ஸ்ரீதுர்கா த்வாத்ரிம்சத் நாமமாலா

ஸ்ரீதுர்கா த்வாத்ரிம்சத் நாமமாலா

 

துர்கா துர்காதிஶமநீ துர்காபத் விநிவாரிணீ

துர்கமச்சேதிநீ துர்கஸாதிநீ துர்கநாஶிநீ                                                                1

 

துர்கதோத்தாரிணீ துர்க நிஹந்த்ரீ துர்கமாபஹா

துர்கமஜ்ஞாநதா துர்க தைத்யலோக தவாநலா                                                    2

 

துர்கமா துர்கமாலோகா துர்கமாத்ம ஸ்வரூபிணீ

துர்கமார்கப்ரதா துர்கமவித்யா துர்கமாஶ்ரிதா                                                  3

 

துர்கமஜ்ஞாந ஸம்ஸ்தாநா துர்கம த்யாந பாஸிநீ

துர்கமோஹா துர்கமகா துர்கமார்த்த ஸ்வரூபிணீ                                              4

 

துர்கமாஸுர ஸம்ஹந்த்ரீ துர்கமாயுத தாரிணி

துர்கமாங்கீ துர்கமதா துர்கம்யா துர்கமேஶ்வரீ                                                   5

 

துர்கபீமா துர்கபாமா துர்கபா துர்கதாரிணீ                                                                      6

 

நாமாவளி மிமாம் யஸ்து துர்காயா மம மாநவ:

படேத் ஸர்வபயாந் முக்தோ பவிஷ்யதி ந ஸம்ஶய:                                            7

 

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.