ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி அஷ்டகம்

ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி அஷ்டகம்

அம்பா சாம்வி சந்த்ரமௌளி ரலா(அ)பர்ணா உமா பார்வதீ

காளீ ஹைமவதீ சிவா த்ரிநயன காத்யாயனீ பைரவீ

ஸாவித்ரீ நவயௌவனா சுபகரீ ஸாம்ராஜ்ய லக்ஷ்மீ ப்ரதா

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        1

 

அம்பா மோஹினி தேவதா த்ரிபுவனீ ஆனந்ஸந்தாயினீ

வாணீ பல்லவபாணி வேணுமுரளீ கானப்ரியா லோலினீ

கல்யாணி உடுராஜபிம்னா தூம்ராக்ஷ ஸம்ஹாரிணீ

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        2

 

அம்பா நூபுர ரத்ன கங்கணரீ கேயூரஹாராவளீ

ஜாதீ சம்பக வைஜயந்திலஹரீ க்ரைவேயகைராஜிதா

வீணாவேணு விநோமண்டிதகரா வீராஸனே ஸம்ஸ்த்திதா

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        3

 

அம்பா ரௌத்ரிணி த்ரகாளி பகலா ஜ்வாலாமுகீ வைஷ்ணவீ

ப்ரஹ்மாணி த்ரிபுராந்தகீ ஸுரநுதா தேதீப்ய மானோஜ்வலா

சாமுண்டா ச்ரித ரக்ஷபோஷ ஜனநீ தாக்ஷ்யாயணீ வல்லவீ

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        4

 

அம்பா சூலனு: கசாங்குசதரீ அர்த்தேந்து பிம்பாதரீ

வாராஹீ மதுகைடப ப்ரமனீ வாணீ ரமா ஸேவிதா

மல்லாத்யாஸுர மூகதைத்ய மதனீ மாஹேச்வரீ சாம்பிகா

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        5

 

அம்பா ஸ்ருஷ்டி விநாபாலனகரீ ஆர்யா விஸம்சோபிதா

காயத்ரீ ப்ரணவாக்ஷராம் ருதரஸா: பூர்ணா(அ)னுஸந்தீக்ருதா

ஓங்காரீ விநதா ஸுதார்ச்சிதபதாத்தண் தைத்யாபஹா

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        6

 

அம்பா சாச்வத ஆமாதிவினுதா ஆர்யா மஹாதேவதா

யா ப்ரஹ்மாதி பிபீலிகாந்த ஜநநீ யா வை ஜன்மோஹினீ

யா பஞ்சப்ரணவாதி ரேஃபஜனனீ யா சித்கலா மாலினீ

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        7

 

அம்பா பாலித க்தராஜ னிம் அம்பாஷ்டகம் ய:படேத்

அம்பா லோககடாக்ஷ வீக்ஷ லலிதஞ்சைச்வர்ய மவ்யாஹதம்

அம்பா பாவன மந்த்ர ராஜபடனா ந்தே ச மோக்ஷப்ரதா

சித்ரூபி பரதேவதா பகவதீ ஸ்ரீ ராஜராஜேச்வரீ                                        8

 

வந்தே மாதரம்பிகாம் பகவதீம் வாணிரமா ஸேவிதாம்

கல்யாணிம் கமநீய கல்பலதிகாம் கைலாஸ நாப்ரியாம்

வேதாந்த ப்ரதி பாத்யமான விபவாம் வத்வந் மனோரஞ்ஜி நீம்

ஸ்ரீ சக்ராஞ்சித பிந்துத்ய நிலயாம் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரீம்                 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.