ஸங்க்ஷேப சுந்தரகாண்டம்

ஸங்க்ஷேப சுந்தரகாண்டம்

 

தியான ஸ்லோகங்கள்

 

கணபதி

சுக்லாம்ரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம்

ப்ரஸன்னவனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோப சாந்தயே                                  1

 

ஸரஸ்வதி

தோர்ப்பிர்யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயி மக்ஷமாலாம் ததானா

ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண

பாஸா குந்தேந்து ங்க ஸ்படிக மணிநிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா

ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா          2

 

வால்மீகி

கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராக்ஷரம்

ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம்                                       3

 

வால்மீகேர் முனிஸிம்ஹஸ்ய கவிதா வனசாரிண:

ச்ருண்வன் ராமகதா நாம் கோ ந யாதி பராங்திம்                                       4

 

ய: பின் ஸததம் ராம சரிதாம்ருத ஸாகரம்

அத்ருப்தஸ்தம் முனிம் வந்தே ப்ராசேதஸ மகல்மஷம்                          5

ஹனுமார்:

கோஷ்பதீக்ருத வாராசிம் மகீக்ருத ராக்ஷஸம்

ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வந்தே(அ) நிலாத்மஜம்                                    6

 

அஞ்ஜனா நந்னம் வீரம் ஜானகீசோக நானம்

கபீ மக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம்                                                    7

 

உல்லங்க்ய ஸிந்தோ: ஸலிலம் ய: சோகவஹ்னிம் ஜனகாத்மஜாயா:

தாய தேனைவ ததாஹ லங்காம் நமாமி தம் ப்ராஞ்ஜலி ராஞ்சனேயம்8

 

ஆஞ்ஜனேய மதிபாடலாலனம் காஞ்சனாத்ரி கமனீய விக்ரஹம்

பாரிஜாத தருமூல வாஸினம் பாவயாமி பவமான நந்னம்                           9

 

யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்ர தத்ர க்ருத மஸ்தகாஞ்ஜலிம்

பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோசனம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாந்தகம்                10

 

மனோஜவம் மாருத துல்ய வேம் ஜிதேந்த்ரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம்

வாதாத்மஜம் வாநரயூத முக்யம் ஸ்ரீராமதூதம் சிரஸா நமாமி                       11

 

புத்திர்லம் யசோ தைர்யம் நிர்ப்பயத்வ மரோதா

அஜாட்யம் வாக்படுத்வஞ்ச ஹனூமத் ஸ்மரணாத் பவேத்                                12

 

க்யாத: ஸ்ரீராமதூத: பவனதனுபவ: பிங்லாக்ஷ: சிகாவான்

ஸீதா சோகாபஹாரீ தசமுக விஜயீ லக்ஷ்மண: ப்ராணதாதா

ஆநேதா பேஷஜாத்ரேர் லவணஜலநிதேர் லங்னே தீக்ஷிதோ ய:

வீர: ஸ்ரீமான் ஹனூமான் மம மனஸி வஸன் கார்யஸித்திம் தநோது           13

 

தூவரிக்ருத ஸீதார்த்தி: ப்ரகடீக்ருத ராம வைபவ ஸ்பூர்த்தி:

தாரித தசமுக கீர்த்தி: புரதோ மம பாது ஹனுமதோ மூர்த்தி:             14

 

 

ராமாயணம்

வால்மீகி கிரிஸம்பூதா ராமஸாகாமினீ

புனாது புவனம் புண்யா ராமாயண மஹாநதீ                                                      15

 

வேவேத்யே பரே பும்ஸி ஜாதே தசரதாத்மஜே

வே: ப்ரசேதஸா தாஸீத் ஸாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா                                 16

 

ஸ்ரீராமர்:

வைதேஹீ ஸஹிதம் ஸுரத்ருமதலே ஹைமே மஹாமண்பே

த்த்யே புஷ்பகமாஸனே மணிமயே வீராஸனே ஸுஸ்திதம்

அக்ரே வாசயதி ப்ரஞ்ஜன ஸுதே தத்வம் முனிப்ப்ய: பரம்

வ்யாக்க்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் ராமம் ஜே ச்யாமளம்                    17

 

நமோ(அ)ஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய

தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை

நமோ(அ)ஸ்து ருத்ரேந்த்ர யமாநிலேப்ப்யோ

நமோ(அ)ஸ்து சந்த்ரார்க்க மருத்கணேப்ப்ய:                                                        18

 

ஸ்ரீ ராம ஜய ராம ஜய ஜய ராம

 

ஸ்ரீ ஸங்க்ஷேப ஸுந்தரகாண்டம்

 

ததோ ராவணநீதாயா:  ஸீதாயா: த்ரு கர்ன:

இயேஷ பமன் வேஷ்டும் சாரணாசரிதே பதி                             1.1                   19

 

யதா ராவ நிர்முக்த: ர: ச்வஸனவிக்ரம

ச்சேத்தத்வத் மிஷ்யாமி லங்காம் ராவணபாலிதாம்                        1.39                 20

 

ப்ரவிச்ய நரீம் லங்காம் கபிராஜ ஹிதங்கர:

சக்ரே(அ)த பாம் ஸவ்யஞ்ச த்ரூணாம் ஸ து மூர்த்தனி      4.3                   21

 

ப்ரவிசந் நிஷ்பம்ச்சாபி ப்ரபதந்நுத் பதந்நபி

ஸர்வமப்யவகாசம் ஸ விச்சார மஹாகபி:                          12.1                 22

 

த்ருஷ்டமந்த: புரம் ஸர்வம் த்ருஷ்டா ராவண யோஷித:

ந ஸீதா த்ருச்யதே ஸாத்த்வீ வ்ருதா ஜாதோ மம ச்ரம:  12.6                 23

 

சோகவநிகா சேயம் த்ருச்யதே யா மஹாத்ருமா

இமாமமிஷ்யாமி ந ஹீயம் விசிதா மயா                          13.55               24

சோகவநிகாயாம் து தஸ்யாம் வானரபுங்வ:

ததோ மலினஸம்வீதாம் ராக்ஷஸீபி: ஸமாவ்ருதாம்                     15.18               25

 

உபவாஸக்ருசாம் தீனாம் நி:ச்வஸந்தீம் புன: புன:

ததர் சுக்லபக்ஷாதௌ சந்த்ரரேகாமிவாமலாம்                                   15.19               26

 

தாம் ஸமீக்ஷ்ய விசாலாக்ஷீ மதிகம் க்ருசாம்

தர்க்கயாமாஸ ஸீதேதி காரணை ருபபாதிபி:                               15.26               27

 

அஸ்யா தேவ்யா மனஸ்தஸ்மிம் ஸ்தஸ்ய சாஸ்யாம் ப்ரதிஷ்ட்டிதம்

தேநேயம் ஸ ச ர்மாத்மா முஹூர்த்தமபி ஜீவதி                        15.51               28

 

ஏவம் ஸீதாம் ததா த்ருஷ்ட்வா ஹ்ருஷ்ட: பவனஸம்வ:

காம மனஸா ராமம் ப்ரசசம்ஸ ச தம் ப்ரபும்                             15.54               29

 

ராஜா சரதோ நாம ரத்குஞ்ஜர வாஜிமான்

தஸ்ய புத்ர: ப்ரியோ ஜ்யேஷ்ட ஸ்தாராதிப நிபானன               31.2-6              30

 

ராமோ நாம விசேஷஜ்ஞ: ச்ரேஷ்ட: ஸர்வ னுஷ்மதாம்

தஸ்ய ஸத்யாபிஸந்ஸ்ய வ்ருத்தஸ்ய வசனாத் பிது:

பார்ய: ஸஹ ச ப்ராத்ரா வீர: ப்ரவ்ராஜிதோ வனம்                31.6-8              31

 

ததஸ்த்வமர்ஷாபஹ்ருதா ஜானகீ ராவணேன து

ஸ மார்க்கமாணஸ் தாம் தேவீம் ராம: ஸீதா மநிந்திதாம்

ஆஸஸா வனே மித்ரம் ஸுக்ரீவம் நாம வாரணம்                   31.10-11          32

 

ஸுக்ரீவேணாபி ஸந்திஷ்டா ஹரய: காமரூபிண:

திக்ஷு ஸர்வாஸு தாம் தேவீம் விசின்வந்தி ஸஹஸ்ர:          31.13               33

 

அஸ்யா ஹேதோர் விசாலாக்ஷ்யா: ஸாரம் வேவான் ப்லுத:

யதா ரூபாம் யதா வர்ணாம் யதா லக்ஷ்மீஞ்ச நிச்சிதாம்

ச்ரௌஷம் ராவஸ்யாஹம் ஸேயமாஸாதிதா மயா            31.14-15          34

 

ஜானகீ சாபி தச்ச்ருத்வா விஸ்மயம் பரமம் தா             31.16

ஸா ததர் கபிம் தத்ர ப்ரச்ரயம் ப்ரியவாதினம்                         32.2                 35

தாமப்ரவீன் மஹாதேஜா ஹனுமான் மாருதாத்மஜ:                    33.2

அஹம் ராமஸ்ய ஸந்தேசாத் தேவி தூதஸ்தவாத:                   34.2                 36

 

வைதேஹி குலீ ராமஸ்த்வாம் ச கௌலமப்ரவீத்

லக்ஷ்மணச்ச மஹாதேஜா பர்த்துஸ்தே(அ)னுசர: ப்ரிய:             34.4                 37

 

ஸா தபோ குலம் தேவீ நிம்ய நரஸிஹ்மயோ

ப்ரீதி ஸம்ருஷ்ட ஸர்வாங்கீ ஹனுமந்த மதாப்ரவீத்                    34.5                 38

 

கல்யாணீ பத காதேயம் லௌகிகீ ப்ரதிபாதி மா

ஏதி ஜீவந்த மானந்தோ நரம் வைஷ தாபி                                34.6                 39

 

பூய ஏவ மஹாதேஜா ஹனுமான் மாருதாத்மஜ:

ப்ரவீத் ப்ரச்ரிதம் வாக்யம் ஸீதாப்ரத்யய காரணாத்

ராம நாமாங்கிதஞ்சேம் பச்ய தேவ்யங்குலீயகம்

ப்ரத்ய யார்த்தம் தவாநீதம் தேந த்தம் மஹாத்மனா               36.1-3              40

 

க்ருஹீத்வா ப்ரேக்ஷமாணா ஸா பர்த்து: கரவிபூஷணம்

பர்த்தாரமிவ ஸம்ப்ராப்தா ஜானகீ முதிதா (அ)வத்                 36.4                 41

 

ததோ வஸ்த்ரகதம் முக்த்வா திவ்யம் சூடாமணிம் சுபம்

ப்ரதேயோ ராவாயேதி ஸீதா ஹனுமதே ததௌ                      38.6-7              42

 

ததஸ்து ஹனுமான் வீரோ பபஞ்ஜ ப்ரமதாவனம்

தாஸோ(அ)ஹம் கோஸலேந்த்ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண:

ந ராவண ஸஹஸ்ரம் மே யுத்தே ப்ரதிலம் வேத்

அர்த்தயித்வா புரீம் லங்கா மபிவாத்ய ச மைதிலீம்

ஸம்ருத்தார்த்தோ மிஷ்யாமி மிஷதாம் ஸர்வரக்ஷஸாம்       43.9-11                        43

 

வேஷ்டயந்தி ஸ்ம லாங்கூலம் ஜீர்ணை: கார்ப்பாஸகை: படை:

தைலேன சாபிஷிச்யாத தே(அ)க்னிம் தத்ராப்யபாதயத்         53.7                 44

 

தீப்யமானே ததஸ்தஸ்ய லாங்கூலாக்ரே ஹனூமத:

ராக்ஷஸ்யஸ்தா விரூபாக்ஷ்ய: ம்ஸுர் தேவ்யாஸ்தப்ரியம்53.23                45

 

மங்லாபிமுகீ தஸ்ய ஸா ததாஸீன்மஹாகபே:

உபதஸ்தே விசாலாக்ஷீ ப்ரயதா ஹவ்யவாஹனம்

த்யஸ்தி பதி சுச்ரூஷா யத்யஸ்தி சரிதம் தப:

தி வாப்யேகபத்னீத்வம் சீதோ வ ஹனூமத:                           53.26-27          46

 

ஹனூமதா வேவதா வானரேண மஹாத்மனா

லங்காபுரம் ப்ரக்ம் தத் ருத்ரேண த்ரிபுரம் யதா                    54.32               47

 

ஏவமாச்வாஸ்ய வைதேஹீம் ஹனுமான் மாருதாத்மஜ:

மனாய மதிம் க்ருத்வா வைதேஹீமப்ப்யவாயத்

தத: ஸ கபிசார்த்தூல: ஸ்வாமி ஸந்ர்னோத்ஸுக:

ஆருரோஹ கிரிச்ரேஷ்ட மரிஷ்ட மரிமர்த்தன                            56.25               48

 

நிபபாத மஹேந்த்ரஸ்ய சிகரே பாபாகுலே                                57.29

த்ருஷ்டா ஸீதேதி விக்ராந்த: ஸம்க்ஷேபேண ந்யவேயத்        57.35               49

 

ப்ரீதிமந்தஸ்ததஸ்ஸர்வே வாயு புத்ர புரஸ்ஸரா:

மஹேந்த்ராத்ரிம் பரித்யஜ்ய புப்லுவு: ப்லவர்ஷபா:                61.2                 50

 

நிபேதுர் ஹரிராஜஸ்ய ஸமீபே ராவஸ்ய ச                                 64.38

ஹனுமாம்ச்ச மஹாபாஹு: ப்ரணம்ய சிரஸா தத:

நியதா மக்ஷதாம் தேவீம் ராகவாய ந்யவேயத்                          64.39               51

 

தௌ ஜாதாச்வாஸௌ ராஜபுத்ரௌ விதித்வா தச்சாபிஜ்ஞானம் ராவாய ப்ரதா

தேவ்யா சாக்க்யாதம் ஸர்வ மேவானுபூர்வ்யாத் வாசா ஸம்பூர்ணம் வாயுபுத்ர: சசம்ச:                                                                                               65.26               52

 

ஸ்ரீராமபட்டாபிஷேகம்

வஸிஷ்டோ வாமதேவச்ச ஜாபாலிரத காச்யப:

காத்யாயனோ கௌதமச்ச ஸுயஜ்ஞோ விஜயஸ்ததா

அப்யஷிஞ்சந் நரவ்யாக்க்ரம் ப்ரஸன்னேன ஸுந்தினா

ஸலிலேன ஸஹஸ்ராக்ஷம் வஸவோ வாஸவம் யதா                             53

 

 

ஆயுஷ்ய மாரோக்யகரம் யஸ்யம் ஸௌப்ராத்ருகம் புத்திகரம் சுபம் ச

ச்ரோதவ்ய மேதந்நியமேன ஸத்பிராக்க்யான மோஜஸ்கரம் ருத்திகாமை:54

 

பாராயண ஸமர்ப்பணம்

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்ப்ய: பரிபாலயந்தாம்

ந்யாய்யேன மார்க்கேண மஹீம் மஹீசா:

கோப்ராஹ்மணேப்ப்ய: சுபமஸ்து நித்யம்

லோகா: சமஸ்தா: ஸுகினோ பவந்து                                                                       55

 

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய வேஸே

குநாதாய நாதாய ஸீதாயா: பதயே நம:                                                                56

 

காயேன வாசா மனஸேந்த்ரியைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்

கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி            57

 

அஸாத்ய ஸாக ஸ்வாமின் அஸாத்யம் தவ கிம் வ

ராமதூயாஸிந்தோ மத் கார்யம் ஸாய ப்ரபோ                                         58

 

ஸ்ரீராம ஜயராம ஜயஜயராம

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.