ஸ்ரீராமசரிதமானஸ் என்னும் துளசி ராமாயணத்திலிருந்து சில வரிகள்

ஸ்ரீராமசரிதமானஸ் என்னும் துளசி ராமாயணத்திலிருந்து சில வரிகள்

 

ஸ்ரீராமஸ்துதி:

ஶாந்தம் ஶாஶ்வத மப்ரமேய மநகம் நிர்வாண ஶாந்திப்ரதம்

ப்ரஹ்மா ஶம்பு பணீந்த்ர ஸேவ்ய மநிஸம் வேதாந்த வேத்யம் விபும்

ராமாக்யம் ஜகதீஶ்வரம் ஸுரகுரும் மாயா மநுஷ்யம் ஹரிம்

வந்தேஹம் கருணாகர ரகுவரம் பூபால சூடாமணிம்

 

நாப்யா ஸ்ப்ருஹா ரகுபதே ஹ்ருதயேஸ்மதீயே

ஸத்யம் வதாமி ச பவா நகிலாந்தராத்ம

பக்திம் ப்ரயச்ச ரகுபுங்கவ நிர்ப்பராம் மே

காமாதி தோஷ ரஹிதம் குரு மாநஸம் ச

 

ஸ்ரீ ஹநுமத் ஸ்துதி:

துலித பலதாமம் ஹேம ஶைலாப தேஹம்

நுஜ வந க்ருஶானும் ஜ்ஞாநிநா மக்ரகண்யம்

ஸகல குணநிதாநம் வாநராணா மதீஶம்

ரகுபதி ப்ரியபக்தம் வாதஜாதம் நமாமி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.