ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ நக ஸ்துதி

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ நக ஸ்துதி

ஓம் பாந் த்வஸ்மான், புருஹூத வைரி பலவன், மாதங்க மாத்யத் கடா

கும்போச்சாத்ரி விபாட நா திகபடு ப்ரத்யேக வஜ்ரா யிதா:

ஸ்ரீமத் கண்டீரவாஸ்ய, ப்ரதத ஸுநகரா, தரி-தா-ராதி தூர

ப்ரத்வ_ஸ்த, த்வாந்த சா’ந்த ப்ரவிதத மனஸா, பாவிதா நாகி ப்ருந்தை:

 

லக்ஷ்மீகாந்த ஸமந்ததோ விகலயம் நைவே சி’து ஸ்தே ஸமம்

பச்’யாம் யுத்தம வஸ்து தூரதரதோ அபாஸ்தம் ரஸோ யோஷ்டம:

யத்-ரோ-ஷாத் கர தக்ஷ நேத்ர குடிலப்ராந்தோ த்தி தாக்நி ஸ்ஃபுரத்

கத்யோ தோபம விஸ் ஃபுலிங்க பஸிதா ப்ரம்மேச’ ச’க்ரோத் கரா:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.