ்ட்யாதி காரணாகார விததாயை நம:
 16. ஓம் தோஷவர்ஜிதாயை நம:
 17. ஓம் ஜகல்லக்ஷ்ம்யை நம:
 18. ஓம் ஜகந்மாத்ரே நம:
 19. ஓம் விஷ்ணுபத்ந்யை நம:
 20. ஓம் நவகோடி மஹாஶக்தி ஸமுபாஸ்ய பதாம்புஜாயை நம:
 21. ஓம் கநத் ஸௌவர்ணரத்நாட்ய ஸர்வாபரண பூஷிதாயை நம:
 22. ஓம் அநந்தநித்ய மஹிஷ்யை நம:
 23. ஓம் ப்ரபஞ்சேஶ்வர நாயக்யை நம:
 24. ஓம் அத்யுச்ச்ரித பதாந்தஸ்தாயை நம:
 25. ஓம் பரமவ்யோம நாயக்யை நம: 925

 

 1. ஓம் நாகப்ருஷ்ட கதாராத்யாயை நம:
 2. ஓம் விஷ்ணுலோக விலாஸிந்யை நம:
 3. ஓம் வைகுண்ட ராஜமஹிஷ்யை நம:
 4. ஓம் ஸ்ரீரங்க நகராஶ்ரிதாயை நம:
 5. ஓம் ரங்கநாயக்யை நம:
 6. ஓம் பூபுத்ர்யை நம:
 7. ஓம் க்ருஷ்ணாயை நம:
 8. ஓம் வரதவல்லபாயை நம:
 9. ஓம் கோடிப்ரஹ்மாண்ட ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
 10. ஓம் கோடிருத்ராதி கீர்த்திதாயை நம:
 11. ஓம் மாதுலுங்கமய கேடம்பிப்ரத்யை நம:
 12. ஓம் ஸௌவர்ண ச’ஷகம் பிப்ரத்யை நம:
 13. ஓம் பத்மத்வயம் ததாநாயை நம:
 14. ஓம் பூர்ணகும்பம் பிப்ரத்யை நம:
 15. ஓம் கீரம் ததாநாயை நம:
 16. ஓம் வரதாபயே ததாநாயை நம:
 17. ஓம் பாஶம் பிப்ரத்யை நம:
 18. ஓம் அங்குஶம் பிப்ரத்யை நம:
 19. ஓம் ஶங்கம் வஹந்த்யை நம:
 20. ஓம் சக்ரம் வஹந்த்யை நம:
 21. ஓம் ஶூலம் வஹந்த்யை நம:
 22. ஓம் க்ருபாணிகாம் வஹந்த்யை நம:
 23. ஓம் தநுர்பாணௌ பிப்ரத்யை நம:
 24. ஓம் அக்ஷமாலாம் ததாநாயை நம:
 25. ஓம் சிந்முத்ராம் பிப்ரத்யை நம: 950

 

 1. ஓம் அஷ்டாதஶபுஜாயை நம:
 2. ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
 3. ஓம் மஹாஷ்டாதஶ பீடகாயை நம:
 4. ஓம் பூமிநீளாதி ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
 5. ஓம் ஸ்வாமிசித்தாநு வர்த்திந்யை நம:
 6. ஓம் பத்மாயை நம:
 7. ஓம் பத்மாலயாயை நம:
 8. ஓம் பத்மிந்யை நம:
 9. ஓம் பூர்ணகும்பாபிஷேசிதாயை நம:
 10. ஓம் இந்திராயை நம:
 11. ஓம் இந்திராபாக்ஷ்யை நம:
 12. ஓம் க்ஷீரஸாகர கந்யகாயை நம:
 13. ஓம் பார்கவ்யை நம:
 14. ஓம் ஸ்வதந்த்ரேச்சாயை நம:
 15. ஓம் வஶீக்ருத ஜகத்பதயே நம:
 16. ஓம் மங்களாநாம் மங்களாயை நம:
 17. ஓம் தேவதாநாம் தேவதாயை நம:
 18. ஓம் உத்தமாநாமுத்தமாயை நம:
 19. ஓம் ஶ்ரேயஸே நம:
 20. ஓம் பரமாம்ருதாயை நம:
 21. ஓம் தநதாந்யாபி வ்ருத்தயை நம:
 22. ஓம் ஸார்வபௌம ஸுகோச்ச்ரயாயை நம:
 23. ஓம் ஆந்தோளிகாதி ஸௌபாக்யதாயை நம:
 24. ஓம் மத்தேபாதி மஹோதயாயை நம:
 25. ஓம் புத்ரபௌத்ராபி வ்ருத்தயே நம: 975

 

 1. ஓம் வித்யாபோக பலாதிகாயை நம:
 2. ஓம் ஆயுராரோக்ய ஸம்பத்தயே நம:
 3. ஓம் அஷ்டைஶ்வர்யாயை நம:
 4. ஓம் பரமேஶ விபூதயே நம:
 5. ஓம் ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதராயை நம:
 6. ஓம் ஸதயாபாங்க ஸந்தந்த ப்ரஹ்மேந்த்ராதி பத ஸ்த்திதயே நம:
 7. ஓம் அவ்யாஹத மஹாபாக்யாயை நம:
 8. ஓம் அக்ஷோப்ய விக்ரமாயை நம:
 9. ஓம் வேதாநாம் ஸமந்வயாயை நம:
 10. ஓம் வேதாநாம விரோதாயை நம:
 11. ஓம் நிஶ்ரேயஸ பதப்ராப்தி ஸாதநாயை நம:
 12. ஓம் ஃபலாயை நம:
 13. ஓம் ஸ்ரீமந்த்ர ராஜ ராஜ்ஞ்யை நம:
 14. ஓம் ஸ்ரீவித்யாயை நம:
 15. ஓம் க்ஷேமகாரிண்யை நம:
 16. ஓம் ஸ்ரீம்பீஜ ஜபஸந்துஷ்டாயை நம:
 17. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் பீஜ பாலிகாயை நம:
 18. ஓம் ப்ரபத்திமார்க ஸுலபாயை நம:
 19. ஓம் விஷ்ணுப்ரதம கிங்கர்யை நம:
 20. ஓம் க்லீங்காரார்த்த ஸவித்ர்யை நம:
 21. ஓம் ஸௌமங்கல்யாதி தேவதாயை நம:
 22. ஓம் ஸ்ரீஷோடஶாக்ஷரீ வித்யாயை நம:
 23. ஓம் ஸ்ரீயந்த்ரபுர வாஸிந்யை நம:
 24. ஓம் ஸர்வமங்கள மாங்கல்யாயை நம:
 25. ஓம் ஶிவாயை நம: 1000

 

 1. ஓம் ஸர்வார்த்த ஸாதகாயை நம:
 2. ஓம் ஶரண்யாயை நம:
 3. ஓம் த்ர்யம்பகாயை நம:
 4. ஓம் தேவ்யை நம:
 5. ஓம் கௌர்யை நம:
 6. ஓம் நாராயண்யை நம:
 7. ஓம் ஸ்ரீவிஷ்ணுஹ்ருதயகமல வாஸிந்யை நம: (added by NGS)
 8. ஓம் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கமலாவாஸயை நம: (added by NGS) 1008

 

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ர நாமாவளி ஸம்பூர்ணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.